DECRET 400/2000, de 27 de desembre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2000, i les bases d’execució per al quadrienni 2000-2003.DECRET 400/2000, de 27 de desembre, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2000, i les bases d’execució per al quadrienni 2000-2003.

Els articles 11 i 12 del Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, estableixen el procediment i la competència per a l’aprovació definitiva dels plans anuals del Pla únic d’obres i serveis.

La Comissió de Cooperació Local, en data 23 de novembre de 2000, ha aprovat definitivament la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2000, i ha emès un informe favorable sobre les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2000-2003.

Vist que s’han complert tots els tràmits que estableix la normativa vigent;

A proposta del conseller de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

—1 S’aprova el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2000, que figura en l’annex 2 d’aquest Decret, per als programes següents:

Programa general.

Programa específic d’acció territorial.

Programa específic de nuclis agregats.

Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona.

Programa específic de la Diputació de Lleida.

Programa específic dels consells comarcals de l’àmbit territorial de Girona.

Programa específic dels consells comarcals del Segrià i del Solsonès.

—2 S’aproven les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2000-2003, les quals figuren a l’annex 1 d’aquest Decret.

Disposicions finals

—1 Es faculta el conseller de Governació i Relacions Institucionals per a l’execució d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Antoni Duran i Lleida

Conseller de Governació

i Relacions Institucionals

Annex 1

Bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2000-2003

Capítol 1

Normes generals

—1 Àmbit d’aplicació

Aquestes bases són d’aplicació als programes que regula el Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003.

—2 Normativa aplicable

2.1 L’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (en endavant, PUOSC) per al quadrienni 2000-2003 es regeix en tot el que li sigui aplicable per la Llei 23/1987, de 23 de desembre, reguladora del PUOSC, pel Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria d’aquest per al quadrienni 2000-2003, per aquestes bases, per les lleis d’organització territorial i per la Llei de finances públiques de Catalunya.

2.2 La contractació i l’execució de les actuacions incloses en el PUOSC es regeix pel Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Capítol 2

Funcions i ens que les exerceixen

—3 Àmbits de gestió de les actuacions incloses al PUOSC

La gestió de les actuacions incloses en el PUOSC comprèn les funcions següents:

a) Contractació, execució i direcció de les actuacions. Els ens encarregats d’aquestes funcions s’anomenen en endavant ens executors.

b) Seguiment de l’execució i recepció de les actuacions, i pagament de les subvencions atorgades. Els ens encarregats d’aquestes funcions s’anomenen en endavant ens gestors.

—4 Control, seguiment i coordinació territorial

4.1 Correspon al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Direcció General d’Administració Local, el control i el seguiment de l’execució dels diferents programes que integren el PUOSC.

4.2 Correspon als coordinadors del PUOSC de les delegacions territorials del Govern el seguiment de l’activitat dels ens executors i la coordinació de les funcions que exerceixen els ens gestors en l’àmbit territorial respectiu.

4.3 Els ens beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

—5 Ens executors

5.1 Les funcions d’ens executor corresponen als ens beneficiaris.

5.2 En el cas que els ens beneficiaris no disposin de prou capacitat de gestió tècnica i/o administrativa, correspon exercir aquestes funcions al consell comarcal, o a la diputació si aquest no les pot assumir, mitjançant la formalització del conveni corresponent.

5.3 En el cas de les entitats municipals descentralitzades beneficiàries del PUOSC, les funcions d’ens executor correspondran, si les esmentades entitats no les poden assumir, a l’ajuntament del municipi en el qual estan integrades.

5.4 En el cas d’actuacions cofinançades per altres departaments de l’Administració de la Generalitat o organismes públics, l’exercici de les funcions d’ens executor podrà correspondre a les entitats esmentades, mitjançant la formalització del conveni corresponent amb l’ens beneficiari.

5.5 Els ens beneficiaris comunicaran els convenis a què es refereixen els paràgrafs precedents a la coresponent delegació territorial del Govern de la Generalitat.

—6 Ens gestors

6.1 Les funcions d’ens gestors corresponen als consells comarcals que actuen com a entitats col·laboradores de l’Administració de la Generalitat i, si escau, a les diputacions provincials o a les delegacions territorials del Govern .

6.2 En el cas d’actuacions cofinançades per altres departaments de l’Administració de la Generalitat o organismes públics, l’exercici de les funcions d’ens gestor podrà correspondre a les entitats esmentades.

6.3 L’assignació d’aquestes funcions a l’organisme corresponent l’efectuarà la Direcció General d’Administració Local en determinar el finançament consolidat de cada actuació a que es refereix la base 16.

6.4 Els ens gestors facilitaran la informació que els requereixi la Direcció General d’Administració Local per tal que aquesta pugui efectuar el seguiment de l’execució del Pla.

6.5 Així mateix, en l’exercici de les funcions que la base 3.b) els encomana, comunicaran a la delegació territorial del Govern corresponent qualsevol incidència que observin en el desenvolupament de les actuacions incloses al PUOSC.

Capítol 3

Finançament de les actuacions

—7 Subvencions

Les subvencions assignades a cada actuació en l’aprovació del pla anual corresponent tenen caràcter provisional i la seva quantia serà revisada per tal d’ajustar-la als resultats de les adjudicacions d’acord amb el que estableix la base 16.

—8 Operacions de crèdit

Els ens locals que hagin de contractar operacions de crèdit per al finançament d’actuacions incloses en el Pla necessitaran l’autorització del Departament d’Economia, Finances i Planificació quan concorrin els supòsits que estableix la legislació d’hisendes locals. En qualsevol cas serà d’aplicació el que estableix l’Ordre de 28 de juny de 1999, en matèria de tutela financera dels ens locals.

Capítol 4

Desplegament i divulgació del Pla

—9 Instruccions i models de documents administratius

La Direcció General d’Administració Local dictarà les instruccions que siguin necessàries per a la correcta gestió del PUOSC i el seguiment de l’execució de les actuacions incloses i facilitarà models normalitzats de documentació administrativa.

—10 Divulgació del Pla

10.1 En totes les obres que es realitzin a l’empara d’aquestes bases, l’adjudicatari col·locarà a càrrec seu els cartells anunciadors, les especificacions dels quals regula l’Ordre del conseller de Governació de 19 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2236, de 29.7.1996). En aquests cartells es farà constar el programa del PUOSC en què s’inclou l’actuació.

10. 2 En totes les obres que es realitzin en l’àmbit territorial d’Era Val d’Aran s’inclourà l’aranès com a llengua pròpia i oficial al contingut dels cartells anunciadors, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la Llei 16/1990, de 13 de juliol, del règim especial d’Era Val d’Aran.

10.3 Aquests cartells romandran col·locats des de l’inici de les obres fins a la seva recepció, a partir de la qual han de ser desmuntats a càrrec de l’adjudicatari. Els ens encarregats de l’execució de les obres i, en especial, els seus directors facultatius, són responsables del compliment d’aquesta base.

Capítol 5

Contractació

—11 Projectes

11.1 El PUOSC s’executarà segons els projectes aprovats definitivament que hagin servit de base per a la inclusió de les actuacions.

11.2 Els ens locals beneficiaris del PUOSC trametran a la delegació territorial del Govern corresponent dos exemplars del projecte. La delegació trametrà a l’ens gestor un exemplar del projecte de cada actuació inclosa al PUOSC. L’altre exemplar es conservarà a la delegació.

11.3 Si abans de la contractació es considera necessària la modificació del projecte que ha servit de base per a la inclusió d’una actuació en el PUOSC aprovat, cal que es procedeixi a redactar-la, que la corporació local la sotmeti a l’aprovació reglamentària i obtingui els elements necessaris per a la seva execució. Una vegada aprovada aquesta modificació, n’enviarà dos exemplars a la delegació territorial del Govern per a la seva tramitació en relació amb la gestió del PUOSC.

11.4 Quan es produeixin modificacions en projectes d’obres ja contractades, caldrà trametre dos exemplars del nou projecte, redactat pel tècnic director de les obres, amb l’acceptació de l’adjudicatari, juntament amb una certificació de la seva aprovació definitiva, a la delegació territorial del Govern, per tal que n’efectuï la tramitació en relació amb la gestió del PUOSC.

11.5 En qualsevol cas, els projectes s’hauran de referir a obres completes susceptibles de ser lliurades per a ús general o al servei corresponent.

11.6 En cas que les modificacions suposin un augment del pressupost que consta en el PUOSC, se n’acreditarà el finançament, tenint en compte que no es pot augmentar la quantia de la subvenció. Quan, contràriament, les modificacions suposin una disminució del pressupost, es mantindrà la subvenció aprovada inicialment fins arribar als percentatges màxims establerts a la convocatòria del PUOSC, de manera que els romanents que s’originin passin a ser disponibles als efectes previstos a la base 18. Aquestes modificacions no podran suposar, en cap cas, un canvi de destinació de la subvenció.

11.7 La Direcció General d’Administració Local resoldrà sobre la modificació del PUOSC i actualitzarà, si escau, les dades econòmiques de l’actuació.

—12 Tramitació prèvia

Quan l’actuació inclosa al PUOSC consisteixi en l’execució d’obres, aquestes no es podran contractar mentre no es garanteixin, davant la delegació territorial del Govern, els requisits següents:

a) La disponibilitat pressupostària dels recursos econòmics que nodreixen el seu finançament, circumstància que caldrà acreditar mitjançant un informe de l’interventor de fons.

b) La disponibilitat dels terrenys, com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i l’execució de les obres i la seva posada en servei, circumstància que caldrà acreditar, si escau, amb l’aportació dels documents pertinents.

—13 Licitació

Els ens executors han de publicar els anuncis de licitació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que també, per precepte legal, ho hagin d’efectuar en d’altres diaris oficials.

—14 Contractació

Els ens executors són els responsables de vetllar pel compliment estricte de la legalitat vigent en matèria de contractació.

—15 Adjudicació

15.1 Les actuacions s’han d’adjudicar dins del termini màxim de sis mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’aprovació del programa PUOSC de l’anualitat corresponent. L’incompliment d’aquest termini faculta el director general d’Administració Local per excloure l’actuació del PUOSC, sens perjudici de la facultat de revocació que correspon al Govern de la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.2.g) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

15.2 En els casos que l’incompliment del termini establert a l’apartat anterior sigui com a conseqüència de causes imprevisibles o de força major, que hauran de ser justificades degudament, el director general d’Administració Local podrà atorgar una pròrroga, si la gestió dels crèdits pressupostaris ho permet, o proposar a la Comissió de Cooperació Local la incorporació de l’actuació a anualitats posteriors del PUOSC.

15.3 Un cop efectuada l’adjudicació, l’ens executor haurà de trametre el document normalitzat que ho acrediti a la delegació territorial del Govern.

—16 Consolidació del finançament de les actuacions

16.1 La determinació de la subvenció del PUOSC a què es refereix la base 7 per a cada actuació inclosa al programa general o als programes específics de nuclis agregats i d’acció territorial es calcularà, una vegada realitzada l’adjudicació, de la manera següent:

a) En el cas que la subvenció aprovada inicialment suposi un percentatge inferior als màxims establerts a la convocatòria del PUOSC i es produeixin baixes en l’adjudicació, es mantindrà l’import de la subvenció fins a arribar als percentatges màxims sobre el pressupost d’adjudicació.

b) En el cas contrari es mantindrà el percentatge de subvenció aprovat inicialment al pressupost d’adjudicació.

16.2 En els cas de les actuacions incloses als programes específics d’àmbit provincial i comarcal, els criteris anteriors seran d’aplicació supletòria per a la determinació de la subvenció del PUOSC als que s’estableixin en la regulació dels respectius programes.

16.3 La Direcció General d’Administració Local, mitjançant resolució, establirà el finançament consolidat de cada actuació resultant de l’aplicació dels apartats anteriors així com la procedència de la subvenció assignada. Aquestes resolucions seran comunicades als ens beneficiaris, i si escau, als ens executors i als ens gestors de les actuacions per tal que efectuïn les previsions pressupostàries que calgui per poder atendre puntualment el pagament de les certificacions als adjudicataris.

16.4 Els romanents de subvenció que s’originin per l’aplicació dels criteris anteriors passen a ser disponibles, als efectes que preveu la base 18.

—17 Transferències als ens gestors

17.1 L’Administració de la Generalitat transferirà als ens gestors el total de les subvencions consolidades que, d’acord amb el que estableix la base 16, corresponguin a cada actuació inclosa al programa general i als programes específics de nuclis agregats i d’acció territorial.

17.2 Aquestes transferències econòmiques tindran el caràcter de bestretes de les subvencions i restaran afectades al conjunt de les actuacions finançades per l’Administració de la Generalitat incloses a cada un dels programes del PUOSC de l’anualitat corresponent. Aquests recursos seran utilitzats pels ens gestors per pagar les subvencions corresponents a les certificacions d’obra i altres justificants de despeses que, d’acord amb el que estableix la base 20, successivament vagin presentant els ens executors de les actuacions incloses als esmentats programes.

17.3 Les diputacions provincials podran materialitzar les seves transferències econòmiques derivades de la seva participació financera en els diferents programes del PUOSC, bé mitjançant el procediment establert als apartats anteriors, bé mitjançant l’abonament dels imports corresponents a les certificacions o altres justificants de despesa que presentin els ens beneficiaris.

—18 Romanents

18.1 Els romanents produïts com a conseqüència de les baixes obtingudes en l’adjudicació, o per les renúncies o exclusions totals o parcials, de projectes inclosos en el PUOSC, quedaran desvinculats de l’actuació a la qual figuraven aplicats, i podran destinar-se, mitjançant resolució del conseller de Governació i Relacions Institucionals, a les finalitats següents:

a) Atendre les actuacions urgents i les incidències imprevisibles que es poden presentar.

b) Incrementar les subvencions assignades a determinades actuacions quan les entitats locals no puguin atendre la seva participació en el finançament.

c) Atendre altres sol·licituds presentades a la convocatòria i no seleccionades inicialment per manca de recursos econòmics.

18.2 Els romanents podran destinar-se també a la inclusió de noves actuacions dels ens beneficiaris en substitució d’altres ja incloses en el PUOSC a les quals presenten la seva renúncia. En aquests casos, la inclusió de la nova actuació no alterarà els criteris seguits en la inclusió de l’actuació a la què es renuncia. Aquestes resolucions les adoptarà el director general d’Administració Local.

Capítol 6

—19 Execució de les actuacions

19.1 Les actuacions hauran de quedar totalment executades dins de l’any següent al de l’aprovació del PUOSC de l’exercici corresponent, llevat de les incloses en el PUOSC de l’any 2000, que hauran de quedar totalment executades abans de finalitzar l’exercici 2002.

19.2 En el cas d’incompliment d’aquest termini, el director general d’Administració Local resoldrà d’acord amb el que estableix la base 15.

—20 Certificacions d’obres i altres justificants de despeses

20.1 Els ens executors expediran mensualment certificacions que comprenguin l’obra executada efectivament en aqueix període, tret que els plecs de clàusules administratives particulars prevegin el contrari.

20.2 Les certificacions s’han de formular en el model normalitzat establert pel Departament de Governació i Relacions Institucionals i s’han de trametre, per triplicat, a la delegació territorial del Govern, que les remetrà als ens gestors als efectes del seguiment de l’execució i pagament de l’import de la subvenció que correspongui a cada certificació.

20.3 Amb la primera certificació de cada obra que es trameti a la delegació territorial del Govern, caldrà acreditar la col·locació del cartell anunciador que estableix la base 10.

20.4 La subvenció corresponent a cada certificació d’obra es calcularà aplicant a l’import certificat el percentatge de subvenció resultant del finançament consolidat a què es refereix la base 16.

20.5 En el cas de contractes de subministraments, els justificants de despesa corresponents es tramitaran d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors.

20.6 Els ens gestors hauran de trametre mensualment a la delegació territorial del Govern una relació de les certificacions d’obra i altres justificants de despesa presentades, amb indicació de les quantitats de què s’ha disposat per al seu pagament.

—21 Recepció de les obres

21.1 La recepció de les obres es realitzarà d’acord amb la normativa vigent, i un exemplar de l’acta que en resulti es trametrà, juntament amb el certificat final d’obres emès per la direcció facultativa, a la delegació territorial del Govern als efectes del seguiment de l’execució del Pla que preveu la base 4.2.

21.2 Els ens executors, amb antelació suficient, comunicaran als ens gestors la data en què es realitzarà la recepció per tal que un representant d’aquests pugui assistir-hi i participar-hi.

—22 Lliurament de les obres

22.1 Quan en aplicació de la base 5, l’ens executor i l’ens beneficiari siguin diferents, simultàniament amb la recepció a què fa referència la base anterior, l’ens executor haurà de lliurar l’obra a l’ens beneficiari per a ús general o servei corresponent.

22.2 Aquest lliurament s’haurà de formalitzar en una acta que signaran els representants dels ens esmentats.

—23 Liquidació del Pla

Un cop finalitzades les actuacions del Pla, i d’acord amb els resultats finals d’execució que facilitaran els ens gestors, es procedirà al tràmit d’informació pública, de durada no inferior a vint dies, i un cop resoltes les al·legacions formulades, s’efectuarà la posterior liquidació del Pla, que s’elevarà a l’aprovació del Govern.

Capítol 7

—24 Actuacions acollides a la subvenció mínima garantida

La gestió de les actuacions incloses al PUOSC a l’empara de la disposició addicional 5.1 del Decret 74/2000, de 22 de febrer, es regeix per les normes següents:

a) Els ens beneficiaris han de justificar davant la delegació territorial del Govern l’execució de les actuacions mitjançant els justificants de despesa que compleixin els requisits reglamentaris, juntament amb les actes de recepció.

b) La Direcció General d’Administració Local tramitarà el lliurament als ens beneficiaris dels imports corresponents als justificants presentats fins al límit de la subvenció aprovada.

Capítol 8

Disposicions finals

—25 A més de les funcions que li són expressament atribuïdes en aquestes bases, correspon al conseller de Governació i Relacions Institucionals aprovar la inclusió en el programa general de les disponibilitats econòmiques inicialment assignades a altres programes que no hagin estat aplicades al finançament d’actuacions incloses en el PUOSC.

—26 Correspon a la Comissió de Cooperació Local, en relació amb l’execució del PUOSC:

a) Emetre informe sobre les modificacions dels programes que integren el Pla, llevat de les regulades a les bases 11, 18.1.a) i b), 18. 2 i a la disposició final anterior.

b) Emetre informe sobre les qüestions relatives a l’execució i gestió del PUOSC que li sotmeti a consideració el conseller de Governació i Relacions Institucionals.

c) Efectuar el seguiment de l’execució del PUOSC. A aquest efecte, la Direcció General d’Administració Local elaborarà periòdicament una memòria que reflectirà el desenvolupament i l’estat d’execució del Pla.

—27 Les entitats locals que vulguin avançar, al seu càrrec, la contractació i execució de les actuacions incloses en la formulació del PUOSC, quadrienni 2000-2003, efectuada per la Comissió de Cooperació Local, hauran de comunicar-ho a les delegacions territorials del Govern corresponents, als efectes del seguiment de l’actuació per a la seva posterior incorporació a l’expedient de gestió del Pla de l’anualitat corresponent.

En qualsevol cas, per al lliurament de les subvencions corresponents als PUOSC dels exercicis 2001, 2002 i 2003 caldrà atenir-se a l’aprovació dels respectius pressupostos i acords d’aprovació del Govern de la Generalitat.

Annex 2

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2000

a) Programa general.

Obra núm.: PG-2000/1-PG.

Corporació local: Aiguamúrcia (Alt Camp).

Títol: Dipòsits d’aigua potable als nuclis d’Aiguamúrcia i el Pla de Manlleu i al barri dels Manantials.

Pressupost total: 12.169.219 ptes.

Aportació corporació local: 3.042.306 ptes.

Subvenció: 9.126.913 ptes.(54.853,85 euros).

Obra núm.: PG-2000/2-PG.

Corporació local: Bràfim (Alt Camp).

Títol: Renovació de la xarxa d’aigua i complements, 2a fase, a l’avinguda de Gaià, enllumenat, fase A.

Pressupost total: 10.212.697 ptes.

Aportació corporació local: 3.063.809 ptes.

Subvenció: 7.148.888 ptes.(42.965,68 euros).

Obra núm.: PG-2000/3-PG.

Corporació local: els Garidells (Alt Camp).

Títol: Pista esportiva amb una graderia petita.

Pressupost total: 19.432.964 ptes.

Aportació corporació local: 3.886.593 ptes.

Subvenció: 15.546.371 ptes.(93.435,57 euros).

Obra núm.: PG-2000/4-PG.

Corporació local: Mont-ral (Alt Camp).

Títol: Substitució de la xarxa d’aigua a l’Eixample.

Pressupost total: 20.796.557 ptes.

Aportació corporació local: 4.159.312 ptes.

Subvenció: 16.637.245 ptes.(99.991,86 euros).

Obra núm.: PG-2000/5-PG.

Corporació local: Nulles (Alt Camp).

Títol: Reparació de les instal·lacions del pou del camí de Vallmoll.

Pressupost total: 2.431.996 ptes.

Aportació corporació local: 486.400 ptes.

Subvenció: 1.945.596 ptes.(11.693,27 euros).

Obra núm.: PG-2000/6-PG.

Corporació local: Picamoixons (Alt Camp).

Títol: Finalització del casal municipal.

Pressupost total: 56.268.577 ptes.

Aportació corporació local: 41.268.577 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: PG-2000/7-PG.

Corporació local: Puigpelat (Alt Camp).

Títol: Clavegueram de les urbanitzacions de la Sínia i Puig-nou i de la zona de l’Eixample.

Pressupost total: 41.834.742 ptes.

Aportació corporació local: 4.904.971 ptes.

Altres aportacions: 21.929.771 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: PG-2000/8-PG.

Corporació local: Puigpelat (Alt Camp).

Títol: Urbanització i condicionament de la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer.

Pressupost total: 4.954.498 ptes.

Aportació corporació local: 2.477.249 ptes.

Subvenció: 2.477.249 ptes.(14.888,57 euros).

Obra núm.: PG-2000/9-PG.

Corporació local: Querol (Alt Camp).

Títol: Dipòsit distribuïdor per al subministrament d’aigua a Ranxos de Bonany.

Pressupost total: 11.323.330 ptes.

Aportació corporació local: 2.264.666 ptes.

Subvenció: 9.058.664 ptes.(54.443,67 euros).

Obra núm.: PG-2000/10-PG.

Corporació local: el Rourell (Alt Camp).

Títol: Edifici polifuncional.

Pressupost total: 47.909.278 ptes.

Aportació corporació local: 22.231.753 ptes.

Altres aportacions: 8.909.278 ptes.

Subvenció: 16.768.247 ptes.(100.779,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/11-PG.

Corporació local: Valls (Alt Camp).

Títol: Reforma de l’enllumenat públic al carrer de Mossèn Martí, carrers adjacents i ampliació del carrer de Carles Cardó.

Pressupost total: 11.909.635 ptes.

Aportació corporació local: 5.954.818 ptes.

Subvenció: 5.954.817 ptes.(35.789,17 euros).

Obra núm.: PG-2000/12-PG.

Corporació local: Vilabella (Alt Camp).

Títol: Serveis d’urbanització, 1a fase.

Pressupost total: 19.127.114 ptes.

Aportació corporació local: 7.077.033 ptes.

Subvenció: 12.050.081 ptes.(72.422,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/13-PG.

Corporació local: Vila-rodona (Alt Camp).

Títol: Urbanització, pavimentació i implantació de serveis en diferents carrers.

Pressupost total: 39.299.321 ptes.

Aportació corporació local: 20.435.647 ptes.

Subvenció: 18.863.674 ptes.(113.372,96 euros).

Obra núm.: PG-2000/14-PG.

Corporació local: Albanyà (Alt Empordà).

Títol: Urbanització del carrer de Sant Llorenç, 2a fase.

Pressupost total: 7.916.096 ptes.

Aportació corporació local: 2.374.829 ptes.

Subvenció: 5.541.267 ptes.(33.303,69 euros).

Obra núm.: PG-2000/15-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Empordà (Alt Empordà).

Títol: Arranjament de camins rurals a la comarca de l’Alt Empordà, 3a fase.

Pressupost total: 74.088.504 ptes.

Altres aportacions: 37.044.252 ptes.

Subvenció: 37.044.252 ptes.(222.640,44 euros).

Obra núm.: PG-2000/16-PG.

Corporació local: l’Armentera (Alt Empordà).

Títol: Enllumenat públic i remodelació de la plaça de l’Església i la seva àrea d’influència.

Pressupost total: 27.388.849 ptes.

Aportació corporació local: 8.216.655 ptes.

Subvenció: 19.172.194 ptes.(115.227,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/17-PG.

Corporació local: Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà).

Títol: Arranjament de l’accés a la urbanització Torre Mas Pau.

Pressupost total: 4.876.793 ptes.

Aportació corporació local: 2.438.397 ptes.

Subvenció: 2.438.396 ptes.(14.655,06 euros).

Obra núm.: PG-2000/18-PG.

Corporació local: Bàscara (Alt Empordà).

Títol: Rehabilitació de la sala d’actes municipal.

Pressupost total: 46.782.660 ptes.

Aportació corporació local: 23.391.330 ptes.

Subvenció: 23.391.330 ptes.(140.584,72 euros).

Obra núm.: PG-2000/19-PG.

Corporació local: Biure (Alt Empordà).

Títol: Adequació de can Helvetica per a casa de la vila, 1a fase, reparació de les cobertes i l’estructura de les oficines.

Pressupost total: 21.108.863 ptes.

Aportació corporació local: 5.277.216 ptes.

Subvenció: 15.831.647 ptes.(95.150,11 euros).

Obra núm.: PG-2000/20-PG.

Corporació local: Cantallops (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació de carrers, 4a fase.

Pressupost total: 28.351.852 ptes.

Aportació corporació local: 14.175.926 ptes.

Subvenció: 14.175.926 ptes.(85.199,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/21-PG.

Corporació local: Castelló d’Empúries (Alt Empordà).

Títol: Ampliació de la llar d’infants municipal.

Pressupost total: 48.379.523 ptes.

Aportació corporació local: 27.267.834 ptes.

Subvenció: 21.111.689 ptes.(126.883,81 euros).

Obra núm.: PG-2000/22-PG.

Corporació local: Colera (Alt Empordà).

Títol: Urbanització de l’accés a la Rovellada.

Pressupost total: 16.768.670 ptes.

Aportació corporació local: 8.384.335 ptes.

Subvenció: 8.384.335 ptes.(50.390,87 euros).

Obra núm.: PG-2000/23-PG.

Corporació local: Garrigàs (Alt Empordà).

Títol: Millora de la qualitat de l’aigua a l’abastament a Arenys d’Empordà i Vilajoan.

Pressupost total: 40.000.000 ptes.

Aportació corporació local: 32.000.000 ptes.

Subvenció: 8.000.000 ptes.(48.080,97 euros).

Obra núm.: PG-2000/24-PG.

Corporació local: la Jonquera (Alt Empordà).

Títol: Urbanització dels accessos a les escoles.

Pressupost total: 19.000.000 ptes.

Aportació corporació local: 9.500.000 ptes.

Subvenció: 9.500.000 ptes.(57.096,15 euros).

Obra núm.: PG-2000/25-PG.

Corporació local: Mollet de Peralada (Alt Empordà).

Títol: Rehabilitació d’un edifici per a serveis municipals, 2a fase.

Pressupost total: 15.678.002 ptes.

Aportació corporació local: 4.703.400 ptes.

Altres aportacions: 6.271.201 ptes.

Subvenció: 4.703.401 ptes.(28.268,01 euros).

Obra núm.: PG-2000/26-PG.

Corporació local: Ordis (Alt Empordà).

Títol: Desglossat núm.2 del projecte modificat d’urbanització de la prolongació del carrer de Masroi al nucli urbà.

Pressupost total: 7.811.058 ptes.

Aportació corporació local: 3.905.529 ptes.

Subvenció: 3.905.529 ptes.(23.472,70 euros).

Obra núm.: PG-2000/27-PG.

Corporació local: Pau (Alt Empordà).

Títol: Reforma i ampliació del centre recreatiu, desglossat 3a fase.

Pressupost total: 47.014.910 ptes.

Aportació corporació local: 25.667.898 ptes.

Altres aportacions: 15.000.000 ptes.

Subvenció: 6.347.012 ptes.(38.146,31 euros).

Obra núm.: PG-2000/28-PG.

Corporació local: Pedret i Marzà (Alt Empordà).

Títol: Urbanització de l’illa d’equipaments de Marzà, desglossat 2a fase.

Pressupost total: 13.378.000 ptes.

Aportació corporació local: 4.682.300 ptes.

Subvenció: 8.695.700 ptes.(52.262,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/29-PG.

Corporació local: Peralada (Alt Empordà).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua potable.

Pressupost total: 20.456.691 ptes.

Aportació corporació local: 10.228.296 ptes.

Subvenció: 10.228.395 ptes.(61.473,89 euros).

Obra núm.: PG-2000/30-PG.

Corporació local: Pontós (Alt Empordà).

Títol: Arranjament dels accessos.

Pressupost total: 15.543.834 ptes.

Aportació corporació local: 3.885.958 ptes.

Subvenció: 11.657.876 ptes.(70.065,25 euros).

Obra núm.: PG-2000/31-PG.

Corporació local: Portbou (Alt Empordà).

Títol: Rehabilitació de l’interior de l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 14.998.000 ptes.

Aportació corporació local: 2.999.600 ptes.

Subvenció: 11.998.400 ptes.(72.111,84 euros).

Obra núm.: PG-2000/32-PG.

Corporació local: Rabós (Alt Empordà).

Títol: Enllumenat públic.

Pressupost total: 18.412.051 ptes.

Aportació corporació local: 3.682.410 ptes.

Subvenció: 14.729.641 ptes.(88.526,93 euros).

Obra núm.: PG-2000/33-PG.

Corporació local: Roses (Alt Empordà).

Títol: Enllumenat de diversos carrers.

Pressupost total: 92.522.120 ptes.

Aportació corporació local: 65.649.794 ptes.

Subvenció: 26.872.326 ptes.(161.505,93 euros).

Obra núm.: PG-2000/34-PG.

Corporació local: Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà).

Títol: Urbanització del sector urbà de la Resclosa.

Pressupost total: 27.976.415 ptes.

Aportació corporació local: 12.589.387 ptes.

Subvenció: 15.387.028 ptes.(92.477,90 euros).

Obra núm.: PG-2000/35-PG.

Corporació local: Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació de carrers, 4a fase, 1r desglossat.

Pressupost total: 35.549.951 ptes.

Aportació corporació local: 14.219.980 ptes.

Subvenció: 21.329.971 ptes.(128.195,71 euros).

Obra núm.: PG-2000/36-PG.

Corporació local: Sant Pere Pescador (Alt Empordà).

Títol: Casal d’avis i altres dependències municipals.

Pressupost total: 110.444.381 ptes.

Aportació corporació local: 61.668.836 ptes.

Altres aportacions: 30.000.000 ptes.

Subvenció: 18.775.545 ptes.(112.843,30 euros).

Obra núm.: PG-2000/37-PG.

Corporació local: Saus (Alt Empordà).

Títol: Ordenació i urbanització de l’entorn del nou ajuntament.

Pressupost total: 20.742.625 ptes.

Aportació corporació local: 6.222.787 ptes.

Subvenció: 14.519.838 ptes.(87.265,98 euros).

Obra núm.: PG-2000/38-PG.

Corporació local: Terrades (Alt Empordà).

Títol: Reforma del local de la Societat.

Pressupost total: 15.212.826 ptes.

Aportació corporació local: 7.606.413 ptes.

Subvenció: 7.606.413 ptes.(45.715,46 euros).

Obra núm.: PG-2000/39-PG.

Corporació local: Vilafant (Alt Empordà).

Títol: Renovació de serveis i pavimentació (nucli d’Arengada) i recollida d’aigües pluvials (nucli del Camp d’Enginyers).

Pressupost total: 39.885.930 ptes.

Aportació corporació local: 13.960.075 ptes.

Subvenció: 25.925.855 ptes.(155.817,53 euros).

Obra núm.: PG-2000/40-PG.

Corporació local: Vilamacolum (Alt Empordà).

Títol: Canonada d’impulsió d’aigua potable.

Pressupost total: 4.297.983 ptes.

Aportació corporació local: 859.597 ptes.

Subvenció: 3.438.386 ptes.(20.665,12 euros).

Obra núm.: PG-2000/41-PG.

Corporació local: Vila-sacra (Alt Empordà).

Títol: Xarxa d’abastament d’aigua potable.

Pressupost total: 86.775.382 ptes.

Aportació corporació local: 52.065.229 ptes.

Subvenció: 34.710.153 ptes.(208.612,22 euros).

Obra núm.: PG-2000/42-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Alt Penedès).

Títol: Pavimentació del camí de la Múnia a Sant Marçal, a Castellví de la Marca.

Pressupost total: 13.718.811 ptes.

Altres aportacions: 6.859.406 ptes.

Subvenció: 6.859.405 ptes.(41.225,85 euros).

Obra núm.: PG-2000/43-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Alt Penedès).

Títol: Arranjament del camí de Torrelles al Pla de Manlleu, a Pontons.

Pressupost total: 30.558.450 ptes.

Altres aportacions: 15.279.225 ptes.

Subvenció: 15.279.225 ptes.(91.829,99 euros).

Obra núm.: PG-2000/44-PG.

Corporació local: Castellví de la Marca (Alt Penedès).

Títol: Equipament de les antigues escoles de les Cases Noves de Cal Marques.

Pressupost total: 17.392.664 ptes.

Aportació corporació local: 8.696.332 ptes.

Subvenció: 8.696.332 ptes.(52.266,01 euros).

Obra núm.: PG-2000/45-PG.

