LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

 El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L’any 1985 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/1985, del 26 d’abril, d’arxius, que desenvolupava les competències que en matèria de patrimoni documental i d’arxius reconeix l’article 9.5 i 6 de l’Estatut d’autonomia a la Generalitat de Catalunya. L’esmentada Llei es proposava conservar, inventariar i difondre el patrimoni documental de Catalunya i fer compatible, quant a la documentació privada, el dret de propietat reconegut per la Constitució amb les exigències de l’interès general.

Quan fou aprovada la Llei d’arxius, la situació dels arxius i del patrimoni documental català posava de manifest uns dèficits crònics derivats de l’actuació insuficient de l’Estat en aquesta matèria i de la inexistència, durant molts anys, d’unes institucions de govern catalanes i, per tant, d’una política pròpia en aquest àmbit. És un fet reconegut fora de Catalunya que aquesta compta avui dia amb un bon desplegament normatiu en aquesta matèria i que s’ha dotat d’un sistema genuí i innovador.

En el decurs dels quinze anys de vigència de la Llei 6/1985, d’arxius, el país ha evolucionat institucionalment i s’ha dotat de nous organismes i d’infraestructures culturals. En aquests anys gairebé s’ha multiplicat per deu el nombre d’arxius existents a Catalunya, fonamentalment mitjançant l’actuació de la Generalitat i l’Administració local. La Generalitat ha creat els arxius centrals dels seus departaments i organismes, ha rebut el traspàs dels arxius provincials i ha desplegat pel territori la Xarxa d’Arxius Històrics Comarcals. Al mateix temps, les administracions locals han fet un esforç important de creació d’arxius en els àmbits territorials i competencials corresponents. L’Arxiu Nacional de Catalunya, creat l’any 1980, ha esdevingut la infraestructura arxivística principal del país. Encara resta pendent, però, adaptar al marc estatutari el règim jurídic de l’anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó, que conté els fons més importants per a la història de la Catalunya medieval i moderna. Igualment, encara resta pendent el retorn a Catalunya de fons documentals extrets i espoliats després de la guerra de 1936-1939, a l’empara de la legislació o l’actuació de governs no democràtics i de les institucions que en depenien.

Altres factors importants en la transformació del panorama arxivístic català dels darrers anys han estat la implantació progressiva d’una política catalana de patrimoni cultural, la renovació radical de l’arxivística catalana i la configuració d’una administració pública transparent i democràtica al servei dels ciutadans. En aquest període les administracions públiques han adquirit consciència plena de la importància de la gestió documental i de la correcta organització dels arxius com a elements clau de la gestió administrativa, dels serveis que presten als ciutadans i de la conservació i la utilització social del patrimoni documental. Les administracions han assumit l’existència dels arxius com un òrgan més de llur organització i com un ressort bàsic dels diversos serveis culturals que ofereixen als ciutadans. Tampoc no es pot obviar, en aquest mateix període, el desenvolupament constant i progressiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que han tingut i continuaran tenint llur influència en la gestió documental i els arxius.

Les necessitats de l’Administració i les demandes provinents de la societat, del món de la investigació i dels mateixos professionals dels arxius exigeixen l’aprovació d’un nou text legal que, tot reconeixent les aportacions principals de la Llei precedent, l’enriqueixi i creï un marc jurídic adequat a la realitat actual. Aquesta necessitat s’ha manifestat d’una manera especial a partir de la promulgació de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català, concebuda com a marc de referència de les diverses normes sectorials d’ordenació de cada àmbit específic de la cultura catalana. En aquest sentit, els arxius no tan sols són una de les fonts primàries i primordials d’informació per a preservar la memòria històrica de Catalunya, sinó que també són la base que ha de fer possible un sistema de gestió dels documents i de la informació de les administracions públiques, el qual sistema també ha de servir de model per a les institucions i les empreses privades. Cal tenir present que els documents que es creen avui són la informació del demà; per tant, l’arxiu ha d’incidir en tots els àmbits dels processos que concerneixen els documents, des que s’han concebut fins que s’eliminen o es decideix conservar-los permanentment.

Aquesta Llei es proposa assegurar que la documentació de Catalunya compleixi les funcions i els objectius que interessen a la societat. Considera els documents com a font d’informació. Molts d’aquests integren, o passaran a integrar, el patrimoni documental català i constitueixen, o constituiran, la memòria de la nació. La Llei entén també que molts documents acrediten drets i deures dels ciutadans, de les entitats i de les administracions públiques i que, en aquest sentit, tenen un paper rellevant en llurs relacions. Reconeix que l’accés als documents públics és un dret que té tota persona, independentment de la nacionalitat, de la condició o de la funció que tingui, dret que tan sols es pot denegar en aplicació de les limitacions establertes legalment. Així mateix, la Llei considera que per a les administracions públiques la gestió correcta dels documents és essencial pel que fa a la seguretat jurídica i a l’actuació eficaç i transparent i amb obertura a la participació ciutadana.

Els preceptes d’aquesta Llei relatius al patrimoni documental s’han d’emmarcar en la regulació general establerta per la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. Igualment, la regulació del dret d’accés als documents s’inscriu en el marc general que sobre aquesta matèria estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els eixos principals d’aquesta Llei són els següents:

a) La contribució a l’establiment del règim jurídic aplicable als documents públics i als documents privats.

b) El reconeixement de les actuacions de les administracions catalanes en matèria d’arxius. Tot respectant la competència superior que correspon a l’Administració de la Generalitat, constitueix un objectiu fonamental d’aquest nou text legal la incorporació de les diverses administracions públiques perquè col·laborin en les tasques de protecció i difusió del patrimoni documental i se’n responsabilitzin.

c) La regulació dels arxius existents a Catalunya, especialment dels arxius de les administracions públiques.

d) L’establiment d’una normativa bàsica comuna a tots els arxius del país.

e) La regulació del dret d’accés als documents integrants del patrimoni documental català.

 


Títol I

Disposicions generals


Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és impulsar la gestió i garantir la preservació de la documentació de Catalunya, tant pública com privada, d’acord amb els seus valors, per a posar-la al servei dels interessos generals; establir els drets i deures dels qui en són titulars, i també dels ciutadans en relació amb l’esmentada documentació, i regular el Sistema d’Arxius de Catalunya.

Article 2

Conceptes

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

a) Document: els béns definits per l’article 19.1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

b) Fons documental: el conjunt orgànic de documents aplegats en un procés natural que han estat generats o rebuts per una persona física o jurídica, pública o privada, al llarg de la seva existència i en l’exercici de les activitats i les funcions que li són pròpies.

c) Col·lecció documental: el conjunt no orgànic de documents que es reuneixen i s’ordenen en funció de criteris subjectius o de conservació.

d) Arxiu: l’organisme o la institució des d’on es fan específicament funcions d’organització, de tutela, de gestió, de descripció, de conservació i de difusió de documents i fons documentals. També s’entén per arxiu el fons o el conjunt de fons documentals.

e) Sistema de gestió documental: el conjunt d’operacions i de tècniques, integrades en la gestió administrativa general, basades en l’anàlisi de la producció, la tramitació i els valors dels documents, que es destinen a la planificació, el control, l’ús, la conservació i l’eliminació o la transferència dels documents a un arxiu, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.

f) Documentació de Catalunya: els documents produïts o rebuts a Catalunya per qualsevol persona o entitat, pública o privada.

g) Patrimoni documental: el conjunt integrat pels documents esmentats per l’article 19.2, 3 i 4 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. Ho són també els documents de les institucions catalanes medievals i de l’antic règim vinculades a la Corona i els de les administracions de caràcter senyorial i jurisdiccional, singularment els documents inclosos en els fons que pels processos de desamortització són de propietat pública.

h) Documentació en fase activa: la documentació administrativa que una unitat tramita o utilitza habitualment en les seves activitats.

i) Documentació en fase semiactiva: la documentació administrativa que, un cop conclosa la tramitació ordinària, no és utilitzada d’una manera habitual per la unitat que l’ha produïda en la seva activitat.

j) Documentació inactiva o històrica: la documentació administrativa que, un cop conclosa la vigència administrativa immediata, posseeix valors primordialment de caràcter cultural o informatiu.

Article 3

Àmbit d’aplicació

1. Formen l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei tots els documents de titularitat pública de Catalunya, els documents privats que integren o poden integrar el patrimoni documental català, els arxius situats en l’àmbit territorial de Catalunya i els òrgans administratius que els donen suport.

2. Els arxius de titularitat estatal, inclosos els integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya, es regeixen per la legislació estatal.

Article 4

Coordinació i col·laboració

1. Totes les administracions públiques estan obligades a col·laborar en la consecució dels objectius d’aquesta Llei. Els arxius que integren el Sistema d’Arxius de Catalunya han de programar les seves actuacions tot considerant que hi pertanyen.

2. El Departament de Cultura ha d’impulsar la coordinació dels arxius integrants del Sistema d’Arxius de Catalunya, mitjançant tots els recursos que estiguin al seu abast, i ha de vetllar per l’aplicació d’un únic sistema de gestió documental en cadascuna de les administracions i institucions públiques de Catalunya.

3. En la mesura de llurs possibilitats, els arxius s’han de facilitar recíprocament l’ús de mitjans tècnics, de recursos i d’informació per a aconseguir el grau més elevat d’eficàcia i l’optimació dels recursos públics. El Departament de Cultura ha de vetllar perquè es compleixi aquesta disposició.

Article 5

Promoció de l’ús de les tecnologies

Les administracions públiques han de promoure d’una manera activa l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per tal de garantir que el tractament de la documentació, en tots els seus aspectes de gestió documental, preservació i difusió dels documents, compleixi la finalitat de posar-los a l’abast dels usuaris.

 


TÍTOL II

Els documents

Capítol I

Els documents públics


Article 6

Enumeració dels documents públics

1. Als efectes d’aquesta Llei, són documents públics els que produeixen o reben en l’exercici de llurs funcions:

a) El president, el Govern i l’Administració de la Generalitat.

b) El Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell Consultiu i totes les altres institucions de la Generalitat no dependents de la seva Administració.

c) Les administracions locals.

d) Els òrgans amb seu a Catalunya de l’Administració general i dels poders de l’Estat.

e) Els òrgans amb seu a Catalunya de la Unió Europea i d’institucions públiques internacionals.

f) Les entitats de dret públic o privat vinculades a qualsevol de les administracions públiques o que en depenen.

g) Les empreses i les institucions privades concessionàries de serveis públics, en allò que fa referència a aquestes concessions.

h) Els fedataris i els registres públics.

i) Les corporacions privades de dret públic.

j) Les persones i les entitats privades que exerceixen funcions públiques, en allò que fa referència a aquestes funcions.

k) Qualsevol entitat pública o entitat dependent d’una entitat pública no inclosa en les lletres precedents.

2. Es consideren inclosos en l’enumeració de l’apartat 1 els documents produïts o rebuts per les persones físiques que ocupen càrrecs polítics en institucions públiques, sempre que aquests documents tinguin relació amb les funcions administratives o polítiques pròpies del càrrec.

Article 7

Responsabilitats dels titulars de documents públics

1. Totes les administracions i les entitats titulars de documents públics han de disposar d’un únic sistema de gestió documental que abasti la producció, la tramitació, el control, l’avaluació i la conservació dels documents i l’accés a aquests i en garanteixi el tractament correcte mentre siguin utilitzats administrativament en les fases activa i semiactiva.

2. Amb independència de les tècniques o els suports utilitzats, tots els documents públics han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels continguts, i també la conservació i, si és procedent, la confidencialitat.

