Per a la inscripció de l'existència d'mitgera horitzontal i de la regulació convinguda pels propietaris de les finques implicades no cal, la prèvia modificació de la descripció registral de les finques ni la coordinació gràfica entre Registre i Cadastre. Una bona praxi documental ha de dur a l'actualització de la descripció literària ia la coordinació gràfica dels dos registres immobiliaris que coexisteixen, cadascun amb les seves funcions, en el nostre sistema, però es conclou que cap norma legal imposa l'actualització en el cas present perquè no es donen els supòsits que preveu la Llei hipotecària, redactada d'acord amb la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei hipotecària i del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari. Els propietaris de les dues finques han optat per descriure-tal com estan inscrites, és a dir, per mantenir el que últimament es coneix com a descripció literària de les finques, i en cap cas han demanat la coordinació de conformitat amb l'article 199.1 de la Llei hipotecària.