Corporació local: Castellví de la Marca (Alt Penedès).

Títol: Pavimentació al nucli de les Conilleres.

Pressupost total: 8.538.158 ptes.

Aportació corporació local: 4.269.079 ptes.

Subvenció: 4.269.079 ptes.(25.657,68 euros).

Obra núm.: PG-2000/46-PG.

Corporació local: Font-rubí (Alt Penedès).

Títol: Pavimentació i enllumenat del carrer de les Escoles de Guardiola.

Pressupost total: 15.054.710 ptes.

Aportació corporació local: 3.763.678 ptes.

Subvenció: 11.291.032 ptes.(67.860,47 euros).

Obra núm.: PG-2000/47-PG.

Corporació local: Font-rubí (Alt Penedès).

Títol: Cobriment de la pista esportiva, 2a fase, 2a etapa.

Pressupost total: 2.577.744 ptes.

Aportació corporació local: 1.041.147 ptes.

Subvenció: 1.536.597 ptes.(9.235,13 euros).

Obra núm.: PG-2000/48-PG.

Corporació local: Font-rubí (Alt Penedès).

Títol: Cobriment de la pista esportiva, 2a fase, 1a etapa.

Pressupost total: 1.452.945 ptes.

Aportació corporació local: 586.842 ptes.

Subvenció: 866.103 ptes.(5.205,38 euros).

Obra núm.: PG-2000/49-PG.

Corporació local: Font-rubí (Alt Penedès).

Títol: Cobriment de la pista esportiva, 2a fase, 3a etapa.

Pressupost total: 4.357.143 ptes.

Aportació corporació local: 1.759.843 ptes.

Subvenció: 2.597.300 ptes.(15.610,09 euros).

Obra núm.: PG-2000/50-PG.

Corporació local: Pacs del Penedès (Alt Penedès).

Títol: Construcció dels col·lectors generals de Pacs del Penedès, 1a etapa.

Pressupost total: 31.347.703 ptes.

Aportació corporació local: 3.510.777 ptes.

Altres aportacions: 7.836.926 ptes.

Subvenció: 20.000.000 ptes.(120.202,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/51-PG.

Corporació local: Pontons (Alt Penedès).

Títol: Abastament d’aigua al barri de la Riera i Mas de la Riera.

Pressupost total: 22.483.224 ptes.

Altres aportacions: 11.241.612 ptes.

Subvenció: 11.241.612 ptes.(67.563,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/52-PG.

Corporació local: Pontons (Alt Penedès).

Títol: Condicionament d’un espai per a activitats ludicorecreatives.

Pressupost total: 9.714.946 ptes.

Altres aportacions: 4.857.473 ptes.

Subvenció: 4.857.473 ptes.(29.194,00 euros).

Obra núm.: PG-2000/53-PG.

Corporació local: Pontons (Alt Penedès).

Títol: Reparació de danys a la xarxa de camins municipals i instal·lacions d’aigua.

Pressupost total: 3.539.160 ptes.

Aportació corporació local: 1.415.664 ptes.

Subvenció: 2.123.496 ptes.(12.762,47 euros).

Obra núm.: PG-2000/54-PG.

Corporació local: Puigdàlber (Alt Penedès).

Títol: Sala polivalent sociocultural i parc urbà a Puigdàlber, 1a fase, etapa B.

Pressupost total: 41.485.438 ptes.

Aportació corporació local: 1.485.438 ptes.

Altres aportacions: 20.000.000 ptes.

Subvenció: 20.000.000 ptes.(120.202,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/55-PG.

Corporació local: Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès).

Títol: Enllumenat públic del nucli urbà, 2a fase.

Pressupost total: 19.869.850 ptes.

Aportació corporació local: 7.947.940 ptes.

Subvenció: 11.921.910 ptes.(71.652,12 euros).

Obra núm.: PG-2000/56-PG.

Corporació local: Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).

Títol: Clavegueram al barri de Can Cruset.

Pressupost total: 27.038.672 ptes.

Aportació corporació local: 8.111.602 ptes.

Subvenció: 18.927.070 ptes.(113.753,98 euros).

Obra núm.: PG-2000/57-PG.

Corporació local: Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès).

Títol: Reforma del clavegueram del tram superior del carrer del Dr.Ferran i de l’avinguda de Montserrat, fases 1 i 2.

Pressupost total: 8.541.491 ptes.

Aportació corporació local: 3.541.491 ptes.

Subvenció: 5.000.000 ptes.(30.050,61 euros).

Obra núm.: PG-2000/58-PG.

Corporació local: Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès).

Títol: Pavimentació i enllumenat del carrer de Pujol i del passatge de Pujol.

Pressupost total: 32.214.127 ptes.

Aportació corporació local: 9.714.127 ptes.

Subvenció: 22.500.000 ptes.(135.227,72 euros).

Obra núm.: PG-2000/59-PG.

Corporació local: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès).

Títol: Obres d’urbanització als carrers de València i de Mossèn Lluís M.Vidal.

Pressupost total: 11.164.474 ptes.

Aportació corporació local: 6.698.684 ptes.

Subvenció: 4.465.790 ptes.(26.839,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/60-PG.

Corporació local: Subirats (Alt Penedès).

Títol: Urbanització dels carrers del Bosc i de Pere Grau.

Pressupost total: 32.278.903 ptes.

Aportació corporació local: 16.648.903 ptes.

Altres aportacions: 7.815.000 ptes.

Subvenció: 7.815.000 ptes.(46.969,10 euros).

Obra núm.: PG-2000/61-PG.

Corporació local: Torrelavit (Alt Penedès).

Títol: Reparació d’instal·lacions i serveis a la casa consistorial.

Pressupost total: 5.587.423 ptes.

Aportació corporació local: 1.676.227 ptes.

Subvenció: 3.911.196 ptes.(23.506,76 euros).

Obra núm.: PG-2000/62-PG.

Corporació local: Torrelavit (Alt Penedès).

Títol: Enllumenat públic del nucli antic i del barri de Mussons.

Pressupost total: 16.903.000 ptes.

Aportació corporació local: 8.766.273 ptes.

Subvenció: 8.136.727 ptes.(48.902,71 euros).

Obra núm.: PG-2000/63-PG.

Corporació local: Torrelavit (Alt Penedès).

Títol: Adequació de les escoles velles com a local social.

Pressupost total: 16.157.721 ptes.

Aportació corporació local: 6.076.345 ptes.

Subvenció: 10.081.376 ptes.(60.590,29 euros).

Obra núm.: PG-2000/64-PG.

Corporació local: Torrelles de Foix (Alt Penedès).

Títol: Adquisició d’un vehicle per a la prevenció d’incendis forestals.

Pressupost total: 2.500.000 ptes.

Aportació corporació local: 1.000.000 ptes.

Subvenció: 1.500.000 ptes.(9.015,18 euros).

Obra núm.: PG-2000/65-PG.

Corporació local: Torrelles de Foix (Alt Penedès).

Títol: Reposició de l’enllumenat públic del nucli urbà, 1a fase.

Pressupost total: 19.931.297 ptes.

Aportació corporació local: 5.979.390 ptes.

Subvenció: 13.951.907 ptes.(83.852,65 euros).

Obra núm.: PG-2000/66-PG.

Corporació local: Alàs i Cerc (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació a Cerc.

Pressupost total: 25.431.193 ptes.

Aportació corporació local: 5.086.239 ptes.

Subvenció: 20.344.954 ptes.(122.275,64 euros).

Obra núm.: PG-2000/67-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Urgell (Alt Urgell).

Títol: Eixample i pavimentació del camí d’accés a Alàs des de la carretera LV-4008.

Pressupost total: 37.539.390 ptes.

Aportació corporació local: 11.261.817 ptes.

Altres aportacions: 3.753.939 ptes.

Subvenció: 22.523.634 ptes.(135.369,77 euros).

Obra núm.: PG-2000/68-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Urgell (Alt Urgell).

Títol: Eixamplament i millora dels revolts de la carretera d’accés al municipi de Cava.

Pressupost total: 8.744.724 ptes.

Aportació corporació local: 2.623.418 ptes.

Altres aportacions: 874.472 ptes.

Subvenció: 5.246.834 ptes.(31.534,11 euros).

Obra núm.: PG-2000/69-PG.

Corporació local: Arcavell i la Farga de Moles (Alt Urgell).

Títol: Renovació de l’enllumenat públic d’Arcavell.

Pressupost total: 3.188.700 ptes.

Aportació corporació local: 637.740 ptes.

Subvenció: 2.550.960 ptes.(15.331,58 euros).

Obra núm.: PG-2000/70-PG.

Corporació local: Ars (Alt Urgell).

Títol: Mur de contenció al camí de Sant Bartomeu i actuacions als carrers d’Ars.

Pressupost total: 4.190.413 ptes.

Aportació corporació local: 838.083 ptes.

Subvenció: 3.352.330 ptes.(20.147,91 euros).

Obra núm.: PG-2000/71-PG.

Corporació local: Arsèguel (Alt Urgell).

Títol: Renovació de l’enllumenat públic.

Pressupost total: 4.978.306 ptes.

Aportació corporació local: 995.661 ptes.

Subvenció: 3.982.645 ptes.(23.936,18 euros).

Obra núm.: PG-2000/72-PG.

Corporació local: Asnurri (Alt Urgell).

Títol: Reconstrucció i reparació de murs als carrers de Sotallosa i la Font.

Pressupost total: 1.875.628 ptes.

Aportació corporació local: 375.126 ptes.

Subvenció: 1.500.502 ptes.(9.018,20 euros).

Obra núm.: PG-2000/73-PG.

Corporació local: Cabó (Alt Urgell).

Títol: Dipòsit regulador i portada d’aigües al Vilar de Cabó.

Pressupost total: 6.999.318 ptes.

Aportació corporació local: 769.932 ptes.

Subvenció: 6.229.386 ptes.(37.439,36 euros).

Obra núm.: PG-2000/74-PG.

Corporació local: Cava (Alt Urgell).

Títol: Nou abastament d’aigua potable al Querforadat.

Pressupost total: 12.708.918 ptes.

Aportació corporació local: 2.541.784 ptes.

Altres aportacions: 2.868.687 ptes.

Subvenció: 7.298.447 ptes.(43.864,55 euros).

Obra núm.: PG-2000/75-PG.

Corporació local: Civís (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació de carrers.

Pressupost total: 4.848.823 ptes.

Aportació corporació local: 969.765 ptes.

Subvenció: 3.879.058 ptes.(23.313,61 euros).

Obra núm.: PG-2000/76-PG.

Corporació local: Coll de Nargó (Alt Urgell).

Títol: Construcció de vestidors a les piscines municipals.

Pressupost total: 22.837.832 ptes.

Altres aportacions: 17.315.827 ptes.

Subvenció: 5.522.005 ptes.(33.187,92 euros).

Obra núm.: PG-2000/77-PG.

Corporació local: Estamariu (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació del camí Vell.

Pressupost total: 11.619.431 ptes.

Aportació corporació local: 2.323.886 ptes.

Altres aportacions: 2.800.235 ptes.

Subvenció: 6.495.310 ptes.(39.037,60 euros).

Obra núm.: PG-2000/78-PG.

Corporació local: Fígols i Alinyà (Alt Urgell).

Títol: Condicionament urbà i pavimentació de la plaça.

Pressupost total: 11.812.290 ptes.

Aportació corporació local: 2.362.458 ptes.

Subvenció: 9.449.832 ptes.(56.794,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/79-PG.

Corporació local: Josa i Tuixén (Alt Urgell).

Títol: Millora de la xarxa d’aigua, dipòsit i captacions a Tuixén.

Pressupost total: 3.024.295 ptes.

Aportació corporació local: 604.859 ptes.

Subvenció: 2.419.436 ptes.(14.541,10 euros).

Obra núm.: PG-2000/80-PG.

Corporació local: Oliana (Alt Urgell).

Títol: Instal·lacions complementàries i condicionament interior de la sala polivalent.

Pressupost total: 13.891.854 ptes.

Aportació corporació local: 4.167.556 ptes.

Altres aportacions: 4.110.091 ptes.

Subvenció: 5.614.207 ptes.(33.742,06 euros).

Obra núm.: PG-2000/81-PG.

Corporació local: Organyà (Alt Urgell).

Títol: Urbanització parcial del carrer del Mestre Cases.

Pressupost total: 18.111.933 ptes.

Aportació corporació local: 4.527.984 ptes.

Altres aportacions: 3.401.661 ptes.

Subvenció: 10.182.288 ptes.(61.196,78 euros).

Obra núm.: PG-2000/82-PG.

Corporació local: Peramola (Alt Urgell).

Títol: Nou mur de contenció i eixamplament del carrer de la Capella del Roser.

Pressupost total: 4.818.098 ptes.

Aportació corporació local: 963.620 ptes.

Subvenció: 3.854.478 ptes.(23.165,88 euros).

Obra núm.: PG-2000/83-PG.

Corporació local: el Pont de Bar (Alt Urgell).

Títol: Adequació de l’antic edifici de la plaça de Sant Jaume, 2a fase.

Pressupost total: 6.522.999 ptes.

Aportació corporació local: 1.304.600 ptes.

Subvenció: 5.218.399 ptes.(31.363,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/84-PG.

Corporació local: Ribera d’Urgellet (Alt Urgell).

Títol: Dipòsit d’aigua potable i canonada de conducció a Adrall.

Pressupost total: 15.484.581 ptes.

Aportació corporació local: 3.871.146 ptes.

Subvenció: 11.613.435 ptes.(69.798,15 euros).

Obra núm.: PG-2000/85-PG.

Corporació local: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

Títol: Reforma de l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 95.708.838 ptes.

Aportació corporació local: 63.805.892 ptes.

Subvenció: 31.902.946 ptes.(191.740,57 euros).

Obra núm.: PG-2000/86-PG.

Corporació local: les Valls de Valira (Alt Urgell).

Títol: Arranjament de la carretera a Os de Civís.

Pressupost total: 2.484.720 ptes.

Aportació corporació local: 621.180 ptes.

Subvenció: 1.863.540 ptes.(11.200,10 euros).

Obra núm.: PG-2000/87-PG.

Corporació local: les Valls de Valira (Alt Urgell).

Títol: Millores de la carretera d’Argolell-Arduix (separata).

Pressupost total: 5.112.324 ptes.

Aportació corporació local: 1.278.081 ptes.

Subvenció: 3.834.243 ptes.(23.044,26 euros).

Obra núm.: PG-2000/88-PG.

Corporació local: la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).

Títol: Rehabilitació de la casa consistorial, 2a fase.

Pressupost total: 10.305.652 ptes.

Aportació corporació local: 2.061.130 ptes.

Altres aportacions: 3.401.949 ptes.

Subvenció: 4.842.573 ptes.(29.104,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/89-PG.

Corporació local: la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).

Títol: Renovació de l’abastament d’aigua potable i xarxa de distribució a la Barceloneta.

Pressupost total: 14.870.932 ptes.

Aportació corporació local: 2.974.186 ptes.

Subvenció: 11.896.746 ptes.(71.500,88 euros).

Obra núm.: PG-2000/90-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (Alta Ribagorça).

Títol: Condicionament de l’espai públic a l’accés al Pont de Suert, entorn de l’oficina de turisme.

Pressupost total: 7.010.262 ptes.

Aportació corporació local: 2.103.079 ptes.

Subvenció: 4.907.183 ptes.(29.492,76 euros).

Obra núm.: PG-2000/91-PG.

Corporació local: Durro i Saraís (Alta Ribagorça).

Títol: Condicionament del carrer de Sant Quirc de Durro, 2a fase.

Pressupost total: 12.652.121 ptes.

Aportació corporació local: 3.902.121 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/92-PG.

Corporació local: el Pont de Suert (Alta Ribagorça).

Títol: Urbanització del carrer d’Aigüestortes.

Pressupost total: 30.642.575 ptes.

Aportació corporació local: 5.192.773 ptes.

Altres aportacions: 4.000.000 ptes.

Subvenció: 21.449.802 ptes.(128.915,91 euros).

Obra núm.: PG-2000/93-PG.

Corporació local: la Vall de Boí (Alta Ribagorça).

Títol: Urbanització i xarxa de serveis del carrer de Ruche de Taüll.

Pressupost total: 7.488.302 ptes.

Aportació corporació local: 1.872.075 ptes.

Subvenció: 5.616.227 ptes.(33.754,20 euros).

Obra núm.: PG-2000/94-PG.

Corporació local: Vilaller (Alta Ribagorça).

Títol: Remodelació de la coberta de la casa consistorial.

Pressupost total: 8.497.080 ptes.

Aportació corporació local: 2.124.270 ptes.

Subvenció: 6.372.810 ptes.(38.301,36 euros).

Obra núm.: PG-2000/95-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Anoia (Anoia).

Títol: Millora del subministrament d’aigua potable a Rubió, Veciana i els Prats de Rei.

Pressupost total: 5.526.233 ptes.

Aportació corporació local: 1.105.247 ptes.

Subvenció: 4.420.986 ptes.(26.570,66 euros).

Obra núm.: PG-2000/96-PG.

Corporació local: Argençola (Anoia).

Títol: Construcció de la casa consistorial.

Pressupost total: 45.460.838 ptes.

Aportació corporació local: 7.730.419 ptes.

Altres aportacions: 15.000.000 ptes.

Subvenció: 22.730.419 ptes.(136.612,57 euros).

Obra núm.: PG-2000/97-PG.

Corporació local: Bellprat (Anoia).

Títol: Acabament de la xarxa de clavegueram, 1a fase.

Pressupost total: 19.896.259 ptes.

Aportació corporació local: 3.896.259 ptes.

Subvenció: 16.000.000 ptes.(96.161,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/98-PG.

Corporació local: Cabrera d’Igualada (Anoia).

Títol: Pavimentació i encintat del nucli urbà de Can Ros, 4a fase.

Pressupost total: 160.600.000 ptes.

Aportació corporació local: 112.600.000 ptes.

Altres aportacions: 32.000.000 ptes.

Subvenció: 16.000.000 ptes.(96.161,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/99-PG.

Corporació local: Calaf (Anoia).

Títol: Renovació de l’enllumenat a la rotonda de la carretera de Sant Martí i al barri de les Colònies.

Pressupost total: 2.733.146 ptes.

Aportació corporació local: 819.944 ptes.

Subvenció: 1.913.202 ptes.(11.498,58 euros).

Obra núm.: PG-2000/100-PG.

Corporació local: Capellades (Anoia).

Títol: Urbanització del carrer d’Ausiàs March i prolongació del carrer d’Anselm Ferrer.

Pressupost total: 50.000.752 ptes.

Aportació corporació local: 37.603.132 ptes.

Subvenció: 12.397.620 ptes.(74.511,20 euros).

Obra núm.: PG-2000/101-PG.

Corporació local: Copons (Anoia).

Títol: Enllumenat públic de Copons, 1a fase.

Pressupost total: 6.893.324 ptes.

Aportació corporació local: 2.067.997 ptes.

Subvenció: 4.825.327 ptes.(29.000,80 euros).

Obra núm.: PG-2000/102-PG.

Corporació local: Jorba (Anoia).

Títol: Urbanització del carrer del Roser des del carrer de les Eres.

Pressupost total: 16.810.501 ptes.

Aportació corporació local: 12.582.202 ptes.

Subvenció: 4.228.299 ptes.(25.412,59 euros).

Obra núm.: PG-2000/103-PG.

Corporació local: la Llacuna (Anoia).

Títol: Condicionament de l’edifici de l’antiga rectoria.

Pressupost total: 60.399.764 ptes.

Aportació corporació local: 5.199.882 ptes.

Altres aportacions: 30.199.882 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/104-PG.

Corporació local: Masquefa (Anoia).

Títol: Urbanització del passatge de l’Era.

Pressupost total: 23.822.766 ptes.

Aportació corporació local: 18.822.766 ptes.

Subvenció: 5.000.000 ptes.(30.050,61 euros).

Obra núm.: PG-2000/105-PG.

Corporació local: Masquefa (Anoia).

Títol: Urbanització del corraló de la Fassina de Masquefa.

Pressupost total: 7.151.581 ptes.

Aportació corporació local: 3.204.592 ptes.

Subvenció: 3.946.989 ptes.(23.721,88 euros).

Obra núm.: PG-2000/106-PG.

Corporació local: Orpí (Anoia).

Títol: Casa de la vila, 2a i 3a fases.

Pressupost total: 17.295.476 ptes.

Aportació corporació local: 3.459.095 ptes.

Subvenció: 13.836.381 ptes.(83.158,32 euros).

Obra núm.: PG-2000/107-PG.

Corporació local: Piera (Anoia).

Títol: Accés al barri de la Plana, zona escolar i esportiva.

Pressupost total: 81.176.713 ptes.

Aportació corporació local: 22.690.859 ptes.

Altres aportacions: 23.485.854 ptes.

Subvenció: 35.000.000 ptes.(210.354,24 euros).

Obra núm.: PG-2000/108-PG.

Corporació local: la Pobla de Claramunt (Anoia).

Títol: Equipament de l’Ateneu de Gumersind Bisbal per a sala polivalent.

Pressupost total: 18.687.810 ptes.

Aportació corporació local: 12.687.810 ptes.

Subvenció: 6.000.000 ptes.(36.060,73 euros).

Obra núm.: PG-2000/109-PG.

Corporació local: els Prats de Rei (Anoia).

Títol: Renovació i millora de l’enllumenat públic, 1a fase.

Pressupost total: 25.437.937 ptes.

Aportació corporació local: 6.359.484 ptes.

Subvenció: 19.078.453 ptes.(114.663,81 euros).

Obra núm.: PG-2000/110-PG.

Corporació local: Rubió (Anoia).

Títol: Adequació del traçat i la pavimentació del camí de Rubió a la carretera BV-1031 de les Maioles.

Pressupost total: 59.908.470 ptes.

Aportació corporació local: 33.917.623 ptes.

Altres aportacions: 5.990.847 ptes.

Subvenció: 20.000.000 ptes.(120.202,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/111-PG.

Corporació local: Sant Martí de Tous (Anoia).

Títol: Equip de bombament al pou de la Fou-II.

Pressupost total: 4.958.867 ptes.

Aportació corporació local: 1.239.717 ptes.

Subvenció: 3.719.150 ptes.(22.352,54 euros).

Obra núm.: PG-2000/112-PG.

Corporació local: Sant Martí de Tous (Anoia).

Títol: Dipòsit d’aigua de 500 m3 i canonada d’alimentació, 2a fase.

Pressupost total: 35.142.489 ptes.

Aportació corporació local: 21.142.489 ptes.

Subvenció: 14.000.000 ptes.(84.141,69 euros).

Obra núm.: PG-2000/113-PG.

Corporació local: Sant Martí Sesgueioles (Anoia).

Títol: Reparació urgent del clavegueram als carrers del Pont i el Molí.

Pressupost total: 12.514.788 ptes.

Aportació corporació local: 2.514.788 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/114-PG.

Corporació local: Sant Martí Sesgueioles (Anoia).

Títol: Adequació del cementiri municipal.

Pressupost total: 8.957.376 ptes.

Aportació corporació local: 2.687.213 ptes.

Subvenció: 6.270.163 ptes.(37.684,44 euros).

Obra núm.: PG-2000/115-PG.

Corporació local: Sant Pere Sallavinera (Anoia).

Títol: Millora de la imatge i conservació del poble de Sant Pere Sallavinera.

Pressupost total: 4.993.098 ptes.

Aportació corporació local: 998.620 ptes.

Subvenció: 3.994.478 ptes.(24.007,30 euros).

Obra núm.: PG-2000/116-PG.

Corporació local: Veciana (Anoia).

Títol: Dipòsit i distribució d’aigua potable.

Pressupost total: 17.499.218 ptes.

Aportació corporació local: 1.202.989 ptes.

Altres aportacions: 5.469.332 ptes.

Subvenció: 10.826.897 ptes.(65.070,96 euros).

Obra núm.: PG-2000/117-PG.

Corporació local: Vilanova del Camí (Anoia).

Títol: Enllumenat públic del barri de la Pau (sector est).

Pressupost total: 46.698.146 ptes.

Aportació corporació local: 25.683.980 ptes.

Subvenció: 21.014.166 ptes.(126.297,68 euros).

Obra núm.: PG-2000/118-PG.

Corporació local: Aguilar de Segarra (Bages).

Títol: Instal·lació del sistema de cloració a la xarxa d’aigua municipal.

Pressupost total: 4.107.640 ptes.

Aportació corporació local: 821.528 ptes.

Subvenció: 3.286.112 ptes.(19.749,93 euros).

Obra núm.: PG-2000/119-PG.

Corporació local: Aguilar de Segarra (Bages).

Títol: Complements per a instal·lacions municipals.

Pressupost total: 7.076.000 ptes.

Aportació corporació local: 3.576.000 ptes.

Subvenció: 3.500.000 ptes.(21.035,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/120-PG.

Corporació local: Aguilar de Segarra (Bages).

Títol: Rehabilitació d’edificis del barri de l’Estació.

Pressupost total: 14.425.185 ptes.

Aportació corporació local: 4.425.185 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/121-PG.

Corporació local: Calders (Bages).

Títol: Urbanització del carrer de les Monges.

Pressupost total: 40.822.040 ptes.

Aportació corporació local: 17.447.040 ptes.

Subvenció: 23.375.000 ptes.(140.486,58 euros).

Obra núm.: PG-2000/122-PG.

Corporació local: Cardona (Bages).

Títol: Abastament d’aigua a les masies disseminades del barri de Bergús.

Pressupost total: 19.663.597 ptes.

Aportació corporació local: 6.882.259 ptes.

Subvenció: 12.781.338 ptes.(76.817,39 euros).

Obra núm.: PG-2000/123-PG.

Corporació local: Castellnou de Bages (Bages).

Títol: Xarxa de sanejament del Serrat, 3a i 6a fases.

Pressupost total: 133.613.205 ptes.

Aportació corporació local: 63.613.205 ptes.

Altres aportacions: 40.000.000 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/124-PG.

Corporació local: Fonollosa (Bages).

Títol: Ampliació i remodelació d’un edifici existent per a l’ajuntament, 4a fase.

Pressupost total: 48.923.571 ptes.

Aportació corporació local: 21.923.571 ptes.

Subvenció: 27.000.000 ptes.(162.273,27 euros).

Obra núm.: PG-2000/125-PG.

Corporació local: Manresa (Bages).

Títol: Urbanització del carrer de Carrasco i Formiguera, 1a fase.

Pressupost total: 77.240.863 ptes.

Aportació corporació local: 47.240.863 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/126-PG.

Corporació local: Manresa (Bages).

Títol: Urbanització del carrer de Carrasco i Formiguera, 2a fase.

Pressupost total: 77.240.863 ptes.

Aportació corporació local: 47.240.863 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/127-PG.

Corporació local: Monistrol de Montserrat (Bages).

Títol: Urbanització de la Batanera.

Pressupost total: 32.497.741 ptes.

Aportació corporació local: 25.997.741 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: PG-2000/128-PG.

Corporació local: Mura (Bages).

Títol: Clavegueram del torrent de la Coma, 1a fase.

Pressupost total: 25.433.824 ptes.

Aportació corporació local: 7.086.765 ptes.

Subvenció: 18.347.059 ptes.(110.268,05 euros).

Obra núm.: PG-2000/129-PG.

Corporació local: Navarcles (Bages).

Títol: Remodelació del parc de la Font Vella.

Pressupost total: 20.000.000 ptes.

Aportació corporació local: 4.100.000 ptes.

Altres aportacions: 9.500.000 ptes.

Subvenció: 6.400.000 ptes.(38.464,77 euros).

Obra núm.: PG-2000/130-PG.

Corporació local: Navàs (Bages).

Títol: Urbanització de la plaça d’Espanya, del passeig de Circumval·lació i de l’entorn, fase A.

Pressupost total: 110.190.090 ptes.

Aportació corporació local: 80.190.090 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/131-PG.

Corporació local: Sallent (Bages).

Títol: Urbanització del carrer de Milà i Fontanals.

Pressupost total: 32.201.640 ptes.

Aportació corporació local: 16.100.820 ptes.

Subvenció: 16.100.820 ptes.(96.767,88 euros).

Obra núm.: PG-2000/132-PG.

Corporació local: Sant Fruitós de Bages (Bages).

Títol: Urbanització de l’avinguda de l’Institut.

Pressupost total: 95.631.863 ptes.

Aportació corporació local: 61.399.663 ptes.

Subvenció: 34.232.200 ptes.(205.739,67 euros).

Obra núm.: PG-2000/133-PG.

Corporació local: Sant Mateu de Bages (Bages).

Títol: Urbanització de la plaça de l’Ajuntament.

Pressupost total: 4.991.981 ptes.

Aportació corporació local: 1.996.792 ptes.

Subvenció: 2.995.189 ptes.(18.001,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/134-PG.

Corporació local: Sant Mateu de Bages (Bages).

Títol: Acabats interiors de l’ajuntament.

Pressupost total: 9.109.877 ptes.

Aportació corporació local: 3.643.977 ptes.

Subvenció: 5.465.900 ptes.(32.850,72 euros).

Obra núm.: PG-2000/135-PG.

Corporació local: Sant Salvador de Guardiola (Bages).

Títol: Urbanització d’un sector de l’avinguda de la Generalitat.

Pressupost total: 89.061.707 ptes.

Aportació corporació local: 72.067.167 ptes.

Subvenció: 16.994.540 ptes.(102.139,24 euros).

Obra núm.: PG-2000/136-PG.

Corporació local: Santpedor (Bages).

Títol: Ampliació de les instal·lacions per al tractament d’aigua i dipòsit regulador.

Pressupost total: 68.594.092 ptes.

Aportació corporació local: 2.349.477 ptes.

Altres aportacions: 31.244.615 ptes.

Subvenció: 35.000.000 ptes.(210.354,24 euros).

Obra núm.: PG-2000/137-PG.

Corporació local: l’Aleixar (Baix Camp).

Títol: Urbanització del carrer Sense Nom.

Pressupost total: 11.780.863 ptes.

Aportació corporació local: 3.534.259 ptes.

Subvenció: 8.246.604 ptes.(49.563,09 euros).

Obra núm.: PG-2000/138-PG.

Corporació local: les Borges del Camp (Baix Camp).

Títol: Pavimentació i canonades al nucli antic, 3a fase.

Pressupost total: 35.645.452 ptes.

Aportació corporació local: 15.683.999 ptes.

Subvenció: 19.961.453 ptes.(119.970,75 euros).

Obra núm.: PG-2000/139-PG.

Corporació local: Capafonts (Baix Camp).

Títol: Reparació d’instal·lacions municipals.

Pressupost total: 3.495.726 ptes.

Aportació corporació local: 1.795.726 ptes.

Subvenció: 1.700.000 ptes.(10.217,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/140-PG.

Corporació local: Colldejou (Baix Camp).

Títol: Urbanització del carrer del Cementiri i de l’accés a la població.

Pressupost total: 7.829.542 ptes.

Aportació corporació local: 1.565.909 ptes.

Subvenció: 6.263.633 ptes.(37.645,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/141-PG.

Corporació local: Maspujols (Baix Camp).

Títol: Reforma de l’edifici de l’ajuntament i del consultori local, 2a fase.

Pressupost total: 20.009.165 ptes.

Aportació corporació local: 909.165 ptes.

Altres aportacions: 5.100.000 ptes.

Subvenció: 14.000.000 ptes.(84.141,69 euros).

Obra núm.: PG-2000/142-PG.

Corporació local: Montbrió del Camp (Baix Camp).

Títol: Reforma i millora de l’enllumenat de diversos carrers del nucli antic.

Pressupost total: 24.731.502 ptes.

Aportació corporació local: 8.656.025 ptes.

Subvenció: 16.075.477 ptes.(96.615,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/143-PG.

Corporació local: Pratdip (Baix Camp).

Títol: Distribució interior de can Bonic, 1a fase.

Pressupost total: 67.240.562 ptes.

Aportació corporació local: 49.758.016 ptes.

Subvenció: 17.482.546 ptes.(105.072,22 euros).

Obra núm.: PG-2000/144-PG.

Corporació local: Reus (Baix Camp).

Títol: Urbanització del passatge de la Mare de Déu de la Macarena a Sant Josep Obrer.

Pressupost total: 10.040.291 ptes.

Aportació corporació local: 6.526.189 ptes.

Subvenció: 3.514.102 ptes.(21.120,18 euros).

Obra núm.: PG-2000/145-PG.

Corporació local: Riudoms (Baix Camp).

Títol: Ampliació i renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram a la zona de Llevant.

Pressupost total: 14.998.621 ptes.

Aportació corporació local: 5.249.518 ptes.

Subvenció: 9.749.103 ptes.(58.593,29 euros).

Obra núm.: PG-2000/146-PG.

Corporació local: la Selva del Camp (Baix Camp).

Títol: Pavimentació del camí d’Alcover.

Pressupost total: 115.665.725 ptes.

Aportació corporació local: 88.065.725 ptes.

Subvenció: 27.600.000 ptes.(165.879,34 euros).

Obra núm.: PG-2000/147-PG.

Corporació local: Vilaplana (Baix Camp).

Títol: Pavimentació i condicionament del passeig de la Mussara.

Pressupost total: 13.129.773 ptes.

Aportació corporació local: 3.282.444 ptes.

Subvenció: 9.847.329 ptes.(59.183,64 euros).

Obra núm.: PG-2000/148-PG.

Corporació local: Vinyols i els Arcs (Baix Camp).

Títol: Instal·lacions esportives municipals.

Pressupost total: 140.992.991 ptes.

Aportació corporació local: 46.992.991 ptes.

Altres aportacions: 75.000.000 ptes.

Subvenció: 19.000.000 ptes.(114.192,30 euros).

Obra núm.: PG-2000/149-PG.

Corporació local: Aldover (Baix Ebre).