3. Un cop acabada la fase activa, els documents públics s’han de transferir a l’arxiu corresponent. Si se’n decideix la conservació permanent, d’acord amb el que disposa l’article 9, els documents s’han d’aplegar a l’arxiu històric pertinent.

4. Les administracions i les entitats titulars de documents públics, i específicament els òrgans responsables de custodiar-los, hi han de fer possible l’accés i lliurar-ne una còpia o un certificat a les persones que en cada cas hi tinguin dret. En qualsevol cas, cal garantir el dret a la intimitat personal i la reserva de les dades protegides per la llei.

5. Les administracions i les entitats titulars de documents públics han de destinar els recursos necessaris per a aconseguir el tractament de llurs documents en el grau que la llei exigeix i que els drets dels ciutadans justifiquen.

6. En cas d’incompliment de les obligacions establertes pels apartats 1, 2 i 3, el Departament de Cultura pot acordar l’ingrés temporal dels documents en un altre arxiu públic, a càrrec de l’administració o l’entitat infractora.

Article 8

Gestió dels documents públics

L’organització, l’avaluació i la conservació dels documents públics i l’accés a aquests són responsabilitat directa dels titulars respectius. En cas que les administracions o les entitats titulars de documents públics contractin tasques relatives a aquestes funcions amb empreses privades s’han de reservar la definició del sistema de gestió documental i la direcció i la supervisió de l’activitat contractada.

Article 9

Avaluació dels documents públics

Un cop concloses les fases activa i semiactiva, s’ha d’aplicar a tots els documents públics la normativa d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació. Cap document públic no pot ésser eliminat si no se segueixen la normativa i el procediment establerts per via reglamentària.

Article 10

Traspàs de funcions entre administracions i càrrecs públics

1. En cas de supressió o traspàs d’un ens o organisme públic, els seus documents s’han d’incorporar a l’arxiu de l’administració pública que n’assumeixi les funcions. Si no hi ha cap administració que les assumeixi, els documents s’han d’incorporar a un arxiu de l’administració pública de la qual depenia l’organisme suprimit o traspassat. Si no es dóna cap d’aquestes circumstàncies, els documents han de passar a l’arxiu que determini el Departament de Cultura.

2. El traspàs parcial de funcions d’un ens o organisme públic a un altre comporta també el traspàs dels documents corresponents que tinguin vigència administrativa. El traspàs de documents s’ha de formalitzar mitjançant una acta.

3. Els documents produïts o rebuts pels càrrecs polítics que, en cessar en llurs funcions, no es trobin a l’arxiu corresponent han d’ésser lliurats a qui els succeeixi en el càrrec o ingressats a l’arxiu de l’administració o ens pertinent.

Article 11

Privatització d’entitats públiques

Quan un organisme públic o un ens que en depengui passi a ésser de naturalesa privada o perdi la dependència pública, la documentació anterior al canvi de naturalesa o de dependència manté la titularitat pública. L’esmentada documentació, si és de conservació permanent, s’ha de transferir a l’arxiu de l’administració pública de la qual depenia l’organisme o l’ens, o bé al que determini el Departament de Cultura. Excepcionalment, l’administració titular, si es garanteixen les disposicions dels articles 7 i 8, pot acordar que la documentació continuï essent custodiada per l’organisme o ens que hagi estat objecte de privatització.

Article 12

Inalienabilitat, inembargabilitat i imprescriptibilitat

1. Els documents públics no poden ésser alienats ni embargats, i els drets dels qui en són titulars no prescriuen.

2. Quan els titulars de documents públics tinguin coneixement de l’existència de documents propis en possessió de tercers han de prendre les mesures legals pertinents per a recuperar-los.


Capítol II

Els documents privats


Article 13

Responsabilitats dels titulars de documents privats integrants del patrimoni documental

Els titulars de documents privats que formin part del patrimoni documental tenen, a més de les establertes per la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, les obligacions següents:

a) Tenir-los ordenats i inventariats. S’ha de lliurar una còpia de l’inventari al Departament de Cultura.

b) Conservar-los íntegrament i no desmembrar els fons sense autorització prèvia del Departament de Cultura.

c) Permetre-hi l’accés a les persones que acreditin documentalment la condició d’investigadores. Per tal de donar compliment a aquesta obligació, el titular del document té dret a dipositar-lo temporalment i sense cost en un arxiu públic del Sistema d’Arxius de Catalunya.

d) Comunicar prèviament al Departament de Cultura qualsevol canvi en la titularitat o en la possessió dels documents.

e) No eliminar-los sense autorització prèvia de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, excepte en els supòsits en què per reglament s’estableixi un altre procediment.

Article 14

Dipòsit de documents privats en arxius públics

1. Els propietaris de documents privats els poden dipositar en un arxiu públic. Si en l’acord de dipòsit no consta res en contra, l’arxiu queda autoritzat a:

a) Tractar arxivísticament els documents, tot seguint els processos i les tècniques habituals del centre.

b) Facilitar la difusió dels documents amb finalitats culturals.

c) Facilitar l’accés als documents en les condicions generals aplicables a la documentació pública.

2. Les administracions públiques poden establir sistemes de compensació pel tractament arxivístic i el dipòsit de fons documentals privats, especialment si el titular del fons rescindeix el dipòsit.

3. En cas d’incompliment de les obligacions establertes per l’article 13, el Departament de Cultura pot acordar l’ingrés temporal de documents privats en un arxiu públic, a fi de garantir la preservació de llurs valors i assegurar el compliment de llur funció social. En aquests casos l’arxiu pot fer, sense necessitat d’autorització del titular del fons, les actuacions establertes per l’apartat 1. 

Article 15

Arxius d’entitats

1. El Departament de Cultura ha de donar suport tècnic a la gestió documental de les entitats sense ànim de lucre que disposin d’un patrimoni documental d’especial relleu.

2. Els preceptes d’aquesta Llei que regulen els arxius i els documents privats són aplicables als arxius i els documents de l’Església catòlica. En qualsevol cas, en relació amb els esmentats arxius i documents, cal respectar el que estableixen els acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu. Abans d’adoptar qualsevol resolució que afecti els arxius de l’Església catòlica, l’Administració de la Generalitat ha d’informar la comissió mixta a què fa referència l’article 4.2 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català.

 


TÍTOL III

El Sistema d’Arxius de Catalunya

Capítol I


L’estructura del Sistema d’Arxius de Catalunya i els seus òrgans de direcció i d’assessorament

Article 16

Definició i estructura

1. El Sistema d’Arxius de Catalunya és el conjunt d’òrgans de l’Administració i d’arxius que, amb normes i procediments, garanteixen, d’acord amb els seus valors, la gestió, la conservació, la protecció, la difusió correctes de la documentació de Catalunya, i l’accés a aquesta documentació.

2. Formen part del Sistema d’Arxius de Catalunya:

a) Els arxius a què fa referència l’article 20.

b) L’òrgan del Departament de Cultura que tingui assignades les funcions a què fa referència l’article 17.

c) El Consell Nacional d’Arxius.

d) La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.

Article 17

Funcions del Departament de Cultura

1. En relació amb el Sistema d’Arxius de Catalunya, el Departament de Cultura exerceix les competències següents:

a) Coordinar el Sistema d’Arxius de Catalunya i elaborar-ne la normativa.

b) Impulsar i coordinar la Xarxa d’Arxius Comarcals.

c) Dirigir funcionalment els arxius centrals administratius de la Generalitat i impulsar-ne i coordinar-ne les actuacions.

d) Impulsar l’acció del Consell Nacional d’Arxius i de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.

e) Establir programes d’actuació arxivística.

f) Inspeccionar el compliment de la normativa sobre els arxius.

2. En exercici de la competència d’inspecció d’arxius, corresponen al Departament de Cultura les funcions següents:

a) La inspecció tècnica dels arxius dependents de la Generalitat.

b) La inspecció tècnica dels arxius situats a Catalunya dependents de qualsevol altra administració, institució o entitat pública, exclosos els arxius de titularitat estatal la gestió dels quals es reservi a l’Estat.

c) La inspecció tècnica dels arxius privats que apleguen béns integrants del patrimoni documental.

d) La inspecció, en l’àmbit del patrimoni documental, regulada per l’article 70 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, sigui qui sigui el titular dels documents.

e) Qualsevol altra que se li atribueixi per reglament.

3. El Departament de Cultura ha de promoure:

a) La formació permanent dels professionals dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya i la informació i la documentació especialitzades sobre el sector.

b) L’estudi i l’establiment de normes que garanteixin el tractament i la conservació dels documents que només es poden llegir mitjançant un maquinari, a fi de preveure la recuperació de la informació que contenen i d’evitar que l’evolució de la tecnologia els faci inaccessibles.

4. El Departament de Cultura promou polítiques de preservació destinades als arxius integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya i els presta, en les condicions que s’estableixin, serveis de restauració i reprografia.

Article 18

El Consell Nacional d’Arxius

1. El Consell Nacional d’Arxius és l’òrgan consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria d’arxius. La seva composició s’ha d’establir per reglament, el qual ha de disposar que, entre els seus membres, n’hi hagi de representatius dels professionals dels arxius, de l’Administració de la Generalitat, de les administracions locals, de l’àmbit de la recerca i de les entitats socials i culturals del país.

2. Són funcions del Consell Nacional d’Arxius:

a) Proposar actuacions i iniciatives en matèria d’arxius.

b) Emetre informe sobre els projectes de disposicions generals en matèria d’arxius.

c) Emetre informe sobre les normes tècniques bàsiques a què s’han d’adequar els sistemes de gestió documental dels arxius que formen part del Sistema d’Arxius de Catalunya.

d) Emetre informe previ a la incorporació d’un arxiu al Sistema d’Arxius de Catalunya.

e) Emetre informe previ a la inclusió d’un document en el patrimoni documental de Catalunya en aplicació de l’article 19.2.e) de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català.

f) Emetre informe previ a l’aprovació del Mapa d’arxius de Catalunya i de les seves variacions.

g) Emetre informe sobre els programes globals d’actuació arxivística.

h) Emetre informe sobre la memòria anual que ha d’elaborar l’òrgan que té assignades les funcions del Departament de Cultura en relació amb el Sistema d’Arxius de Catalunya.

i) Fer el seguiment de l’elaboració de l’Inventari del patrimoni documental de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 60 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català.

j) Emetre informe sobre qualsevol assumpte relacionat amb arxius que el director o directora general competent en aquesta matèria li sotmeti a consideració.

Article 19

La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental

1. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit a la direcció general competent en matèria d’arxius. La seva composició s’ha d’establir per reglament, el qual ha de disposar que, entre els seus membres, n’hi hagi de designats per les entitats representatives dels professionals dels arxius i de les administracions locals.

2. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental exerceix les funcions següents:

a) Quant a l’accés a la documentació:

Primera. Promoure l’exercici del dret d’accés als documents de les persones i les entitats públiques i privades.

Segona. Emetre informe sobre les reclamacions de les persones i de les entitats públiques i privades que considerin vulnerat llur dret d’accés als documents.

Tercera. Emetre informe sobre les derogacions singulars de la normativa sobre accés als documents, en els termes establerts per l’article 34.3.

Quarta. Les que estableix l’article 34.4 en relació amb l’accés als documents públics.

b) Quant a l’avaluació i la tria de la documentació:

Primera. Elaborar les taules d’avaluació documental, elevar-les a l’aprovació del conseller o consellera de Cultura i controlar-ne l’aplicació correcta.

Segona. Resoldre les sol·licituds d’avaluació de documents públics.

Tercera. Avaluar els documents privats integrants del patrimoni documental que no hagin estat declarats d’interès nacional ni inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural català, i autoritzar-ne l’eliminació, si escau.


