La junta general invocada pel recurrent, celebrada amb la seva única assistència el dia 21 de gener de 2022, no va tenir tal caràcter per haver estat prèviament desconvocada per l'òrgan que tenia competència per a això. Així les coses, d'acord amb el que disposa l'article 111.1 del Reglament del Registre Mercantil, ha de ser rebutjada la inscripció de l'escriptura pública d'elevació a públic d'acords socials

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022