Títol: Piscines i equipaments, 2a fase.

Pressupost total: 36.327.669 ptes.

Aportació corporació local: 17.074.005 ptes.

Subvenció: 19.253.664 ptes.(115.716,85 euros).

Obra núm.: PG-2000/150-PG.

Corporació local: l’Ametlla de Mar (Baix Ebre).

Títol: Zona de vianants del carrer d’Andreu Llambrich.

Pressupost total: 18.352.403 ptes.

Aportació corporació local: 6.952.403 ptes.

Subvenció: 11.400.000 ptes.(68.515,38 euros).

Obra núm.: PG-2000/151-PG.

Corporació local: l’Ampolla (Baix Ebre).

Títol: Ordenació de la plaça de González Isla i accessos al port.

Pressupost total: 132.711.773 ptes.

Aportació corporació local: 18.450.000 ptes.

Altres aportacions: 93.961.773 ptes.

Subvenció: 20.300.000 ptes.(122.005,46 euros).

Obra núm.: PG-2000/152-PG.

Corporació local: Benifallet (Baix Ebre).

Títol: Reparació dels serveis d’aigua potable, clavegueram i enllumenat del carrer de la Pau.

Pressupost total: 8.603.506 ptes.

Aportació corporació local: 2.150.877 ptes.

Subvenció: 6.452.629 ptes.(38.781,08 euros).

Obra núm.: PG-2000/153-PG.

Corporació local: Deltebre (Baix Ebre).

Títol: Urbanització de l’avinguda de les Goles de l’Ebre, 2a fase.

Pressupost total: 70.895.793 ptes.

Aportació corporació local: 32.145.793 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/154-PG.

Corporació local: Paüls (Baix Ebre).

Títol: Conducció i nou dipòsit regulador d’aigua potable.

Pressupost total: 15.043.996 ptes.

Altres aportacions: 8.274.198 ptes.

Subvenció: 6.769.798 ptes.(40.687,31 euros).

Obra núm.: PG-2000/155-PG.

Corporació local: Roquetes (Baix Ebre).

Títol: Arranjament dels carrers de Sant Gregori i Santa Candia i sanejament del carrer del Canal.

Pressupost total: 48.453.371 ptes.

Aportació corporació local: 19.381.348 ptes.

Subvenció: 29.072.023 ptes.(174.726,38 euros).

Obra núm.: PG-2000/156-PG.

Corporació local: Xerta (Baix Ebre).

Títol: Llar d’infants.

Pressupost total: 6.846.549 ptes.

Aportació corporació local: 1.711.638 ptes.

Subvenció: 5.134.911 ptes.(30.861,44 euros).

Obra núm.: PG-2000/157-PG.

Corporació local: Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà).

Títol: Instal·lació del dispensari mèdic en un edifici existent.

Pressupost total: 12.254.341 ptes.

Aportació corporació local: 4.901.736 ptes.

Subvenció: 7.352.605 ptes.(44.190,05 euros).

Obra núm.: PG-2000/158-PG.

Corporació local: la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà).

Títol: Abastament domiciliari d’aigua al nucli de Sant Pol.

Pressupost total: 48.932.737 ptes.

Aportació corporació local: 22.019.732 ptes.

Subvenció: 26.913.005 ptes.(161.750,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/159-PG.

Corporació local: Calonge (Baix Empordà).

Títol: Accessos als pavellons de Calonge i Sant Antoni.

Pressupost total: 55.821.794 ptes.

Aportació corporació local: 42.982.781 ptes.

Subvenció: 12.839.013 ptes.(77.164,02 euros).

Obra núm.: PG-2000/160-PG.

Corporació local: Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà).

Títol: Renovació de la xarxa de sanejament.

Pressupost total: 360.140.870 ptes.

Aportació corporació local: 324.126.783 ptes.

Subvenció: 36.014.087 ptes.(216.449,02 euros).

Obra núm.: PG-2000/161-PG.

Corporació local: Foixà (Baix Empordà).

Títol: Urbanització de la plaça de la Bassa, 2a fase.

Pressupost total: 23.727.103 ptes.

Aportació corporació local: 7.118.131 ptes.

Subvenció: 16.608.972 ptes.(99.821,93 euros).

Obra núm.: PG-2000/162-PG.

Corporació local: Jafre (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació i dotació de serveis dels carrers de Jafre, 1a fase.

Pressupost total: 15.342.225 ptes.

Aportació corporació local: 5.393.734 ptes.

Subvenció: 9.948.491 ptes.(59.791,64 euros).

Obra núm.: PG-2000/163-PG.

Corporació local: Jafre (Baix Empordà).

Títol: Millores en l’abastament d’aigua potable, 2a fase.

Pressupost total: 33.161.638 ptes.

Aportació corporació local: 3.316.164 ptes.

Altres aportacions: 26.529.310 ptes.

Subvenció: 3.316.164 ptes.(19.930,55 euros).

Obra núm.: PG-2000/164-PG.

Corporació local: Mont-ras (Baix Empordà).

Títol: Adequació de les vies i soterrament de les línies i serveis del carrer Major, Pujada de l’Església i de les escales d’accés a la plaça de l’Església.

Pressupost total: 24.225.178 ptes.

Aportació corporació local: 18.728.485 ptes.

Subvenció: 5.496.693 ptes.(33.035,79 euros).

Obra núm.: PG-2000/165-PG.

Corporació local: Palamós (Baix Empordà).

Títol: Arranjament dels carrers de Cervantes, Dídac, Garrell, Bateria i Unió i de la plaça dels Arbres.

Pressupost total: 93.803.098 ptes.

Aportació corporació local: 62.535.399 ptes.

Subvenció: 31.267.699 ptes.(187.922,66 euros).

Obra núm.: PG-2000/166-PG.

Corporació local: Palau-sator (Baix Empordà).

Títol: Urbanització de la plaça de l’Ajuntament.

Pressupost total: 8.307.613 ptes.

Aportació corporació local: 2.409.208 ptes.

Subvenció: 5.898.405 ptes.(35.450,13 euros).

Obra núm.: PG-2000/167-PG.

Corporació local: Pals (Baix Empordà).

Títol: Urbanització al barri de la Llevadora.

Pressupost total: 48.131.453 ptes.

Aportació corporació local: 26.472.299 ptes.

Subvenció: 21.659.154 ptes.(130.174,14 euros).

Obra núm.: PG-2000/168-PG.

Corporació local: la Pera (Baix Empordà).

Títol: Carretera intermunicipal de la Pera a Madremanya (terme municipal de la Pera).

Pressupost total: 21.042.146 ptes.

Aportació corporació local: 6.312.644 ptes.

Altres aportacions: 8.416.858 ptes.

Subvenció: 6.312.644 ptes.(37.939,75 euros).

Obra núm.: PG-2000/169-PG.

Corporació local: Rupià (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació del carrer de Passiatos.

Pressupost total: 9.657.273 ptes.

Aportació corporació local: 2.403.337 ptes.

Subvenció: 7.253.936 ptes.(43.597,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/170-PG.

Corporació local: Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà).

Títol: Casa de la vila.

Pressupost total: 164.909.675 ptes.

Aportació corporació local: 96.937.396 ptes.

Altres aportacions: 40.000.000 ptes.

Subvenció: 27.972.279 ptes.(168.116,78 euros).

Obra núm.: PG-2000/171-PG.

Corporació local: Torrent (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació del camí de la Bruguera, tram A.

Pressupost total: 10.327.105 ptes.

Aportació corporació local: 2.065.421 ptes.

Altres aportacions: 5.163.552 ptes.

Subvenció: 3.098.132 ptes.(18.620,15 euros).

Obra núm.: PG-2000/172-PG.

Corporació local: Ullà (Baix Empordà).

Títol: Urbanització dels carrers de Torrent, Estudis i Nou.

Pressupost total: 22.962.983 ptes.

Aportació corporació local: 8.879.641 ptes.

Subvenció: 14.083.342 ptes.(84.642,59 euros).

Obra núm.: PG-2000/173-PG.

Corporació local: Ultramort (Baix Empordà).

Títol: Rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 6.669.902 ptes.

Aportació corporació local: 1.667.475 ptes.

Subvenció: 5.002.427 ptes.(30.065,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/174-PG.

Corporació local: Verges (Baix Empordà).

Títol: Urbanització dels carrers de la Pau, Escoles i Defora.

Pressupost total: 36.863.775 ptes.

Aportació corporació local: 16.588.699 ptes.

Subvenció: 20.275.076 ptes.(121.855,66 euros).

Obra núm.: PG-2000/175-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Baix Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Activitats del Servei de Control de Mosquits, 1a fase.

Pressupost total: 58.777.066 ptes.

Aportació corporació local: 20.027.066 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/176-PG.

Corporació local: Esparreguera (Baix Llobregat).

Títol: Parc d’Esparreguera , 1a fase.

Pressupost total: 37.470.101 ptes.

Aportació corporació local: 10.482.061 ptes.

Altres aportacions: 14.988.040 ptes.

Subvenció: 12.000.000 ptes.(72.121,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/177-PG.

Corporació local: Martorell (Baix Llobregat).

Títol: Nou ajuntament, 1a fase, ampliació de l’edifici del carrer Mur, 61.

Pressupost total: 64.991.026 ptes.

Aportació corporació local: 34.991.026 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/178-PG.

Corporació local: Martorell (Baix Llobregat).

Títol: Reparació dels danys produïts per la pedregada del dia 6 de setembre de 1999.

Pressupost total: 11.186.036 ptes.

Aportació corporació local: 5.593.018 ptes.

Subvenció: 5.593.018 ptes.(33.614,72 euros).

Obra núm.: PG-2000/179-PG.

Corporació local: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Títol: Urbanització del carrer de Santa Oliva des del carrer de la Creu Reial a la plaça de Santa Oliva.

Pressupost total: 13.182.409 ptes.

Aportació corporació local: 6.282.094 ptes.

Subvenció: 6.900.315 ptes.(41.471,73 euros).

Obra núm.: PG-2000/180-PG.

Corporació local: Pallejà (Baix Llobregat).

Títol: Urbanització d’uns trams dels carrers de Ramon Llull i Roger de Llúria.

Pressupost total: 34.539.667 ptes.

Aportació corporació local: 17.269.834 ptes.

Subvenció: 17.269.833 ptes.(103.793,79 euros).

Obra núm.: PG-2000/181-PG.

Corporació local: el Papiol (Baix Llobregat).

Títol: Instal·lació de l’enllumenat públic de la zona Centre, 2a fase.

Pressupost total: 24.936.595 ptes.

Altres aportacions: 7.480.979 ptes.

Subvenció: 17.455.616 ptes.(104.910,37 euros).

Obra núm.: PG-2000/182-PG.

Corporació local: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Títol: Finalització del condicionament de l’edifici de la nova casa consistorial.

Pressupost total: 83.227.770 ptes.

Aportació corporació local: 23.227.770 ptes.

Altres aportacions: 40.000.000 ptes.

Subvenció: 20.000.000 ptes.(120.202,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/183-PG.

Corporació local: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Canalització de la xarxa de gas del sector Canons-Orioles.

Pressupost total: 19.225.012 ptes.

Aportació corporació local: 9.225.012 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/184-PG.

Corporació local: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Títol: Condicionament i millora d’un tram del carrer de Catalunya.

Pressupost total: 46.596.825 ptes.

Aportació corporació local: 26.596.825 ptes.

Subvenció: 20.000.000 ptes.(120.202,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/185-PG.

Corporació local: Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).

Títol: Urbanització del vial de connexió entre Cesalpina i Via de Cornisa.

Pressupost total: 345.684.587 ptes.

Aportació corporació local: 37.728.195 ptes.

Altres aportacions: 269.206.392 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/186-PG.

Corporació local: Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Urbanització de la confluència de la pujada de Can Roig i el corredor de l’Església.

Pressupost total: 75.483.638 ptes.

Aportació corporació local: 6.000.000 ptes.

Altres aportacions: 30.733.638 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/187-PG.

Corporació local: Albinyana (Baix Penedès).

Títol: Pont per a vianants i arranjament d’accessos entre la Papiola i Bonaterra.

Pressupost total: 32.709.784 ptes.

Aportació corporació local: 13.083.914 ptes.

Subvenció: 19.625.870 ptes.(117.953,85 euros).

Obra núm.: PG-2000/188-PG.

Corporació local: l’Arboç (Baix Penedès).

Títol: Xarxa de clavegueram i distribució d’aigua potable a les Casetes de Puigmoltó.

Pressupost total: 26.327.824 ptes.

Aportació corporació local: 10.327.824 ptes.

Subvenció: 16.000.000 ptes.(96.161,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/189-PG.

Corporació local: Banyeres del Penedès (Baix Penedès).

Títol: Remodelació de la plaça de l’Om.

Pressupost total: 38.063.664 ptes.

Aportació corporació local: 17.889.923 ptes.

Subvenció: 20.173.741 ptes.(121.246,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/190-PG.

Corporació local: la Bisbal del Penedès (Baix Penedès).

Títol: Centre municipal de cultura, 2a fase.

Pressupost total: 55.268.817 ptes.

Aportació corporació local: 24.819.355 ptes.

Altres aportacions: 10.000.000 ptes.

Subvenció: 20.449.462 ptes.(122.903,74 euros).

Obra núm.: PG-2000/191-PG.

Corporació local: Masllorenç (Baix Penedès).

Títol: Reparació d’instal·lacions municipals.

Pressupost total: 18.763.377 ptes.

Aportació corporació local: 14.763.377 ptes.

Subvenció: 4.000.000 ptes.(24.040,48 euros).

Obra núm.: PG-2000/192-PG.

Corporació local: Barcelona (Barcelonès).

Títol: Biblioteca de districte, Can Fabra (Sant Andreu).

Pressupost total: 734.419.578 ptes.

Aportació corporació local: 695.669.578 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/193-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Berguedà (Berguedà).

Títol: Millora de la ruta de les colònies.

Pressupost total: 11.946.036 ptes.

Aportació corporació local: 2.389.207 ptes.

Subvenció: 9.556.829 ptes.(57.437,70 euros).

Obra núm.: PG-2000/194-PG.

Corporació local: Capolat (Berguedà).

Títol: Abastament i distribució d’aigua a Coforb, 2a fase.

Pressupost total: 18.752.529 ptes.

Altres aportacions: 3.714.506 ptes.

Subvenció: 15.038.023 ptes.(90.380,34 euros).

Obra núm.: PG-2000/195-PG.

Corporació local: Castell de l’Areny (Berguedà).

Títol: Arranjament del camí de la Creu.

Pressupost total: 6.802.464 ptes.

Aportació corporació local: 802.464 ptes.

Subvenció: 6.000.000 ptes.(36.060,73 euros).

Obra núm.: PG-2000/196-PG.

Corporació local: Castell de l’Areny (Berguedà).

Títol: Arranjament de camins veïnals.

Pressupost total: 2.802.327 ptes.

Aportació corporació local: 1.002.327 ptes.

Subvenció: 1.800.000 ptes.(10.818,22 euros).

Obra núm.: PG-2000/197-PG.

Corporació local: Castellar del Riu (Berguedà).

Títol: Construcció de l’edifici per a seu de l’ajuntament.

Pressupost total: 31.009.306 ptes.

Aportació corporació local: 5.009.306 ptes.

Altres aportacions: 10.000.000 ptes.

Subvenció: 16.000.000 ptes.(96.161,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/198-PG.

Corporació local: Cercs (Berguedà).

Títol: Pavimentació de diversos carrers al nucli de Sant Jordi.

Pressupost total: 66.926.529 ptes.

Aportació corporació local: 21.426.529 ptes.

Altres aportacions: 25.500.000 ptes.

Subvenció: 20.000.000 ptes.(120.202,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/199-PG.

Corporació local: Cercs (Berguedà).

Títol: Pavimentació de la plaça del carrer de l’Església.

Pressupost total: 5.725.393 ptes.

Aportació corporació local: 1.725.393 ptes.

Subvenció: 4.000.000 ptes.(24.040,48 euros).

Obra núm.: PG-2000/200-PG.

Corporació local: l’Espunyola (Berguedà).

Títol: Condicionament de la zona d’equipaments i construcció d’una pista poliesportiva.

Pressupost total: 49.691.391 ptes.

Aportació corporació local: 18.691.391 ptes.

Altres aportacions: 6.000.000 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/201-PG.

Corporació local: Fígols (Berguedà).

Títol: Soterrament de les línies elèctriques i condicionament de l’entorn del nucli urbà.

Pressupost total: 14.829.921 ptes.

Altres aportacions: 2.965.937 ptes.

Subvenció: 11.863.984 ptes.(71.303,98 euros).

Obra núm.: PG-2000/202-PG.

Corporació local: Gironella (Berguedà).

Títol: Piscina coberta, 1a fase.

Pressupost total: 117.334.000 ptes.

Aportació corporació local: 37.334.000 ptes.

Altres aportacions: 45.000.000 ptes.

Subvenció: 35.000.000 ptes.(210.354,24 euros).

Obra núm.: PG-2000/203-PG.

Corporació local: Gisclareny (Berguedà).

Títol: Renovació de la conducció d’aigua de la captació del Coll de la Bauma.

Pressupost total: 5.948.178 ptes.

Aportació corporació local: 297.409 ptes.

Subvenció: 5.650.769 ptes.(33.961,81 euros).

Obra núm.: PG-2000/204-PG.

Corporació local: Gósol (Berguedà).

Títol: Camí de la Clota.

Pressupost total: 32.705.067 ptes.

Aportació corporació local: 7.705.067 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/205-PG.

Corporació local: Montclar (Berguedà).

Títol: Camí de Montclar a Montmajor, etapa B, 2a fase.

Pressupost total: 18.511.977 ptes.

Aportació corporació local: 925.599 ptes.

Subvenció: 17.586.378 ptes.(105.696,26 euros).

Obra núm.: PG-2000/206-PG.

Corporació local: Montmajor (Berguedà).

Títol: Construcció d’un local per a centre cívic a Gargallà.

Pressupost total: 11.139.154 ptes.

Aportació corporació local: 9.139.154 ptes.

Subvenció: 2.000.000 ptes.(12.020,24 euros).

Obra núm.: PG-2000/207-PG.

Corporació local: la Quar (Berguedà).

Títol: Tractament i protecció del talús a la Quar.

Pressupost total: 2.138.925 ptes.

Aportació corporació local: 138.925 ptes.

Subvenció: 2.000.000 ptes.(12.020,24 euros).

Obra núm.: PG-2000/208-PG.

Corporació local: Saldes (Berguedà).

Títol: Treball de camp, elaboració d’un estudi geotècnic.

Pressupost total: 1.516.167 ptes.

Aportació corporació local: 116.167 ptes.

Subvenció: 1.400.000 ptes.(8.414,17 euros).

Obra núm.: PG-2000/209-PG.

Corporació local: Saldes (Berguedà).

Títol: Edifici plurifuncional de Saldes, 1a, 2a i 3a fases.

Pressupost total: 39.814.810 ptes.

Aportació corporació local: 19.907.405 ptes.

Subvenció: 19.907.405 ptes.(119.645,91 euros).

Obra núm.: PG-2000/210-PG.

Corporació local: Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà).

Títol: Arranjament de la casa consistorial.

Pressupost total: 1.148.022 ptes.

Aportació corporació local: 298.022 ptes.

Subvenció: 850.000 ptes.(5.108,60 euros).

Obra núm.: PG-2000/211-PG.

Corporació local: Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà).

Títol: Enllumenat del nucli urbà.

Pressupost total: 2.334.696 ptes.

Aportació corporació local: 469.392 ptes.

Subvenció: 1.865.304 ptes.(11.210,70 euros).

Obra núm.: PG-2000/212-PG.

Corporació local: Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà).

Títol: Vestidors a la zona esportiva.

Pressupost total: 24.975.660 ptes.

Altres aportacions: 6.475.660 ptes.

Subvenció: 18.500.000 ptes.(111.187,24 euros).

Obra núm.: PG-2000/213-PG.

Corporació local: Vallcebre (Berguedà).

Títol: Condicionament de l’entorn de l’església.

Pressupost total: 8.753.169 ptes.

Aportació corporació local: 437.659 ptes.

Subvenció: 8.315.510 ptes.(49.977,22 euros).

Obra núm.: PG-2000/214-PG.

Corporació local: Vilada (Berguedà).

Títol: Col·lectors d’orient i del carrer de Sant Joan.

Pressupost total: 13.154.238 ptes.

Aportació corporació local: 5.154.238 ptes.

Subvenció: 8.000.000 ptes.(48.080,97 euros).

Obra núm.: PG-2000/215-PG.

Corporació local: Viver i Serrateix (Berguedà).

Títol: Conducció d’aigua des de l’embassament fins a l’estació de bombament.

Pressupost total: 2.901.271 ptes.

Aportació corporació local: 290.127 ptes.

Subvenció: 2.611.144 ptes.(15.693,29 euros).

Obra núm.: PG-2000/216-PG.

Corporació local: Arànser (Cerdanya).

Títol: Reparació de les canonades d’aigua potable, 3a fase.

Pressupost total: 10.038.959 ptes.

Aportació corporació local: 1.288.959 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/217-PG.

Corporació local: Bellver de Cerdanya (Cerdanya).

Títol: Pavimentació de la plaça de Bécquer, 1a fase.

Pressupost total: 24.995.007 ptes.

Aportació corporació local: 7.498.502 ptes.

Subvenció: 17.496.505 ptes.(105.156,11 euros).

Obra núm.: PG-2000/218-PG.

Corporació local: Fontanals de Cerdanya (Cerdanya).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua potable a Queixans (fases I-B i II).

Pressupost total: 19.710.501 ptes.

Aportació corporació local: 3.942.100 ptes.

Subvenció: 15.768.401 ptes.(94.770,00 euros).

Obra núm.: PG-2000/219-PG.

Corporació local: Ger (Cerdanya).

Títol: Ampliació de les captacions d’aigua potable a Ger.

Pressupost total: 58.149.350 ptes.

Aportació corporació local: 29.074.675 ptes.

Subvenció: 29.074.675 ptes.(174.742,32 euros).

Obra núm.: PG-2000/220-PG.

Corporació local: Isòvol (Cerdanya).

Títol: Equipament municipal d’All, fase C.

Pressupost total: 27.683.922 ptes.

Aportació corporació local: 6.920.981 ptes.

Altres aportacions: 13.841.961 ptes.

Subvenció: 6.920.980 ptes.(41.595,93 euros).

Obra núm.: PG-2000/221-PG.

Corporació local: Llívia (Cerdanya).

Títol: Pavimentació i serveis del carrer del Raval, 1a fase.

Pressupost total: 23.070.610 ptes.

Aportació corporació local: 5.852.029 ptes.

Subvenció: 17.218.581 ptes.(103.485,76 euros).

Obra núm.: PG-2000/222-PG.

Corporació local: Montellà i Martinet (Cerdanya).

Títol: Arranjament de voreres i serveis del carrer del Segre, de Martinet.

Pressupost total: 15.896.770 ptes.

Aportació corporació local: 3.974.192 ptes.

Altres aportacions: 3.324.390 ptes.

Subvenció: 8.598.188 ptes.(51.676,15 euros).

Obra núm.: PG-2000/223-PG.

Corporació local: Pi (Cerdanya).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 8.750.000 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/224-PG.

Corporació local: Prats i Helveticaor (Cerdanya).

Títol: Construcció d’un consultori mèdic i un centre cultural a Prats.

Pressupost total: 57.874.663 ptes.

Aportació corporació local: 36.643.731 ptes.

Altres aportacions: 2.931.124 ptes.

Subvenció: 18.299.808 ptes.(109.984,06 euros).

Obra núm.: PG-2000/225-PG.

Corporació local: Prullans (Cerdanya).

Títol: Millores a la casa consistorial.

Pressupost total: 4.878.165 ptes.

Aportació corporació local: 975.633 ptes.

Altres aportacions: 3.230.842 ptes.

Subvenció: 671.690 ptes.(4.036,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/226-PG.

Corporació local: Víllec i Estana (Cerdanya).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 8.750.000 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/227-PG.

Corporació local: Barberà de la Conca (Conca de Barberà).

Títol: Pavimentació i dotació de serveis al carrer de l’Hort d’en Cirera.

Pressupost total: 19.250.101 ptes.

Aportació corporació local: 5.775.031 ptes.

Subvenció: 13.475.070 ptes.(80.986,80 euros).

Obra núm.: PG-2000/228-PG.

Corporació local: Blancafort (Conca de Barberà).

Títol: Reforma de la casa de la vila.

Pressupost total: 8.229.697 ptes.

Aportació corporació local: 4.729.697 ptes.

Subvenció: 3.500.000 ptes.(21.035,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/229-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de la Conca de Barberà (Conca de Barberà).

Títol: Subministrament d’aigua a la comarca, 2a fase, ramal a Sarral.

Pressupost total: 136.615.775 ptes.

Aportació corporació local: 19.520.908 ptes.

Altres aportacions: 109.292.620 ptes.

Subvenció: 7.802.247 ptes.(46.892,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/230-PG.

Corporació local: Conesa (Conca de Barberà).

Títol: Urbanització de la placeta dels Nens.

Pressupost total: 1.911.172 ptes.

Aportació corporació local: 382.235 ptes.

Subvenció: 1.528.937 ptes.(9.189,10 euros).

Obra núm.: PG-2000/231-PG.

Corporació local: Conesa (Conca de Barberà).

Títol: Canalització del barranc i construcció d’un vial, 2a fase.

Pressupost total: 9.113.549 ptes.

Aportació corporació local: 1.822.710 ptes.

Subvenció: 7.290.839 ptes.(43.818,82 euros).

Obra núm.: PG-2000/232-PG.

Corporació local: l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Títol: Urbanització de la plaça de la Vila i d’altres carrers.

Pressupost total: 58.325.973 ptes.

Aportació corporació local: 33.245.805 ptes.

Subvenció: 25.080.168 ptes.(150.734,85 euros).

Obra núm.: PG-2000/233-PG.

Corporació local: Forès (Conca de Barberà).

Títol: Renovació i ampliació de l’enllumenat públic, 2a fase, etapa A.

Pressupost total: 9.644.058 ptes.

Aportació corporació local: 1.928.812 ptes.

Subvenció: 7.715.246 ptes.(46.369,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/234-PG.

Corporació local: Llorac (Conca de Barberà).

Títol: Urbanització de la plaça de l’Església i prolongació del col·lector del clavegueram.

Pressupost total: 10.262.740 ptes.

Aportació corporació local: 2.052.548 ptes.

Subvenció: 8.210.192 ptes.(49.344,25 euros).

Obra núm.: PG-2000/235-PG.

Corporació local: les Piles (Conca de Barberà).

Títol: Obres complementàries de l’accés a les Piles des de la carretera de Montblanc.

Pressupost total: 4.619.644 ptes.

Aportació corporació local: 1.847.858 ptes.

Subvenció: 2.771.786 ptes.(16.658,77 euros).

Obra núm.: PG-2000/236-PG.

Corporació local: les Piles (Conca de Barberà).

Títol: Urbanització del carrer de la Muralla, 2a fase.

Pressupost total: 4.312.109 ptes.

Aportació corporació local: 862.422 ptes.

Subvenció: 3.449.687 ptes.(20.733,04 euros).

Obra núm.: PG-2000/237-PG.

Corporació local: Rocafort de Queralt (Conca de Barberà).

Títol: Millora de la pavimentació i els serveis a diversos carrers.

Pressupost total: 7.886.473 ptes.

Aportació corporació local: 1.577.295 ptes.

Subvenció: 6.309.178 ptes.(37.918,92 euros).

Obra núm.: PG-2000/238-PG.

Corporació local: Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).

Títol: Remodelació de la plaça Major.

Pressupost total: 344.133.471 ptes.

Aportació corporació local: 223.733.471 ptes.

Altres aportacions: 100.000.000 ptes.

Subvenció: 20.400.000 ptes.(122.606,47 euros).

Obra núm.: PG-2000/239-PG.

Corporació local: Sarral (Conca de Barberà).

Títol: Pavelló poliesportiu, 3a fase.

Pressupost total: 42.722.925 ptes.

Aportació corporació local: 23.070.380 ptes.

Subvenció: 19.652.545 ptes.(118.114,17 euros).

Obra núm.: PG-2000/240-PG.

Corporació local: Savallà del Comtat (Conca de Barberà).

Títol: Rehabilitació del cementiri municipal.

Pressupost total: 11.952.063 ptes.

Aportació corporació local: 2.988.016 ptes.

Subvenció: 8.964.047 ptes.(53.875,01 euros).

Obra núm.: PG-2000/241-PG.

Corporació local: Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà).

Títol: Ampliació del pont del Cantirer i urbanització del seu entorn.

Pressupost total: 17.460.156 ptes.

Aportació corporació local: 3.492.032 ptes.

Subvenció: 13.968.124 ptes.(83.950,12 euros).

Obra núm.: PG-2000/242-PG.

Corporació local: Vilaverd (Conca de Barberà).

Títol: Pavimentació de carrers.

Pressupost total: 21.912.371 ptes.

Aportació corporació local: 4.820.722 ptes.

Subvenció: 17.091.649 ptes.(102.722,88 euros).

Obra núm.: PG-2000/243-PG.

Corporació local: Vimbodí (Conca de Barberà).

Títol: Canalització per a l’abastament d’aigua.

Pressupost total: 20.618.994 ptes.

Aportació corporació local: 5.154.749 ptes.

Subvenció: 15.464.245 ptes.(92.941,98 euros).

Obra núm.: PG-2000/244-PG.

Corporació local: Canyelles (Garraf).

Títol: Adquisició d’una màquina escombradora.

Pressupost total: 15.000.000 ptes.

Aportació corporació local: 9.000.000 ptes.

Subvenció: 6.000.000 ptes.(36.060,73 euros).

Obra núm.: PG-2000/245-PG.

Corporació local: Cubelles (Garraf).

Títol: Arranjament del traçat del torrent (entre la carretera i la via del tren).

Pressupost total: 76.765.050 ptes.

Aportació corporació local: 51.765.050 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/246-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Garraf (Garraf).

Títol: Arranjament i pavimentació de camins de la comarca, 6a fase.

Pressupost total: 48.445.880 ptes.

Altres aportacions: 24.222.940 ptes.

Subvenció: 24.222.940 ptes.(145.582,80 euros).

Obra núm.: PG-2000/247-PG.

Corporació local: Sitges (Garraf).

Títol: Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat de l’escola d’Esteve Barrachina.

Pressupost total: 27.920.527 ptes.

Aportació corporació local: 13.960.264 ptes.

Subvenció: 13.960.263 ptes.(83.902,87 euros).

Obra núm.: PG-2000/248-PG.

Corporació local: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Títol: Reforma de l’avinguda de Francesc Macià entre la rambla de Salvador Samà i l’avinguda de Josep Coroleu i soterrament de contenidors.

Pressupost total: 67.129.818 ptes.

Aportació corporació local: 37.129.818 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/249-PG.

Corporació local: l’Albagés (Garrigues).

Títol: Arranjament de desperfectes en els mòduls dels nínxols del cementiri.

Pressupost total: 3.655.144 ptes.

Aportació corporació local: 182.757 ptes.

Subvenció: 3.472.387 ptes.(20.869,47 euros).

Obra núm.: PG-2000/250-PG.

Corporació local: l’Albi (Garrigues).

Títol: Reforma d’una zona destinada a lavabos a la sala cultural polivalent.

Pressupost total: 3.451.000 ptes.

Aportació corporació local: 541.000 ptes.

Subvenció: 2.910.000 ptes.(17.489,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/251-PG.

Corporació local: Bovera (Garrigues).

Títol: Canvi i adequació de la canonada de la xarxa de distribució d’aigua, 3a fase.

Pressupost total: 8.694.472 ptes.

Aportació corporació local: 1.738.894 ptes.

Subvenció: 6.955.578 ptes.(41.803,87 euros).

Obra núm.: PG-2000/252-PG.

Corporació local: Castelldans (Garrigues).

Títol: Ampliació i millora de la xarxa municipal d’aigua.

Pressupost total: 11.224.643 ptes.

Aportació corporació local: 2.806.161 ptes.

Subvenció: 8.418.482 ptes.(50.596,10 euros).

Obra núm.: PG-2000/253-PG.

Corporació local: Cervià de les Garrigues (Garrigues).

Títol: Urbanització del carrer d’Albi i de la plaça Major.

Pressupost total: 41.621.254 ptes.

Aportació corporació local: 18.327.913 ptes.

Altres aportacions: 3.336.341 ptes.

Subvenció: 19.957.000 ptes.(119.943,99 euros).

Obra núm.: PG-2000/254-PG.

Corporació local: l’Espluga Calba (Garrigues).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 12.432.387 ptes.

Altres aportacions: 3.019.387 ptes.

Subvenció: 9.413.000 ptes.(56.573,27 euros).

Obra núm.: PG-2000/255-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de les Garrigues (Garrigues).

Títol: Pavimentació de la pista de Puiggròs a Vinaixa, 4a fase.

Pressupost total: 34.368.579 ptes.

Aportació corporació local: 3.436.858 ptes.

Altres aportacions: 3.436.858 ptes.

Subvenció: 27.494.863 ptes.(165.247,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/256-PG.

Corporació local: Granyena de les Garrigues (Garrigues).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 1.660.858 ptes.

Subvenció: 1.660.858 ptes.(9.981,96 euros).

Obra núm.: PG-2000/0257-PG.

Corporació local: Juneda (Garrigues).

Títol: Urbanització del carrer de l’Onze de Setembre.

Pressupost total: 49.107.507 ptes.

Aportació corporació local: 31.919.880 ptes.

Subvenció: 17.187.627 ptes.(103.299,72 euros).

Obra núm.: PG-2000/258-PG.

Corporació local: els Omellons (Garrigues).

Títol: Reforma del cementiri municipal.