Capítol II

Els arxius

Secció primera

Disposicions generals


Article 20

Arxius que integren el Sistema d’Arxius de Catalunya

1. El Sistema d’Arxius de Catalunya és integrat pels arxius següents:

a) L’Arxiu de la Corona d’Aragó.

b) Els arxius de la Generalitat de Catalunya.

c) Els arxius de les diputacions provincials i els dels municipis de més de deu mil habitants.

d) Els arxius de les universitats.

e) L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.

f) Els arxius històrics provincials.

g) Els arxius diocesans i capitulars de l’Església catòlica.

h) Els que hi siguin integrats d’acord amb el que estableix l’apartat 2.

2. Per resolució del conseller o consellera de Cultura, un cop comprovat que compleixen els requisits establerts per l’article 21.1 i amb l’informe previ del Consell Nacional d’Arxius, es poden integrar al Sistema d’Arxius de Catalunya:

a) Els arxius de municipis de menys de deu mil habitants i els d’altres entitats públiques o d’entitats dependents de les administracions públiques no establerts per l’apartat 1.

b) Els arxius d’entitats o persones privades altres que els establerts per l’apartat 1.

c) Qualsevol altre arxiu amb responsabilitat sobre els documents a què fa referència l’article 6.1.

3. Les administracions competents han de fomentar d’una manera preferent la incorporació al Sistema d’Arxius de Catalunya dels arxius dels municipis d’entre cinc mil i deu mil habitants.

Article 21

Requisits i efectes de la pertinença al Sistema d’Arxius de Catalunya

1. Els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya han de complir els requisits tècnics que s’estableixin per reglament i, especialment, els següents:

a) Aplicar el sistema de gestió de la documentació que correspongui als fons que apleguen, d’acord amb les normes tècniques bàsiques fixades per l’Administració de la Generalitat.

b) Disposar del personal suficient, d’acord amb el que estableix l’article 22.

c) Disposar de les instal·lacions necessàries per a garantir la preservació dels fons documentals i tenir unes instal·lacions i un horari d’obertura al públic que hi permetin l’accés. L’horari de servei al públic ha d’ésser d’un mínim de deu hores setmanals.

2. Els arxius integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya han de poder:

a) Accedir, en les condicions que s’estableixin, als serveis a què fa referència l’article 17.4.

b) Accedir als programes anuals o plurianuals de suport tècnic i econòmic i a les mesures de foment que estableixi l’Administració de la Generalitat.

3. Només els arxius integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya poden rebre en dipòsit documents d’administracions o entitats públiques altres que la titular de l’arxiu.

Article 22

El personal

1. Els arxius integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya han de comptar amb personal tècnic i qualificat suficient en nombre per a cobrir les necessitats de l’arxiu i per a assolir els objectius d’aquesta Llei. S’han de regular per reglament les titulacions i la formació que ha de tenir el personal tècnic dels arxius i les condicions que aquest personal ha de complir. En tot cas, la direcció dels arxius ha d’ésser exercida per persones amb titulació universitària superior.

2. Les persones al servei de l’Administració pública adscrites a arxius integrants del Sistema d’Arxius de Catalunya estan obligades a mantenir la confidencialitat de les dades excloses de consulta pública de què tinguin coneixement per raó de llurs comeses.

Article 23

Coordinació en la custòdia de documents

1. Els acords entre dues administracions o entitats públiques pels quals s’estableixi el dipòsit de la documentació d’una d’elles a un arxiu de l’altra s’han de notificar al Departament de Cultura.

2. Els arxius públics integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya han de col·laborar en la salvaguarda del patrimoni documental privat. En l’ingrés de documents privats en arxius públics s’ha de procurar respectar l’àmbit territorial de cada arxiu.

Article 24

Inventari i Registre d’arxius

1. L’Inventari regulat per l’article 60 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, ha d’incloure el cens dels arxius que conserven béns integrants del patrimoni documental.

2. El Registre d’arxius, adscrit al Departament de Cultura, és el repertori dels arxius que formen part del Sistema d’Arxius de Catalunya.

3. La inclusió d’un arxiu al Sistema d’Arxius de Catalunya comporta necessàriament la inscripció d’ofici al Registre d’Arxius.

Article 25

El Mapa d’arxius de Catalunya

1. El Mapa d’arxius de Catalunya és l’instrument de planificació i de gestió del Departament de Cultura per al compliment de les funcions que aquesta Llei li assigna en relació amb el Sistema d’Arxius de Catalunya. Té per objecte establir les prioritats per a l’assoliment dels objectius d’aquesta Llei a tot el territori.

2. Correspon al Govern aprovar el Mapa d’arxius de Catalunya i les seves modificacions, amb l’informe previ del Consell Nacional d’Arxius i havent consultat les entitats representatives de les administracions locals i les altres entitats o institucions interessades.


Secció segona

Els arxius de la Generalitat


Article 26

Enumeració

Constitueixen els arxius de la Generalitat:

a) L’Arxiu Nacional de Catalunya.

b) L’Arxiu del Parlament de Catalunya, l’Arxiu del Síndic de Greuges, l’Arxiu de la Sindicatura de Comptes, l’Arxiu del Consell Consultiu i els arxius de les altres institucions de la Generalitat no dependents de la seva Administració.

c) Els arxius centrals administratius dels departaments de la Generalitat, de les delegacions territorials del Govern, de les empreses, entitats i ens dependents de la Generalitat i de les entitats de dret públic vinculades a la Generalitat.

d) La Xarxa d’Arxius Comarcals.

e) Tots els arxius que es puguin crear o s’hi puguin incorporar en aplicació d’aquesta Llei.

Article 27

L’Arxiu Nacional de Catalunya

1. L’Arxiu Nacional de Catalunya té les funcions següents:

a) Rebre la documentació en fase semiactiva d’ús infreqüent i de conservació permanent, i la documentació històrica dels òrgans centrals de l’Administració de la Generalitat i de les entitats i les empreses que en depenen, preservar-la i tenir-la a disposició de l’Administració i dels ciutadans.

b) Ingressar, conservar i difondre els fons i els documents privats que per llur valor testimonial i referencial concerneixin Catalunya i siguin d’una rellevància especial.

2. L’Arxiu Nacional de Catalunya promou les activitats de difusió del patrimoni documental que custodia i pot establir els acords que calgui amb altres institucions per a fomentar-ne el tractament tècnic i la difusió.

Article 28

Els arxius centrals administratius

1. Els arxius centrals administratius defineixen, implanten i mantenen, en l’àmbit de l’organisme o ens respectiu, el sistema de gestió de la documentació administrativa en fase activa i semiactiva, d’acord amb la normativa tècnica i les directrius del Departament de Cultura i amb les instruccions del secretari o secretària general o de l’òrgan directiu corresponent.

2. Els arxius centrals administratius conserven la documentació en fase semiactiva que utilitza més freqüentment l’organisme o ens corresponent.

Article 29

La Xarxa d’Arxius Comarcals

1. La Xarxa d’Arxius Comarcals s’organitza com un conjunt d’arxius d’àmbit comarcal que actuen d’una manera coordinada per garantir el compliment dels objectius d’aquesta Llei en tot el territori i fer possible l’aplicació dels principis de provinença i territorialitat en el tractament dels documents i en l’accés a aquests.

2. La direcció, l’impuls i la coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals són competència del Departament de Cultura, el qual, amb aquest objecte, pot elaborar programes comuns als arxius de la Xarxa, establir directrius sobre l’execució i controlar-ne l’aplicació.

3. El Departament de Cultura ha de prestar suport tècnic i organitzatiu als arxius que conformen la Xarxa d’Arxius Comarcals perquè puguin complir llurs funcions.

Article 30

Funcions dels arxius comarcals

1. En els respectius àmbits territorials, correspon als arxius comarcals:

a) Col·laborar amb totes les administracions públiques per aconseguir els objectius d’aquesta Llei.

b) Coordinar i dirigir els programes específics sobre el patrimoni documental de la comarca i elaborar l’Inventari del patrimoni documental, d’acord amb el que estableix l’article 60 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català.

c) Oferir serveis especialitzats complementaris i de suport als altres arxius de la comarca, especialment serveis d’assistència als arxius municipals dels municipis de fins a deu mil habitants.

d) Ingressar, custodiar i difondre la documentació que estableix aquesta Llei.

e) Vetllar pel compliment de la normativa d’arxius.

f) Fomentar l’organització d’activitats de divulgació del patrimoni documental i promoure’n la recerca.

2. Als arxius comarcals, sens perjudici que l’organisme originari en conservi en tot cas la titularitat, els correspon rebre la documentació següent:

a) La documentació en fase semiactiva i inactiva dels òrgans o les entitats dependents de l’Administració de la Generalitat d’àmbit local o comarcal.

b) La documentació en fase semiactiva i inactiva del consell comarcal.

c) La documentació en fase semiactiva i inactiva de l’ajuntament del municipi on l’arxiu comarcal té la seu, quan s’hagi acordat la gestió conjunta del centre entre el consell comarcal i l’ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 33.

d) La documentació històrica dels municipis de fins a deu mil habitants del seu àmbit territorial, amb l’acord previ de l’ajuntament i llevat dels que tinguin un arxiu propi integrat al Sistema d’Arxius de Catalunya.

e) Els protocols notarials de més de cent anys, d’acord amb la normativa que els és aplicable.

f) La documentació de l’Administració de justícia, dels registres públics i dels serveis de l’Estat corresponents a la comarca, en els termes que s’acordin.

3. Els arxius comarcals també poden rebre, d’acord amb el titular del fons i en les condicions que s’estableixin, la documentació següent:

a) La documentació en fase semiactiva dels ajuntaments de municipis de fins a deu mil habitants.

b) La documentació semiactiva i inactiva dels altres ens i organismes públics de llur territori.

c) La documentació d’altres persones físiques o jurídiques d’interès històric o cultural del respectiu àmbit territorial.

d) Tota altra documentació no ressenyada en els apartats anteriors que el Departament de Cultura o el consell comarcal considerin pertinent destinar-hi.


Secció tercera

Els arxius de les administracions locals


Article 31

Entitats obligades a tenir arxiu

1. Els ajuntaments dels municipis de més de deu mil habitants i les diputacions provincials han de tenir un arxiu propi que compleixi les condicions a què fa referència l’article 21.1. Els consells comarcals també n’han de tenir un de propi, integrat a l’arxiu comarcal.

2. Tots els ajuntaments i les altres administracions locals poden crear i gestionar el propi arxiu, i integrar-lo, si compleix els requisits fixats per aquesta Llei, al Sistema d’Arxius de Catalunya.

3. Els municipis de fins a deu mil habitants que no tinguin un arxiu propi integrat al Sistema d’Arxius de Catalunya no estan exempts de les obligacions que estableix l’article 7. Si acorden el dipòsit de la documentació a l’arxiu comarcal, aquest assumeix les esmentades obligacions en relació amb la documentació dipositada.

4. Correspon als consells comarcals, a les diputacions provincials i a qualsevol ens de caràcter regional que pugui existir en el futur prestar assistència als municipis i cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a la integració al Sistema d’Arxius de Catalunya.

Article 32

Els arxius municipals

1. Els arxius municipals defineixen, implanten i mantenen el sistema de gestió de la documentació administrativa en fase activa i semiactiva, i gestionen i conserven la documentació en fase semiactiva i la documentació històrica. Fan aquestes funcions en relació amb la documentació de l’administració respectiva, dels seus organismes autònoms i de les seves empreses públiques, dels consorcis en què tinguin participació majoritària i de les fundacions i altres entitats finançades majoritàriament per l’ajuntament de què es tracti.

