No cal manifestar de forma expressa que les adjudicacions es fan en interès dels menors o de la persona més necessitada, perquè tant el concurs de voluntats entre les parts, com l'aprovació judicial posterior s'han de valorar en el sentit que s'han ponderat tots els interessos i afectes en joc, i que aquesta ponderació ha conduït a les adjudicacions que es materialitzen, en el nostre cas, en l'adjudicació de l'habitatge i la plaça d'aparcament a favor d'R. C. S. La disposició addicional cinquena del llibre segon del CCC permet que qualsevol dels membres de la parella de fet pugui exercir l'acció de divisió de cosa comuna respecte als béns que tinguin en comunitat ordinària indivisa en el procés de l'extinció de la parella estable, que acumula totes les qüestions

Fecha: 
dimecres, 22 febrer, 2023