Es planteja en l'expedient la inscripció d'una escriptura per la qual es formalitza l'ampliació d'obra d'un habitatge unifamiliar existent en una finca confrontant amb una carretera. La declaració de la concreta situació administrativa de l'edificació de conformitat amb l'estatut particular derivat de ser confrontant amb una carretera requerirà l'oportuna resolució administrativa de l'òrgan que tingui atribuïda la competència sobre la mateixa, ja que només així podrà complir-se el requisit impost per l'article 28.4 de la Llei de Sòl, això és, no afectar a servitud d'ús públic general.

Fecha: 
dimecres, 23 novembre, 2022