2. Els arxius municipals tenen les responsabilitats següents quant al patrimoni documental dels seus respectius àmbits territorials:

a) Vetllar per conservar-lo.

b) Col·laborar amb l’arxiu comarcal en l’elaboració de l’Inventari del patrimoni documental.

c) Potenciar l’organització d’activitats de divulgació i de foment de la recerca.

3. Els arxius municipals poden acollir, si l’ajuntament ho acorda amb el titular respectiu, documentació d’interès històric o cultural d’altres persones físiques o jurídiques relacionades amb el municipi.

Article 33

Gestió dels arxius comarcals

1. La gestió dels arxius comarcals, sens perjudici del que disposa l’article 29, correspon als consells comarcals, els quals poden, amb el municipi cap de comarca, acordar la gestió conjunta del centre mitjançant la subscripció del conveni corresponent. En aquest cas l’arxiu fa les funcions d’arxiu comarcal i d’arxiu municipal, i l’ajuntament s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de la conservació i la gestió dels fons municipals.

2. A les comarques on raons demogràfiques o de servei ho justifiquin, es poden crear altres seus de l’arxiu comarcal. Si aquestes seus radiquen en un municipi altre que el cap de comarca, també es poden establir convenis per a gestionar-les amb els ajuntaments corresponents.

 


TÍTOL IV

L’accés als documents


Article 34

Accés als documents públics

1. D’una manera general, totes les persones tenen dret a accedir als documents que formen part de procediments administratius closos.

2. L’accés als documents públics només pot ésser denegat en aplicació de les limitacions legalment establertes. Les denegacions del dret d’accés als documents públics s’han de fer per resolució motivada. El fet que un document no sigui en un arxiu no l’exclou de consulta pública.

3. Excepcionalment, amb l’informe previ de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, l’Administració de la Generalitat, les administracions locals o les altres entitats públiques poden, respecte a llurs documents:

a) Permetre l’accés a documents exclosos de consulta pública, en casos de peticions d’accés per interessos legítims o científics, tot preservant les situacions protegides per la llei i garantint la intimitat de les persones.

b) Denegar l’accés a documents no exclosos de consulta pública que no hagin estat qualificats expressament d’accessibles per la normativa, sempre que es consideri que, d’acord amb la llei, perjudiquen interessos generals o de les persones.

4. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental ha d’establir criteris sobre l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als documents públics. En resoldre les sol·licituds d’avaluació de documents públics, la Comissió ha de fer constar el règim aplicable a l’accés als documents que s’hagin de conservar.

5. Les limitacions a la consulta de documents custodiats en els centres integrants del Sistema d’Arxius de Catalunya s’han de fer públiques perquè els usuaris en tinguin coneixement.

 

Article 35

Exercici del dret d’accés a documents públics

1. El termini per a resoldre les sol·licituds d’accés a documents públics és de dos mesos. Si, passat aquest termini, no s’ha dictat resolució, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada, sens perjudici que la persona sol·licitant pugui reclamar a l’Administració que compleixi la seva obligació de resoldre-la.

2. L’Administració ha de permetre l’accés parcial als documents que continguin dades que, d’acord amb la llei, calgui mantenir reservades, sempre que sigui possible sotmetre els documents a processos tècnics que garanteixin plenament la impossibilitat d’accés a les dades reservades i de reconstrucció d’aquestes dades a partir de la informació facilitada.

3. L’accés als documents s’ha de facilitar en el suport material disponible que la persona sol·licitant hagi elegit. En cas que l’exercici del dret d’accés pugui perjudicar la conservació correcta d’un document, se n’ha de facilitar a la persona sol·licitant la consulta d’una reproducció.

4. Les administracions públiques i els arxius integrants del Sistema d’Arxius de Catalunya s’han de dotar dels recursos i els mitjans tècnics necessaris per a facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’accés als documents.

Article 36

Vigència de les exclusions de consulta

1. D’una manera general, les exclusions establertes legalment quant a la consulta de documents públics queden sense efecte al cap de trenta anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ésser objecte de consulta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document.

2. Per reglament es poden establir, respecte a classes determinades de documents, terminis de vigència diferents dels previstos per l’apartat 1.

Article 37

Accés als documents privats

Els investigadors poden accedir als documents privats integrants del patrimoni documental en els termes establerts per l’article 13.c), tot respectant els límits generals al dret d’accés establerts legalment.

 


TÍTOL V

Infraccions i sancions administratives


Article 38

Infraccions administratives

1. Són infracció administrativa les vulneracions de les prescripcions d’aquesta Llei, d’acord amb el que estableixen els apartats 2, 3, 4 i 5.

2. Són infraccions lleus:

a) L’obstrucció a l’exercici de les funcions de la inspecció d’arxius, ja sigui per la negativa d’accés als arxius o documents, ja sigui per l’obstaculització de les funcions inspectores.

b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes per l’article 13.a) i c).

c) L’incompliment de les obligacions establertes per l’article 13.b), quan el valor del bé que n’ha estat objecte no superi els 20.000 euros.

3. Són infraccions greus:

a) L’incompliment de les obligacions establertes per l’article 8, sempre que no es posi en perill immediat la integritat dels documents o no se’n faci impossible la recuperació.

b) L’incompliment de l’obligació establerta per l’article 13.b) quan el valor del bé superi els 20.000 euros.

c) La destrucció de documentació que contravingui a l’article 9 o l’article 13.e) quan el valor del bé no superi els 60.000 euros.

d) La difusió no autoritzada de documents sotmesos a un període d’exclusió de consulta.

e) La comissió reiterada d’una mateixa infracció lleu.

4. Són infraccions molt greus:

a) L’incompliment de les obligacions establertes per l’article 8, quan es posi en perill immediat la integritat dels documents o es faci impossible recuperar-los.

b) La destrucció de documentació que contravingui a l’article 9 o l’article 13.e), quan el valor del bé superi els 60.000 euros.

c) La comissió reiterada d’una mateixa infracció greu.

5. La fixació dels valors dels documents als efectes del que estableix aquest article correspon a la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya.

Article 39

Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen segons una escala que comprèn des de l’advertència fins a la multa de 3.000 euros; les greus, amb una multa de 3.000,01 a 60.000 euros, i les molt greus, amb una multa de 60.000,01 a 300.000 euros.

2. Les quanties establertes per l’apartat 1 s’han d’incrementar, si escau, fins a cobrir el benefici obtingut com a conseqüència de la infracció.

Article 40

Òrgans competents

1. Correspon al director o directora general competent en matèria d’arxius la incoació dels expedients sancionadors per les infraccions tipificades per aquesta Llei.

2. Correspon al director o directora general competent en matèria d’arxius la imposició de sancions fins a 3.000 euros; al conseller o consellera de Cultura, la imposició de sancions des de 3.000,01 fins a 60.000 euros, i al Govern de la Generalitat, la imposició de sancions de més de 60.000 euros.

Article 41

Prescripció

Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any d’haver-se comès, les greus prescriuen al cap de cinc anys i les molt greus prescriuen al cap de set anys.

Disposicions addicionals

Primera

D’acord amb l’Administració de l’Estat i sens perjudici del que estableix l’article 3.2, els arxius històrics provincials poden fer, a més de les que els corresponen d’acord amb la legislació estatal, les funcions següents:

a) Custodiar la documentació en fase semiactiva de conservació permanent i la documentació inactiva de les delegacions territorials de l’Administració de la Generalitat.

b) Les pròpies d’arxiu comarcal a la comarca on tenen la seu.

Segona

1. Es modifica l’article 19.2.e) de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català, que resta redactat de la manera següent:

"e) Els documents no compresos en els apartats anteriors que hi siguin integrats per resolució del conseller o consellera de Cultura, amb l’informe previ del Consell Nacional d’Arxius, atesos els seus valors històrics o culturals."

2. Es modifica l’article 71.5.c) de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, que resta redactat de la manera següent:

"c) Les actuacions i les intervencions sobre béns mobles d’interès nacional o béns mobles catalogats no aprovades pel Departament de Cultura."

3. Es modifica l’article 75.1 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, que resta redactat de la manera següent:

"1. Pertoca als ajuntaments la competència per a sancionar les infraccions a què es refereix l’article 71.2.b) i c), 71.3.c) i 71.4.b), quant als béns culturals d’interès local, excepte en els municipis de menys de cinc mil habitants, en què aquesta competència pertoca als consells comarcals."

4. Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, que resta redactada de la manera següent:

"S’aplica als arxius i als documents privats inclosos en algun dels supòsits de l’article 19 d’aquesta Llei, a més del règim que aquesta estableix, el que disposa el capítol 2 del títol II de la Llei d’arxius i documents."

Tercera

Es mantenen vigents els reglaments dictats per l’Administració de la Generalitat en les matèries regulades per aquesta Llei, en tot allò que no s’hi oposin.

Quarta

La Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i els recursos per a la gestió dels arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ja s’efectuen en virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques.

Cinquena

En el termini d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha de trametre al Parlament un projecte de llei que reguli les taxes per la utilització per tercers de documents de titularitat de la Generalitat. En el mateix termini d’un any, les administracions locals han de regular les taxes per la utilització per tercers de documents de llur documentació.

Sisena

Els arxius a què fa referència l’article 20.1 s’han d’inscriure d’ofici en el Registre d’arxius en el termini de tres mesos de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Setena

Els arxius comarcals es poden adequar a la realitat de les diverses formes d’organització territorial que hi pugui haver en el futur, i en tot cas la Generalitat manté la titularitat de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

Disposicions transitòries

Primera

Els arxius municipals de municipis de més de deu mil habitants s’han d’adaptar progressivament, en un termini de cinc anys, als requeriments establerts per aquesta Llei per a formar part del Sistema d’Arxius de Catalunya. Durant l’esmentat període transitori, els ajuntaments poden acordar amb l’arxiu comarcal el dipòsit de llur documentació en fase semiactiva i històrica en les condicions que s’estableixin.

Segona

L’equivalència en pessetes de les quantitats en euros a què fan referència els articles 38, 39 i 40 s’obté aplicant la relació següent:

1 euro = 166,386 pessetes.

Tercera

Mentre no hi hagi arxiu comarcal en una comarca, el Departament de Cultura pot assignar responsabilitats sobre la documentació corresponent a un altre arxiu de la Generalitat o del Sistema d’Arxius de Catalunya, amb l’acord previ del titular de la documentació.

Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 6/1985, del 26 d’abril, d’arxius, modificada per la Llei 8/1989, del 5 de juny.

Disposició final

S’autoritza el Govern perquè actualitzi per via reglamentària els valors establerts per l’article 38 i les quanties de les multes establertes per l’article 39, de conformitat amb la variació de l’índex de preus de consum.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juliol de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Vilajoana i Rovira

Conseller de Cultura

(01.190.071)LEY 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos.

 

El presidente de la Generalidad de Cataluña

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

En el año 1985 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 6/1985, de 26 de abril, de archivos, que desarrollaba las competencias que en materia de patrimonio documental y de archivos reconoce el artículo 9.5 y 6 del Estatuto de autonomía a la Generalidad de Cataluña. Dicha Ley se proponía conservar, inventariar y difundir el patrimonio documental de Cataluña y hacer compatible, en lo referente a la documentación privada, el derecho de propiedad reconocido por la Constitución con las exigencias del interés general.