Pressupost total: 3.173.087 ptes.

Aportació corporació local: 158.654 ptes.

Subvenció: 3.014.433 ptes.(18.117,11 euros).

Obra núm.: PG-2000/259-PG.

Corporació local: Puiggròs (Garrigues).

Títol: Enllumenat públic, 1a fase.

Pressupost total: 22.867.437 ptes.

Aportació corporació local: 4.573.487 ptes.

Altres aportacions: 2.863.583 ptes.

Subvenció: 15.430.367 ptes.(92.738,37 euros).

Obra núm.: PG-2000/260-PG.

Corporació local: Besalú (Garrotxa).

Títol: Millora i ampliació de l’enllumenat públic i xarxa d’aigua del grup de Nostra Senyora del Mont, 2a fase.

Pressupost total: 32.671.900 ptes.

Aportació corporació local: 21.335.950 ptes.

Subvenció: 11.335.950 ptes.(68.130,43 euros).

Obra núm.: PG-2000/261-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de la Garrotxa (Garrotxa).

Títol: Pavimentació del camí dels Embusters de Besalú, 2a fase.

Pressupost total: 2.317.771 ptes.

Aportació corporació local: 126.385 ptes.

Subvenció: 2.191.386 ptes.(13.170,50 euros).

Obra núm.: PG-2000/262-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de la Garrotxa (Garrotxa).

Títol: Pavimentació del camí de can Grivé de Mieres, 2a fase.

Pressupost total: 1.394.495 ptes.

Aportació corporació local: 76.040 ptes.

Subvenció: 1.318.455 ptes.(7.924,07 euros).

Obra núm.: PG-2000/263-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de la Garrotxa (Garrotxa).

Títol: Pavimentació del camí de can Mon a ca l’Andreu d’Olot, 2a fase.

Pressupost total: 9.443.798 ptes.

Aportació corporació local: 514.956 ptes.

Subvenció: 8.928.842 ptes.(53.663,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/264-PG.

Corporació local: Mieres (Garrotxa).

Títol: Construcció d’un local polivalent a la zona esportiva.

Pressupost total: 54.860.702 ptes.

Aportació corporació local: 29.402.491 ptes.

Altres aportacions: 9.000.000 ptes.

Subvenció: 16.458.211 ptes.(98.915,84 euros).

Obra núm.: PG-2000/265-PG.

Corporació local: Sant Aniol de Finestres (Garrotxa).

Títol: Ampliació de l’abastament d’aigua potable (xarxa en baixa).

Pressupost total: 10.245.633 ptes.

Aportació corporació local: 2.049.127 ptes.

Subvenció: 8.196.506 ptes.(49.261,99 euros).

Obra núm.: PG-2000/266-PG.

Corporació local: Sant Jaume de Llierca (Garrotxa).

Títol: Rehabilitació de l’edifici per a nova casa consistorial, 1a fase.

Pressupost total: 26.334.949 ptes.

Aportació corporació local: 8.953.883 ptes.

Subvenció: 17.381.066 ptes.(104.462,31 euros).

Obra núm.: PG-2000/267-PG.

Corporació local: la Vall de Bianya (Garrotxa).

Títol: Abastament d’aigua en baixa a diversos sectors des del túnel de Capsacosta, 4a fase.

Pressupost total: 35.257.825 ptes.

Aportació corporació local: 17.628.913 ptes.

Subvenció: 17.628.912 ptes.(105.951,89 euros).

Obra núm.: PG-2000/268-PG.

Corporació local: la Vall d’en Bas (Garrotxa).

Títol: Construcció d’un dipòsit d’abastament d’aigua.

Pressupost total: 52.474.899 ptes.

Aportació corporació local: 5.247.490 ptes.

Altres aportacions: 26.237.449 ptes.

Subvenció: 20.989.960 ptes.(126.152,20 euros).

Obra núm.: PG-2000/269-PG.

Corporació local: Aiguaviva (Gironès).

Títol: Ordenació d’equipaments del nucli antic.

Pressupost total: 66.462.266 ptes.

Aportació corporació local: 41.538.916 ptes.

Subvenció: 24.923.350 ptes.(149.792,35 euros).

Obra núm.: PG-2000/270-PG.

Corporació local: Flaçà (Gironès).

Títol: Pavimentació amb reposició i millora dels serveis dels carrers del nucli, 1a fase-A.

Pressupost total: 5.000.000 ptes.

Aportació corporació local: 2.500.000 ptes.

Subvenció: 2.500.000 ptes.(15.025,30 euros).

Obra núm.: PG-2000/271-PG.

Corporació local: Fornells de la Selva (Gironès).

Títol: Llar d’infants.

Pressupost total: 52.559.950 ptes.

Aportació corporació local: 21.663.967 ptes.

Altres aportacions: 12.500.000 ptes.

Subvenció: 18.395.983 ptes.(110.562,08 euros).

Obra núm.: PG-2000/272-PG.

Corporació local: Girona (Gironès).

Títol: Obres de reparació de l’edifici consistorial, 3a fase.

Pressupost total: 59.454.866 ptes.

Aportació corporació local: 29.727.433 ptes.

Subvenció: 29.727.433 ptes.(178.665,47 euros).

Obra núm.: PG-2000/273-PG.

Corporació local: Llambilles (Gironès).

Títol: Urbanització d’un tram del passeig del Carrilet.

Pressupost total: 15.191.781 ptes.

Aportació corporació local: 9.874.658 ptes.

Subvenció: 5.317.123 ptes.(31.956,55 euros).

Obra núm.: PG-2000/274-PG.

Corporació local: Madremanya (Gironès).

Títol: Nou cementiri municipal.

Pressupost total: 28.775.556 ptes.

Aportació corporació local: 12.949.000 ptes.

Subvenció: 15.826.556 ptes.(95.119,52 euros).

Obra núm.: PG-2000/275-PG.

Corporació local: Sant Gregori (Gironès).

Títol: Prolongació del col·lector general de Sant Gregori fins al Pla de la Riba.

Pressupost total: 32.740.626 ptes.

Aportació corporació local: 11.459.219 ptes.

Subvenció: 21.281.407 ptes.(127.903,83 euros).

Obra núm.: PG-2000/276-PG.

Corporació local: Sant Jordi Desvalls (Gironès).

Títol: Enllumenat públic al grup Sant Jordi i als carrers Alzines, Bon Repòs i Ginestar.

Pressupost total: 16.359.007 ptes.

Aportació corporació local: 6.543.603 ptes.

Subvenció: 9.815.404 ptes.(58.991,77 euros).

Obra núm.: PG-2000/277-PG.

Corporació local: Sant Julià de Ramis (Gironès).

Títol: Nou cementiri dels Sants Metges, 2a fase.

Pressupost total: 40.031.523 ptes.

Aportació corporació local: 12.009.456 ptes.

Altres aportacions: 8.006.305 ptes.

Subvenció: 20.015.762 ptes.(120.297,15 euros).

Obra núm.: PG-2000/278-PG.

Corporació local: Sant Martí de Llémena (Gironès).

Títol: Depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Llorà.

Pressupost total: 14.763.554 ptes.

Aportació corporació local: 7.381.777 ptes.

Subvenció: 7.381.777 ptes.(44.365,37 euros).

Obra núm.: PG-2000/279-PG.

Corporació local: Vilablareix (Gironès).

Títol: Tancament de la pista poliesportiva, vestidors i instal·lacions del pavelló poliesportiu, 1a fase.

Pressupost total: 117.706.332 ptes.

Aportació corporació local: 91.810.939 ptes.

Subvenció: 25.895.393 ptes.(155.634,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/280-PG.

Corporació local: Viladasens (Gironès).

Títol: Centre cívic.

Pressupost total: 25.565.985 ptes.

Aportació corporació local: 5.113.197 ptes.

Altres aportacions: 3.834.898 ptes.

Subvenció: 16.617.890 ptes.(99.875,53 euros).

Obra núm.: PG-2000/281-PG.

Corporació local: Arenys de Mar (Maresme).

Títol: Nova seu del parc de bombers voluntaris.

Pressupost total: 87.188.975 ptes.

Aportació corporació local: 58.062.535 ptes.

Altres aportacions: 10.000.000 ptes.

Subvenció: 19.126.440 ptes.(114.952,22 euros).

Obra núm.: PG-2000/282-PG.

Corporació local: Arenys de Mar (Maresme).

Títol: Ordenació de la riera d’Arenys, tram del carrer de Barcelona al carrer de Montserrat.

Pressupost total: 63.221.471 ptes.

Aportació corporació local: 24.537.517 ptes.

Subvenció: 38.683.954 ptes.(232.495,25 euros).

Obra núm.: PG-2000/283-PG.

Corporació local: Argentona (Maresme).

Títol: Cementiri d’Argentona, 1a fase.

Pressupost total: 122.368.971 ptes.

Aportació corporació local: 67.368.971 ptes.

Altres aportacions: 25.000.000 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/284-PG.

Corporació local: Cabrera de Mar (Maresme).

Títol: Condicionament de la 2a planta de la casa consistorial, instal·lació d’ascensors, 1a fase.

Pressupost total: 16.878.957 ptes.

Aportació corporació local: 8.439.479 ptes.

Subvenció: 8.439.478 ptes.(50.722,28 euros).

Obra núm.: PG-2000/285-PG.

Corporació local: Calella (Maresme).

Títol: Aigua potable i clavegueram al nou cementiri i a la urbanització Km 3.

Pressupost total: 55.481.780 ptes.

Aportació corporació local: 28.745.110 ptes.

Subvenció: 26.736.670 ptes.(160.690,62 euros).

Obra núm.: PG-2000/286-PG.

Corporació local: Calella (Maresme).

Títol: Construcció d’una tanca a la zona d’accés a l’entorn del nou cementeri.

Pressupost total: 18.498.520 ptes.

Aportació corporació local: 6.498.520 ptes.

Subvenció: 12.000.000 ptes.(72.121,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/287-PG.

Corporació local: Malgrat de Mar (Maresme).

Títol: Millora de la xarxa viària, carrer del Mar.

Pressupost total: 149.997.323 ptes.

Aportació corporació local: 111.247.323 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/288-PG.

Corporació local: el Masnou (Maresme).

Títol: Urbanització del carrer de Sant Miquel, 2a fase.

Pressupost total: 47.450.231 ptes.

Aportació corporació local: 34.160.567 ptes.

Subvenció: 13.289.664 ptes.(79.872,49 euros).

Obra núm.: PG-2000/289-PG.

Corporació local: Òrrius (Maresme).

Títol: Col·lector del sector de Cellecs a la xarxa general.

Pressupost total: 15.585.893 ptes.

Aportació corporació local: 5.585.893 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/290-PG.

Corporació local: Premià de Dalt (Maresme).

Títol: Escola bressol i sala polivalent Via Primília.

Pressupost total: 120.261.020 ptes.

Aportació corporació local: 81.511.020 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/291-PG.

Corporació local: Premià de Mar (Maresme).

Títol: Urbanització de la plaça de la Sardana.

Pressupost total: 63.247.443 ptes.

Aportació corporació local: 33.247.443 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/292-PG.

Corporació local: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme).

Títol: Construcció de la llar d’infants municipal.

Pressupost total: 143.200.000 ptes.

Aportació corporació local: 118.200.000 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/293-PG.

Corporació local: Sant Cebrià de Vallalta (Maresme).

Títol: Passeig per a vianants a la carretera BV-5128 de Mataró a Sant Pol de Mar.

Pressupost total: 8.542.321 ptes.

Aportació corporació local: 2.135.580 ptes.

Subvenció: 6.406.741 ptes.(38.505,29 euros).

Obra núm.: PG-2000/294-PG.

Corporació local: Sant Iscle de Vallalta (Maresme).

Títol: Ordenació del pati de les escoles i adaptació d’un edifici d’educació infantil.

Pressupost total: 7.482.979 ptes.

Aportació corporació local: 748.298 ptes.

Subvenció: 6.734.681 ptes.(40.476,25 euros).

Obra núm.: PG-2000/295-PG.

Corporació local: Sant Iscle de Vallalta (Maresme).

Títol: Adquisició d’un camió per a la recollida d’escombraries.

Pressupost total: 5.929.920 ptes.

Aportació corporació local: 296.496 ptes.

Subvenció: 5.633.424 ptes.(33.857,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/296-PG.

Corporació local: Sant Pol de Mar (Maresme).

Títol: Construcció de nous vestuaris i d’una graderia al camp d’esports municipal, 1a fase.

Pressupost total: 22.882.513 ptes.

Altres aportacions: 11.441.257 ptes.

Subvenció: 11.441.256 ptes.(68.763,33 euros).

Obra núm.: PG-2000/297-PG.

Corporació local: Teià (Maresme).

Títol: Reforma i ampliació de la casa del Dr.Mariano i casal d’avis a la planta baixa, 1a fase.

Pressupost total: 22.920.000 ptes.

Aportació corporació local: 11.460.000 ptes.

Subvenció: 11.460.000 ptes.(68.875,99 euros).

Obra núm.: PG-2000/298-PG.

Corporació local: Teià (Maresme).

Títol: Ampliació del cementiri, 1a fase, edifici per a serveis mortuoris, adequació del camí d’accés i aparcament.

Pressupost total: 75.890.963 ptes.

Aportació corporació local: 50.890.963 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/299-PG.

Corporació local: Tordera (Maresme).

Títol: Execució del sistema general d’infraestructures de la xarxa d’aigua potable, fase B.

Pressupost total: 101.512.262 ptes.

Aportació corporació local: 31.381.131 ptes.

Altres aportacions: 31.381.131 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/300-PG.

Corporació local: Vilassar de Mar (Maresme).

Títol: Urbanització del pla especial d’equipaments municipals, 1a fase.

Pressupost total: 67.817.364 ptes.

Aportació corporació local: 37.817.364 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/301-PG.

Corporació local: Amposta (Montsià).

Títol: Urbanització del carrer d’Itàlia i altres, 1a fase.

Pressupost total: 51.940.972 ptes.

Aportació corporació local: 20.776.389 ptes.

Subvenció: 31.164.583 ptes.(187.302,92 euros).

Obra núm.: PG-2000/302-PG.

Corporació local: Freginals (Montsià).

Títol: Voreres, voravies i asfaltat de carrers, 2a fase.

Pressupost total: 27.119.835 ptes.

Aportació corporació local: 10.034.339 ptes.

Subvenció: 17.085.496 ptes.(102.685,90 euros).

Obra núm.: PG-2000/303-PG.

Corporació local: els Muntells (Montsià).

Títol: Voreres i pavimentació del carrer Major, 3a fase.

Pressupost total: 26.679.607 ptes.

Aportació corporació local: 11.679.607 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: PG-2000/304-PG.

Corporació local: Sant Carles de la Ràpita (Montsià).

Títol: Col·lector interceptor al sector de Vila del Far.

Pressupost total: 98.367.120 ptes.

Aportació corporació local: 18.217.120 ptes.

Altres aportacions: 50.000.000 ptes.

Subvenció: 30.150.000 ptes.(181.205,15 euros).

Obra núm.: PG-2000/305-PG.

Corporació local: Sant Jaume d’Enveja (Montsià).

Títol: Urbanització del carrer de Sant Joan.

Pressupost total: 20.055.531 ptes.

Aportació corporació local: 14.239.428 ptes.

Subvenció: 5.816.103 ptes.(34.955,48 euros).

Obra núm.: PG-2000/306-PG.

Corporació local: Alòs de Balaguer (Noguera).

Títol: Urbanització d’espais d’esbarjo per al foment d’activitats turístiques.

Pressupost total: 19.410.855 ptes.

Aportació corporació local: 3.882.171 ptes.

Subvenció: 15.528.684 ptes.(93.329,27 euros).

Obra núm.: PG-2000/307-PG.

Corporació local: Artesa de Segre (Noguera).

Títol: Carrer de la Roca del Cudós.

Pressupost total: 44.526.075 ptes.

Aportació corporació local: 34.526.075 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/308-PG.

Corporació local: Balaguer (Noguera).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 40.553.630 ptes.

Altres aportacions: 12.021.630 ptes.

Subvenció: 28.532.000 ptes.(171.480,77 euros).

Obra núm.: PG-2000/309-PG.

Corporació local: la Baronia de Rialb (Noguera).

Títol: Edifici per a consultori mèdic local i local social a Gualter, 2a fase (acabats del local social).

Pressupost total: 1.957.137 ptes.

Aportació corporació local: 391.427 ptes.

Subvenció: 1.565.710 ptes.(9.410,11 euros).

Obra núm.: PG-2000/310-PG.

Corporació local: la Baronia de Rialb (Noguera).

Títol: Edifici per a consultori mèdic local i local social a Gualter, 1a fase.

Pressupost total: 13.439.557 ptes.

Aportació corporació local: 10.127.954 ptes.

Subvenció: 3.311.603 ptes.(19.903,13 euros).

Obra núm.: PG-2000/311-PG.

Corporació local: Bellcaire d’Urgell (Noguera).

Títol: Instal·lació de calefacció al pavelló poliesportiu.

Pressupost total: 5.613.460 ptes.

Aportació corporació local: 1.684.038 ptes.

Subvenció: 3.929.422 ptes.(23.616,30 euros).

Obra núm.: PG-2000/312-PG.

Corporació local: Cabanabona (Noguera).

Títol: Pavimentació del vial entre els carrers de la Parra i Serentill.

Pressupost total: 1.935.824 ptes.

Aportació corporació local: 387.164 ptes.

Subvenció: 1.548.660 ptes.(9.307,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/313-PG.

Corporació local: Oliola (Noguera).

Títol: Edifici per a local multiusos al nucli agregat de Coscó.

Pressupost total: 4.972.125 ptes.

Aportació corporació local: 994.425 ptes.

Altres aportacions: 3.255.409 ptes.

Subvenció: 722.291 ptes.(4.341,06 euros).

Obra núm.: PG-2000/314-PG.

Corporació local: Os de Balaguer (Noguera).

Títol: Millora i adequació dels accessos al cementiri.

Pressupost total: 8.256.944 ptes.

Aportació corporació local: 2.065.007 ptes.

Subvenció: 6.191.937 ptes.(37.214,29 euros).

Obra núm.: PG-2000/315-PG.

Corporació local: Ponts (Noguera).

Títol: Local per a activitats culturals.

Pressupost total: 140.303.454 ptes.

Aportació corporació local: 105.004.780 ptes.

Altres aportacions: 4.466.674 ptes.

Subvenció: 30.832.000 ptes.(185.304,05 euros).

Obra núm.: PG-2000/316-PG.

Corporació local: Térmens (Noguera).

Títol: Reparació de paviments amb aglomerat asfàltic.

Pressupost total: 4.667.325 ptes.

Aportació corporació local: 1.167.325 ptes.

Subvenció: 3.500.000 ptes.(21.035,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/317-PG.

Corporació local: Térmens (Noguera).

Títol: Pavimentació i urbanització del carrer de la Pedra del Sant Crist (accés per Menàrguens) i fragment del carrer de Joan Baptista Xuriguera.

Pressupost total: 9.304.427 ptes.

Aportació corporació local: 5.582.657 ptes.

Subvenció: 3.721.770 ptes.(22.368,29 euros).

Obra núm.: PG-2000/318-PG.

Corporació local: Torrelameu (Noguera).

Títol: Consultori mèdic local.

Pressupost total: 12.642.953 ptes.

Aportació corporació local: 6.497.000 ptes.

Altres aportacions: 3.098.930 ptes.

Subvenció: 3.047.023 ptes.(18.312,98 euros).

Obra núm.: PG-2000/319-PG.

Corporació local: Vallfogona de Balaguer (Noguera).

Títol: Condicionament de la zona de la Bàscula, 2a fase.

Pressupost total: 8.503.636 ptes.

Aportació corporació local: 2.125.909 ptes.

Subvenció: 6.377.727 ptes.(38.330,91 euros).

Obra núm.: PG-2000/320-PG.

Corporació local: Vilanova de l’Aguda (Noguera).

Títol: Distribució interior del local social de Ribelles.

Pressupost total: 14.157.381 ptes.

Aportació corporació local: 2.831.476 ptes.

Subvenció: 11.325.905 ptes.(68.070,06 euros).

Obra núm.: PG-2000/321-PG.

Corporació local: Vilanova de Meià (Noguera).

Títol: Urbanització del carrer de Catalunya i adjacents a Vilanova de Meià.

Pressupost total: 22.545.390 ptes.

Aportació corporació local: 4.509.078 ptes.

Subvenció: 18.036.312 ptes.(108.400,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/322-PG.

Corporació local: Alpens (Osona).

Títol: Infraestructures i equipaments bàsics del nucli urbà.

Pressupost total: 64.992.298 ptes.

Aportació corporació local: 17.992.298 ptes.

Altres aportacions: 22.000.000 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/323-PG.

Corporació local: Calldetenes (Osona).

Títol: Vestidors a la zona esportiva.

Pressupost total: 17.653.286 ptes.

Aportació corporació local: 12.653.286 ptes.

Subvenció: 5.000.000 ptes.(30.050,61 euros).

Obra núm.: PG-2000/324-PG.

Corporació local: Centelles (Osona).

Títol: Urbanització de la ronda de les Tàpies.

Pressupost total: 90.684.579 ptes.

Aportació corporació local: 51.934.579 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/325-PG.

Corporació local: Gurb (Osona).

Títol: Urbanització del carrer del Castell.

Pressupost total: 23.890.861 ptes.

Aportació corporació local: 13.890.861 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/326-PG.

Corporació local: Lluçà (Osona).

Títol: Rehabilitació de la casa consistorial, 1a fase.

Pressupost total: 9.865.835 ptes.

Aportació corporació local: 986.584 ptes.

Subvenció: 8.879.251 ptes.(53.365,37 euros).

Obra núm.: PG-2000/327-PG.

Corporació local: Malla (Osona).

Títol: Reformes a l’edifici de serveis i dependències administratives de l’ajuntament.

Pressupost total: 66.272.422 ptes.

Aportació corporació local: 43.621.838 ptes.

Subvenció: 22.650.584 ptes.(136.132,75 euros).

Obra núm.: PG-2000/328-PG.

Corporació local: Manlleu (Osona).

Títol: Col·lector del carrer de Sogorb, entre l’avinguda del Puigmal i el carrer de Fontcuberta.

Pressupost total: 35.559.581 ptes.

Aportació corporació local: 17.779.791 ptes.

Subvenció: 17.779.790 ptes.(106.858,69 euros).

Obra núm.: PG-2000/329-PG.

Corporació local: les Masies de Roda (Osona).

Títol: Pavimentació asfàltica de la carretera de Còdol.

Pressupost total: 8.493.319 ptes.

Aportació corporació local: 914.034 ptes.

Altres aportacions: 1.935.981 ptes.

Subvenció: 5.643.304 ptes.(33.916,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/330-PG.

Corporació local: les Masies de Voltregà (Osona).

Títol: Reforma i adequació de l’edifici destinat a casal d’avis, 2a fase.

Pressupost total: 2.599.898 ptes.

Aportació corporació local: 1.299.949 ptes.

Subvenció: 1.299.949 ptes.(7.812,85 euros).

Obra núm.: PG-2000/331-PG.

Corporació local: Montesquiu (Osona).

Títol: Reparació urgent de l’estructura de la sala d’actes municipal.

Pressupost total: 2.476.533 ptes.

Aportació corporació local: 123.827 ptes.

Subvenció: 2.352.706 ptes.(14.140,05 euros).

Obra núm.: PG-2000/332-PG.

Corporació local: Montesquiu (Osona).

Títol: Obres complementàries a les d’arranjament de la coberta de la casa consistorial.

Pressupost total: 2.495.441 ptes.

Aportació corporació local: 998.176 ptes.

Subvenció: 1.497.265 ptes.(8.998,74 euros).

Obra núm.: PG-2000/333-PG.

Corporació local: Muntanyola (Osona).

Títol: Arranjament del camí del sector de la Riera.

Pressupost total: 15.999.444 ptes.

Aportació corporació local: 199.444 ptes.

Altres aportacions: 4.800.000 ptes.

Subvenció: 11.000.000 ptes.(66.111,33 euros).

Obra núm.: PG-2000/334-PG.

Corporació local: Orís (Osona).

Títol: Millora i ampliació de la xarxa d’abastament i distribució d’aigua potable.

Pressupost total: 53.078.034 ptes.

Aportació corporació local: 24.887.483 ptes.

Altres aportacions: 10.615.606 ptes.

Subvenció: 17.574.945 ptes.(105.627,55 euros).

Obra núm.: PG-2000/335-PG.

Corporació local: Rupit i Pruit (Osona).

Títol: Pavimentació del camí del Bac a Comajoan.

Pressupost total: 16.737.112 ptes.

Aportació corporació local: 3.347.423 ptes.

Subvenció: 13.389.689 ptes.(80.473,65 euros).

Obra núm.: PG-2000/336-PG.

Corporació local: Sant Boi de Lluçanès (Osona).

Títol: Urbanització del carrer de Davallans.

Pressupost total: 19.287.959 ptes.

Aportació corporació local: 11.453.962 ptes.

Subvenció: 7.833.997 ptes.(47.083,27 euros).

Obra núm.: PG-2000/337-PG.

Corporació local: Sant Martí d’Albars (Osona).

Títol: Millora dels camins d’accés als nuclis de la Blava, Beulaigua i Sant Martí.

Pressupost total: 13.647.646 ptes.

Aportació corporació local: 2.729.530 ptes.

Subvenció: 10.918.116 ptes.(65.619,20 euros).

Obra núm.: PG-2000/338-PG.

Corporació local: Sant Quirze de Besora (Osona).

Títol: Urbanització del carrer de l’Estació.

Pressupost total: 49.849.321 ptes.

Aportació corporació local: 21.849.321 ptes.

Subvenció: 28.000.000 ptes.(168.283,39 euros).

Obra núm.: PG-2000/339-PG.

Corporació local: Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona).

Títol: Casal per a la gent gran i urbanització del seu entorn.

Pressupost total: 37.630.755 ptes.

Aportació corporació local: 8.867.680 ptes.

Altres aportacions: 3.763.075 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/340-PG.

Corporació local: Santa Maria de Besora (Osona).

Títol: Supressió de barreres arquitectòniques i adequació de la planta sota coberta a la casa consistorial.

Pressupost total: 7.296.098 ptes.

Aportació corporació local: 4.296.098 ptes.

Subvenció: 3.000.000 ptes.(18.030,36 euros).

Obra núm.: PG-2000/341-PG.

Corporació local: Tona (Osona).

Títol: Col·lector de desguàs del vessant del castell.

Pressupost total: 26.938.637 ptes.

Aportació corporació local: 9.428.523 ptes.

Subvenció: 17.510.114 ptes.(105.237,90 euros).

Obra núm.: PG-2000/342-PG.

Corporació local: Vic (Osona).

Títol: Ampliació del pont del passeig de la Generalitat i urbanització de l’entorn.

Pressupost total: 82.580.035 ptes.

Aportació corporació local: 52.580.035 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/343-PG.

Corporació local: Vidrà (Osona).

Títol: Urbanització del carrer de Puigsacalm i altres, 1a fase.

Pressupost total: 36.540.000 ptes.

Aportació corporació local: 16.540.000 ptes.

Subvenció: 20.000.000 ptes.(120.202,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/344-PG.

Corporació local: Gavet de la Conca (Pallars Jussà).

Títol: Dipòsit d’abastament d’aigua potable al nucli de Fontsagrada.

Pressupost total: 9.419.028 ptes.

Aportació corporació local: 1.883.806 ptes.

Subvenció: 7.535.222 ptes.(45.287,60 euros).

Obra núm.: PG-2000/345-PG.

Corporació local: Llimiana (Pallars Jussà).

Títol: Rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 17.921.585 ptes.

Aportació corporació local: 3.584.317 ptes.

Subvenció: 14.337.268 ptes.(86.168,72 euros).

Obra núm.: PG-2000/346-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Pallars Jussà (Pallars Jussà).

Títol: Arranjament de camins d’accés a nuclis habitats a la comarca del Pallars Jussà, 9a fase.

Pressupost total: 30.000.000 ptes.

Aportació corporació local: 11.670.951 ptes.

Altres aportacions: 15.000.000 ptes.

Subvenció: 3.329.049 ptes.(20.007,99 euros).

Obra núm.: PG-2000/347-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Pallars Jussà (Pallars Jussà).

Títol: Construcció d’una nau magatzem per als camions del servei de recollida de residus sòlids urbans.

Pressupost total: 26.947.928 ptes.

Aportació corporació local: 6.947.928 ptes.

Subvenció: 20.000.000 ptes.(120.202,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/348-PG.

Corporació local: la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Títol: Reparació de la planta baixa de la Casa Mauri.

Pressupost total: 4.498.347 ptes.

Aportació corporació local: 1.566.073 ptes.

Subvenció: 2.932.274 ptes.(17.623,32 euros).

Obra núm.: PG-2000/349-PG.

Corporació local: la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Títol: Enllumenat públic, fase A2.

Pressupost total: 5.724.508 ptes.

Aportació corporació local: 4.224.508 ptes.

Subvenció: 1.500.000 ptes.(9.015,18 euros).

Obra núm.: PG-2000/350-PG.

Corporació local: la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Títol: Enllumenat públic, fase A3.

Pressupost total: 17.387.936 ptes.

Aportació corporació local: 13.887.936 ptes.

Subvenció: 3.500.000 ptes.(21.035,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/351-PG.

Corporació local: Sarroca de Bellera (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació de carrers.

Pressupost total: 9.934.172 ptes.

Aportació corporació local: 1.986.834 ptes.

Subvenció: 7.947.338 ptes.(47.764,46 euros).

Obra núm.: PG-2000/352-PG.

Corporació local: Senterada (Pallars Jussà).

Títol: Reforma d’un edifici per a ajuntament, 2a fase.

Pressupost total: 14.218.505 ptes.

Aportació corporació local: 2.843.701 ptes.

Subvenció: 11.374.804 ptes.(68.363,95 euros).

Obra núm.: PG-2000/353-PG.

Corporació local: Sossís (Pallars Jussà).

Títol: Enllumenat públic.

Pressupost total: 3.297.361 ptes.

Aportació corporació local: 959.609 ptes.

Subvenció: 2.337.752 ptes.(14.050,17 euros).

Obra núm.: PG-2000/354-PG.

Corporació local: la Torre de Cabdella (Pallars Jussà).

Títol: Nova captació i conducció a Castell Estaó.

Pressupost total: 8.927.311 ptes.

Aportació corporació local: 2.678.193 ptes.

Subvenció: 6.249.118 ptes.(37.557,96 euros).

Obra núm.: PG-2000/355-PG.

Corporació local: Tremp (Pallars Jussà).

Títol: Urbanització dels carrers del barri del Raval.

Pressupost total: 103.506.021 ptes.

Aportació corporació local: 64.522.308 ptes.

Altres aportacions: 8.233.713 ptes.

Subvenció: 30.750.000 ptes.(184.811,22 euros).

Obra núm.: PG-2000/356-PG.

Corporació local: Alins (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació d’un carrer.

Pressupost total: 10.455.920 ptes.

Aportació corporació local: 2.091.184 ptes.

Subvenció: 8.364.736 ptes.(50.273,08 euros).

Obra núm.: PG-2000/357-PG.

Corporació local: Alt Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Urbanització de la plaça de la Casalta i dels entorns d’Isil.

Pressupost total: 16.614.437 ptes.

Aportació corporació local: 3.322.888 ptes.

Subvenció: 13.291.549 ptes.(79.883,82 euros).

Obra núm.: PG-2000/358-PG.

Corporació local: Baix Pallars (Pallars Sobirà).

Títol: Xarxa de clavegueram i pavimentació a Pujol, 1a fase.

Pressupost total: 7.883.455 ptes.

Aportació corporació local: 1.576.691 ptes.

Subvenció: 6.306.764 ptes.(37.904,42 euros).

Obra núm.: PG-2000/359-PG.

Corporació local: Espot (Pallars Sobirà).

Títol: Renovació de la xarxa d’aigua potable i sanejament, zona d’Obago, 2a fase.

Pressupost total: 17.411.534 ptes.

Aportació corporació local: 3.482.307 ptes.

Subvenció: 13.929.227 ptes.(83.716,34 euros).

Obra núm.: PG-2000/360-PG.

Corporació local: Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació i serveis a la Closa, 1a fase.

Pressupost total: 29.999.175 ptes.

Aportació corporació local: 7.499.395 ptes.

Altres aportacions: 3.113.225 ptes.

Subvenció: 19.386.555 ptes.(116.515,54 euros).

Obra núm.: PG-2000/361-PG.

Corporació local: Esterri de Cardós (Pallars Sobirà).

Títol: Millora de la xarxa d’aigua potable i obres d’urbanització.

Pressupost total: 9.643.115 ptes.

Aportació corporació local: 1.928.623 ptes.

Altres aportacions: 2.879.053 ptes.

Subvenció: 4.835.439 ptes.(29.061,57 euros).

Obra núm.: PG-2000/362-PG.

Corporació local: Farrera (Pallars Sobirà).

Títol: Construcció de la coberta del local social i obres d’urbanització a Burg.

Pressupost total: 16.812.260 ptes.

Aportació corporació local: 3.362.452 ptes.

Subvenció: 13.449.808 ptes.(80.834,97 euros).

Obra núm.: PG-2000/363-PG.

Corporació local: Isil i Alós (Pallars Sobirà).

Títol: Urbanització de la plaça de l’Església i accessos.

Pressupost total: 10.534.497 ptes.

Aportació corporació local: 1.784.497 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/364-PG.

Corporació local: Lladorre (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació de carrers i recollida d’aigües pluvials a Tavascan.

Pressupost total: 17.708.643 ptes.

Aportació corporació local: 7.083.458 ptes.

Subvenció: 10.625.185 ptes.(63.858,65 euros).

Obra núm.: PG-2000/365-PG.

