El títol objecte de la qualificació impugnada és una escriptura de compravenda en la qual, respecte de la representació de l'entitat compradora, la notària autoritzadora expressa que el compareixent: "Acredita la seva representació en virtut del poder especial atorgat per don L. A. H. com a Administrador únic d'aquesta entitat, autoritzat pel Notari de Londres, don Manuel Jesús Doña Martín el dia 22 de juny de 2022, número 69/2022 de protocol […] M'exhibeix aquest poder, redactat a doble columna en anglès i espanyol degudament postil·lat; resultant concedides facultats especials per a comprar qualsevol bé immoble situat a Espanya, sent, al meu judici, les facultats representatives acreditades i la forma en què ho han estat, suficients per a l'atorgament de l'escriptura a què aquest instrument es refereix".

Fecha: 
dimarts, 19 març, 2024