Cuando fue aprobada la Ley de archivos, la situación de los archivos y del patrimonio documental catalán ponía de manifiesto unos déficits crónicos derivados de la actuación insuficiente del Estado en esta materia y de la inexistencia, durante muchos años, de unas instituciones de gobierno catalanas y, por lo tanto, de una política propia en este ámbito. Es un hecho reconocido fuera de Cataluña que ésta cuenta hoy en día con un buen desarrollo normativo en esta materia y que se ha dotado de un sistema genuino e innovador. En el transcurso de los quince años de vigencia de la Ley 6/1985, de archivos, el país ha evolucionado institucionalmente y se ha dotado de nuevos organismos y de infraestructuras culturales. En estos años casi se ha multiplicado por diez el número de archivos existentes en Cataluña, fundamentalmente a través de la actuación de la Generalidad y la Administración local. La Generalidad ha creado los archivos centrales de sus departamentos y organismos, ha recibido el traspaso de los archivos provinciales y ha desplegado por el territorio la Red de Archivos Históricos Comarcales. Al mismo tiempo, las administraciones locales han hecho un importante esfuerzo de creación de archivos en los correspondientes ámbitos territoriales y competenciales. El Archivo Nacional de Cataluña, creado en el año 1980, ha pasado a ser la infraestructura archivística principal del país. Aún queda pendiente, sin embargo, la adaptación al marco estatutario del régimen jurídico del denominado Archivo de la Corona de Aragón, que contiene los fondos más importantes para la historia de la Cataluña medieval y moderna. Igualmente, queda todavía pendiente el retorno a Cataluña de fondos documentales extraídos y expoliados después de la guerra de 1936-1939, al amparo de la legislación o la actuación de gobiernos no democráticos y de las instituciones que de ellos dependían.

Otros factores importantes en la transformación del panorama archivístico catalán de los últimos años han sido la progresiva implantación de una política catalana de patrimonio cultural, la renovación radical de la archivística catalana y la configuración de una administración pública transparente y democrática al servicio de los ciudadanos. En este período las administraciones públicas han adquirido conciencia plena de la importancia de la gestión documental y de la correcta organización de los archivos como elementos clave de la gestión administrativa, de los servicios que prestan a los ciudadanos y de la conservación y la utilización social del patrimonio documental. Las administraciones han asumido la existencia de los archivos como un órgano más de su organización y como un resorte básico de los diversos servicios culturales que ofrecen a los ciudadanos. Tampoco puede obviarse, en este mismo período, el desarrollo constante y progresivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que han tenido y seguirán teniendo su influencia en la gestión documental y los archivos.

Las necesidades de la Administración y las demandas provenientes de la sociedad, del mundo de la investigación y de los mismos profesionales de los archivos exigen la aprobación de un nuevo texto legal que, reconociendo las aportaciones principales de la Ley precedente, la enriquezca y cree un marco jurídico adecuado a la realidad actual. Esta necesidad se ha manifestado de forma especial a partir de la promulgación de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, concebida como marco de referencia de las distintas normas sectoriales de ordenación de cada ámbito específico de la cultura catalana. En este sentido, los archivos no son solamente una de las fuentes primarias y primordiales de información para preservar la memoria histórica de Cataluña, sino que son también la base que debe hacer posible un sistema de gestión de los documentos y de la información de las administraciones públicas, sistema que debe servir también como modelo para las instituciones y las empresas privadas. Es preciso tener presente que los documentos que hoy se crean son la información del mañana; por lo tanto, el archivo debe incidir en todos los ámbitos de los procesos que conciernen a los documentos, desde que se han concebido hasta que se eliminan o se decide conservarlos permanentemente.

La presente Ley se propone asegurar que la documentación de Cataluña cumpla las funciones y los objetivos que interesan a la sociedad. Considera los documentos como fuente de información. Muchos de ellos integran, o pasarán a integrar, el patrimonio documental catalán y constituyen, o constituirán, la memoria de la nación. La Ley entiende también que muchos documentos acreditan derechos y deberes de los ciudadanos, de las entidades y de las administraciones públicas y que, en este sentido, tienen un papel relevante en sus relaciones. Reconoce que el acceso a los documentos públicos es un derecho que tiene cualquier persona, independientemente de la nacionalidad, de la condición o de la función que tenga, derecho que solamente puede denegarse en aplicación de las limitaciones establecidas legalmente. Asimismo, la Ley considera que para las administraciones públicas la gestión correcta de los documentos es esencial por cuanto se refiere a la seguridad jurídica y a la actuación eficaz y transparente y con apertura a la participación ciudadana.

Los preceptos de la presente Ley relativos al patrimonio documental deben enmarcarse en la regulación general establecida por la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán. Igualmente, la regulación del derecho de acceso a los documentos se inscribe en el marco general que sobre esta materia establece la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Los ejes principales de la presente Ley son los siguientes:

a) La contribución al establecimiento del régimen jurídico aplicable a los documentos públicos y a los documentos privados.

b) El reconocimiento de las actuaciones de las administraciones catalanas en materia de archivos. Respetando la competencia superior que corresponde a la Administración de la Generalidad, constituye un objetivo fundamental de este nuevo texto legal la incorporación de las distintas administraciones públicas para que colaboren en las tareas de protección y difusión del patrimonio documental y se responsabilicen de las mismas.

c) La regulación de los archivos existentes en Cataluña, especialmente de los archivos de las administraciones públicas.

d) El establecimiento de una normativa básica común a todos los archivos del país.

e) La regulación del derecho de acceso a los documentos integrantes del patrimonio documental catalán.


 

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 1

Objeto

El objeto de la presente Ley es impulsar la gestión y garantizar la preservación de la documentación de Cataluña, tanto pública como privada, de acuerdo con sus valores, para ponerla al servicio de los intereses generales; establecer los derechos y deberes de los que son titulares de los mismos, así como de los ciudadanos en relación a dicha documentación, y regular el Sistema de Archivos de Cataluña.

Artículo 2

Conceptos

A efectos de la presente Ley, se entiende por:

a) Documento: los bienes definidos por el Artículo 19.1 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán.

b) Fondo documental: el conjunto orgánico de documentos reunidos en un proceso natural que han sido generados o recibidos por una persona física o jurídica, pública o privada, a lo largo de su existencia y en el ejercicio de las actividades y las funciones que le son propias.

c) Colección documental: el conjunto no orgánico de documentos que se reúnen y se ordenan en función de criterios subjetivos o de conservación.

d) Archivo: el organismo o la institución desde donde se realizan específicamente funciones de organización, de tutela, de gestión, de descripción, de conservación y de difusión de documentos y fondos documentales. También se entiende por archivo el fondo o el conjunto de fondo documentales.

e) Sistema de gestión documental: el conjunto de operaciones y de técnicas, integradas en la gestión administrativa general, basadas en el análisis de la producción, la tramitación y los valores de los documentos, que se destinan a la planificación, el control, el uso, la conservación y la eliminación o la transferencia de los documentos a un archivo, con el objetivo de racionalizar y unificar su tratamiento y conseguir una gestión eficaz y rentable de los mismos.

f) Documentación de Cataluña: los documentos producidos o recibidos en Cataluña por cualquier persona o entidad, pública o privada.

g) Patrimonio documental: el conjunto integrado por los documentos citados por el Artículo 19.2, 3 y 4 de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán. Lo son también los documentos de las instituciones catalanas medievales y del antiguo régimen vinculadas a la Corona y los de las administraciones de carácter señorial y jurisdiccional, singularmente los documentos incluidos en los fondos que por los procesos de desamortización son de propiedad pública.

h) Documentación en fase activa: la documentación administrativa que una unidad tramita o utiliza habitualmente en sus actividades.

i) Documentación en fase semiactiva: la documentación administrativa que, una vez concluida la tramitación ordinaria, no es utilizada de forma habitual por la unidad que la ha producido en su actividad.

j) Documentación inactiva o histórica: la documentación administrativa que, una vez concluida la vigencia administrativa inmediata, posee valores primordialmente de carácter cultural o informativo.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1. Forman el ámbito de aplicación de la presente Ley todos los documentos de titularidad pública de Cataluña, los documentos privados que integran o pueden integrar el patrimonio documental catalán, los archivos situados en el ámbito territorial de Cataluña y los órganos administrativos que les prestan apoyo.

2. Los archivos de titularidad estatal, incluidos los integrados en el Sistema de Archivos de Cataluña, se rigen por la legislación estatal.

Artículo 4

Coordinación y colaboración

1. Todas las administraciones públicas están obligadas a colaborar en la consecución de los objetivos de la presente Ley. Los archivos que integran el Sistema de Archivos de Cataluña han de programar sus actuaciones considerando que pertenecen al mismo.

2. El Departamento de Cultura ha de impulsar la coordinación de los archivos integrantes del Sistema de Archivos de Cataluña, mediante todos los recursos que estén a su alcance, y ha de velar por la aplicación de un único sistema de gestión documental en cada una de las administraciones e instituciones públicas de Cataluña.

3. En la medida de sus posibilidades, los archivos deben facilitarse recíprocamente el uso de medios técnicos, de recursos y de información para conseguir el mayor grado de eficacia y la optimización de los recursos públicos. El Departamento de Cultura ha de velar para que se cumpla esta disposición.

Artículo 5

Promoción del uso de las tecnologías

Las administraciones públicas han de promover de forma activa el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para garantizar que el tratamiento de la documentación, en todos sus aspectos de gestión documental, preservación y difusión de los documentos, cumpla la finalidad de ponerlos al alcance de los usuarios.

 


TÍTULO II

LOS DOCUMENTOS

CAPÍTULO I


LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Artículo 6

Enumeración de los documentos públicos

1. A efectos de la presente Ley, son documentos públicos los que producen o reciben en el ejercicio de sus funciones:

a) El presidente, el Gobierno y la Administración de la Generalidad.

b) El Parlamento de Cataluña, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo y todas las demás instituciones de la Generalidad no dependientes de su Administración.

c) Las administraciones locales.

d) Los órganos con sede en Cataluña de la Administración general y de los poderes del Estado.

e) Los órganos con sede en Cataluña de la Unión Europea y de instituciones públicas internacionales.

f) Las entidades de derecho público o privado vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas o que dependen de ellas.

g) Las empresas y las instituciones privadas concesionarias de servicios públicos, en lo que se refiere a estas concesiones.

h) Los fedatarios y los registros públicos.

i) Las corporaciones privadas de derecho público.

j) Las personas y las entidades privadas que ejercen funciones públicas, en lo que se refiere a estas funciones.

k) Cualquier entidad pública o entidad dependiente de una entidad pública no incluida en las letras precedentes.

2. Se consideran incluidos en la enumeración del apartado 1 los documentos producidos o recibidos por las personas físicas que ocupan cargos políticos en instituciones públicas, siempre que estos documentos tengan relación con las funciones administrativas o políticas propias del cargo.

Artículo 7

Responsabilidades de los titulares de documentos públicos

1. Todas las administraciones y las entidades titulares de documentos públicos han de disponer de un único sistema de gestión documental que comprenda la producción, la tramitación, el control, la evaluación y la conservación de los documentos y el acceso a los mismos y garantice su correcto tratamiento durante su utilización administrativa en las fases activa y semiactiva.

2. Con independencia de las técnicas o los soportes utilizados, todos los documentos públicos han de tener garantizadas la autenticidad y la integridad de los contenidos, así como la conservación y, si es procedente, la confidencialidad.

3. Una vez concluida la fase activa, los documentos públicos deben transferirse al correspondiente archivo. Si se decide su conservación permanente, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 9, los documentos deben reunirse en el archivo histórico pertinente.

4. Las administraciones y las entidades titulares de documentos públicos, y específicamente los órganos responsables de custodiarlos, deben hacer posible el acceso a los mismos y entregar una copia o un certificado de los mismos a las personas que en cada caso tengan derecho a ello. En cualquier caso, es preciso garantizar el derecho a la intimidad personal y la reserva de los datos protegidos por la ley.