Corporació local: Llavorsí (Pallars Sobirà).

Títol: Urbanització de l’antic camí de Sort i de la plaça de Domingo.

Pressupost total: 21.762.279 ptes.

Aportació corporació local: 6.762.279 ptes.

Altres aportacions: 3.236.291 ptes.

Subvenció: 11.763.709 ptes.(70.701,32 euros).

Obra núm.: PG-2000/366-PG.

Corporació local: Montenartró (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació i arranjament del dipòsit.

Pressupost total: 10.937.500 ptes.

Aportació corporació local: 2.187.500 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/367-PG.

Corporació local: Rialp (Pallars Sobirà).

Títol: Edifici d’equipaments.

Pressupost total: 40.017.881 ptes.

Aportació corporació local: 10.018.419 ptes.

Altres aportacions: 3.404.462 ptes.

Subvenció: 26.595.000 ptes.(159.839,17 euros).

Obra núm.: PG-2000/368-PG.

Corporació local: Sort (Pallars Sobirà).

Títol: Millora de la xarxa de clavegueram, aigua potable i urbanització al carrer del Mig.

Pressupost total: 6.560.576 ptes.

Aportació corporació local: 1.968.173 ptes.

Subvenció: 4.592.403 ptes.(27.600,90 euros).

Obra núm.: PG-2000/369-PG.

Corporació local: Vall de Cardós (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació d’Ainet de Cardós, 2a fase.

Pressupost total: 7.085.464 ptes.

Aportació corporació local: 1.417.093 ptes.

Subvenció: 5.668.371 ptes.(34.067,60 euros).

Obra núm.: PG-2000/370-PG.

Corporació local: Barbens (Pla d’Urgell).

Títol: Enllumenat públic.

Pressupost total: 22.089.119 ptes.

Aportació corporació local: 8.835.648 ptes.

Subvenció: 13.253.471 ptes.(79.654,96 euros).

Obra núm.: PG-2000/371-PG.

Corporació local: Bellvís (Pla d’Urgell).

Títol: Reparació del dipòsit regulador d’aigua de Bellvís.

Pressupost total: 24.592.061 ptes.

Altres aportacions: 12.296.030 ptes.

Subvenció: 12.296.031 ptes.(73.900,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/372-PG.

Corporació local: Castellnou de Seana (Pla d’Urgell).

Títol: Urbanització de Castellnou Residencial.

Pressupost total: 20.921.310 ptes.

Aportació corporació local: 10.460.655 ptes.

Subvenció: 10.460.655 ptes.(62.869,80 euros).

Obra núm.: PG-2000/373-PG.

Corporació local: Fondarella (Pla d’Urgell).

Títol: Enllumenat públic de la carretera nacional-II.

Pressupost total: 23.186.138 ptes.

Aportació corporació local: 13.864.010 ptes.

Subvenció: 9.322.128 ptes.(56.027,12 euros).

Obra núm.: PG-2000/374-PG.

Corporació local: Fondarella (Pla d’Urgell).

Títol: Urbanització de l’antiga carretera N-II, 1a fase.

Pressupost total: 15.524.337 ptes.

Aportació corporació local: 7.762.169 ptes.

Subvenció: 7.762.168 ptes.(46.651,57 euros).

Obra núm.: PG-2000/375-PG.

Corporació local: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell).

Títol: Urbanització del carrer de l’Estany.

Pressupost total: 24.755.824 ptes.

Aportació corporació local: 12.377.912 ptes.

Subvenció: 12.377.912 ptes.(74.392,75 euros).

Obra núm.: PG-2000/376-PG.

Corporació local: Mollerussa (Pla d’Urgell).

Títol: Urbanització i enllumenat públic a l’avinguda de les Garrigues i als carrers de Roger de Flor, Roser i Gaudí.

Pressupost total: 27.730.226 ptes.

Aportació corporació local: 11.730.226 ptes.

Subvenció: 16.000.000 ptes.(96.161,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/377-PG.

Corporació local: el Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell).

Títol: Ampliació i reforma del servei d’enllumenat públic.

Pressupost total: 65.735.863 ptes.

Aportació corporació local: 39.596.909 ptes.

Altres aportacions: 3.834.680 ptes.

Subvenció: 22.304.274 ptes.(134.051,39 euros).

Obra núm.: PG-2000/378-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Pla d’Urgell (Pla d’Urgell).

Títol: Camí de Torregrossa a Bell-lloc d’Urgell.

Pressupost total: 63.160.294 ptes.

Aportació corporació local: 19.390.074 ptes.

Subvenció: 43.770.220 ptes.(263.064,32 euros).

Obra núm.: PG-2000/379-PG.

Corporació local: Torregrossa (Pla d’Urgell).

Títol: Instal·lacions d’enllumenat públic, 6a fase.

Pressupost total: 49.995.767 ptes.

Aportació corporació local: 17.498.519 ptes.

Altres aportacions: 4.320.694 ptes.

Subvenció: 28.176.554 ptes.(169.344,50 euros).

Obra núm.: PG-2000/380-PG.

Corporació local: Banyoles (Pla de l’Estany).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 60.657.874 ptes.

Aportació corporació local: 27.297.533 ptes.

Altres aportacions: 9.994.928 ptes.

Subvenció: 23.365.413 ptes.(140.428,96 euros).

Obra núm.: PG-2000/381-PG.

Corporació local: Crespià (Pla de l’Estany).

Títol: Remodelació de l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 31.638.819 ptes.

Aportació corporació local: 6.327.763 ptes.

Altres aportacions: 9.491.646 ptes.

Subvenció: 15.819.410 ptes.(95.076,57 euros).

Obra núm.: PG-2000/382-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Pla de l’Estany (Pla de l’Estany).

Títol: Condicionament de diversos jaciments arqueològics.

Pressupost total: 33.683.612 ptes.

Aportació corporació local: 7.114.512 ptes.

Subvenció: 26.569.100 ptes.(159.683,51 euros).

Obra núm.: PG-2000/383-PG.

Corporació local: Bellmunt del Priorat (Priorat).

Títol: Pavimentació, clavegueram i aigua potable al nucli urbà, 2a fase.

Pressupost total: 28.025.933 ptes.

Aportació corporació local: 11.210.374 ptes.

Subvenció: 16.815.559 ptes.(101.063,55 euros).

Obra núm.: PG-2000/384-PG.

Corporació local: Cabacés (Priorat).

Títol: Reforma del paviment i de les xarxes d’aigua i clavegueram de diversos carrers.

Pressupost total: 23.807.996 ptes.

Aportació corporació local: 6.904.319 ptes.

Subvenció: 16.903.677 ptes.(101.593,14 euros).

Obra núm.: PG-2000/385-PG.

Corporació local: la Figuera (Priorat).

Títol: Adequació de l’àrea esportiva.

Pressupost total: 37.645.001 ptes.

Aportació corporació local: 21.081.201 ptes.

Subvenció: 16.563.800 ptes.(99.550,44 euros).

Obra núm.: PG-2000/386-PG.

Corporació local: Gratallops (Priorat).

Títol: Arranjament dels carrers de Piró, la Serreta i la Consolació i del carreró del carrer Major.

Pressupost total: 5.715.024 ptes.

Aportació corporació local: 1.143.005 ptes.

Subvenció: 4.572.019 ptes.(27.478,39 euros).

Obra núm.: PG-2000/387-PG.

Corporació local: els Guiamets (Priorat).

Títol: Enderroc d’un edifici, paviment i xarxa d’aigua a la plaça de l’Església i als carrers Major i de Sant Lluís.

Pressupost total: 21.765.330 ptes.

Aportació corporació local: 5.006.026 ptes.

Subvenció: 16.759.304 ptes.(100.725,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/388-PG.

Corporació local: el Lloar (Priorat).

Títol: Arranjament d’un tram del carrer de la Font i pavimentació de l’accés a la població pel carrer del Riu.

Pressupost total: 5.537.269 ptes.

Aportació corporació local: 1.107.454 ptes.

Subvenció: 4.429.815 ptes.(26.623,72 euros).

Obra núm.: PG-2000/389-PG.

Corporació local: Marçà (Priorat).

Títol: Sala polivalent, 1a fase.

Pressupost total: 44.455.409 ptes.

Aportació corporació local: 26.673.246 ptes.

Subvenció: 17.782.163 ptes.(106.872,95 euros).

Obra núm.: PG-2000/390-PG.

Corporació local: Margalef (Priorat).

Títol: Murs al carrer Nou.

Pressupost total: 10.585.951 ptes.

Aportació corporació local: 2.117.191 ptes.

Subvenció: 8.468.760 ptes.(50.898,27 euros).

Obra núm.: PG-2000/391-PG.

Corporació local: la Morera de Montsant (Priorat).

Títol: Magatzem municipal.

Pressupost total: 19.162.139 ptes.

Aportació corporació local: 10.662.139 ptes.

Subvenció: 8.500.000 ptes.(51.086,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/392-PG.

Corporació local: Torroja del Priorat (Priorat).

Títol: Piscina municipal, 3a fase.

Pressupost total: 10.964.967 ptes.

Aportació corporació local: 1.000.000 ptes.

Altres aportacions: 1.192.994 ptes.

Subvenció: 8.771.973 ptes.(52.720,62 euros).

Obra núm.: PG-2000/393-PG.

Corporació local: Ulldemolins (Priorat).

Títol: Pavimentació i serveis a la zona de l’Eixample, 1a fase.

Pressupost total: 44.869.120 ptes.

Aportació corporació local: 27.370.164 ptes.

Subvenció: 17.498.956 ptes.(105.170,84 euros).

Obra núm.: PG-2000/394-PG.

Corporació local: la Vilella Baixa (Priorat).

Títol: Arranjament del paviment i de la xarxa d’aigua a diversos carrers.

Pressupost total: 24.769.478 ptes.

Aportació corporació local: 8.173.928 ptes.

Subvenció: 16.595.550 ptes.(99.741,26 euros).

Obra núm.: PG-2000/395-PG.

Corporació local: Benissanet (Ribera d’Ebre).

Títol: Subministrament d’aigua potable als camins de Móra, les Sénies i Carmenes.

Pressupost total: 17.995.944 ptes.

Aportació corporació local: 4.498.986 ptes.

Altres aportacions: 8.997.972 ptes.

Subvenció: 4.498.986 ptes.(27.039,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/396-PG.

Corporació local: Flix (Ribera d’Ebre).

Títol: Ampliació del cementiri, 2a fase.

Pressupost total: 33.726.051 ptes.

Aportació corporació local: 18.549.329 ptes.

Altres aportacions: 6.745.210 ptes.

Subvenció: 8.431.512 ptes.(50.674,41 euros).

Obra núm.: PG-2000/397-PG.

Corporació local: Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Urbanització del carrer de les Voltes, 1a fase, i clavegueram fins al carrer de la Palla.

Pressupost total: 24.407.809 ptes.

Aportació corporació local: 13.424.295 ptes.

Subvenció: 10.983.514 ptes.(66.012,25 euros).

Obra núm.: PG-2000/398-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Arranjament i millora del camí d’Aixalelles.

Pressupost total: 7.404.441 ptes.

Altres aportacions: 2.404.441 ptes.

Subvenció: 5.000.000 ptes.(30.050,61 euros).

Obra núm.: PG-2000/399-PG.

Corporació local: Tivissa (Ribera d’Ebre).

Títol: Equipament turístic, 2a i 3a fases.

Pressupost total: 51.943.413 ptes.

Aportació corporació local: 30.127.180 ptes.

Subvenció: 21.816.233 ptes.(131.118,20 euros).

Obra núm.: PG-2000/400-PG.

Corporació local: Campdevànol (Ripollès).

Títol: Actuació de renovació urbana, urbanització del sector de la Farga.

Pressupost total: 77.073.569 ptes.

Aportació corporació local: 53.951.498 ptes.

Subvenció: 23.122.071 ptes.(138.966,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/401-PG.

Corporació local: Molló (Ripollès).

Títol: Reforma interior de l’ajuntament.

Pressupost total: 26.503.911 ptes.

Aportació corporació local: 8.601.564 ptes.

Subvenció: 17.902.347 ptes.(107.595,27 euros).

Obra núm.: PG-2000/402-PG.

Corporació local: Queralbs (Ripollès).

Títol: Pavimentació dels carrers de la Costa i Verge de Núria.

Pressupost total: 8.130.899 ptes.

Aportació corporació local: 2.439.270 ptes.

Subvenció: 5.691.629 ptes.(34.207,38 euros).

Obra núm.: PG-2000/403-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Ripollès (Ripollès).

Títol: Adquisició de vehicles destinats al servei públic de recollida de residus sòlids urbans.

Pressupost total: 54.000.000 ptes.

Aportació corporació local: 2.700.000 ptes.

Subvenció: 51.300.000 ptes.(308.319,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/404-PG.

Corporació local: Setcases (Ripollès).

Títol: Construcció d’un casal.

Pressupost total: 42.583.406 ptes.

Aportació corporació local: 16.420.874 ptes.

Altres aportacions: 7.000.000 ptes.

Subvenció: 19.162.532 ptes.(115.169,14 euros).

Obra núm.: PG-2000/405-PG.

Corporació local: Vallfogona de Ripollès (Ripollès).

Títol: Execució de l’última fase d’un edifici i accés viari municipal.

Pressupost total: 14.708.563 ptes.

Aportació corporació local: 2.941.712 ptes.

Altres aportacions: 3.677.141 ptes.

Subvenció: 8.089.710 ptes.(48.620,14 euros).

Obra núm.: PG-2000/406-PG.

Corporació local: Biosca (Segarra).

Títol: Enllumenat públic a Lloberola.

Pressupost total: 4.142.404 ptes.

Aportació corporació local: 828.481 ptes.

Subvenció: 3.313.923 ptes.(19.917,08 euros).

Obra núm.: PG-2000/407-PG.

Corporació local: Cervera (Segarra).

Títol: Urbanització del carrer de Montoliu.

Pressupost total: 63.364.951 ptes.

Aportació corporació local: 24.614.951 ptes.

Altres aportacions: 8.027.247 ptes.

Subvenció: 30.722.753 ptes.(184.647,46 euros).

Obra núm.: PG-2000/408-PG.

Corporació local: Montoliu de Segarra (Segarra).

Títol: Nou enllumenat públic a la Guàrdia Lada.

Pressupost total: 13.205.490 ptes.

Aportació corporació local: 3.301.373 ptes.

Subvenció: 9.904.117 ptes.(59.524,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/409-PG.

Corporació local: els Plans de Sió (Segarra).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 13.299.015 ptes.

Altres aportacions: 3.619.015 ptes.

Subvenció: 9.680.000 ptes.(58.177,97 euros).

Obra núm.: PG-2000/410-PG.

Corporació local: Ribera d’Ondara (Segarra).

Títol: Voreres i regulació urbanística del carrer del Raval del Pont.

Pressupost total: 10.981.652 ptes.

Aportació corporació local: 2.745.413 ptes.

Subvenció: 8.236.239 ptes.(49.500,79 euros).

Obra núm.: PG-2000/411-PG.

Corporació local: Sanaüja (Segarra).

Títol: Urbanització i equipaments de la zona esportiva, 1a fase.

Pressupost total: 54.780.210 ptes.

Aportació corporació local: 30.285.874 ptes.

Altres aportacions: 3.051.336 ptes.

Subvenció: 21.443.000 ptes.(128.875,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/412-PG.

Corporació local: Sant Ramon (Segarra).

Títol: Pavimentació de carrers i arranjament dels accessos al municipi.

Pressupost total: 15.796.830 ptes.

Aportació corporació local: 3.949.207 ptes.

Subvenció: 11.847.623 ptes.(71.205,65 euros).

Obra núm.: PG-2000/413-PG.

Corporació local: Talavera (Segarra).

Títol: Millora dels accessos a Pallerols.

Pressupost total: 4.879.320 ptes.

Aportació corporació local: 976.320 ptes.

Subvenció: 3.903.000 ptes.(23.457,50 euros).

Obra núm.: PG-2000/414-PG.

Corporació local: Torrefeta i Florejacs (Segarra).

Títol: Arranjament i millora de l’enllumenat públic de Torrefeta, Bellveí, el Llor, Riber i Sedó.

Pressupost total: 25.671.534 ptes.

Aportació corporació local: 5.850.389 ptes.

Altres aportacions: 3.899.317 ptes.

Subvenció: 15.921.828 ptes.(95.692,11 euros).

Obra núm.: PG-2000/415-PG.

Corporació local: Aitona (Segrià).

Títol: Reforma de l’enllumenat públic.

Pressupost total: 17.555.905 ptes.

Aportació corporació local: 5.266.771 ptes.

Subvenció: 12.289.134 ptes.(73.859,18 euros).

Obra núm.: PG-2000/416-PG.

Corporació local: Albatàrrec (Segrià).

Títol: Urbanització parcial d’un vial.

Pressupost total: 8.594.509 ptes.

Aportació corporació local: 4.297.284 ptes.

Altres aportacions: 3.396.809 ptes.

Subvenció: 900.416 ptes.(5.411,61 euros).

Obra núm.: PG-2000/417-PG.

Corporació local: Alcanó (Segrià).

Títol: Abastament d’aigua procedent de la Mancomunitat de les Garrigues.

Pressupost total: 34.921.476 ptes.

Aportació corporació local: 16.923.704 ptes.

Altres aportacions: 2.892.217 ptes.

Subvenció: 15.105.555 ptes.(90.786,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/418-PG.

Corporació local: Almacelles (Segrià).

Títol: Urbanització de l’entorn del casal-centre cultural.

Pressupost total: 13.296.644 ptes.

Aportació corporació local: 4.653.826 ptes.

Subvenció: 8.642.818 ptes.(51.944,38 euros).

Obra núm.: PG-2000/419-PG.

Corporació local: Almatret (Segrià).

Títol: Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable.

Pressupost total: 16.974.942 ptes.

Aportació corporació local: 4.243.736 ptes.

Subvenció: 12.731.206 ptes.(76.516,09 euros).

Obra núm.: PG-2000/420-PG.

Corporació local: Artesa de Lleida (Segrià).

Títol: Enllumenat públic i urbanització de diversos carrers.

Pressupost total: 35.258.425 ptes.

Aportació corporació local: 19.606.425 ptes.

Subvenció: 15.652.000 ptes.(94.070,41 euros).

Obra núm.: PG-2000/421-PG.

Corporació local: Montoliu de Lleida (Segrià).

Títol: Condicionament del carrer de Magí Morera i de la travessia de Lleida.

Pressupost total: 20.198.253 ptes.

Aportació corporació local: 5.049.563 ptes.

Subvenció: 15.148.690 ptes.(91.045,46 euros).

Obra núm.: PG-2000/422-PG.

Corporació local: el Pla de la Font (Segrià).

Títol: Ampliació, renovació de la xarxa de sanejament, distribució d’aigua potable i enllumenat 2a fase-A.

Pressupost total: 15.886.885 ptes.

Aportació corporació local: 7.136.885 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/423-PG.

Corporació local: Rosselló (Segrià).

Títol: Urbanització de l’avinguda de Catalunya i del carrer de la Verge del Pilar.

Pressupost total: 51.569.193 ptes.

Aportació corporació local: 30.941.516 ptes.

Subvenció: 20.627.677 ptes.(123.974,84 euros).

Obra núm.: PG-2000/424-PG.

Corporació local: Seròs (Segrià).

Títol: Col·lector de sanejament.

Pressupost total: 9.412.516 ptes.

Aportació corporació local: 2.823.755 ptes.

Subvenció: 6.588.761 ptes.(39.599,25 euros).

Obra núm.: PG-2000/425-PG.

Corporació local: Sudanell (Segrià).

Títol: Urbanització del carrer de Canal, 2a fase.

Pressupost total: 37.795.280 ptes.

Aportació corporació local: 16.202.772 ptes.

Altres aportacions: 3.200.970 ptes.

Subvenció: 18.391.538 ptes.(110.535,37 euros).

Obra núm.: PG-2000/426-PG.

Corporació local: Torrebesses (Segrià).

Títol: Urbanització de la zona esportiva.

Pressupost total: 16.658.444 ptes.

Aportació corporació local: 3.331.689 ptes.

Subvenció: 13.326.755 ptes.(80.095,41 euros).

Obra núm.: PG-2000/427-PG.

Corporació local: Torrefarrera (Segrià).

Títol: Condicionament i millora del camí a Benavent de Segrià.

Pressupost total: 21.455.992 ptes.

Aportació corporació local: 6.436.798 ptes.

Subvenció: 15.019.194 ptes.(90.267,17 euros).

Obra núm.: PG-2000/428-PG.

Corporació local: Vilanova de la Barca (Segrià).

Títol: Enllumenat públic, 3a fase.

Pressupost total: 22.187.813 ptes.

Aportació corporació local: 15.615.392 ptes.

Altres aportacions: 3.384.167 ptes.

Subvenció: 3.188.254 ptes.(19.161,79 euros).

Obra núm.: PG-2000/429-PG.

Corporació local: Vilanova de la Barca (Segrià).

Títol: Enllumenat públic, 2a fase.

Pressupost total: 12.153.659 ptes.

Aportació corporació local: 6.076.830 ptes.

Subvenció: 6.076.829 ptes.(36.522,48 euros).

Obra núm.: PG-2000/430-PG.

Corporació local: Vilanova de la Barca (Segrià).

Títol: Enllumenat públic, 4a fase.

Pressupost total: 11.288.858 ptes.

Aportació corporació local: 6.773.858 ptes.

Subvenció: 4.515.000 ptes.(27.135,70 euros).

Obra núm.: PG-2000/431-PG.

Corporació local: Vilanova de la Barca (Segrià).

Títol: Enllumenat públic, 1a fase.

Pressupost total: 19.328.776 ptes.

Aportació corporació local: 9.664.388 ptes.

Subvenció: 9.664.388 ptes.(58.084,14 euros).

Obra núm.: PG-2000/432-PG.

Corporació local: Vilanova de Segrià (Segrià).

Títol: Urbanització del carrer de la Diagonal.

Pressupost total: 16.703.646 ptes.

Aportació corporació local: 4.175.912 ptes.

Subvenció: 12.527.734 ptes.(75.293,20 euros).

Obra núm.: PG-2000/433-PG.

Corporació local: Arbúcies (Selva).

Títol: Remodelació de l’edifici destinat a ateneu cultural, 2a fase.

Pressupost total: 34.794.167 ptes.

Aportació corporació local: 13.917.667 ptes.

Subvenció: 20.876.500 ptes.(125.470,29 euros).

Obra núm.: PG-2000/434-PG.

Corporació local: Breda (Selva).

Títol: Reforma per a equipaments turístics i culturals.

Pressupost total: 47.991.086 ptes.

Aportació corporació local: 16.796.880 ptes.

Altres aportacions: 7.198.663 ptes.

Subvenció: 23.995.543 ptes.(144.216,12 euros).

Obra núm.: PG-2000/435-PG.

Corporació local: Caldes de Malavella (Selva).

Títol: Llar d’infants municipal.

Pressupost total: 46.198.792 ptes.

Aportació corporació local: 13.859.637 ptes.

Altres aportacions: 6.929.819 ptes.

Subvenció: 25.409.336 ptes.(152.713,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/436-PG.

Corporació local: la Cellera de Ter (Selva).

Títol: Urbanització dels accessos a la zona cultural i esportiva.

Pressupost total: 27.868.301 ptes.

Aportació corporació local: 8.360.491 ptes.

Subvenció: 19.507.810 ptes.(117.244,30 euros).

Obra núm.: PG-2000/437-PG.

Corporació local: Lloret de Mar (Selva).

Títol: Millores i cobriment de l’accés a la urbanització Lloret de Dalt.

Pressupost total: 32.757.190 ptes.

Aportació corporació local: 16.378.595 ptes.

Subvenció: 16.378.595 ptes.(98.437,34 euros).

Obra núm.: PG-2000/438-PG.

Corporació local: Osor (Selva).

Títol: Projecte refós del d’adequació i complementari dels entorns de la Torre d’Osor.

Pressupost total: 43.744.989 ptes.

Aportació corporació local: 21.872.495 ptes.

Subvenció: 21.872.494 ptes.(131.456,34 euros).

Obra núm.: PG-2000/439-PG.

Corporació local: Sant Feliu de Buixalleu (Selva).

Títol: Pavimentació, arranjament i millora del camí de Gaserans a Grions (tram carretera d’Arbúcies-Grions).

Pressupost total: 25.116.414 ptes.

Aportació corporació local: 12.558.207 ptes.

Subvenció: 12.558.207 ptes.(75.476,34 euros).

Obra núm.: PG-2000/440-PG.

Corporació local: Sant Hilari Sacalm (Selva).

Títol: Ampliació i adequació de les places de Jacint Verdaguer i Doctor Robert.

Pressupost total: 46.202.814 ptes.

Aportació corporació local: 23.101.407 ptes.

Subvenció: 23.101.407 ptes.(138.842,25 euros).

Obra núm.: PG-2000/441-PG.

Corporació local: Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva).

Títol: Construcció d’un dipòsit d’aigua potable.

Pressupost total: 9.598.303 ptes.

Aportació corporació local: 2.399.576 ptes.

Subvenció: 7.198.727 ptes.(43.265,22 euros).

Obra núm.: PG-2000/442-PG.

Corporació local: Vilobí d’Onyar (Selva).

Títol: Ampliació de la pista poliesportiva, 3a fase.

Pressupost total: 53.000.000 ptes.

Aportació corporació local: 29.747.123 ptes.

Subvenció: 23.252.877 ptes.(139.752,61 euros).

Obra núm.: PG-2000/443-PG.

Corporació local: Canalda (Solsonès).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 8.750.000 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/444-PG.

Corporació local: Clariana de Cardener (Solsonès).

Títol: Condicionament i enquitranat del camí de Capdecosta.

Pressupost total: 6.672.527 ptes.

Aportació corporació local: 1.334.506 ptes.

Subvenció: 5.338.021 ptes.(32.082,15 euros).

Obra núm.: PG-2000/445-PG.

Corporació local: Guixers (Solsonès).

Títol: Pavimentació dels camins de Vilasaló, Castelltort, Badia, Cots i Cal Pampa.

Pressupost total: 8.488.066 ptes.

Aportació corporació local: 1.697.614 ptes.

Subvenció: 6.790.452 ptes.(40.811,44 euros).

Obra núm.: PG-2000/446-PG.

Corporació local: Lladurs (Solsonès).

Títol: Prolongació i enquitranat del camí de Sucarrats, arranjament del camí de Vilanova-Costafreda i condicionament i enquitranat del camí de la Llena.

Pressupost total: 9.763.450 ptes.

Aportació corporació local: 1.952.690 ptes.

Subvenció: 7.810.760 ptes.(46.943,61 euros).

Obra núm.: PG-2000/447-PG.

Corporació local: Navès (Solsonès).

Títol: Dipòsit d’aigua potable de 466 m3.

Pressupost total: 11.916.697 ptes.

Aportació corporació local: 2.383.339 ptes.

Subvenció: 9.533.358 ptes.(57.296,64 euros).

Obra núm.: PG-2000/448-PG.

Corporació local: Olius (Solsonès).

Títol: Vorera perimetral de connexió entre els carrers del nucli urbà d’Olius.

Pressupost total: 36.616.119 ptes.

Aportació corporació local: 20.680.367 ptes.

Subvenció: 15.935.752 ptes.(95.775,80 euros).

Obra núm.: PG-2000/449-PG.

Corporació local: Riner (Solsonès).

Títol: Pavimentació de Serra de Sant Jaume, 3a fase, i enllumenat dels disseminats.

Pressupost total: 12.273.160 ptes.

Aportació corporació local: 2.454.632 ptes.

Subvenció: 9.818.528 ptes.(59.010,54 euros).

Obra núm.: PG-2000/450-PG.

Corporació local: Sant Llorenç de Morunys (Solsonès).

Títol: Xarxa de clavegueram a la part superior del carrer de les Escoles.

Pressupost total: 6.001.422 ptes.

Aportació corporació local: 1.500.356 ptes.

Subvenció: 4.501.066 ptes.(27.051,95 euros).

Obra núm.: PG-2000/451-PG.

Corporació local: Sant Llorenç de Morunys (Solsonès).

Títol: Pavimentació i clavegueram de la plaça de l’Era Nova.

Pressupost total: 17.031.691 ptes.

Aportació corporació local: 4.257.923 ptes.

Subvenció: 12.773.768 ptes.(76.771,89 euros).

Obra núm.: PG-2000/452-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Solsonès (Solsonès).

Títol: Reparació del camí des del final de la B-300 a Pinós.

Pressupost total: 19.634.092 ptes.

Aportació corporació local: 981.705 ptes.

Subvenció: 18.652.387 ptes.(112.103,10 euros).

Obra núm.: PG-2000/453-PG.

Corporació local: la Canonja (Tarragonès).

Títol: Enllumenat públic del carrer de la Tramuntana i de l’avinguda de la Florida, 1a fase.

Pressupost total: 11.122.019 ptes.

Aportació corporació local: 3.336.606 ptes.

Subvenció: 7.785.413 ptes.(46.791,27 euros).

Obra núm.: PG-2000/454-PG.

Corporació local: Constantí (Tarragonès).

Títol: Col·lector general de clavegueram al carrer de Claret i a l’avinguda d’Andorra.

Pressupost total: 54.187.791 ptes.

Aportació corporació local: 26.010.140 ptes.

Subvenció: 28.177.651 ptes.(169.351,09 euros).

Obra núm.: PG-2000/455-PG.

Corporació local: el Morell (Tarragonès).

Títol: Pavimentació i dotació de serveis a un tram del carrer de les Escoles Noves.

Pressupost total: 46.694.206 ptes.

Aportació corporació local: 25.214.872 ptes.

Subvenció: 21.479.334 ptes.(129.093,40 euros).

Obra núm.: PG-2000/456-PG.

Corporació local: els Pallaresos (Tarragonès).

Títol: Pista poliesportiva i instal·lacions complementàries.

Pressupost total: 19.654.936 ptes.

Altres aportacions: 5.896.481 ptes.

Subvenció: 13.758.455 ptes.(82.689,98 euros).

Obra núm.: PG-2000/457-PG.

Corporació local: la Riera de Gaià (Tarragonès).

Títol: Xarxa de clavegueram als carrers de Sant Antoni i Sant Joan.

Pressupost total: 20.917.793 ptes.

Aportació corporació local: 10.458.897 ptes.

Subvenció: 10.458.896 ptes.(62.859,23 euros).

Obra núm.: PG-2000/458-PG.

Corporació local: Roda de Barà (Tarragonès).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 10.067.815 ptes.

Aportació corporació local: 6.067.815 ptes.

Subvenció: 4.000.000 ptes.(24.040,48 euros).

Obra núm.: PG-2000/459-PG.

Corporació local: Roda de Barà (Tarragonès).

Títol: Millora de la viabilitat i infraestructures.

Pressupost total: 68.116.431 ptes.

Aportació corporació local: 44.336.673 ptes.

Subvenció: 23.779.758 ptes.(142.919,22 euros).

Obra núm.: PG-2000/460-PG.

Corporació local: Salomó (Tarragonès).

Títol: Pavimentació de carrers del nucli urbà de cal Toni.

Pressupost total: 13.263.251 ptes.

Aportació corporació local: 2.652.651 ptes.

Subvenció: 10.610.600 ptes.(63.770,99 euros).

Obra núm.: PG-2000/461-PG.

Corporació local: Tarragona (Tarragonès).

Títol: Urbanització de la plaça de Corsini i voltants (tram del carrer de Canyelles).

Pressupost total: 26.226.888 ptes.

Aportació corporació local: 13.113.444 ptes.

Subvenció: 13.113.444 ptes.(78.813,39 euros).

Obra núm.: PG-2000/462-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Tarragonès (Tarragonès).

Títol: Ampliació i millora del camí d’accés a Brises del Mar, a Altafulla.

Pressupost total: 10.147.159 ptes.

Altres aportacions: 4.058.864 ptes.

Subvenció: 6.088.295 ptes.(36.591,39 euros).

Obra núm.: PG-2000/463-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Tarragonès (Tarragonès).

Títol: Pavimentació del camí de Roda de Barà al Vendrell.

Pressupost total: 3.838.525 ptes.

Altres aportacions: 1.535.410 ptes.

Subvenció: 2.303.115 ptes.(13.842,00 euros).

Obra núm.: PG-2000/464-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Tarragonès (Tarragonès).

Títol: Arranjament de diversos camins a Torredembarra.

Pressupost total: 8.825.943 ptes.

Altres aportacions: 3.530.377 ptes.

Subvenció: 5.295.566 ptes.(31.826,99 euros).

Obra núm.: PG-2000/465-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Tarragonès (Tarragonès).

Títol: Arranjament del camí dels Horts, 2a fase, i de la travessera de Vistabella a la Secuita.

Pressupost total: 6.437.987 ptes.

Aportació corporació local: 0 ptes.

Altres aportacions: 1.931.396 ptes.

Subvenció: 4.506.591 ptes.(27.085,16 euros).

Obra núm.: PG-2000/466-PG.

Corporació local: Caseres (Terra Alta).

Títol: Escales a la façana del riu.

Pressupost total: 1.517.665 ptes.

Aportació corporació local: 303.533 ptes.

Subvenció: 1.214.132 ptes.(7.297,08 euros).

Obra núm.: PG-2000/467-PG.

Corporació local: Caseres (Terra Alta).

Títol: Urbanització del tram inicial del carrer Major.

Pressupost total: 15.675.431 ptes.

Aportació corporació local: 3.135.087 ptes.

Subvenció: 12.540.344 ptes.(75.368,99 euros).

Obra núm.: PG-2000/468-PG.

Corporació local: la Fatarella (Terra Alta).

Títol: Urbanització de l’entrada a la població per la carretera de Camposines, 3a fase.

