El dia 20 d'octubre de 2022, davant la notària de Madrid, donya Ana Fernández Tresguerres García, l'associació sense ànim de lucre Càritas Europa transmet sobre una finca registral el dret d'usdefruit a favor de l'entitat "Gloriamundi Produccions, SLU" gravada amb la següent prohibició de disposar «s'institueix hereva universal a l'entitat "Càritas Europa" (…) amb l'obligació inexcusable de no vendre aquests béns i drets i lliurar l'administració dels mateixos a Càritas de cadascuna de les ciutats en què es trobin els mateix, perquè siguin invertits els beneficis en beques per a postuniversitaris, per a estudis superiors a Espanya o a l'estranger.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024