5. Las administraciones y las entidades titulares de documentos públicos han de destinar los recursos necesarios para conseguir el tratamiento de sus documentos en el grado que la ley exige y que los derechos de los ciudadanos justifican.

6. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por los apartados 1, 2 y 3, el Departamento de Cultura puede acordar el ingreso temporal de los documentos en otro archivo público, a cargo de la administración o la entidad infractora.

Artículo 8

Gestión de los documentos públicos

La organización, la evaluación y la conservación de los documentos públicos y el acceso a los mismos son responsabilidad directa de los respectivos titulares. En caso de que las administraciones o las entidades titulares de documentos públicos contraten tareas relativas a estas funciones con empresas privadas deben reservarse la definición del sistema de gestión documental y la dirección y la supervisión de la actividad contratada.

Artículo 9

Evaluación de los documentos públicos

Una vez concluidas las fases activa y semiactiva, debe aplicarse a todos los documentos públicos la normativa de evaluación, en base a la cual se determina su conservación, en razón del valor cultural, informativo o jurídico, o bien su eliminación. Ningún documento público puede ser eliminado si no se siguen la normativa y el procedimiento establecidos reglamentariamente.

Artículo 10

Traspaso de funciones entre administraciones y cargos públicos

1. En caso de supresión o traspaso de un ente u organismo público, sus documentos deben incorporarse al archivo de la administración pública que asuma sus funciones. Si no hay ninguna administración que las asuma, los documentos deben incorporarse a un archivo de la administración pública de la que dependía el organismo suprimido o traspasado. Si no se da ninguna de estas circunstancias, los documentos deben pasar al archivo que determine el Departamento de Cultura.

2. El traspaso parcial de funciones de un ente u organismo público a otro conlleva también el traspaso de los correspondientes documentos que tengan vigencia administrativa. El traspaso de documentos debe formalizarse mediante un acta.

3. Los documentos producidos o recibidos por los cargos políticos que, al cesar en sus funciones, no se hallen en el correspondiente archivo deben entregarse a quien les suceda en el cargo o deben ingresarse en el archivo de la administración o ente pertinente.

Artículo 11

Privatización de entidades públicas

Cuando un organismo público o un ente que dependa del mismo pase a ser de naturaleza privada o pierda la dependencia pública, la documentación anterior al cambio de naturaleza o de dependencia mantiene la titularidad pública. Dicha documentación, si es de conservación permanente, debe transferirse al archivo de la administración pública de la que dependía el organismo o el ente, o bien al que determine el Departamento de Cultura. Excepcionalmente, la administración titular, si se garantizan las disposiciones de los Artículos 7 y 8, puede acordar que la documentación siga siendo custodiada por el organismo o ente que haya sido objeto de privatización.

Artículo 12

Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad

1. Los documentos públicos no pueden ser alienados ni embargados, y los derechos de quienes son titulares de los mismos no prescriben.

2. Cuando los titulares de documentos públicos tengan conocimiento de la existencia de documentos propios en posesión de terceros deben tomar las medidas legales pertinentes para recuperarlos.


CAPÍTULO II

LOS DOCUMENTOS PRIVADOS


Artículo 13

Responsabilidades de los titulares de documentos privados integrantes del patrimonio documental

Los titulares de documentos privados que formen parte del patrimonio documental tienen, además de las establecidas por la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, las siguientes obligaciones:

a) Tenerlos ordenados e inventariados. Debe entregarse una copia del inventario al Departamento de Cultura.

b) Conservarlos íntegramente y no desmembrar los fondos sin autorización previa del Departamento de Cultura.

c) Permitir el acceso a los mismos a las personas que acrediten documentalmente la condición de investigadoras. Para dar cumplimiento a esta obligación, el titular del documento tiene derecho a depositarlo temporalmente y sin coste en un archivo público del Sistema de Archivos de Cataluña.

d) Comunicar previamente al Departamento de Cultura cualquier cambio en la titularidad o en la posesión de los documentos.

e) No eliminarlos sin autorización previa de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental, excepto en los supuestos en los que por reglamento se establezca otro procedimiento.

Artículo 14

Depósito de documentos privados en archivos públicos

1. Los propietarios de documentos privados pueden depositarlos en un archivo público. Si en el acuerdo de depósito no consta nada en contra, el archivo queda autorizado a:

a) Tratar archivísticamente los documentos, siguiendo los procesos y las técnicas habituales del centro.

b) Facilitar la difusión de los documentos con finalidades culturales.

c) Facilitar el acceso a los documentos en las condiciones generales aplicables a la documentación pública.

2. Las administraciones públicas pueden establecer sistemas de compensación por el tratamiento archivístico y el depósito de fondos documentales privados, en especial si el titular del fondo rescinde el depósito.

3. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por el Artículo 13, el Departamento de Cultura puede acordar el ingreso temporal de documentos privados en un archivo público, a fin de garantizar la preservación de sus valores y asegurar el cumplimiento de su función social. En estos casos el archivo puede realizar, sin necesidad de autorización del titular del fondo, las actuaciones establecidas por el apartado 1.

Artículo 15

Archivos de entidades

1. El Departamento de Cultura ha de prestar apoyo técnico a la gestión documental de las entidades sin ánimo de lucro que dispongan de un patrimonio documental de especial releve.

2. Los preceptos de la presente Ley que regulan los archivos y los documentos privados son aplicables a los archivos y los documentos de la Iglesia católica. En cualquier caso, en relación a dichos archivos y documentos, debe respetarse lo que establecen los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Antes de adoptar cualquier resolución que afecte a los archivos de la Iglesia católica, la Administración de la Generalidad ha de informar a la comisión mixta a la que se refiere el Artículo 4.2 de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán.

 


TÍTULO III

EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CATALUÑA

CAPÍTULO I

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CATALUÑA Y SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y DE ASESORAMIENTO


Artículo 16

Definición y estructura

1. El Sistema de Archivos de Cataluña es el conjunto de órganos de la Administración y de archivos que, con normas y procedimientos, garantizan, de acuerdo con sus valores, la gestión, la conservación, la protección y la difusión correctas de la documentación de Cataluña, y el acceso a la misma.

2. Forman parte del Sistema de Archivos de Cataluña:

a) Los archivos a los que se refiere el Artículo 20.

b) El órgano del Departamento de Cultura que tenga asignadas las funciones a las que se refiere el Artículo 17.

c) El Consejo Nacional de Archivos.

d) La Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental.

Artículo 17

Funciones del Departamento de Cultura

1. En relación al Sistema de Archivos de Cataluña, el Departamento de Cultura ejerce las siguientes competencias:

a) Coordinar el Sistema de Archivos de Cataluña y elaborar su normativa.

b) Impulsar y coordinar la Red de Archivos Comarcales.

c) Dirigir funcionalmente los archivos centrales administrativos de la Generalidad e impulsar y coordinar sus actuaciones.

d) Impulsar la acción del Consejo Nacional de Archivos y de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental.

e) Establecer programas de actuación archivística.

f) Inspeccionar el cumplimiento de la normativa sobre los archivos.

2. En ejercicio de la competencia de inspección de archivos, corresponden al Departamento de Cultura las siguientes funciones:

a) La inspección técnica de los archivos dependientes de la Generalidad.

b) La inspección técnica de los archivos situados en Cataluña dependientes de cualquier otra administración, institución o entidad pública, excluidos los archivos de titularidad estatal cuya gestión se reserve al Estado.

c) La inspección técnica de los archivos privados que reúnen bienes integrantes del patrimonio documental.

d) La inspección, en el ámbito del patrimonio documental, regulada por el Artículo 70 de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, sea cual sea el titular de los documentos.

e) Cualquier otra que se le atribuya por reglamento.

3. El Departamento de Cultura ha de promover:

a) La formación permanente de los profesionales de los archivos del Sistema de Archivos de Cataluña y la información y la documentación especializadas sobre el sector.

b) El estudio y el establecimiento de normas que garanticen el tratamiento y la conservación de los documentos que sólo pueden leerse mediante un hardware, a fin de prever la recuperación de la información que contienen y evitar que la evolución de la tecnología los convierta en inaccesibles.

4. El Departamento de Cultura promueve políticas de preservación destinadas a los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Cataluña y les presta, en las condiciones que se establezcan, servicios de restauración y reprografía.

Artículo 18

El Consejo Nacional de Archivos

1. El Consejo Nacional de Archivos es el órgano consultivo de la Administración de la Generalidad en materia de archivos. Su composición debe establecerse por reglamento, que debe disponer que, entre sus miembros, los haya representativos de los profesionales de los archivos, de la Administración de la Generalidad, de las administraciones locales, del ámbito de la investigación y de las entidades sociales y culturales del país.

2. Son funciones del Consejo Nacional de Archivos:

a) Proponer actuaciones e iniciativas en materia de archivos.

b) Emitir informe sobre los proyectos de disposiciones generales en materia de archivos.

c) Emitir informe sobre las normas técnicas básicas a las que deben adecuarse los sistemas de gestión documental de los archivos que forman parte del Sistema de Archivos de Cataluña.

d) Emitir informe previo a la incorporación de un archivo al Sistema de Archivos de Cataluña.

e) Emitir informe previo a la inclusión de un documento en el patrimonio documental de Cataluña en aplicación del Artículo 19.2.e) de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán.

f) Emitir informe previo a la aprobación del Mapa de archivos de Cataluña y de sus variaciones.

g) Emitir informe sobre los programas globales de actuación archivística.

h) Emitir informe sobre la memoria anual que ha de elaborar el órgano que tiene asignadas las funciones del Departamento de Cultura en relación al Sistema de Archivos de Cataluña.

i) Realizar el seguimiento de la elaboración del Inventario del patrimonio documental de Cataluña, de acuerdo con lo que establece el Artículo 60 de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán.

j) Emitir informe sobre cualquier asunto relacionado con archivos que el director o directora general competente en esta materia le someta a su consideración.

Artículo 19

La Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental

1. La Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental es un órgano colegiado de carácter técnico, adscrito a la dirección general competente en materia de archivos. Su composición debe establecerse por reglamento, que debe disponer que, entre sus miembros, los haya designados por las entidades representativas de los profesionales de los archivos y de las administraciones locales.

2. La Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental ejerce las siguientes funciones:

a) En cuanto al acceso a la documentación:

Primera. Promover el ejercicio del derecho de acceso a los documentos de las personas y las entidades públicas y privadas.

Segunda. Emitir informe sobre las reclamaciones de las personas y de las entidades públicas y privadas que consideren vulnerado su derecho de acceso a los documentos.

Tercera. Emitir informe sobre las derogaciones singulares de la normativa sobre acceso a los documentos, en los términos establecidos por el Artículo 34.3.

Cuarta. Las que establece el Artículo 34.4 en relación al acceso a los documentos públicos.

b) En cuanto a la evaluación y la selección de la documentación:

Primera. Elaborar las tablas de evaluación documental, elevarlas a la aprobación del consejero o consejera de Cultura y controlar su correcta aplicación.

Segunda. Resolver las solicitudes de evaluación de documentos públicos.

Tercera. Evaluar los documentos privados integrantes del patrimonio documental que no hayan sido declarados de interés nacional ni hayan sido incluidos en el Catálogo del patrimonio cultural catalán, y autorizar su eliminación, si procede.


CAPÍTULO II

LOS ARCHIVOS

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 20

Archivos que integran el Sistema de Archivos de Cataluña

1. El Sistema de Archivos de Cataluña está integrado por los siguientes archivos:

a) El Archivo de la Corona de Aragón.

b) Los archivos de la Generalidad.

c) Los archivos de las diputaciones provinciales y los de los municipios de más de diez mil habitantes.

d) Los archivos de las universidades.

e) El Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona.

f) Los archivos históricos provinciales.

g) Los archivos diocesanos y capitulares de la Iglesia católica.

h) Los que sean integrados al mismo de acuerdo con lo que establece el apartado 2.