Pressupost total: 23.707.761 ptes.

Aportació corporació local: 8.293.167 ptes.

Subvenció: 15.414.594 ptes.(92.643,58 euros).

Obra núm.: PG-2000/469-PG.

Corporació local: Gandesa (Terra Alta).

Títol: Urbanització del nucli antic i la zona comercial, 1a fase.

Pressupost total: 15.479.951 ptes.

Aportació corporació local: 5.764.096 ptes.

Subvenció: 9.715.855 ptes.(58.393,46 euros).

Obra núm.: PG-2000/470-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de la Terra Alta (Terra Alta).

Títol: Piscina municipal a Caseres, 1a fase.

Pressupost total: 24.934.642 ptes.

Aportació corporació local: 18.961.447 ptes.

Subvenció: 5.973.195 ptes.(35.899,62 euros).

Obra núm.: PG-2000/471-PG.

Corporació local: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Títol: Renovació de l’enllumenat al nucli modern.

Pressupost total: 28.574.358 ptes.

Aportació corporació local: 7.572.513 ptes.

Altres aportacions: 3.000.000 ptes.

Subvenció: 18.001.845 ptes.(108.193,27 euros).

Obra núm.: PG-2000/472-PG.

Corporació local: Agramunt (Urgell).

Títol: Urbanització de l’avinguda de M.Jolonch.

Pressupost total: 17.373.463 ptes.

Aportació corporació local: 7.373.463 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: PG-2000/473-PG.

Corporació local: Anglesola (Urgell).

Títol: Centre de dia i casal d’avis, 1a fase.

Pressupost total: 42.125.720 ptes.

Aportació corporació local: 10.531.430 ptes.

Altres aportacions: 3.564.149 ptes.

Subvenció: 28.030.141 ptes.(168.464,54 euros).

Obra núm.: PG-2000/474-PG.

Corporació local: Bellpuig (Urgell).

Títol: Urbanització de la travessia del carrer de la Font.

Pressupost total: 20.662.510 ptes.

Aportació corporació local: 6.198.753 ptes.

Subvenció: 14.463.757 ptes.(86.928,93 euros).

Obra núm.: PG-2000/475-PG.

Corporació local: Maldà (Urgell).

Títol: Renovació de l’enllumenat públic.

Pressupost total: 14.852.088 ptes.

Aportació corporació local: 4.455.627 ptes.

Subvenció: 10.396.461 ptes.(62.483,99 euros).

Obra núm.: PG-2000/476-PG.

Corporació local: Nalec (Urgell).

Títol: Reforma de la casa de la vila.

Pressupost total: 9.248.142 ptes.

Aportació corporació local: 1.849.629 ptes.

Altres aportacions: 3.421.138 ptes.

Subvenció: 3.977.375 ptes.(23.904,51 euros).

Obra núm.: PG-2000/477-PG.

Corporació local: els Omells de na Gaia (Urgell).

Títol: Reforma dels locals de la societat recreativa Germanor, 3a part de la 1a fase (urbanització).

Pressupost total: 7.585.624 ptes.

Aportació corporació local: 758.562 ptes.

Subvenció: 6.827.062 ptes.(41.031,47 euros).

Obra núm.: PG-2000/478-PG.

Corporació local: els Omells de na Gaia (Urgell).

Títol: Reforma dels locals de la societat recreativa Germanor, 2a part de la 1a fase (depuradora).

Pressupost total: 2.780.042 ptes.

Aportació corporació local: 278.004 ptes.

Subvenció: 2.502.038 ptes.(15.037,55 euros).

Obra núm.: PG-2000/479-PG.

Corporació local: Ossó de Sió (Urgell).

Títol: Local social, 1a fase.

Pressupost total: 8.228.940 ptes.

Aportació corporació local: 1.645.788 ptes.

Altres aportacions: 2.990.813 ptes.

Subvenció: 3.592.339 ptes.(21.590,39 euros).

Obra núm.: PG-2000/480-PG.

Corporació local: Puigverd d’Agramunt (Urgell).

Títol: Pavimentació de la plaça dels Gronxadors.

Pressupost total: 9.044.235 ptes.

Aportació corporació local: 1.808.847 ptes.

Altres aportacions: 2.861.745 ptes.

Subvenció: 4.373.643 ptes.(26.286,12 euros).

Obra núm.: PG-2000/481-PG.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Urgell (Urgell).

Títol: Arranjament del camí de Bellpuig a Anglesola, 1a fase.

Pressupost total: 1.587.421 ptes.

Aportació corporació local: 952.453 ptes.

Subvenció: 634.968 ptes.(3.816,23 euros).

Obra núm.: PG-2000/482-PG.

Corporació local: Verdú (Urgell).

Títol: Enllumenat públic, 2a fase.

Pressupost total: 41.535.342 ptes.

Aportació corporació local: 29.535.342 ptes.

Subvenció: 12.000.000 ptes.(72.121,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/483-PG.

Corporació local: Arres (Val d’Aran).

Títol: Abastament d’aigua a Arres de Sos i Arres de Jos.

Pressupost total: 19.980.277 ptes.

Aportació corporació local: 3.996.055 ptes.

Altres aportacions: 2.816.781 ptes.

Subvenció: 13.167.441 ptes.(79.137,91 euros).

Obra núm.: PG-2000/484-PG.

Corporació local: Arties e Garòs (Val d’Aran).

Títol: Urbanització i nova execució dels serveis del carrer i la plaça de Sapujo d’Arties.

Pressupost total: 16.577.777 ptes.

Aportació corporació local: 7.827.777 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/485-PG.

Corporació local: Bagergue (Val d’Aran).

Títol: Renovació de l’enllumenat públic.

Pressupost total: 21.955.320 ptes.

Aportació corporació local: 13.205.320 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/486-PG.

Corporació local: Bausen (Val d’Aran).

Títol: Abastament d’aigua i pavimentació de carrers.

Pressupost total: 22.319.739 ptes.

Aportació corporació local: 4.463.948 ptes.

Subvenció: 17.855.791 ptes.(107.315,47 euros).

Obra núm.: PG-2000/487-PG.

Corporació local: Canejan (Val d’Aran).

Títol: Reforma d’un edifici per a local social.

Pressupost total: 21.845.045 ptes.

Aportació corporació local: 6.369.009 ptes.

Subvenció: 15.476.036 ptes.(93.012,85 euros).

Obra núm.: PG-2000/488-PG.

Corporació local: Les (Val d’Aran).

Títol: Camp de futbol.

Pressupost total: 3.750.000 ptes.

Aportació corporació local: 937.500 ptes.

Subvenció: 2.812.500 ptes.(16.903,47 euros).

Obra núm.: PG-2000/489-PG.

Corporació local: Les (Val d’Aran).

Títol: Reforma de les dependències administratives de la casa consistorial.

Pressupost total: 17.790.035 ptes.

Aportació corporació local: 4.447.509 ptes.

Subvenció: 13.342.526 ptes.(80.190,20 euros).

Obra núm.: PG-2000/490-PG.

Corporació local: Vielha e Mijaran (Val d’Aran).

Títol: Urbanització integral del carrer de Sant Sebastià d’Escunhau.

Pressupost total: 19.669.426 ptes.

Aportació corporació local: 983.472 ptes.

Subvenció: 18.685.954 ptes.(112.304,85 euros).

Obra núm.: PG-2000/491-PG.

Corporació local: Vielha e Mijaran (Val d’Aran).

Títol: Enllumenat de la carretera d’accés a Casau des de la CN-230.

Pressupost total: 9.927.492 ptes.

Aportació corporació local: 1.177.492 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: PG-2000/492-PG.

Corporació local: Vielha e Mijaran (Val d’Aran).

Títol: Adquisició d’una màquina escombradora.

Pressupost total: 17.800.000 ptes.

Aportació corporació local: 890.000 ptes.

Subvenció: 16.910.000 ptes.(101.631,15 euros).

Obra núm.: PG-2000/493-PG.

Corporació local: Vilamòs (Val d’Aran).

Títol: Abastament d’aigua i urbanització dels carrers.

Pressupost total: 11.721.617 ptes.

Aportació corporació local: 2.344.323 ptes.

Subvenció: 9.377.294 ptes.(56.358,67 euros).

Obra núm.: PG-2000/494-PG.

Corporació local: Barberà del Vallès (Vallès Occidental).

Títol: Arranjament de la urbanització del sector de Can Gorgs, 3a fase.

Pressupost total: 83.742.607 ptes.

Aportació corporació local: 71.242.607 ptes.

Subvenció: 12.500.000 ptes.(75.126,51 euros).

Obra núm.: PG-2000/495-PG.

Corporació local: Castellar del Vallès (Vallès Occidental).

Títol: Rotonda de la carretera B-124 (km 6,180).

Pressupost total: 40.629.983 ptes.

Aportació corporació local: 19.379.983 ptes.

Subvenció: 21.250.000 ptes.(127.715,07 euros).

Obra núm.: PG-2000/496-PG.

Corporació local: Gallifa (Vallès Occidental).

Títol: Camí de la Riera, 2a etapa.

Pressupost total: 40.892.428 ptes.

Aportació corporació local: 4.446.214 ptes.

Altres aportacions: 20.446.214 ptes.

Subvenció: 16.000.000 ptes.(96.161,94 euros).

Obra núm.: PG-2000/497-PG.

Corporació local: Matadepera (Vallès Occidental).

Títol: Enllumenat públic del sector de la Plana i part de Can Prat.

Pressupost total: 40.416.711 ptes.

Aportació corporació local: 20.208.356 ptes.

Subvenció: 20.208.355 ptes.(121.454,66 euros).

Obra núm.: PG-2000/498-PG.

Corporació local: Polinyà (Vallès Occidental).

Títol: Remodelació i millora de l’enllumenat públic de la zona del carrer Major, 4a fase.

Pressupost total: 7.750.181 ptes.

Aportació corporació local: 2.325.054 ptes.

Subvenció: 5.425.127 ptes.(32.605,67 euros).

Obra núm.: PG-2000/499-PG.

Corporació local: Polinyà (Vallès Occidental).

Títol: Cobriment del torrent de Can Serra, zona 2.

Pressupost total: 4.547.590 ptes.

Aportació corporació local: 1.364.277 ptes.

Subvenció: 3.183.313 ptes.(19.132,10 euros).

Obra núm.: PG-2000/500-PG.

Corporació local: Rellinars (Vallès Occidental).

Títol: Passeig d’unió de les places de l’Ajuntament i el Serrat.

Pressupost total: 18.014.302 ptes.

Aportació corporació local: 4.000.000 ptes.

Altres aportacions: 8.014.302 ptes.

Subvenció: 6.000.000 ptes.(36.060,73 euros).

Obra núm.: PG-2000/501-PG.

Corporació local: Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental).

Títol: Cobriment de la part nord del torrent Micó entre la carretera de Sant Llorenç i les escoles.

Pressupost total: 27.391.882 ptes.

Aportació corporació local: 8.217.564 ptes.

Subvenció: 19.174.318 ptes.(115.239,97 euros).

Obra núm.: PG-2000/502-PG.

Corporació local: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

Títol: Nou edifici de la brigada municipal.

Pressupost total: 81.846.846 ptes.

Aportació corporació local: 40.923.423 ptes.

Subvenció: 40.923.423 ptes.(245.954,73 euros).

Obra núm.: PG-2000/503-PG.

Corporació local: Sentmenat (Vallès Occidental).

Títol: Construcció d’un local social i urbanització de la plaça de Joan Font.

Pressupost total: 31.894.503 ptes.

Aportació corporació local: 11.163.076 ptes.

Subvenció: 20.731.427 ptes.(124.598,39 euros).

Obra núm.: PG-2000/504-PG.

Corporació local: Ullastrell (Vallès Occidental).

Títol: Biblioteca municipal i nucli d’accessos verticals i serveis higiènics.

Pressupost total: 10.825.782 ptes.

Aportació corporació local: 2.706.446 ptes.

Subvenció: 8.119.336 ptes.(48.798,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/505-PG.

Corporació local: Valldoreix (Vallès Occidental).

Títol: Urbanització de la plaça de Can Cadena.

Pressupost total: 27.010.867 ptes.

Aportació corporació local: 16.628.075 ptes.

Subvenció: 10.382.792 ptes.(62.401,84 euros).

Obra núm.: PG-2000/506-PG.

Corporació local: Viladecavalls (Vallès Occidental).

Títol: Adequació d’un edifici municipal per a centre cívic.

Pressupost total: 23.665.814 ptes.

Aportació corporació local: 18.665.814 ptes.

Subvenció: 5.000.000 ptes.(30.050,61 euros).

Obra núm.: PG-2000/0507-PG.

Corporació local: Aiguafreda (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització del sector de l’Eixample, 1a fase.

Pressupost total: 66.567.109 ptes.

Aportació corporació local: 54.567.109 ptes.

Subvenció: 12.000.000 ptes.(72.121,45 euros).

Obra núm.: PG-2000/508-PG.

Corporació local: l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització de la carretera de Sant Feliu (tram de la Terrera-parc dels Voluntaris).

Pressupost total: 73.425.840 ptes.

Aportació corporació local: 1.000.000 ptes.

Altres aportacions: 62.425.000 ptes.

Subvenció: 10.000.840 ptes.(60.106,26 euros).

Obra núm.: PG-2000/509-PG.

Corporació local: Bigues i Riells (Vallès Oriental).

Títol: Ampliació del cementiri municipal, 2a fase.

Pressupost total: 8.116.796 ptes.

Aportació corporació local: 2.435.039 ptes.

Subvenció: 5.681.757 ptes.(34.148,05 euros).

Obra núm.: PG-2000/510-PG.

Corporació local: Caldes de Montbui (Vallès Oriental).

Títol: Divisòries i mobiliari de la nova casa consistorial.

Pressupost total: 52.322.970 ptes.

Aportació corporació local: 26.161.485 ptes.

Subvenció: 26.161.485 ptes.(157.233,69 euros).

Obra núm.: PG-2000/511-PG.

Corporació local: Campins (Vallès Oriental).

Títol: Pavimentació i evacuació d’aigües pluvials del camí de Sant Guillem.

Pressupost total: 3.927.709 ptes.

Aportació corporació local: 1.571.084 ptes.

Subvenció: 2.356.625 ptes.(14.163,60 euros).

Obra núm.: PG-2000/512-PG.

Corporació local: Cardedeu (Vallès Oriental).

Títol: Construcció d’una nau-magatzem per a la brigada municipal.

Pressupost total: 37.970.970 ptes.

Aportació corporació local: 15.188.388 ptes.

Subvenció: 22.782.582 ptes.(136.926,08 euros).

Obra núm.: PG-2000/513-PG.

Corporació local: Fogars de Montclús (Vallès Oriental).

Títol: Edificació auxiliar al casal Mariona de Mosqueroles.

Pressupost total: 3.913.827 ptes.

Aportació corporació local: 978.457 ptes.

Subvenció: 2.935.370 ptes.(17.641,93 euros).

Obra núm.: PG-2000/514-PG.

Corporació local: la Garriga (Vallès Oriental).

Títol: Construcció d’un nou dipòsit de 2.000 m3 d’aigua a la Doma.

Pressupost total: 52.774.134 ptes.

Aportació corporació local: 0 ptes.

Altres aportacions: 26.387.067 ptes.

Subvenció: 26.387.067 ptes.(158.589,47 euros).

Obra núm.: PG-2000/515-PG.

Corporació local: Granera (Vallès Oriental).

Títol: Arranjament de la coberta de casa de la vila.

Pressupost total: 1.363.574 ptes.

Aportació corporació local: 68.179 ptes.

Subvenció: 1.295.395 ptes.(7.785,48 euros).

Obra núm.: PG-2000/516-PG.

Corporació local: la Llagosta (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització del passeig a l’avinguda de l’Onze de Setembre, tram de Santa Rosalia-Jacint Verdaguer antiga N-152.

Pressupost total: 105.126.516 ptes.

Aportació corporació local: 33.099.502 ptes.

Altres aportacions: 33.277.014 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/517-PG.

Corporació local: Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental).

Títol: Ampliació del cementiri municipal, 1a fase.

Pressupost total: 86.596.647 ptes.

Aportació corporació local: 36.596.647 ptes.

Altres aportacions: 20.000.000 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: PG-2000/518-PG.

Corporació local: Lliçà de Vall (Vallès Oriental).

Títol: Parc de Xiol.

Pressupost total: 25.016.106 ptes.

Aportació corporació local: 12.516.106 ptes.

Subvenció: 12.500.000 ptes.(75.126,51 euros).

Obra núm.: PG-2000/519-PG.

Corporació local: Martorelles (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització dels carrers de Can Puig i Joaquim Blume.

Pressupost total: 66.455.004 ptes.

Aportació corporació local: 11.692.500 ptes.

Altres aportacions: 35.077.500 ptes.

Subvenció: 19.685.004 ptes.(118.309,26 euros).

Obra núm.: PG-2000/520-PG.

Corporació local: Montornès del Vallès (Vallès Oriental).

Títol: Renovació dels serveis urbanístics de l’avinguda de la Mare de Déu del Carme.

Pressupost total: 69.189.497 ptes.

Aportació corporació local: 30.439.497 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: PG-2000/521-PG.

Corporació local: Montseny (Vallès Oriental).

Títol: Substitució d’un tram de la xarxa de clavegueram.

Pressupost total: 4.212.492 ptes.

Aportació corporació local: 210.625 ptes.

Subvenció: 4.001.867 ptes.(24.051,71 euros).

Obra núm.: PG-2000/522-PG.

Corporació local: Parets del Vallès (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització dels carrers del sector de Correus.

Pressupost total: 37.516.674 ptes.

Aportació corporació local: 18.758.337 ptes.

Subvenció: 18.758.337 ptes.(112.739,88 euros).

Obra núm.: PG-2000/523-PG.

Corporació local: la Roca del Vallès (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització dels carrers de Josep M.Segarra, Joan Miró, Joan Maragall i altres.

Pressupost total: 143.367.510 ptes.

Aportació corporació local: 128.367.510 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: PG-2000/524-PG.

Corporació local: Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental).

Títol: Casal municipal.

Pressupost total: 91.640.000 ptes.

Aportació corporació local: 41.640.000 ptes.

Altres aportacions: 25.000.000 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/525-PG.

Corporació local: Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental).

Títol: Centre cívic i cultural, 1a fase.

Pressupost total: 79.606.024 ptes.

Aportació corporació local: 44.606.024 ptes.

Subvenció: 35.000.000 ptes.(210.354,24 euros).

Obra núm.: PG-2000/526-PG.

Corporació local: Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització del camí antic de Granollers.

Pressupost total: 35.717.009 ptes.

Aportació corporació local: 10.715.102 ptes.

Subvenció: 25.001.907 ptes.(150.264,49 euros).

Obra núm.: PG-2000/527-PG.

Corporació local: Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental).

Títol: Paviment i renovació de les xarxes de serveis a diferents carrers del municipi.

Pressupost total: 35.073.819 ptes.

Aportació corporació local: 10.073.819 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: PG-2000/528-PG.

Corporació local: Vilanova del Vallès (Vallès Oriental).

Títol: Pla de millores urgents del servei municipal d’aigua potable.

Pressupost total: 65.357.420 ptes.

Aportació corporació local: 51.357.420 ptes.

Subvenció: 14.000.000 ptes.(84.141,69 euros).

(*) Municipis acollits a la disposició addicional 5.1 del Decret 74/2000, de 22 de febrer.

b) Programa específic d’acció territorial.

Obra núm.: AT-2000/1-PG.

Corporació local: el Pont d’Armentera (Alt Camp).

Títol: Arranjament dels antics rentadors.

Pressupost total: 3.432.949 ptes.

Aportació corporació local: 858.238 ptes.

Subvenció: 2.574.711 ptes.(15.474,32 euros).

Obra núm.: AT-2000/2-PG.

Corporació local: Roses (Alt Empordà).

Títol: Infraestructura de la xarxa soterrada de telecomunicacions.

Pressupost total: 109.951.127 ptes.

Aportació corporació local: 84.951.127 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: AT-2000/3-PG.

Corporació local: Sant Pere Pescador (Alt Empordà).

Títol: Casal d’avis i altres dependències municipals.

Pressupost total: 110.444.381 ptes.

Aportació corporació local: 61.668.836 ptes.

Altres aportacions: 18.775.545 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: AT-2000/4-PG.

Corporació local: les Cabanyes (Alt Penedès).

Títol: Equipament per a la integració d’activitats cíviques i culturals.

Pressupost total: 86.256.852 ptes.

Aportació corporació local: 17.000.000 ptes.

Altres aportacions: 47.506.852 ptes.

Subvenció: 21.750.000 ptes.(130.720,13 euros).

Obra núm.: AT-2000/5-PG.

Corporació local: Pacs del Penedès (Alt Penedès).

Títol: Adequació del local de l’antiga Societat de Pacs per a centre cívic, 1a etapa.

Pressupost total: 11.858.980 ptes.

Altres aportacions: 2.964.745 ptes.

Subvenció: 8.894.235 ptes.(53.455,43 euros).

Obra núm.: AT-2000/6-PG.

Corporació local: MC Recollida Escombraries de l’Urgellet (Alt Urgell).

Títol: Condicionament del vial d’accés a la deixalleria de la Mancomunitat de l’Urgellet i enjardinament del parterre exterior.

Pressupost total: 5.937.788 ptes.

Aportació corporació local: 2.375.115 ptes.

Subvenció: 3.562.673 ptes.(21.412,10 euros).

Obra núm.: AT-2000/7-PG.

Corporació local: Jorba (Anoia).

Títol: Restauració de l’església de Sant Genís, 1a fase.

Pressupost total: 15.380.180 ptes.

Aportació corporació local: 1.514.812 ptes.

Altres aportacions: 7.365.368 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: AT-2000/8-PG.

Corporació local: la Pobla de Claramunt (Anoia).

Títol: Ampliació de l’Ateneu de Gumersind Bisbal per a l’acolliment d’activitats civicoculturals.

Pressupost total: 57.375.722 ptes.

Aportació corporació local: 20.000.000 ptes.

Altres aportacions: 17.000.000 ptes.

Subvenció: 20.375.722 ptes.(122.460,56 euros).

Obra núm.: AT-2000/9-PG.

Corporació local: Sant Pere Sallavinera (Anoia).

Títol: Adquisició de la maquinària per al manteniment dels camins.

Pressupost total: 3.300.000 ptes.

Aportació corporació local: 1.650.000 ptes.

Subvenció: 1.650.000 ptes.(9.916,70 euros).

Obra núm.: AT-2000/10-PG.

Corporació local: Vilanova del Camí (Anoia).

Títol: Recuperació mediambiental del riu Anoia, 2a fase.

Pressupost total: 100.091.416 ptes.

Aportació corporació local: 35.091.416 ptes.

Altres aportacions: 50.000.000 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/11-PG.

Corporació local: el Pont de Vilomara i Rocafort (Bages).

Títol: Reforma d’un edifici industrial per al seu ús com a sala polivalent.

Pressupost total: 92.377.752 ptes.

Aportació corporació local: 33.627.752 ptes.

Altres aportacions: 42.500.000 ptes.

Subvenció: 16.250.000 ptes.(97.664,47 euros).

Obra núm.: AT-2000/12-PG.

Corporació local: Sallent (Bages).

Títol: Reforma i ampliació de la casa de la vila.

Pressupost total: 62.732.355 ptes.

Aportació corporació local: 23.000.000 ptes.

Altres aportacions: 20.000.000 ptes.

Subvenció: 19.732.355 ptes.(118.593,84 euros).

Obra núm.: AT-2000/13-PG.

Corporació local: Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Títol: Consolidació i protecció contra esllavissaments a l’església i la torre de Castellet.

Pressupost total: 14.971.818 ptes.

Aportació corporació local: 5.240.650 ptes.

Subvenció: 9.731.168 ptes.(58.485,50 euros).

Obra núm.: AT-2000/14-PG.

Corporació local: Santa Maria d’Oló (Bages).

Títol: Rehabilitació de les antigues escoles per a dispensari i llar d’avis.

Pressupost total: 48.747.164 ptes.

Aportació corporació local: 15.247.164 ptes.

Altres aportacions: 18.500.000 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/15-PG.

Corporació local: Alforja (Baix Camp).

Títol: Reforma i ampliació de l’enllumenat públic amb estalvi energètic.

Pressupost total: 23.781.223 ptes.

Aportació corporació local: 8.781.223 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/16-PG.

Corporació local: les Borges del Camp (Baix Camp).

Títol: Rehabilitació de cal Dasca, 2a fase.

Pressupost total: 43.253.017 ptes.

Aportació corporació local: 28.253.017 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/17-PG.

Corporació local: Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà).

Títol: Restauració de l’església de Fanals d’Aro.

Pressupost total: 18.387.985 ptes.

Aportació corporació local: 6.435.795 ptes.

Subvenció: 11.952.190 ptes.(71.834,11 euros).

Obra núm.: AT-2000/18-PG.

Corporació local: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació i dotació de serveis de Sant Miquel de Cruïlles i adequació de l’entorn del monument, 1a fase.

Pressupost total: 45.967.744 ptes.

Aportació corporació local: 15.967.744 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: AT-2000/19-PG.

Corporació local: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Títol: Pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública, 1a fase.

Pressupost total: 28.637.852 ptes.

Aportació corporació local: 24.246.804 ptes.

Subvenció: 4.391.048 ptes.(26.390,73 euros).

Obra núm.: AT-2000/20-PG.

Corporació local: Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà).

Títol: Casa de la vila.

Pressupost total: 164.909.675 ptes.

Aportació corporació local: 96.937.396 ptes.

Altres aportacions: 42.972.279 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: AT-2000/21-PG.

Corporació local: Ullastret (Baix Empordà).

Títol: Millores urbanístiques de l’entorn del nucli històric, 1a fase.

Pressupost total: 43.650.805 ptes.

Aportació corporació local: 13.650.805 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: AT-2000/22-PG.

Corporació local: Cervelló (Baix Llobregat).

Títol: Rehabilitació de la llar d’infants.

Pressupost total: 21.200.000 ptes.

Altres aportacions: 7.420.000 ptes.

Subvenció: 13.780.000 ptes.(82.819,47 euros).

Obra núm.: AT-2000/23-PG.

Corporació local: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Enllumenat públic del barri de la Miranda (sector AP-216).

Pressupost total: 30.116.079 ptes.

Altres aportacions: 15.116.079 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/24-PG.

Corporació local: Gavà (Baix Llobregat).

Títol: Adequació de la casa gran per a casal de joves.

Pressupost total: 162.169.392 ptes.

Aportació corporació local: 147.169.392 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/25-PG.

Corporació local: el Papiol (Baix Llobregat).

Títol: Urbanització de la plaça d’Anselm Clavé.

Pressupost total: 12.333.959 ptes.

Aportació corporació local: 3.700.188 ptes.

Subvenció: 8.633.771 ptes.(51.890,01 euros).

Obra núm.: AT-2000/26-PG.

Corporació local: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Títol: Aprofitament d’un solar actiu per ACS a la piscina est de Sant Joan Despí.

Pressupost total: 10.542.091 ptes.

Aportació corporació local: 5.271.046 ptes.

Subvenció: 5.271.045 ptes.(31.679,62 euros).

Obra núm.: AT-2000/27-PG.

Corporació local: la Bisbal del Penedès (Baix Penedès).

Títol: Centre municipal de cultura, 2a fase.

Pressupost total: 55.268.817 ptes.

Aportació corporació local: 40.268.817 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/28-PG.

Corporació local: el Vendrell (Baix Penedès).

Títol: Accés general i cambres d’assaig del futur hotel d’entitats.

Pressupost total: 13.958.440 ptes.

Aportació corporació local: 6.979.220 ptes.

Subvenció: 6.979.220 ptes.(41.945,96 euros).

Obra núm.: AT-2000/29-PG.

Corporació local: Casserres (Berguedà).

Títol: Local d’esbarjo per a la gent gran.

Pressupost total: 18.025.185 ptes.

Aportació corporació local: 5.407.556 ptes.

Subvenció: 12.617.629 ptes.(75.833,48 euros).

Obra núm.: AT-2000/30-PG.

Corporació local: Castellar de n’Hug (Berguedà).

Títol: Urbanització de la plaça del Museu del Pastor i accessos.

Pressupost total: 11.287.926 ptes.

Aportació corporació local: 2.257.586 ptes.

Subvenció: 9.030.340 ptes.(54.273,44 euros).

Obra núm.: AT-2000/31-PG.

Corporació local: Montblanc (Conca de Barberà).

Títol: Restauració de les torres núm.4 i 5 i trams de la muralla núm.IV i V.

Pressupost total: 19.259.006 ptes.

Aportació corporació local: 6.740.653 ptes.

Subvenció: 12.518.353 ptes.(75.236,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/32-PG.

Corporació local: Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).

Títol: Remodelació de la plaça Major.

Pressupost total: 344.133.471 ptes.

Aportació corporació local: 229.133.471 ptes.

Altres aportacions: 100.000.000 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/33-PG.

Corporació local: Canyelles (Garraf).

Títol: Redacció del projecte del Pla especial de rehabilitació del nucli antic.

Pressupost total: 6.992.783 ptes.

Aportació corporació local: 3.496.392 ptes.

Subvenció: 3.496.391 ptes.(21.013,73 euros).

Obra núm.: AT-2000/34-PG.

Corporació local: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Títol: Instal·lació fotovoltaica per a l’enllumenat de la plaça de Tallers Tomàs.

Pressupost total: 6.185.398 ptes.

Aportació corporació local: 3.092.699 ptes.

Subvenció: 3.092.699 ptes.(18.587,50 euros).

Obra núm.: AT-2000/35-PG.

Corporació local: MC Aigües de les Garrigues (Garrigues).

Títol: Instal·lació de dues ET per a estacions de bombament d’aigua potable.

Pressupost total: 25.473.600 ptes.

Aportació corporació local: 6.368.400 ptes.

Subvenció: 19.105.200 ptes.(114.824,56 euros).

Obra núm.: AT-2000/36-PG.

Corporació local: Sant Julià de Ramis (Gironès).

Títol: Rehabilitació de la rectoria dels Sants Metges, 1a fase.

Pressupost total: 10.794.222 ptes.

Aportació corporació local: 5.397.111 ptes.

Subvenció: 5.397.111 ptes.(32.437,29 euros).

Obra núm.: AT-2000/37-PG.

Corporació local: Alella (Maresme).

Títol: Rehabilitació de la 2a planta de Can Lleonard.

Pressupost total: 28.846.447 ptes.

Aportació corporació local: 12.821.447 ptes.

Subvenció: 16.025.000 ptes.(96.312,19 euros).

Obra núm.: AT-2000/38-PG.

Corporació local: Arenys de Mar (Maresme).

Títol: Restauració i adequació paisatgística dels rials d’Arenys de Mar.

Pressupost total: 12.016.675 ptes.

Aportació corporació local: 3.508.338 ptes.

Altres aportacions: 2.500.000 ptes.

Subvenció: 6.008.337 ptes.(36.110,83 euros).

Obra núm.: AT-2000/39-PG.

Corporació local: Malgrat de Mar (Maresme).

Títol: Construcció d’un aparcament soterrat a la plaça de Catalunya.

Pressupost total: 396.815.253 ptes.

Aportació corporació local: 187.782.627 ptes.

Altres aportacions: 179.032.626 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: AT-2000/40-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Maresme (Maresme).

Títol: Modificació del telecontrol de l’abastament d’aigua al Maresme nord i sistema de telecomandament.

Pressupost total: 23.810.464 ptes.

Aportació corporació local: 0 ptes.

Altres aportacions: 3.571.570 ptes.

Subvenció: 20.238.894 ptes.(121.638,20 euros).

Obra núm.: AT-2000/41-PG.

Corporació local: Premià de Dalt (Maresme).

Títol: Biblioteca pública i arxius municipals, 2a fase.

Pressupost total: 97.320.578 ptes.

Aportació corporació local: 84.820.578 ptes.

Subvenció: 12.500.000 ptes.(75.126,51 euros).

Obra núm.: AT-2000/42-PG.

Corporació local: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme).

Títol: Construcció de la llar d’infants municipal.

Pressupost total: 143.200.000 ptes.

Aportació corporació local: 111.950.000 ptes.

Altres aportacions: 13.750.000 ptes.

Subvenció: 17.500.000 ptes.(105.177,12 euros).

Obra núm.: AT-2000/43-PG.

Corporació local: Sant Pol de Mar (Maresme).

Títol: Edifici de joventut Ca l’Arturo.

Pressupost total: 16.800.000 ptes.

Aportació corporació local: 8.400.000 ptes.

Subvenció: 8.400.000 ptes.(50.485,02 euros).

Obra núm.: AT-2000/44-PG.

Corporació local: Vilassar de Dalt (Maresme).

Títol: Recuperació del teatre de la Massa.

Pressupost total: 125.000.000 ptes.

Altres aportacions: 115.000.000 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: AT-2000/45-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Montsià (Montsià).

Títol: Reforma de la plaça del Pou Bo a Godall.

Pressupost total: 3.507.429 ptes.

Aportació corporació local: 175.372 ptes.

Subvenció: 3.332.057 ptes.(20.026,07 euros).

Obra núm.: AT-2000/46-PG.

Corporació local: Àger (Noguera).

Títol: Edifici polivalent per als bombers, agents forestals i altres serveis.

Pressupost total: 79.380.701 ptes.

Aportació corporació local: 40.630.701 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: AT-2000/47-PG.

Corporació local: MC Serveis del Mig Segre (Noguera).

Títol: Abastament d’aigua a Solés (des del pou al dipòsit).

Pressupost total: 36.700.991 ptes.

Aportació corporació local: 4.750.631 ptes.

Altres aportacions: 13.600.000 ptes.

Subvenció: 18.350.360 ptes.(110.287,88 euros).

