No pot fer-se constar en el Registre que una finca està pendent de delimitació, sense haver-se incoat l'oportú expedient de delimitació amb intervenció del titular registral.

Fecha: 
dimarts, 15 novembre, 2022