2. Por resolución del consejero o consejera de Cultura, una vez comprobado que cumplen los requisitos establecidos por el Artículo 21.1 y previo informe del Consejo Nacional de Archivos, pueden integrarse al Sistema de Archivos de Cataluña:

a) Los archivos de municipios de menos de diez mil habitantes y los de otras entidades públicas o de entidades dependientes de las administraciones públicas no establecidos por el apartado 1.

b) Los archivos de entidades o personas privadas que no sean los establecidos por el apartado 1.

c) Cualquier otro archivo con responsabilidad sobre los documentos a los que se refiere el Artículo 6.1.

3. Las administraciones competentes han de fomentar de forma preferente la incorporación al Sistema de Archivos de Cataluña de los archivos de los municipios de entre cinco mil y diez mil habitantes.

Artículo 21

Requisitos y efectos de la pertenencia al Sistema de Archivos de Cataluña

1. Los archivos del Sistema de Archivos de Cataluña han de cumplir los requisitos técnicos que se establezcan por reglamento, en especial los siguientes:

a) Aplicar el sistema de gestión de la documentación que corresponda a los fondos que reúnen, de acuerdo con las normas técnicas básicas fijadas por la Administración de la Generalidad.

b) Disponer del personal suficiente, de acuerdo con lo que establece el Artículo 22.

c) Disponer de las instalaciones necesarias para garantizar la preservación de los fondos documentales y tener unas instalaciones y un horario de apertura al público que permitan el acceso a los mismos. El horario de servicio al público debe ser de un mínimo de diez horas semanales.

2. Los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Cataluña han de poder:

a) Acceder, en las condiciones que se establezcan, a los servicios a los que se refiere el Artículo 17.4.

b) Acceder a los programas anuales o plurianuales de apoyo técnico y económico y a las medidas de fomento que establezca la Administración de la Generalidad.

3. Únicamente los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Cataluña pueden recibir en depósito documentos de administraciones o entidades públicas distintas de la titular del archivo.

Artículo 22

El personal

1. Los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Cataluña deben disponer de personal técnico y cualificado en número suficiente para cubrir las necesidades del archivo y para alcanzar los objetivos de la presente Ley. Han de regularse por reglamento las titulaciones y la formación que debe tener el personal técnico de los archivos y las condiciones que este personal ha de cumplir. En cualquier caso, la dirección de los archivos ha de ser ejercida por personas con titulación universitaria superior.

2. Las personas al servicio de la Administración pública adscritas a archivos integrantes del Sistema de Archivos de Cataluña están obligadas a mantener la confidencialidad de los datos excluidos de consulta pública de los cuales tengan conocimiento en razón de sus cometidos.

Artículo 23

Coordinación en la custodia de documentos

1. Los acuerdos entre dos administraciones o entidades públicas por los que se establezca el depósito de la documentación de una de ellas en un archivo de la otra han de notificarse al Departamento de Cultura.

2. Los archivos públicos integrados en el Sistema de Archivos de Cataluña han de colaborar en la salvaguardia del patrimonio documental privado. En el ingreso de documentos privados en archivos públicos ha de procurarse respetar el ámbito territorial de cada archivo.

Artículo 24

Inventario y Registro de archivos

1. El Inventario regulado por el Artículo 60 de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, ha de incluir el censo de los archivos que conservan bienes integrantes del patrimonio documental.

2. El Registro de archivos, adscrito al Departamento de Cultura, es el repertorio de los archivos que forman parte del Sistema de Archivos de Cataluña.

3. La inclusión de un archivo en el Sistema de Archivos de Cataluña implica necesariamente la inscripción de oficio en el Registro de archivos.

Artículo 25

El Mapa de archivos de Cataluña

1. El Mapa de archivos de Cataluña es el instrumento de planificación y de gestión del Departamento de Cultura para el cumplimiento de las funciones que la presente Ley le asigna en relación al Sistema de Archivos de Cataluña. Tiene por objeto establecer las prioridades para la consecución de los objetivos de la presente Ley en todo el territorio.

2. Corresponde al Gobierno aprobar el Mapa de archivos de Cataluña y sus modificaciones, previo informe del Consejo Nacional de Archivos y previa consulta a las entidades representativas de las administraciones locales y a las demás entidades o instituciones interesadas.

 


SECCIÓN SEGUNDA

LOS ARCHIVOS DE LA GENERALIDAD


Artículo 26

Enumeración

Constituyen los archivos de la Generalidad:

a) El Archivo Nacional de Cataluña.

b) El Archivo del Parlamento de Cataluña, el Archivo del Síndic de Greuges, el Archivo de la Sindicatura de Cuentas, el Archivo del Consejo Consultivo y los archivos de las demás instituciones de la Generalidad no dependientes de su Administración.

c) Los archivos centrales administrativos de los departamentos de la Generalidad, de las delegaciones territoriales del Gobierno, de las empresas, entidades y entes dependientes de la Generalidad y de las entidades de derecho público vinculadas a la Generalidad.

d) La Red de Archivos Comarcales.

e) Todos los archivos que puedan crearse o puedan incorporarse a los mismos en aplicación de la presente Ley.

Artículo 27

El Archivo Nacional de Cataluña

1. El Archivo Nacional de Cataluña tiene las siguientes funciones:

a) Recibir la documentación en fase semiactiva de uso infrecuente y de conservación permanente, así como la documentación histórica de los órganos centrales de la Administración de la Generalidad y de las entidades y las empresas que dependen de ella, preservarla y tenerla a disposición de la Administración y de los ciudadanos.

b) Ingresar, conservar y difundir los fondos y los documentos privados que por su valor testimonial y referencial conciernan a Cataluña y sean de especial relevancia.

2. El Archivo Nacional de Cataluña promueve las actividades de difusión del patrimonio documental que custodia y puede establecer los acuerdos que sean precisos con otras instituciones para fomentar su tratamiento técnico y difusión.

Artículo 28

Los archivos centrales administrativos

1. Los archivos centrales administrativos definen, implantan y mantienen, en el ámbito del organismo o ente respectivo, el sistema de gestión de la documentación administrativa en fase activa y semiactiva, de acuerdo con la normativa técnica y las directrices del Departamento de Cultura y con las instrucciones del secretario o secretaria general o del correspondiente órgano directivo.

2. Los archivos centrales administrativos conservan la documentación en fase semiactiva que utiliza más frecuentemente el correspondiente organismo o ente.

Artículo 29

La Red de Archivos Comarcales

1. La Red de Archivos Comarcales se organiza como un conjunto de archivos de ámbito comarcal que actúan de forma coordinada para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley en todo el territorio y posibilitar la aplicación de los principios de proveniencia y territorialidad en el tratamiento de los documentos y en el acceso a los mismos.

2. La dirección, el impulso y la coordinación de la Red de Archivos Comarcales son competencia del Departamento de Cultura, el cual, con este objeto, puede elaborar programas comunes a los archivos de la Red, establecer directrices sobre su ejecución y controlar su aplicación.

3. El Departamento de Cultura ha de prestar apoyo técnico y organizativo a los archivos que conforman la Red de Archivos Comarcales para que puedan cumplir sus funciones.

Artículo 30

Funciones de los archivos comarcales

1. En los respectivos ámbitos territoriales, corresponde a los archivos comarcales:

a) Colaborar con todas las administraciones públicas para conseguir los objetivos de la presente Ley.

b) Coordinar y dirigir los programas específicos sobre el patrimonio documental de la comarca y elaborar el Inventario del patrimonio documental, de acuerdo con lo que establece el Artículo 60 de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán.

c) Ofrecer servicios especializados complementarios y de apoyo a los demás archivos de la comarca, en especial servicios de asistencia a los archivos municipales de los municipios de hasta diez mil habitantes.

d) Ingresar, custodiar y difundir la documentación que establece la presente Ley.

e) Velar por el cumplimiento de la normativa de archivos.

f) Fomentar la organización de actividades de divulgación del patrimonio documental y promover la investigación sobre el mismo.

2. A los archivos comarcales, sin perjuicio de que el organismo originario conserve en cualquier caso su titularidad, les corresponde recibir la siguiente documentación:

a) La documentación en fase semiactiva e inactiva de los órganos o las entidades dependientes de la Administración de la Generalidad de ámbito local o comarcal.

b) La documentación en fase semiactiva e inactiva del consejo comarcal.

c) La documentación en fase semiactiva e inactiva del ayuntamiento del municipio en el que el archivo comarcal tiene su sede, cuando se haya acordado la gestión conjunta del centro entre el consejo comarcal y el ayuntamiento, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 33.

d) La documentación histórica de los municipios de hasta diez mil habitantes de su ámbito territorial, previo acuerdo del ayuntamiento y exceptuando aquellos que tengan un archivo propio integrado en el Sistema de Archivos de Cataluña.

e) Los protocolos notariales de más de cien años, de acuerdo con la normativa que les sea aplicable.

f) La documentación de la Administración de justicia, de los registros públicos y de los servicios del Estado correspondientes a la comarca, en los términos que se acuerden.

3. Los archivos comarcales pueden recibir también, de acuerdo con el titular del fondo y en las condiciones que se establezcan, la siguiente documentación:

a) La documentación en fase semiactiva de los ayuntamientos de municipios de hasta diez mil habitantes.

b) La documentación semiactiva e inactiva de los demás entes y organismos públicos de su territorio.

c) La documentación de otras personas físicas o jurídicas de interés histórico o cultural del respectivo ámbito territorial.

d) Cualquier otra documentación no reseñada en los apartados anteriores que el Departamento de Cultura o el consejo comarcal consideren pertinente destinarles.


SECCIÓN TERCERA

LOS ARCHIVOS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES


Artículo 31

Entidades obligadas a tener archivo

1. Los ayuntamientos de los municipios de más de diez mil habitantes y las diputaciones provinciales han de tener un archivo propio que cumpla las condiciones a las que se refiere el Artículo 21.1. Los consejos comarcales también han de tener un archivo propio, integrado en el archivo comarcal.

2. Todos los ayuntamientos y las demás administraciones locales pueden crear y gestionar su propio archivo, e integrarlo, si cumple los requisitos fijados por la presente Ley, en el Sistema de Archivos de Cataluña.

3. Los municipios de hasta diez mil habitantes que no tengan un archivo propio integrado en el Sistema de Archivos de Cataluña no están exentos de las obligaciones que establece el Artículo 7. Si acuerdan el depósito de la documentación en el archivo comarcal, éste asume dichas obligaciones en relación a la documentación depositada.

4. Corresponde a los consejos comarcales, a las diputaciones provinciales y a cualquier ente de carácter regional que pueda existir en el futuro prestar asistencia a los municipios y cooperar con ellos para que los archivos municipales cumplan los requerimientos exigidos para la integración en el Sistema de Archivos de Cataluña.

Artículo 32

Los archivos municipales

1. Los archivos municipales definen, implantan y mantienen el sistema de gestión de la documentación administrativa en fase activa y semiactiva, y gestionan y conservan la documentación en fase semiactiva y la documentación histórica. Realizan estas funciones en relación a la documentación de la respectiva administración, de sus organismos autónomos y de sus empresas públicas, de los consorcios en los que tengan participación mayoritaria y de las fundaciones y otras entidades financiadas mayoritariamente por el ayuntamiento en cuestión.

2. Los archivos municipales tienen las siguientes responsabilidades en cuanto al patrimonio documental de sus respectivos ámbitos territoriales:

a) Velar por su conservación.

b) Colaborar con el archivo comarcal en la elaboración del Inventario del patrimonio documental.

c) Potenciar la organización de actividades de divulgación y de fomento de la investigación.