Obra núm.: AT-2000/48-PG.

Corporació local: Viladrau (Osona).

Títol: Instal·lació mixta solar-convencional per al Centre Cultural Europeu de la Natura.

Pressupost total: 18.993.632 ptes.

Aportació corporació local: 7.463.632 ptes.

Altres aportacions: 1.530.000 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: AT-2000/49-PG.

Corporació local: Conca de Dalt (Pallars Jussà).

Títol: Rehabilitació del molí de l’oli de Pessonada, 2a fase.

Pressupost total: 8.445.499 ptes.

Aportació corporació local: 1.689.100 ptes.

Subvenció: 6.756.399 ptes.(40.606,78 euros).

Obra núm.: AT-2000/50-PG.

Corporació local: la Torre de Cabdella (Pallars Jussà).

Títol: Reforma de l’ajuntament.

Pressupost total: 38.024.834 ptes.

Aportació corporació local: 19.012.417 ptes.

Subvenció: 19.012.417 ptes.(114.266,93 euros).

Obra núm.: AT-2000/51-PG.

Corporació local: Crespià (Pla de l’Estany).

Títol: Centre municipal polivalent i turístic.

Pressupost total: 71.419.668 ptes.

Aportació corporació local: 41.419.668 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: AT-2000/52-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Pla de l’Estany (Pla de l’Estany).

Títol: Carril per a bicicletes a l’estany de Banyoles, 1a fase.

Pressupost total: 40.041.439 ptes.

Aportació corporació local: 10.041.439 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: AT-2000/53-PG.

Corporació local: Falset (Priorat).

Títol: Teatre de l’Artesana, 2a fase.

Pressupost total: 97.090.218 ptes.

Aportació corporació local: 4.952.479 ptes.

Altres aportacions: 62.137.739 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: AT-2000/54-PG.

Corporació local: Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Centre d’interpretació etnològica.

Pressupost total: 37.107.771 ptes.

Aportació corporació local: 14.715.151 ptes.

Subvenció: 22.392.620 ptes.(134.582,36 euros).

Obra núm.: AT-2000/55-PG.

Corporació local: Tivissa (Ribera d’Ebre).

Títol: Rehabilitació del centre cultural, 1a fase.

Pressupost total: 50.024.672 ptes.

Aportació corporació local: 35.024.672 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/56-PG.

Corporació local: Alcarràs (Segrià).

Títol: Urbanització del sector de l’Institut (plaça, entorn i enjardinament).

Pressupost total: 45.721.076 ptes.

Aportació corporació local: 13.716.323 ptes.

Subvenció: 32.004.753 ptes.(192.352,44 euros).

Obra núm.: AT-2000/57-PG.

Corporació local: Almatret (Segrià).

Títol: Urbanització i recuperació ambiental del talús del Filador.

Pressupost total: 15.841.567 ptes.

Aportació corporació local: 3.168.313 ptes.

Subvenció: 12.673.254 ptes.(76.167,79 euros).

Obra núm.: AT-2000/58-PG.

Corporació local: MC Aigües d’Alfés-Alcanó (Segrià).

Títol: Construcció d’un embassament d’aigua potable.

Pressupost total: 13.184.076 ptes.

Aportació corporació local: 2.636.813 ptes.

Subvenció: 10.547.263 ptes.(63.390,33 euros).

Obra núm.: AT-2000/59-PG.

Corporació local: MC Abastament d’Aigua del Solsonès (Solsonès).

Títol: Xarxa d’abastament d’aigua a Clariana i Riner.

Pressupost total: 51.005.487 ptes.

Aportació corporació local: 12.255.487 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: AT-2000/60-PG.

Corporació local: Consell Comarcal del Tarragonès (Tarragonès).

Títol: Reforma de l’edifici del mas d’en Plana a Vespella de Gaià.

Pressupost total: 47.254.474 ptes.

Aportació corporació local: 14.891.750 ptes.

Altres aportacions: 2.362.724 ptes.

Subvenció: 30.000.000 ptes.(180.303,63 euros).

Obra núm.: AT-2000/61-PG.

Corporació local: Arnes (Terra Alta).

Títol: Adequació de l’entorn de l’absis gòtic.

Pressupost total: 9.442.138 ptes.

Aportació corporació local: 2.360.535 ptes.

Subvenció: 7.081.603 ptes.(42.561,29 euros).

Obra núm.: AT-2000/62-PG.

Corporació local: Horta de Sant Joan (Terra Alta).

Títol: Condicionament i restauració del convent de Sant Salvador.

Pressupost total: 40.293.255 ptes.

Aportació corporació local: 5.293.255 ptes.

Altres aportacions: 20.000.000 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: AT-2000/63-PG.

Corporació local: Bellpuig (Urgell).

Títol: Rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament, fases A-1, A-2 i B.

Pressupost total: 135.440.946 ptes.

Aportació corporació local: 79.678.253 ptes.

Altres aportacions: 17.012.693 ptes.

Subvenció: 38.750.000 ptes.(232.892,19 euros).

Obra núm.: AT-2000/64-PG.

Corporació local: Rellinars (Vallès Occidental).

Títol: Urbanització del camí de la Farinera.

Pressupost total: 14.128.083 ptes.

Altres aportacions: 9.000.000 ptes.

Subvenció: 5.128.083 ptes.(30.820,40 euros).

Obra núm.: AT-2000/65-PG.

Corporació local: Viladecavalls (Vallès Occidental).

Títol: Edifici polivalent a la masia de Can Turu, 1a fase.

Pressupost total: 172.550.000 ptes.

Aportació corporació local: 49.175.000 ptes.

Altres aportacions: 98.375.000 ptes.

Subvenció: 25.000.000 ptes.(150.253,03 euros).

Obra núm.: AT-2000/66-PG.

Corporació local: Castellcir (Vallès Oriental).

Títol: Actuacions en el patrimoni arquitectònic de Castellcir.

Pressupost total: 3.998.500 ptes.

Aportació corporació local: 199.925 ptes.

Subvenció: 3.798.575 ptes.(22.829,90 euros).

Obra núm.: AT-2000/67-PG.

Corporació local: Castellterçol (Vallès Oriental).

Títol: Bosc de Can Sedó, reforma d’espais.

Pressupost total: 18.832.294 ptes.

Aportació corporació local: 6.277.431 ptes.

Altres aportacions: 6.277.431 ptes.

Subvenció: 6.277.432 ptes.(37.728,13 euros).

Obra núm.: AT-2000/68-PG.

Corporació local: la Garriga (Vallès Oriental).

Títol: Rehabilitació de l’edifici del Patronat, ampliació de la caixa escènica.

Pressupost total: 82.752.186 ptes.

Aportació corporació local: 62.752.186 ptes.

Subvenció: 20.000.000 ptes.(120.202,42 euros).

c) Programa específic de nuclis agregats.

Obra núm.: NA-2000/1-PG.

Corporació local: Aiguamúrcia (Alt Camp).

Títol: Mur de contenció a la plaça de Montserrat i Solé del Pla de Manlleu.

Pressupost total: 3.043.846 ptes.

Aportació corporació local: 760.962 ptes.

Subvenció: 2.282.884 ptes.(13.720,41 euros).

Obra núm.: NA-2000/2-PG.

Corporació local: Nulles (Alt Camp).

Títol: Arranjament del camí de Nulles a Casafort.

Pressupost total: 7.866.988 ptes.

Aportació corporació local: 1.573.398 ptes.

Subvenció: 6.293.590 ptes.(37.825,24 euros).

Obra núm.: NA-2000/3-PG.

Corporació local: Querol (Alt Camp).

Títol: Arranjament de la casa consistorial de Valldosera.

Pressupost total: 6.432.256 ptes.

Aportació corporació local: 1.286.452 ptes.

Subvenció: 5.145.804 ptes.(30.926,90 euros).

Obra núm.: NA-2000/4-PG.

Corporació local: Cabanes (Alt Empordà).

Títol: Portada d’aigua a l’Aigüeta amb connexió a Figueres.

Pressupost total: 13.695.954 ptes.

Aportació corporació local: 4.108.786 ptes.

Subvenció: 9.587.168 ptes.(57.620,04 euros).

Obra núm.: NA-2000/5-PG.

Corporació local: Llançà (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació de la barriada de la Valleta.

Pressupost total: 15.379.514 ptes.

Aportació corporació local: 8.879.514 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/6-PG.

Corporació local: Masarac (Alt Empordà).

Títol: Abastament d’aigua al barri del Priorat.

Pressupost total: 5.150.488 ptes.

Aportació corporació local: 1.036.098 ptes.

Subvenció: 4.114.390 ptes.(24.727,98 euros).

Obra núm.: NA-2000/7-PG.

Corporació local: Ventalló (Alt Empordà).

Títol: Abastament d’aigua potable, instal·lació de la xarxa de gas i soterrament de les línies aèries (nucli de Valveralla).

Pressupost total: 61.501.149 ptes.

Aportació corporació local: 30.750.574 ptes.

Subvenció: 30.750.575 ptes.(184.814,68 euros).

Obra núm.: NA-2000/8-PG.

Corporació local: Vilanant (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació del camí de Vilanant a Taravaus, tram 2.

Pressupost total: 9.279.842 ptes.

Aportació corporació local: 1.855.968 ptes.

Subvenció: 7.423.874 ptes.(44.618,38 euros).

Obra núm.: NA-2000/9-PG.

Corporació local: Castellví de la Marca (Alt Penedès).

Títol: Projecte de clavegueram al Maset dels Cosins.

Pressupost total: 36.633.910 ptes.

Aportació corporació local: 14.200.000 ptes.

Altres aportacions: 14.653.564 ptes.

Subvenció: 7.780.346 ptes.(46.760,82 euros).

Obra núm.: NA-2000/10-PG.

Corporació local: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua d’Espiells.

Pressupost total: 5.659.181 ptes.

Aportació corporació local: 1.954.181 ptes.

Subvenció: 3.705.000 ptes.(22.267,50 euros).

Obra núm.: NA-2000/11-PG.

Corporació local: Torrelles de Foix (Alt Penedès).

Títol: Pavimentació del camí del Cusconar, 2a fase.

Pressupost total: 6.272.567 ptes.

Aportació corporació local: 2.509.027 ptes.

Subvenció: 3.763.540 ptes.(22.619,33 euros).

Obra núm.: NA-2000/12-PG.

Corporació local: Cava (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació de carrers d’Ansovell, carrer Major.

Pressupost total: 4.441.408 ptes.

Aportació corporació local: 888.281 ptes.

Subvenció: 3.553.127 ptes.(21.354,72 euros).

Obra núm.: NA-2000/13-PG.

Corporació local: Coll de Nargó (Alt Urgell).

Títol: Abastament d’aigua a Gavarra.

Pressupost total: 21.721.770 ptes.

Altres aportacions: 17.377.416 ptes.

Subvenció: 4.344.354 ptes.(26.110,09 euros).

Obra núm.: NA-2000/14-PG.

Corporació local: Fígols i Alinyà (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació de carrers de l’Alzina.

Pressupost total: 4.992.495 ptes.

Aportació corporació local: 998.499 ptes.

Subvenció: 3.993.996 ptes.(24.004,40 euros).

Obra núm.: NA-2000/15-PG.

Corporació local: el Pont de Bar (Alt Urgell).

Títol: Reparació de l’enllumenat públic de Castellnou de Carcolze.

Pressupost total: 2.623.092 ptes.

Aportació corporació local: 524.619 ptes.

Subvenció: 2.098.473 ptes.(12.612,08 euros).

Obra núm.: NA-2000/16-PG.

Corporació local: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

Títol: Arranjament del barri de Santa Magdalena.

Pressupost total: 59.199.347 ptes.

Aportació corporació local: 52.699.347 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/17-PG.

Corporació local: la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).

Títol: Arranjament de la coberta de l’antiga casa consistorial de Fórnols.

Pressupost total: 1.615.068 ptes.

Aportació corporació local: 323.014 ptes.

Subvenció: 1.292.054 ptes.(7.765,40 euros).

Obra núm.: NA-2000/18-PG.

Corporació local: el Pont de Suert (Alta Ribagorça).

Títol: Millora de la captació d’aigua potable a Corroncui.

Pressupost total: 8.700.191 ptes.

Aportació corporació local: 2.610.057 ptes.

Subvenció: 6.090.134 ptes.(36.602,44 euros).

Obra núm.: NA-2000/19-PG.

Corporació local: la Vall de Boí (Alta Ribagorça).

Títol: Urbanització i xarxa de serveis del carrer del Faro de Taüll.

Pressupost total: 6.005.781 ptes.

Aportació corporació local: 1.501.445 ptes.

Subvenció: 4.504.336 ptes.(27.071,60 euros).

Obra núm.: NA-2000/20-PG.

Corporació local: els Prats de Rei (Anoia).

Títol: Arranjament del camí de Moriscó.

Pressupost total: 10.042.246 ptes.

Aportació corporació local: 2.510.562 ptes.

Subvenció: 7.531.684 ptes.(45.266,33 euros).

Obra núm.: NA-2000/21-PG.

Corporació local: Veciana (Anoia).

Títol: Consolidació del local social de Segur.

Pressupost total: 3.692.570 ptes.

Aportació corporació local: 738.514 ptes.

Subvenció: 2.954.056 ptes.(17.754,23 euros).

Obra núm.: NA-2000/22-PG.

Corporació local: Cardona (Bages).

Títol: Abastament d’aigua a la Coromina.

Pressupost total: 45.393.497 ptes.

Aportació corporació local: 1.000.000 ptes.

Altres aportacions: 32.393.497 ptes.

Subvenció: 12.000.000 ptes.(72.121,45 euros).

Obra núm.: NA-2000/23-PG.

Corporació local: Fonollosa (Bages).

Títol: Pavimentació dels carrers de Fals.

Pressupost total: 8.955.155 ptes.

Aportació corporació local: 2.238.789 ptes.

Subvenció: 6.716.366 ptes.(40.366,17 euros).

Obra núm.: NA-2000/24-PG.

Corporació local: Sant Fruitós de Bages (Bages).

Títol: Urbanització de la plaça de la Rosaleda.

Pressupost total: 9.062.150 ptes.

Aportació corporació local: 3.171.753 ptes.

Subvenció: 5.890.397 ptes.(35.402,00 euros).

Obra núm.: NA-2000/25-PG.

Corporació local: Sant Mateu de Bages (Bages).

Títol: Instal·lació de l’enllumenat públic a Valls de Torruella.

Pressupost total: 9.895.555 ptes.

Aportació corporació local: 4.947.778 ptes.

Subvenció: 4.947.777 ptes.(29.736,74 euros).

Obra núm.: NA-2000/26-PG.

Corporació local: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).

Títol: Soterrament dels serveis bàsics, canvi de la xarxa d’abastament d’aigua a Masboquera.

Pressupost total: 44.515.868 ptes.

Aportació corporació local: 38.015.868 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/27-PG.

Corporació local: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).

Títol: Soterrament dels serveis bàsics: canvi de la xarxa d’abastament d’aigua a Masriudoms.

Pressupost total: 72.895.242 ptes.

Aportació corporació local: 66.395.242 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/28-PG.

Corporació local: la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà).

Títol: 1a extensió de l’abastament domiciliari d’aigua a Sant Pol (zones Pou Glaç i Baldirot-Can Barrina).

Pressupost total: 11.015.253 ptes.

Aportació corporació local: 4.515.253 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/29-PG.

Corporació local: Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà).

Títol: Parc públic al sector del Pinell a Sant Pol.

Pressupost total: 11.362.086 ptes.

Aportació corporació local: 4.862.086 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/30-PG.

Corporació local: Palafrugell (Baix Empordà).

Títol: Repàs asfàltic del carrer de Cristòfor Colom, passeig de Carles Vilà, Pau Casals, 1a i 2a fases (Llafranc).

Pressupost total: 26.362.458 ptes.

Aportació corporació local: 13.181.229 ptes.

Subvenció: 13.181.229 ptes.(79.220,78 euros).

Obra núm.: NA-2000/31-PG.

Corporació local: Albinyana (Baix Penedès).

Títol: Reforma, adequació i millora de l’enllumenat públic de les Peces i de les zones de Sant Jordi i Santa Anna, 2a fase.

Pressupost total: 15.844.292 ptes.

Aportació corporació local: 9.344.292 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/32-PG.

Corporació local: Albinyana (Baix Penedès).

Títol: Reforma, adequació i millora de l’enllumenat públic de les Peces i de les zones de Sant Jordi i Santa Anna, 1a fase.

Pressupost total: 15.844.292 ptes.

Aportació corporació local: 9.344.292 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/33-PG.

Corporació local: Avià (Berguedà).

Títol: Xarxa de clavegueres del Molí de Castell.

Pressupost total: 5.812.968 ptes.

Aportació corporació local: 1.743.890 ptes.

Subvenció: 4.069.078 ptes.(24.455,65 euros).

Obra núm.: NA-2000/34-PG.

Corporació local: Cercs (Berguedà).

Títol: Pavimentació del carrer Major a Cercs.

Pressupost total: 16.408.442 ptes.

Aportació corporació local: 6.408.442 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: NA-2000/35-PG.

Corporació local: Guardiola de Berguedà (Berguedà).

Títol: Accés al nucli del Collet (marge esquerre).

Pressupost total: 23.524.517 ptes.

Altres aportacions: 17.024.517 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/36-PG.

Corporació local: Olvan (Berguedà).

Títol: Cobriment del rec de Montseny, 1a fase.

Pressupost total: 14.855.634 ptes.

Aportació corporació local: 3.713.909 ptes.

Subvenció: 11.141.725 ptes.(66.963,12 euros).

Obra núm.: NA-2000/37-PG.

Corporació local: Puig-reig (Berguedà).

Títol: Pavimentació i drenatge a la Colònia Prat.

Pressupost total: 22.698.002 ptes.

Aportació corporació local: 10.698.002 ptes.

Subvenció: 12.000.000 ptes.(72.121,45 euros).

Obra núm.: NA-2000/38-PG.

Corporació local: Lles de Cerdanya (Cerdanya).

Títol: Millora i dipòsit d’aigua a Viliella.

Pressupost total: 7.696.834 ptes.

Aportació corporació local: 1.539.367 ptes.

Subvenció: 6.157.467 ptes.(37.007,12 euros).

Obra núm.: NA-2000/39-PG.

Corporació local: Meranges (Cerdanya).

Títol: Pavimentació i serveis del carrer d’Andorra de Girul.

Pressupost total: 10.300.254 ptes.

Aportació corporació local: 3.800.254 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/40-PG.

Corporació local: Llorac (Conca de Barberà).

Títol: Estació depuradora i col·lector de clavegueram fins al riu, a Albió.

Pressupost total: 20.071.331 ptes.

Aportació corporació local: 4.014.267 ptes.

Subvenció: 16.057.064 ptes.(96.504,90 euros).

Obra núm.: NA-2000/41-PG.

Corporació local: Montblanc (Conca de Barberà).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua al Pinatell.

Pressupost total: 7.293.382 ptes.

Aportació corporació local: 2.552.684 ptes.

Subvenció: 4.740.698 ptes.(28.492,17 euros).

Obra núm.: NA-2000/42-PG.

Corporació local: Montblanc (Conca de Barberà).

Títol: Dipòsit regulador d’aigua potable a Lilla.

Pressupost total: 9.904.560 ptes.

Aportació corporació local: 3.466.596 ptes.

Subvenció: 6.437.964 ptes.(38.692,94 euros).

Obra núm.: NA-2000/43-PG.

Corporació local: les Piles (Conca de Barberà).

Títol: Dipòsit regulador, xarxa d’aigua i clavegueram a Sant Gallart.

Pressupost total: 17.335.491 ptes.

Aportació corporació local: 5.065.706 ptes.

Subvenció: 12.269.785 ptes.(73.742,89 euros).

Obra núm.: NA-2000/44-PG.

Corporació local: Pontils (Conca de Barberà).

Títol: Electrificació de Santa Perpètua de Gaià.

Pressupost total: 12.396.063 ptes.

Aportació corporació local: 479.213 ptes.

Altres aportacions: 6.198.031 ptes.

Subvenció: 5.718.819 ptes.(34.370,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/45-PG.

Corporació local: Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).

Títol: Xarxa de clavegueram de la Pobla de Carivenys.

Pressupost total: 24.569.056 ptes.

Aportació corporació local: 18.069.056 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/46-PG.

Corporació local: Savallà del Comtat (Conca de Barberà).

Títol: Arranjament d’un tram del desguàs general de Segura.

Pressupost total: 981.464 ptes.

Aportació corporació local: 196.293 ptes.

Subvenció: 785.171 ptes.(4.718,97 euros).

Obra núm.: NA-2000/47-PG.

Corporació local: les Preses (Garrotxa).

Títol: Condicionament de la carretera vella de les Preses des de la plaça de l’Artiga Bonica fins a Nútrex.

Pressupost total: 21.540.487 ptes.

Aportació corporació local: 8.540.487 ptes.

Subvenció: 13.000.000 ptes.(78.131,57 euros).

Obra núm.: NA-2000/48-PG.

Corporació local: Sant Aniol de Finestres (Garrotxa).

Títol: Voreres de l’accés al nucli de Sant Aniol.

Pressupost total: 8.849.652 ptes.

Aportació corporació local: 2.349.652 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/49-PG.

Corporació local: Santa Pau (Garrotxa).

Títol: Abastament d’aigua a Sant Miquel de Sacot.

Pressupost total: 32.832.707 ptes.

Aportació corporació local: 14.517.107 ptes.

Subvenció: 18.315.600 ptes.(110.078,97 euros).

Obra núm.: NA-2000/50-PG.

Corporació local: Bescanó (Gironès).

Títol: Arranjament de tres camins rurals, Suros (Vilanna), can Portià (Estanyol) i can Culabra (Montfullà).

Pressupost total: 20.098.373 ptes.

Aportació corporació local: 10.049.186 ptes.

Subvenció: 10.049.187 ptes.(60.396,83 euros).

Obra núm.: NA-2000/51-PG.

Corporació local: Viladasens (Gironès).

Títol: Arranjament de la carretera del nucli fins a l’antiga N-II, 1a fase.

Pressupost total: 9.285.714 ptes.

Aportació corporació local: 2.785.714 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/52-PG.

Corporació local: Cabrera de Mar (Maresme).

Títol: Arranjament de la pavimentació del carrer del Rosari, al Pla de l’Avellà.

Pressupost total: 1.683.176 ptes.

Aportació corporació local: 841.588 ptes.

Subvenció: 841.588 ptes.(5.058,05 euros).

Obra núm.: NA-2000/53-PG.

Corporació local: Cabrera de Mar (Maresme).

Títol: Primeres intervencions al clavegueram del Pla de l’Avellà.

Pressupost total: 22.410.894 ptes.

Aportació corporació local: 12.410.894 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: NA-2000/54-PG.

Corporació local: Dosrius (Maresme).

Títol: Abastament d’aigua potable a Canyamars, 1a fase.

Pressupost total: 62.789.511 ptes.

Aportació corporació local: 19.654.408 ptes.

Altres aportacions: 31.135.103 ptes.

Subvenció: 12.000.000 ptes.(72.121,45 euros).

Obra núm.: NA-2000/55-PG.

Corporació local: Àger (Noguera).

Títol: Pavimentació de carrers a Corçà.

Pressupost total: 4.077.731 ptes.

Aportació corporació local: 1.019.433 ptes.

Subvenció: 3.058.298 ptes.(18.380,74 euros).

Obra núm.: NA-2000/56-PG.

Corporació local: Artesa de Segre (Noguera).

Títol: Pavimentació de la plaça i el carrer Major a Anya.

Pressupost total: 5.992.596 ptes.

Aportació corporació local: 1.198.519 ptes.

Subvenció: 4.794.077 ptes.(28.812,98 euros).

Obra núm.: NA-2000/57-PG.

Corporació local: Artesa de Segre (Noguera).

Títol: Dipòsit d’aigua de 500.000 litres a Tudela.

Pressupost total: 9.121.159 ptes.

Aportació corporació local: 1.824.232 ptes.

Subvenció: 7.296.927 ptes.(43.855,41 euros).

Obra núm.: NA-2000/58-PG.

Corporació local: les Avellanes i Santa Linya (Noguera).

Títol: Enllumenat públic a Santa Linya.

Pressupost total: 15.990.172 ptes.

Aportació corporació local: 7.240.172 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: NA-2000/59-PG.

Corporació local: la Baronia de Rialb (Noguera).

Títol: Complement al drenatge d’aigües del sanejament de Politg.

Pressupost total: 2.200.460 ptes.

Aportació corporació local: 440.092 ptes.

Subvenció: 1.760.368 ptes.(10.580,02 euros).

Obra núm.: NA-2000/60-PG.

Corporació local: Cabanabona (Noguera).

Títol: Pavimentació de l’entrada al nucli de Vilamajor.

Pressupost total: 3.425.760 ptes.

Aportació corporació local: 685.152 ptes.

Subvenció: 2.740.608 ptes.(16.471,39 euros).

Obra núm.: NA-2000/61-PG.

Corporació local: Foradada (Noguera).

Títol: Pavimentació del camí de la Font i canvi d’ubicació dels comptadors d’aigua a Rubió del Mig.

Pressupost total: 1.304.563 ptes.

Aportació corporació local: 260.913 ptes.

Subvenció: 1.043.650 ptes.(6.272,46 euros).

Obra núm.: NA-2000/62-PG.

Corporació local: Foradada (Noguera).

Títol: Millora de l’accés a Rubió de Baix, eixamplament d’un tram del camí d’Artesa a Rubió de Baix.

Pressupost total: 1.623.506 ptes.

Aportació corporació local: 324.701 ptes.

Subvenció: 1.298.805 ptes.(7.805,98 euros).

Obra núm.: NA-2000/63-PG.

Corporació local: Oliola (Noguera).

Títol: Condicionament de l’espai públic lateral a l’església de Plandogau.

Pressupost total: 2.718.385 ptes.

Aportació corporació local: 543.677 ptes.

Subvenció: 2.174.708 ptes.(13.070,26 euros).

Obra núm.: NA-2000/64-PG.

Corporació local: Os de Balaguer (Noguera).

Títol: Nou accés i sanejament del Raval a Alberola, 2a fase.

Pressupost total: 8.670.000 ptes.

Aportació corporació local: 2.170.000 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/65-PG.

Corporació local: Preixens (Noguera).

Títol: Renovació de la xarxa d’aigua potable, clavegueram i pavimentació asfàltica a Ventoses.

Pressupost total: 9.997.081 ptes.

Aportació corporació local: 3.497.081 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/66-PG.

Corporació local: Vallfogona de Balaguer (Noguera).

Títol: Millora d’infraestructures, accés a la Ràpita i camí de la Bàscula.

Pressupost total: 4.986.630 ptes.

Aportació corporació local: 1.246.658 ptes.

Subvenció: 3.739.972 ptes.(22.477,68 euros).

Obra núm.: NA-2000/67-PG.

Corporació local: Vilanova de Meià (Noguera).

Títol: Abastament d’aigua potable amb construcció d’un dipòsit al nucli de Gàzola.

Pressupost total: 11.448.232 ptes.

Aportació corporació local: 4.948.232 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/68-PG.

Corporació local: Olost (Osona).

Títol: Rehabilitació d’un local sociocultural a Santa Creu de Jutglar.

Pressupost total: 5.921.531 ptes.

Aportació corporació local: 1.480.383 ptes.

Subvenció: 4.441.148 ptes.(26.691,84 euros).

Obra núm.: NA-2000/69-PG.

Corporació local: Olost (Osona).

Títol: Urbanització del carrer de les Parres.

Pressupost total: 15.745.429 ptes.

Aportació corporació local: 3.936.358 ptes.

Subvenció: 11.809.071 ptes.(70.973,95 euros).

Obra núm.: NA-2000/70-PG.

Corporació local: Rupit i Pruit (Osona).

Títol: Rehabilitació de la coberta i les façanes de l’edifici municipal de Pruit.

Pressupost total: 16.760.804 ptes.

Aportació corporació local: 3.352.161 ptes.

Subvenció: 13.408.643 ptes.(80.587,57 euros).

Obra núm.: NA-2000/71-PG.

Corporació local: Sant Pere de Torelló (Osona).

Títol: Adequació dels vials del veïnat de Dalt de Sant Andreu de la Vola.

Pressupost total: 6.342.566 ptes.

Aportació corporació local: 1.342.566 ptes.

Subvenció: 5.000.000 ptes.(30.050,61 euros).

Obra núm.: NA-2000/72-PG.

Corporació local: Sant Vicenç de Torelló (Osona).

Títol: Enllumenat públic de la colònia Borgonyà, 2a fase.

Pressupost total: 9.801.012 ptes.

Aportació corporació local: 1.494.012 ptes.

Altres aportacions: 4.177.000 ptes.

Subvenció: 4.130.000 ptes.(24.821,80 euros).

Obra núm.: NA-2000/73-PG.

Corporació local: Seva (Osona).

Títol: Arranjament dels nuclis de l’Estació i Aguilar.

Pressupost total: 13.749.550 ptes.

Aportació corporació local: 6.874.775 ptes.

Subvenció: 6.874.775 ptes.(41.318,23 euros).

Obra núm.: NA-2000/74-PG.

Corporació local: Vic (Osona).

Títol: Reforma de la intersecció de la carretera BV-4316 amb el carrer Major i altres a Sentfores.

Pressupost total: 50.070.239 ptes.

Aportació corporació local: 40.070.239 ptes.

Subvenció: 10.000.000 ptes.(60.101,21 euros).

Obra núm.: NA-2000/75-PG.

Corporació local: Vilanova de Sau (Osona).

Títol: Impulsió d’aigua del sector de Sant Romà de Sau.

Pressupost total: 24.449.274 ptes.

Aportació corporació local: 5.724.637 ptes.

Altres aportacions: 12.224.637 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/76-PG.

Corporació local: Gavet de la Conca (Pallars Jussà).

Títol: Millora de la xarxa d’aigua i pavimentació del carrer Baix del Cementiri a Sant Miquel de la Vall.

Pressupost total: 7.754.099 ptes.

Aportació corporació local: 1.550.820 ptes.

Subvenció: 6.203.279 ptes.(37.282,46 euros).

Obra núm.: NA-2000/77-PG.

Corporació local: la Torre de Cabdella (Pallars Jussà).

Títol: Nou tram de clavegueram i depuració d’aigües a Astell.

Pressupost total: 4.892.190 ptes.

Aportació corporació local: 1.467.657 ptes.

Subvenció: 3.424.533 ptes.(20.581,86 euros).

Obra núm.: NA-2000/78-PG.

Corporació local: la Torre de Cabdella (Pallars Jussà).

Títol: Clavegueram, depuració i millora del desguàs a la Pobleta de Bellveí.

Pressupost total: 9.734.969 ptes.

Aportació corporació local: 2.920.490 ptes.

Subvenció: 6.814.479 ptes.(40.955,84 euros).

Obra núm.: NA-2000/79-PG.

Corporació local: Tremp (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació dels carrers de Suterranya i Gurp.

Pressupost total: 8.733.577 ptes.

Aportació corporació local: 3.056.752 ptes.

Subvenció: 5.676.825 ptes.(34.118,41 euros).

Obra núm.: NA-2000/80-PG.

Corporació local: Alt Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Millora de la captació i la instal·lació d’aigua amb un sistema de cloració a Alós.

Pressupost total: 1.135.179 ptes.

Aportació corporació local: 227.036 ptes.

Subvenció: 908.143 ptes.(5.458,05 euros).

Obra núm.: NA-2000/81-PG.

Corporació local: Alt Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Urbanització del carrer de Dalt de Son.

Pressupost total: 4.943.000 ptes.

Aportació corporació local: 988.600 ptes.

Subvenció: 3.954.400 ptes.(23.766,42 euros).

Obra núm.: NA-2000/82-PG.

Corporació local: Baix Pallars (Pallars Sobirà).

Títol: Electrificació rural i xarxa de baixa tensió a Montcortés i agregats.

Pressupost total: 27.713.096 ptes.

Aportació corporació local: 5.106.548 ptes.

Altres aportacions: 13.856.548 ptes.

Subvenció: 8.750.000 ptes.(52.588,56 euros).

Obra núm.: NA-2000/83-PG.

Corporació local: la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació parcial del nucli de Jou, annex B.

Pressupost total: 7.238.878 ptes.

Aportació corporació local: 1.447.776 ptes.

Subvenció: 5.791.102 ptes.(34.805,22 euros).

Obra núm.: NA-2000/84-PG.

Corporació local: Lladorre (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació de carrers i recollida d’aigües pluvials a Boldís Jussà.

Pressupost total: 2.292.936 ptes.

Aportació corporació local: 458.587 ptes.

Subvenció: 1.834.349 ptes.(11.024,66 euros).

Obra núm.: NA-2000/85-PG.

Corporació local: Lladorre (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació de carrers i recollida d’aigües pluvials a Aineto.

Pressupost total: 6.184.594 ptes.

Aportació corporació local: 1.236.919 ptes.

Subvenció: 4.947.675 ptes.(29.736,13 euros).

Obra núm.: NA-2000/86-PG.

Corporació local: Rialp (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació parcial per a l’evacuació d’aigües pluvials a Caregue, 1a fase.

Pressupost total: 7.524.662 ptes.

Aportació corporació local: 1.881.166 ptes.

Subvenció: 5.643.496 ptes.(33.918,09 euros).

Obra núm.: NA-2000/87-PG.

Corporació local: Soriguera (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació de carrers a Llagunes.

Pressupost total: 6.736.384 ptes.

Aportació corporació local: 1.347.277 ptes.

Subvenció: 5.389.107 ptes.(32.389,19 euros).

Obra núm.: NA-2000/88-PG.

Corporació local: Sort (Pallars Sobirà).

Títol: Urbanització al nucli de Sorre.

Pressupost total: 9.285.714 ptes.

