Mitjançant l'escriptura la qualificació de la qual és impugnada compra determinada finca i participacions indivises d'una altra una persona casada en règim de guanys, si bé compareix el seu espòs, qui declara "que l'import amb el qual s'ha abonat la present compravenda és de caràcter privatiu de la seva esposa, i procedent d'en part de les herència rebuda a la defunció dels seus pares don M. M. E. i donya E. A. E., morts els dies 9 setembre de 2015 i 2 de novembre de 2021, respectivament", i afegeix que "ratifica i accepta el caràcter privatiu de l'adquisició efectuada per la seva esposa (…) sobre la base del que es disposa en l'article 1346.3 del codi civil, per tenir la contraprestació utilitzada per al pagament del preu indicat caràcter i procedència privativa (…)".

Fecha: 
dijous, 22 febrer, 2024