No és necessari que els particulars d'una successió universal societària constin relacionats en una escriptura de novació o cancel·lació d'hipoteca, als efectes de complir amb els requisits del tracte successiu abreujat, sinó que és suficient amb que aquestes circumstàncies constin en unes altres inscripcions del propi Registre de la Propietat en què ha de practicar-se la cancel·lació o resultin de la consulta al Registre Mercantil.

Fecha: 
dilluns, 5 desembre, 2022