3. Los archivos municipales pueden acoger, si el ayuntamiento lo acuerda con el titular respectivo, documentación de interés histórico o cultural de otras personas físicas o jurídicas relacionadas con el municipio.

Artículo 33

Gestión de los archivos comarcales

1. La gestión de los archivos comarcales, sin perjuicio de lo que dispone el Artículo 29, corresponde a los consejos comarcales, que pueden, junto al municipio cabecera de comarca, acordar la gestión conjunta del centro mediante la suscripción del correspondiente convenio. En tal caso, el archivo realiza las funciones de archivo comarcal y de archivo municipal, y el ayuntamiento debe hacerse cargo de los gastos derivados de la conservación y la gestión de los fondos municipales.

2. En las comarcas en las que razones demográficas o de servicio lo justifiquen, pueden crearse otras sedes del archivo comarcal. Si estas sedes se ubican en un municipio diferente del cabecera de comarca, también pueden establecerse convenios para gestionarlas con los correspondientes ayuntamientos.

 


TÍTULO IV

EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS


Artículo 34

Acceso a los documentos públicos

1. De forma general, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos que forman parte de procedimientos administrativos concluidos.

2. El acceso a los documentos públicos sólo puede ser denegado en aplicación de las limitaciones legalmente establecidas. Las denegaciones del derecho de acceso a los documentos públicos deben realizarse por resolución motivada. El hecho de que un documento no esté en un archivo no lo excluye de consulta pública.

3. Excepcionalmente, previo informe de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental, la Administración de la Generalidad, las administraciones locales o las demás entidades públicas pueden, respecto a sus documentos:

a) Permitir el acceso a documentos excluidos de consulta pública, en casos de peticiones de acceso por intereses legítimos o científicos, preservando las situaciones protegidas por la ley y garantizando la intimidad de las personas.

b) Denegar el acceso a documentos no excluidos de consulta pública que no hayan sido calificados expresamente como accesibles por la normativa, siempre que se considere que, de acuerdo con la ley, perjudican intereses generales o de las personas.

4. La Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental ha de establecer criterios sobre la aplicación de la normativa que rige el acceso a los documentos públicos. Al resolver las solicitudes de evaluación de documentos públicos, la Comisión debe hacer constar el régimen aplicable al acceso a los documentos que hayan de conservarse.

5. Las limitaciones a la consulta de documentos custodiados en los centros integrantes del Sistema de Archivos de Cataluña deben hacerse públicas para que los usuarios tengan conocimiento de las mismas.

Artículo 35

Ejercicio del derecho de acceso a documentos públicos

1. El plazo para resolver las solicitudes de acceso a documentos públicos es de dos meses. Si, pasado este plazo, no se ha dictado resolución, se entiende que la solicitud ha sido desestimada, sin perjuicio de que la persona solicitante pueda reclamar a la Administración que cumpla su obligación de resolverla.

2. La Administración ha de permitir el acceso parcial a los documentos que contengan datos que, de acuerdo con la ley, deban mantenerse reservados, siempre que sea posible someter los documentos a procesos técnicos que garanticen plenamente la imposibilidad de acceso a los datos reservados y de reconstrucción de estos datos a partir de la información facilitada.

3. El acceso a los documentos ha de facilitarse en el soporte material disponible que la persona solicitante haya elegido. En caso de que el ejercicio del derecho de acceso pueda perjudicar la correcta conservación de un documento, debe facilitarse a la persona solicitante la consulta de una reproducción.

4. Las administraciones públicas y los archivos integrantes del Sistema de Archivos de Cataluña han de dotarse de los recursos y los medios técnicos necesarios para facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a los documentos.

Artículo 36

Vigencia de las exclusiones de consulta

1. De forma general, las exclusiones establecidas legalmente en cuanto a la consulta de documentos públicos quedan sin efecto a los treinta años de la producción del documento, salvo que la legislación específica disponga otra cosa. Si se trata de documentos que contienen datos personales que puedan afectar a la seguridad, el honor, la intimidad o la imagen de las personas, como norma general, y salvo que la legislación específica disponga otra cosa, pueden ser objeto de consulta pública con el consentimiento de los afectados o cuando hayan transcurrido veinticinco años desde su muerte o, si no se conoce la fecha de ésta, cincuenta años desde la producción del documento.

2. Pueden establecerse por reglamento, respecto a clases determinadas de documentos, plazos de vigencia diferentes de los previstos por el apartado 1.

Artículo 37

Acceso a los documentos privados

Los investigadores pueden acceder a los documentos privados integrantes del patrimonio documental en los términos establecidos por el Artículo 13.c), respetando los límites generales al derecho de acceso establecidos legalmente.

 


TÍTULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS


Artículo 38

Infracciones administrativas

1. Son infracción administrativa las vulneraciones de las prescripciones de la presente Ley, de acuerdo con lo que establecen los apartados 2, 3, 4 y 5.

2. Son infracciones leves:

a) La obstrucción al ejercicio de las funciones de la inspección de archivos, ya sea por la negativa de acceso a los archivos o documentos, ya sea por la obstaculización de las funciones inspectoras.

b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas por el Artículo 13.a) y c).

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el Artículo 13.b), cuando el valor del bien que ha sido objeto del incumplimiento no supere los 20.000 euros.

3. Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el Artículo 8, siempre que no se ponga en peligro inmediato la integridad de los documentos o no se imposibilite su recuperación.

b) El incumplimiento de la obligación establecida por el Artículo 13.b) cuando el valor del bien supere los 20.000 euros.

c) La destrucción de documentación que contravenga al Artículo 9 o al Artículo 13.e) cuando el valor del bien no supere los 60.000 euros.

d) La difusión no autorizada de documentos sometidos a un período de exclusión de consulta.

e) La comisión reiterada de una misma infracción leve.

4. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el Artículo 8, cuando se ponga en peligro inmediato la integridad de los documentos o se imposibilite su recuperación.

b) La destrucción de documentación que contravenga al Artículo 9 o al Artículo 13.e), cuando el valor del bien supere los 60.000 euros.

c) La comisión reiterada de una misma infracción grave.

5. La fijación de los valores de los documentos a efectos de lo que establece el presente Artículo corresponde a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Cultural de Cataluña.

Artículo 39

Sanciones

1. Las infracciones leves se sancionan según una escala que comprende desde la advertencia hasta la multa de 3.000 euros; las graves, con una multa de 3.000,01 a 60.000 euros, y las muy graves, con una multa de 60.000,01 a 300.000 euros.

2. Las cuantías establecidas por el apartado 1 han de incrementarse, si procede, hasta cubrir el beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.

Artículo 40

Órganos competentes

1. Corresponde al director o directora general competente en materia de archivos la incoación de los expedientes sancionadores por las infracciones tipificadas por la presente Ley.

2. Corresponde al director o directora general competente en materia de archivos la imposición de sanciones de hasta 3.000 euros; al consejero o consejera de Cultura, la imposición de sanciones desde 3.000,01 hasta 60.000 euros, y al Gobierno de la Generalidad, la imposición de sanciones de más de 60.000 euros.

Artículo 41

Prescripción

Las infracciones leves prescriben al año de haberse cometido, las graves prescriben a los cinco años y las muy graves prescriben a los siete años.

Disposiciones adicionales

Primera

De acuerdo con la Administración del Estado y sin perjuicio de lo que establece el Artículo 3.2, los archivos históricos provinciales pueden cumplir, además de las que les corresponden de acuerdo con la legislación estatal, las siguientes funciones:

a) Custodiar la documentación en fase semiactiva de conservación permanente y la documentación inactiva de las delegaciones territoriales de la Administración de la Generalidad.

b) Las propias de archivo comarcal en la comarca donde tienen la sede.

Segunda

1. Se modifica el Artículo 19.2.e) de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, que queda redactado de la siguiente forma:

"e) Los documentos no comprendidos en los apartados anteriores que se integren al mismo por resolución del consejero o consejera de Cultura, previo informe del Consejo Nacional de Archivos, dados sus valores históricos o culturales."

2. Se modifica el Artículo 71.5.c) de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, que queda redactado de la siguiente forma:

"c) Las actuaciones y las intervenciones sobre bienes muebles de interés nacional o bienes muebles catalogados no aprobadas por el Departamento de Cultura."

3. Se modifica el Artículo 75.1 de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, que queda redactado de la siguiente forma:

"1. Corresponde a los ayuntamientos la competencia para sancionar las infracciones a que se refiere el Artículo 71.2.b) y c), 71.3.c) y 71.4.b), en cuanto a los bienes culturales de interés local, excepto en los municipios de menos de cinco mil habitantes, en los que esta competencia corresponde a los consejos comarcales."

4. Se modifica la disposición adicional sexta de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, que queda redactada de la siguiente forma:

"Se aplica a los archivos y los documentos privados incluidos en alguno de los supuestos del Artículo 19 de la presente Ley, además del régimen que ésta establece, lo que dispone el capítulo 2 del título II de la Ley de archivos y documentos."

Tercera

Se mantienen vigentes los reglamentos dictados por la Administración de la Generalidad en las materias reguladas por la presente Ley, en cuanto no se opongan a ella.

Cuarta

La Generalidad ha de transferir a los consejos comarcales los medios y los recursos para la gestión de los archivos comarcales en términos equivalentes a las transferencias que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, ya se efectúan en virtud de las delegaciones de competencias sobre archivos acordadas en ejecución del Decreto 208/1989, de 1 de agosto, de delegación de competencias en materia de cultura a las comarcas.

Quinta

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno ha de remitir al Parlamento un proyecto de ley que regule las tasas por la utilización por terceros de documentos de titularidad de la Generalidad. En el mismo plazo de un año, las administraciones locales han de regular las tasas por la utilización por terceros de documentos de su documentación.

Sexta

Los archivos a los que se refiere el Artículo 20.1 deben inscribirse de oficio en el Registro de archivos en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Séptima

Los archivos comarcales pueden adecuarse a la realidad de las distintas formas de organización territorial que puedan existir en el futuro, y en cualquier caso la Generalidad mantiene la titularidad de la Red de Archivos Comarcales.

Disposiciones transitorias

Primera

Los archivos municipales de municipios de más de diez mil habitantes han de adaptarse progresivamente, en un plazo de cinco años, a los requerimientos establecidos por la presente Ley para formar parte del Sistema de Archivos de Cataluña. Durante el citado período transitorio, los ayuntamientos pueden acordar con el archivo comarcal el depósito de su documentación en fase semiactiva e histórica en las condiciones que se establezcan.

Segunda

La equivalencia en pesetas de las cantidades en euros a la que se refieren los Artículos 38, 39 y 40 se obtiene aplicando la siguiente relación:

1 euro = 166,386 pesetas.

Tercera

Mientras no exista archivo comarcal en una comarca, el Departamento de Cultura puede asignar responsabilidades sobre la correspondiente documentación a otro archivo de la Generalidad o del Sistema de Archivos de Cataluña, previo acuerdo del titular de la documentación.

Disposición derogatoria

Se deroga la Ley 6/1985, de 26 de abril, de archivos, modificada por la Ley 8/1989, de 5 de junio.

Disposición final

Se autoriza al Gobierno para que actualice por vía reglamentaria los valores establecidos por el Artículo 38 y las cuantías de las multas establecidas por el Artículo 39, de conformidad con la variación del índice de precios al consumo.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 13 de julio de 2001

Jordi Pujol

Presidente de la Generalidad de Cataluña

Jordi Vilajoana i Rovira

Consejero de Cultura

(01.190.071)

Fecha: 
dijous, 26 juliol, 2001