Aportació corporació local: 2.785.714 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/89-PG.

Corporació local: Sort (Pallars Sobirà).

Títol: Urbanització a Montardit de Dalt.

Pressupost total: 5.822.789 ptes.

Aportació corporació local: 1.746.837 ptes.

Subvenció: 4.075.952 ptes.(24.496,96 euros).

Obra núm.: NA-2000/90-PG.

Corporació local: Sort (Pallars Sobirà).

Títol: Millora de la xarxa d’aigua a Pujalt.

Pressupost total: 6.625.920 ptes.

Aportació corporació local: 1.987.776 ptes.

Subvenció: 4.638.144 ptes.(27.875,81 euros).

Obra núm.: NA-2000/91-PG.

Corporació local: Sort (Pallars Sobirà).

Títol: Millora de serveis d’aigua, enllumenat i BT a Olp.

Pressupost total: 5.521.600 ptes.

Aportació corporació local: 1.656.480 ptes.

Subvenció: 3.865.120 ptes.(23.229,84 euros).

Obra núm.: NA-2000/92-PG.

Corporació local: Vall de Cardós (Pallars Sobirà).

Títol: Construcció de murs de contenció de terres a Estaon, 2a fase.

Pressupost total: 5.744.040 ptes.

Aportació corporació local: 1.148.808 ptes.

Subvenció: 4.595.232 ptes.(27.617,90 euros).

Obra núm.: NA-2000/93-PG.

Corporació local: Cornellà del Terri (Pla de l’Estany).

Títol: Urbanització del nucli de Pont-Xetmar.

Pressupost total: 22.445.908 ptes.

Aportació corporació local: 13.467.545 ptes.

Subvenció: 8.978.363 ptes.(53.961,05 euros).

Obra núm.: NA-2000/94-PG.

Corporació local: Fontcoberta (Pla de l’Estany).

Títol: Instal·lació de l’enllumenat públic del nucli de Vilavenut.

Pressupost total: 18.950.000 ptes.

Aportació corporació local: 7.580.000 ptes.

Subvenció: 11.370.000 ptes.(68.335,08 euros).

Obra núm.: NA-2000/95-PG.

Corporació local: Vilademuls (Pla de l’Estany).

Títol: Ordenació de l’entrada als nuclis de Galliners i Orfes.

Pressupost total: 14.870.504 ptes.

Aportació corporació local: 4.461.151 ptes.

Subvenció: 10.409.353 ptes.(62.561,47 euros).

Obra núm.: NA-2000/96-PG.

Corporació local: Tivissa (Ribera d’Ebre).

Títol: Urbanització del carrer de les Tàpies de Darmós.

Pressupost total: 10.348.861 ptes.

Aportació corporació local: 3.848.861 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/97-PG.

Corporació local: Campelles (Ripollès).

Títol: Ampliació de l’enllumenat públic del nucli del Baell.

Pressupost total: 4.593.474 ptes.

Aportació corporació local: 918.695 ptes.

Subvenció: 3.674.779 ptes.(22.085,87 euros).

Obra núm.: NA-2000/98-PG.

Corporació local: Camprodon (Ripollès).

Títol: Construcció d’un dipòsit d’aigua potable a Rocabruna.

Pressupost total: 12.015.270 ptes.

Aportació corporació local: 6.007.635 ptes.

Subvenció: 6.007.635 ptes.(36.106,61 euros).

Obra núm.: NA-2000/99-PG.

Corporació local: Ogassa (Ripollès).

Títol: Camí d’accés al Bac de la Roda, 1a fase.

Pressupost total: 7.340.011 ptes.

Aportació corporació local: 1.468.002 ptes.

Subvenció: 5.872.009 ptes.(35.291,48 euros).

Obra núm.: NA-2000/100-PG.

Corporació local: Planoles (Ripollès).

Títol: Sanejament de Planès i la Serreta, 1a i 2a fases, desglossat A.

Pressupost total: 25.619.558 ptes.

Aportació corporació local: 6.119.558 ptes.

Subvenció: 19.500.000 ptes.(117.197,36 euros).

Obra núm.: NA-2000/101-PG.

Corporació local: Estaràs (Segarra).

Títol: Arranjament i pavimentació del carrer del Castell d’Alta-riba.

Pressupost total: 3.074.409 ptes.

Altres aportacions: 1.000.000 ptes.

Subvenció: 2.074.409 ptes.(12.467,45 euros).

Obra núm.: NA-2000/102-PG.

Corporació local: Estaràs (Segarra).

Títol: Urbanització de carrers de Vergós Guerrejat.

Pressupost total: 6.797.425 ptes.

Altres aportacions: 1.359.485 ptes.

Subvenció: 5.437.940 ptes.(32.682,68 euros).

Obra núm.: NA-2000/103-PG.

Corporació local: Massoteres (Segarra).

Títol: Enllumenat públic de Palouet.

Pressupost total: 4.479.881 ptes.

Aportació corporació local: 895.976 ptes.

Subvenció: 3.583.905 ptes.(21.539,70 euros).

Obra núm.: NA-2000/104-PG.

Corporació local: Montoliu de Segarra (Segarra).

Títol: Nou enllumenat públic a l’Ametlla.

Pressupost total: 8.115.160 ptes.

Aportació corporació local: 1.623.032 ptes.

Subvenció: 6.492.128 ptes.(39.018,48 euros).

Obra núm.: NA-2000/105-PG.

Corporació local: els Plans de Sió (Segarra).

Títol: Urbanització parcial del carrer Ample de Montcortés.

Pressupost total: 3.236.834 ptes.

Aportació corporació local: 809.209 ptes.

Subvenció: 2.427.625 ptes.(14.590,32 euros).

Obra núm.: NA-2000/106-PG.

Corporació local: els Plans de Sió (Segarra).

Títol: Pavimentació a Ratera, separata 2.

Pressupost total: 1.493.573 ptes.

Aportació corporació local: 373.398 ptes.

Subvenció: 1.120.175 ptes.(6.732,39 euros).

Obra núm.: NA-2000/107-PG.

Corporació local: Sant Guim de Freixenet (Segarra).

Títol: Millora de l’accés al cementiri de la Tallada.

Pressupost total: 1.102.874 ptes.

Aportació corporació local: 275.719 ptes.

Subvenció: 827.155 ptes.(4.971,30 euros).

Obra núm.: NA-2000/108-PG.

Corporació local: Torrefeta i Florejacs (Segarra).

Títol: Arranjament i millora de l’enllumenat públic de Florejacs i Gra.

Pressupost total: 9.118.478 ptes.

Aportació corporació local: 2.279.622 ptes.

Subvenció: 6.838.856 ptes.(41.102,35 euros).

Obra núm.: NA-2000/109-PG.

Corporació local: Torrefarrera (Segrià).

Títol: Condicionament i millora del camí de Malpartit.

Pressupost total: 30.750.236 ptes.

Aportació corporació local: 24.250.236 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/110-PG.

Corporació local: Susqueda (Selva).

Títol: Abastament d’aigua i xarxa de distribució al sector del Far.

Pressupost total: 53.531.680 ptes.

Aportació corporació local: 26.765.840 ptes.

Subvenció: 26.765.840 ptes.(160.865,94 euros).

Obra núm.: NA-2000/111-PG.

Corporació local: la Coma i la Pedra (Solsonès).

Títol: Pavimentació del camí del Xalet i reforç del ferm de la carretera de la Pedra.

Pressupost total: 8.120.134 ptes.

Aportació corporació local: 1.624.027 ptes.

Subvenció: 6.496.107 ptes.(39.042,39 euros).

Obra núm.: NA-2000/112-PG.

Corporació local: Odèn (Solsonès).

Títol: Electrificació rural de masies de Cambrils (terme municipal d’Odèn).

Pressupost total: 4.525.550 ptes.

Aportació corporació local: 905.110 ptes.

Subvenció: 3.620.440 ptes.(21.759,28 euros).

Obra núm.: NA-2000/113-PG.

Corporació local: Odèn (Solsonès).

Títol: Pavimentació del camí de la Serra de Llinars, 1a fase.

Pressupost total: 4.345.225 ptes.

Aportació corporació local: 869.045 ptes.

Subvenció: 3.476.180 ptes.(20.892,26 euros).

Obra núm.: NA-2000/114-PG.

Corporació local: Riner (Solsonès).

Títol: Rehabilitació del carrer Fosc de Su.

Pressupost total: 3.132.000 ptes.

Aportació corporació local: 626.400 ptes.

Subvenció: 2.505.600 ptes.(15.058,96 euros).

Obra núm.: NA-2000/115-PG.

Corporació local: la Riera de Gaià (Tarragonès).

Títol: Pavimentació d’un vial a Ardenya.

Pressupost total: 2.356.436 ptes.

Aportació corporació local: 589.109 ptes.

Subvenció: 1.767.327 ptes.(10.621,85 euros).

Obra núm.: NA-2000/116-PG.

Corporació local: la Secuita (Tarragonès).

Títol: Voreres al carrer de Joan XXIII de Vistabella.

Pressupost total: 12.492.415 ptes.

Aportació corporació local: 5.992.415 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/117-PG.

Corporació local: Agramunt (Urgell).

Títol: Reforma i ampliació de l’enllumenat públic.

Pressupost total: 11.610.380 ptes.

Aportació corporació local: 5.805.190 ptes.

Subvenció: 5.805.190 ptes.(34.889,89 euros).

Obra núm.: NA-2000/118-PG.

Corporació local: Ossó de Sió (Urgell).

Títol: Arranjament de la plaça del Molí de Castellnou.

Pressupost total: 3.353.820 ptes.

Aportació corporació local: 670.764 ptes.

Subvenció: 2.683.056 ptes.(16.125,49 euros).

Obra núm.: NA-2000/119-PG.

Corporació local: Sant Martí de Riucorb (Urgell).

Títol: Mur de contenció a l’accés al cementiri del Vilet.

Pressupost total: 2.195.041 ptes.

Aportació corporació local: 548.761 ptes.

Subvenció: 1.646.280 ptes.(9.894,34 euros).

Obra núm.: NA-2000/120-PG.

Corporació local: Tàrrega (Urgell).

Títol: Arranjament de la plaça dels Comunals.

Pressupost total: 12.256.185 ptes.

Aportació corporació local: 5.756.185 ptes.

Subvenció: 6.500.000 ptes.(39.065,79 euros).

Obra núm.: NA-2000/121-PG.

Corporació local: Vallbona de les Monges (Urgell).

Títol: Reforma de la cobertura del dipòsit de Rocallaura.

Pressupost total: 5.245.431 ptes.

Aportació corporació local: 1.311.358 ptes.

Subvenció: 3.934.073 ptes.(23.644,25 euros).

Obra núm.: NA-2000/122-PG.

Corporació local: es Bòrdes (Val d’Aran).

Títol: Construcció i millora de l’accés a Benòs.

Pressupost total: 4.146.096 ptes.

Aportació corporació local: 829.219 ptes.

Subvenció: 3.316.877 ptes.(19.934,83 euros).

Obra núm.: NA-2000/123-PG.

Corporació local: Canejan (Val d’Aran).

Títol: Subministrament d’aigua a Moron, Navias i Era Mòla.

Pressupost total: 9.320.183 ptes.

Aportació corporació local: 932.018 ptes.

Altres aportacions: 6.524.128 ptes.

Subvenció: 1.864.037 ptes.(11.203,09 euros).

Obra núm.: NA-2000/124-PG.

Corporació local: Cànoves i Samalús (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització de l’entorn de l’església de Samalús.

Pressupost total: 18.138.391 ptes.

Aportació corporació local: 6.138.391 ptes.

Subvenció: 12.000.000 ptes.(72.121,45 euros).

Obra núm.: NA-2000/125-PG.

Corporació local: Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental).

Títol: Xarxa d’aigua i clavegueram del nucli del Bonaire.

Pressupost total: 4.950.000 ptes.

Aportació corporació local: 1.485.000 ptes.

Subvenció: 3.465.000 ptes.(20.825,07 euros).

d) Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona.

Obra núm.: DG-2000/1-PG.

Corporació local: Mollet de Peralada (Alt Empordà).

Títol: Rehabilitació d’un edifici per a serveis municipals, 2a fase.

Pressupost total: 15.678.002 ptes.

Aportació corporació local: 4.703.400 ptes.

Altres aportacions: 4.703.401 ptes.

Subvenció: 6.271.201 ptes.(37.690,68 euros).

Obra núm.: DG-2000/2-PG.

Corporació local: Navata (Alt Empordà).

Títol: Rehabilitació de la planta sota coberta de l’ajuntament.

Pressupost total: 6.486.821 ptes.

Aportació corporació local: 3.243.410 ptes.

Subvenció: 3.243.411 ptes.(19.493,29 euros).

Obra núm.: DG-2000/3-PG.

Corporació local: Pau (Alt Empordà).

Títol: Reforma i ampliació del centre recreatiu, desglossat 3a fase.

Pressupost total: 47.014.910 ptes.

Aportació corporació local: 25.667.898 ptes.

Altres aportacions: 6.347.012 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: DG-2000/4-PG.

Corporació local: Begur (Baix Empordà).

Títol: Centre cívic.

Pressupost total: 40.430.452 ptes.

Aportació corporació local: 25.430.452 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: DG-2000/5-PG.

Corporació local: Colomers (Baix Empordà).

Títol: Rehabilitació del consultori mèdic.

Pressupost total: 11.641.472 ptes.

Aportació corporació local: 5.820.736 ptes.

Subvenció: 5.820.736 ptes.(34.983,33 euros).

Obra núm.: DG-2000/6-PG.

Corporació local: Corçà (Baix Empordà).

Títol: Construcció d’una sala polivalent.

Pressupost total: 87.917.539 ptes.

Aportació corporació local: 72.917.539 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: DG-2000/7-PG.

Corporació local: Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà).

Títol: Casa de la vila.

Pressupost total: 164.909.675 ptes.

Aportació corporació local: 96.937.396 ptes.

Altres aportacions: 52.972.279 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes.(90.151,82 euros).

Obra núm.: DG-2000/8-PG.

Corporació local: Isòvol (Cerdanya).

Títol: Equipament municipal d’All, fase C.

Pressupost total: 27.683.922 ptes.

Aportació corporació local: 6.920.981 ptes.

Altres aportacions: 6.920.980 ptes.

Subvenció: 13.841.961 ptes.(83.191,86 euros).

Obra núm.: DG-2000/9-PG.

Corporació local: Mieres (Garrotxa).

Títol: Construcció d’un local polivalent a la zona esportiva.

Pressupost total: 54.860.702 ptes.

Aportació corporació local: 29.402.491 ptes.

Altres aportacions: 16.458.211 ptes.

Subvenció: 9.000.000 ptes.(54.091,09 euros).

Obra núm.: DG-2000/10-PG.

Corporació local: les Planes d’Hostoles (Garrotxa).

Títol: Ampliació del cementiri.

Pressupost total: 22.051.723 ptes.

Aportació corporació local: 13.051.723 ptes.

Subvenció: 9.000.000 ptes.(54.091,09 euros).

Obra núm.: DG-2000/11-PG.

Corporació local: Cervià de Ter (Gironès).

Títol: Rehabilitació de l’edifici de l’antic hospital.

Pressupost total: 5.768.964 ptes.

Aportació corporació local: 2.884.482 ptes.

Subvenció: 2.884.482 ptes.(17.336,09 euros).

Obra núm.: DG-2000/12-PG.

Corporació local: Fornells de la Selva (Gironès).

Títol: Llar d’infants.

Pressupost total: 52.559.950 ptes.

Aportació corporació local: 21.663.967 ptes.

Altres aportacions: 18.395.983 ptes.

Subvenció: 12.500.000 ptes.(75.126,51 euros).

Obra núm.: DG-2000/13-PG.

Corporació local: Sant Julià de Ramis (Gironès).

Títol: Nou cementiri dels Sants Metges, 2a fase.

Pressupost total: 40.031.523 ptes.

Aportació corporació local: 12.009.456 ptes.

Altres aportacions: 20.015.762 ptes.

Subvenció: 8.006.305 ptes.(48.118,86 euros).

Obra núm.: DG-2000/14-PG.

Corporació local: Viladasens (Gironès).

Títol: Centre cívic.

Pressupost total: 25.565.985 ptes.

Aportació corporació local: 5.113.197 ptes.

Altres aportacions: 16.617.890 ptes.

Subvenció: 3.834.898 ptes.(23.048,20 euros).

Obra núm.: DG-2000/15-PG.

Corporació local: Banyoles (Pla de l’Estany).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 60.657.874 ptes.

Aportació corporació local: 27.297.533 ptes.

Altres aportacions: 23.365.413 ptes.

Subvenció: 9.994.928 ptes.(60.070,73 euros).

Obra núm.: DG-2000/16-PG.

Corporació local: Crespià (Pla de l’Estany).

Títol: Remodelació de l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 31.638.819 ptes.

Aportació corporació local: 6.327.763 ptes.

Altres aportacions: 15.819.410 ptes.

Subvenció: 9.491.646 ptes.(57.045,94 euros).

Obra núm.: DG-2000/17-PG.

Corporació local: Ogassa (Ripollès).

Títol: Magatzem municipal (nau magatzem núm.4).

Pressupost total: 17.487.322 ptes.

Aportació corporació local: 10.487.322 ptes.

Subvenció: 7.000.000 ptes.(42.070,85 euros).

Obra núm.: DG-2000/18-PG.

Corporació local: Setcases (Ripollès).

Títol: Construcció d’un casal.

Pressupost total: 42.583.406 ptes.

Aportació corporació local: 16.420.874 ptes.

Altres aportacions: 19.162.532 ptes.

Subvenció: 7.000.000 ptes.(42.070,85 euros).

Obra núm.: DG-2000/19-PG.

Corporació local: Vallfogona de Ripollès (Ripollès).

Títol: Execució de l’última fase d’un edifici i accés viari municipal.

Pressupost total: 14.708.563 ptes.

Aportació corporació local: 2.941.712 ptes.

Altres aportacions: 8.089.710 ptes.

Subvenció: 3.677.141 ptes.(22.100,06 euros).

Obra núm.: DG-2000/20-PG.

Corporació local: Breda (Selva).

Títol: Reforma per a equipaments turístics i culturals.

Pressupost total: 47.991.086 ptes.

Aportació corporació local: 16.796.880 ptes.

Altres aportacions: 23.995.543 ptes.

Subvenció: 7.198.663 ptes.(43.264,84 euros).

Obra núm.: DG-2000/21-PG.

Corporació local: Caldes de Malavella (Selva).

Títol: Llar d’infants municipal.

Pressupost total: 46.198.792 ptes.

Aportació corporació local: 13.859.637 ptes.

Altres aportacions: 25.409.336 ptes.

Subvenció: 6.929.819 ptes.(41.649,05 euros).

Obra núm.: DG-2000/22-PG.

Corporació local: Tossa de Mar (Selva).

Títol: Ampliació de la Casa del Mar.

Pressupost total: 21.190.116 ptes.

Aportació corporació local: 4.095.058 ptes.

Altres aportacions: 6.500.000 ptes.

Subvenció: 10.595.058 ptes.(63.677,58 euros).

e) Programa específic de la Diputació de Lleida.

Obra núm.: DL-2000/1-PG.

Corporació local: Cava (Alt Urgell).

Títol: Nou abastament d’aigua potable al Querforadat.

Pressupost total: 12.708.918 ptes.

Aportació corporació local: 2.541.784 ptes.

Altres aportacions: 7.298.447 ptes.

Subvenció: 2.868.687 ptes.(17.241,16 euros).

Obra núm.: DL-2000/2-PG.

Corporació local: Estamariu (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació del camí Vell.

Pressupost total: 11.619.431 ptes.

Aportació corporació local: 2.323.886 ptes.

Altres aportacions: 6.495.310 ptes.

Subvenció: 2.800.235 ptes.(16.829,75 euros).

Obra núm.: DL-2000/3-PG.

Corporació local: Oliana (Alt Urgell).

Títol: Instal·lacions complementàries i condicionament interior de la sala polivalent.

Pressupost total: 13.891.854 ptes.

Aportació corporació local: 4.167.556 ptes.

Altres aportacions: 5.614.207 ptes.

Subvenció: 4.110.091 ptes.(24.702,14 euros).

Obra núm.: DL-2000/4-PG.

Corporació local: Organyà (Alt Urgell).

Títol: Urbanització parcial del carrer del Mestre Cases.

Pressupost total: 18.111.933 ptes.

Aportació corporació local: 4.527.984 ptes.

Altres aportacions: 10.182.288 ptes.

Subvenció: 3.401.661 ptes.(20.444,39 euros).

Obra núm.: DL-2000/5-PG.

Corporació local: la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).

Títol: Rehabilitació de la casa consistorial, 2a fase.

Pressupost total: 10.305.652 ptes.

Aportació corporació local: 2.061.130 ptes.

Altres aportacions: 4.842.573 ptes.

Subvenció: 3.401.949 ptes.(20.446,13 euros).

Obra núm.: DL-2000/6-PG.

Corporació local: Montellà i Martinet (Cerdanya).

Títol: Arranjament de voreres i serveis del carrer del Segre, de Martinet.

Pressupost total: 15.896.770 ptes.

Aportació corporació local: 3.974.192 ptes.

Altres aportacions: 8.598.188 ptes.

Subvenció: 3.324.390 ptes.(19.979,99 euros).

Obra núm.: DL-2000/7-PG.

Corporació local: Prats i Helveticaor (Cerdanya).

Títol: Construcció d’un consultori mèdic i un centre cultural a Prats.

Pressupost total: 57.874.663 ptes.

Aportació corporació local: 36.643.731 ptes.

Altres aportacions: 18.299.808 ptes.

Subvenció: 2.931.124 ptes.(17.616,41 euros).

Obra núm.: DL-2000/8-PG.

Corporació local: Prullans (Cerdanya).

Títol: Millores a la casa consistorial.

Pressupost total: 4.878.165 ptes.

Aportació corporació local: 975.633 ptes.

Altres aportacions: 671.690 ptes.

Subvenció: 3.230.842 ptes.(19.417,75 euros).

Obra núm.: DL-2000/9-PG.

Corporació local: Cervià de les Garrigues (Garrigues).

Títol: Urbanització del carrer d’Albi i de la plaça Major.

Pressupost total: 41.621.254 ptes.

Aportació corporació local: 18.327.913 ptes.

Altres aportacions: 19.957.000 ptes.

Subvenció: 3.336.341 ptes.(20.051,81 euros).

Obra núm.: DL-2000/10-PG.

Corporació local: l’Espluga Calba (Garrigues).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 12.432.387 ptes.

Altres aportacions: 9.413.000 ptes.

Subvenció: 3.019.387 ptes.(18.146,88 euros).

Obra núm.: DL-2000/11-PG.

Corporació local: Puiggròs (Garrigues).

Títol: Enllumenat públic, 1a fase.

Pressupost total: 22.867.437 ptes.

Aportació corporació local: 4.573.487 ptes.

Altres aportacions: 15.430.367 ptes.

Subvenció: 2.863.583 ptes.(17.210,48 euros).

Obra núm.: DL-2000/12-PG.

Corporació local: Balaguer (Noguera).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 40.553.630 ptes.

Altres aportacions: 28.532.000 ptes.

Subvenció: 12.021.630 ptes.(72.251,45 euros).

Obra núm.: DL-2000/13-PG.

Corporació local: Oliola (Noguera).

Títol: Edifici per a local multiusos al nucli agregat de Coscó.

Pressupost total: 4.972.125 ptes.

Aportació corporació local: 994.425 ptes.

Altres aportacions: 722.291 ptes.

Subvenció: 3.255.409 ptes.(19.565,40 euros).

Obra núm.: DL-2000/14-PG.

Corporació local: Ponts (Noguera).

Títol: Local per a activitats culturals.

Pressupost total: 140.303.454 ptes.

Aportació corporació local: 105.004.780 ptes.

Altres aportacions: 30.832.000 ptes.

Subvenció: 4.466.674 ptes.(26.845,25 euros).

Obra núm.: DL-2000/15-PG.

Corporació local: Torrelameu (Noguera).

Títol: Consultori mèdic local.

Pressupost total: 12.642.953 ptes.

Aportació corporació local: 6.497.000 ptes.

Altres aportacions: 3.047.023 ptes.

Subvenció: 3.098.930 ptes.(18.624,94 euros).

Obra núm.: DL-2000/16-PG.

Corporació local: Tremp (Pallars Jussà).

Títol: Urbanització dels carrers del barri del Raval.

Pressupost total: 103.506.021 ptes.

Aportació corporació local: 64.522.308 ptes.

Altres aportacions: 30.750.000 ptes.

Subvenció: 8.233.713 ptes.(49.485,61 euros).

Obra núm.: DL-2000/17-PG.

Corporació local: Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació i serveis a la Closa, 1a fase.

Pressupost total: 29.999.175 ptes.

Aportació corporació local: 7.499.395 ptes.

Altres aportacions: 19.386.555 ptes.

Subvenció: 3.113.225 ptes.(18.710,86 euros).

Obra núm.: DL-2000/18-PG.

Corporació local: Esterri de Cardós (Pallars Sobirà).

Títol: Millora de la xarxa d’aigua potable i obres d’urbanització.

Pressupost total: 9.643.115 ptes.

Aportació corporació local: 1.928.623 ptes.

Altres aportacions: 4.835.439 ptes.

Subvenció: 2.879.053 ptes.(17.303,46 euros).

Obra núm.: DL-2000/19-PG.

Corporació local: Llavorsí (Pallars Sobirà).

Títol: Urbanització de l’antic camí de Sort i de la plaça de Domingo.

Pressupost total: 21.762.279 ptes.

Aportació corporació local: 6.762.279 ptes.

Altres aportacions: 11.763.709 ptes.

Subvenció: 3.236.291 ptes.(19.450,50 euros).

Obra núm.: DL-2000/20-PG.

Corporació local: Rialp (Pallars Sobirà).

Títol: Edifici d’equipaments.

Pressupost total: 40.017.881 ptes.

Aportació corporació local: 10.018.419 ptes.

Altres aportacions: 26.595.000 ptes.

Subvenció: 3.404.462 ptes.(20.461,23 euros).

Obra núm.: DL-2000/21-PG.

Corporació local: el Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell).

Títol: Ampliació i reforma del servei d’enllumenat públic.

Pressupost total: 65.735.863 ptes.

Aportació corporació local: 39.596.909 ptes.

Altres aportacions: 22.304.274 ptes.

Subvenció: 3.834.680 ptes.(23.046,89 euros).

Obra núm.: DL-2000/22-PG.

Corporació local: Torregrossa (Pla d’Urgell).

Títol: Instal·lacions d’enllumenat públic, 6a fase.

Pressupost total: 49.995.767 ptes.

Aportació corporació local: 17.498.519 ptes.

Altres aportacions: 28.176.554 ptes.

Subvenció: 4.320.694 ptes.(25.967,89 euros).

Obra núm.: DL-2000/23-PG.

Corporació local: Cervera (Segarra).

Títol: Urbanització del carrer de Montoliu.

Pressupost total: 63.364.951 ptes.

Aportació corporació local: 24.614.951 ptes.

Altres aportacions: 30.722.753 ptes.

Subvenció: 8.027.247 ptes.(48.244,73 euros).

Obra núm.: DL-2000/24-PG.

Corporació local: els Plans de Sió (Segarra).

Títol: Actuacions en inversions municipals (*).

Pressupost total: 13.299.015 ptes.

Altres aportacions: 9.680.000 ptes.

Subvenció: 3.619.015 ptes.(21.750,72 euros).

Obra núm.: DL-2000/25-PG.

Corporació local: Sanaüja (Segarra).

Títol: Urbanització i equipaments de la zona esportiva, 1a fase.

Pressupost total: 54.780.210 ptes.

Aportació corporació local: 30.285.874 ptes.

Altres aportacions: 21.443.000 ptes.

Subvenció: 3.051.336 ptes.(18.338,90 euros).

Obra núm.: DL-2000/26-PG.

Corporació local: Torrefeta i Florejacs (Segarra).

Títol: Arranjament i millora de l’enllumenat públic de Torrefeta, Bellveí, el Llor, Riber i Sedó.

Pressupost total: 25.671.534 ptes.

Aportació corporació local: 5.850.389 ptes.

Altres aportacions: 15.921.828 ptes.

Subvenció: 3.899.317 ptes.(23.435,37 euros).

Obra núm.: DL-2000/27-PG.

Corporació local: Albatàrrec (Segrià).

Títol: Urbanització parcial d’un vial.

Pressupost total: 8.594.509 ptes.

Aportació corporació local: 4.297.284 ptes.

Altres aportacions: 900.416 ptes.

Subvenció: 3.396.809 ptes.(20.415,23 euros).

Obra núm.: DL-2000/28-PG.

Corporació local: Alcanó (Segrià).

Títol: Abastament d’aigua procedent de la Mancomunitat de les Garrigues.

Pressupost total: 34.921.476 ptes.

Aportació corporació local: 16.923.704 ptes.

Altres aportacions: 15.105.555 ptes.

Subvenció: 2.892.217 ptes.(17.382,57 euros).

Obra núm.: DL-2000/29-PG.

Corporació local: Sudanell (Segrià).

Títol: Urbanització del carrer de Canal, 2a fase.

Pressupost total: 37.795.280 ptes.

Aportació corporació local: 16.202.772 ptes.

Altres aportacions: 18.391.538 ptes.

Subvenció: 3.200.970 ptes.(19.238,22 euros).

Obra núm.: DL-2000/30-PG.

Corporació local: Vilanova de la Barca (Segrià).

Títol: Enllumenat públic, 3a fase.

Pressupost total: 22.187.813 ptes.

Aportació corporació local: 15.615.392 ptes.

Altres aportacions: 3.188.254 ptes.

Subvenció: 3.384.167 ptes.(20.339,25 euros).

Obra núm.: DL-2000/31-PG.

Corporació local: Castellar de la Ribera (Solsonès).

Títol: Afermat del camí de la Serra de les Cases.

Pressupost total: 10.666.667 ptes.

Aportació corporació local: 4.693.333 ptes.

Altres aportacions: 2.968.254 ptes.

Subvenció: 3.005.080 ptes.(18.060,89 euros).

Obra núm.: DL-2000/32-PG.

Corporació local: Llobera (Solsonès).

Títol: Pavimentació dels accessos parcials a les masies del Castell i Moraguera.

Pressupost total: 13.629.630 ptes.

Aportació corporació local: 5.997.037 ptes.

Altres aportacions: 4.642.437 ptes.

Subvenció: 2.990.156 ptes.(17.971,20 euros).

Obra núm.: DL-2000/33-PG.

Corporació local: Pinell de Solsonès (Solsonès).

Títol: Afermat del camí de la Serra de les Cases i pavimentació del camí de Sant Tirs (sud).

Pressupost total: 12.703.704 ptes.

Aportació corporació local: 5.589.630 ptes.

Altres aportacions: 3.949.802 ptes.

Subvenció: 3.164.272 ptes.(19.017,66 euros).

Obra núm.: DL-2000/34-PG.

Corporació local: Pinós (Solsonès).

Títol: Variant del camí de la Pera.

Pressupost total: 1.254.535 ptes.

Aportació corporació local: 551.995 ptes.

Subvenció: 702.540 ptes.(4.222,35 euros).

Obra núm.: DL-2000/35-PG.

Corporació local: Pinós (Solsonès).

Títol: Arranjament de diversos camins de Pinós.

Pressupost total: 15.893.613 ptes.

Aportació corporació local: 6.993.190 ptes.

Altres aportacions: 6.350.577 ptes.

Subvenció: 2.549.846 ptes.(15.324,88 euros).

Obra núm.: DL-2000/36-PG.

Corporació local: Anglesola (Urgell).

Títol: Centre de dia i casal d’avis, 1a fase.

Pressupost total: 42.125.720 ptes.

Aportació corporació local: 10.531.430 ptes.

Altres aportacions: 28.030.141 ptes.

Subvenció: 3.564.149 ptes.(21.420,97 euros).

Obra núm.: DL-2000/37-PG.

Corporació local: Ossó de Sió (Urgell).

Títol: Local social, 1a fase.

Pressupost total: 8.228.940 ptes.

Aportació corporació local: 1.645.788 ptes.

Altres aportacions: 3.592.339 ptes.

Subvenció: 2.990.813 ptes.(17.975,15 euros).

Obra núm.: DL-2000/38-PG.

Corporació local: Puigverd d’Agramunt (Urgell).

Títol: Pavimentació de la plaça dels Gronxadors.

Pressupost total: 9.044.235 ptes.

Aportació corporació local: 1.808.847 ptes.

Altres aportacions: 4.373.643 ptes.

Subvenció: 2.861.745 ptes.(17.199,43 euros).

Obra núm.: DL-2000/39-PG.

Corporació local: Arres (Val d’Aran).

Títol: Abastament d’aigua a Arres de Sos i Arres de Jos.

Pressupost total: 19.980.277 ptes.

Aportació corporació local: 3.996.055 ptes.

Altres aportacions: 13.167.441 ptes.

Subvenció: 2.816.781 ptes. (16.929,19 euros).

(*) Municipis acollits a la disposició addicional 5.1 del Decret 74/2000, de 22 de febrer.

f) Programa específic dels consells comarcals de l’àmbit territorial de Girona.

Obra núm.: GC-2000/1-PG.

Corporació local: Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà).

Títol: Arranjament del camí de Sant Miquel de Fluvià.

Pressupost total: 5.409.010 ptes.

Aportació corporació local: 2.704.505 ptes.

Subvenció: 2.704.505 ptes. (16.254,40 euros).

Obra núm.: GC-2000/2-PG.

Corporació local: Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà).

Títol: Vial d’entrada al poble, 2a i 3a fases.

Pressupost total: 4.947.419 ptes.

Aportació corporació local: 2.473.709 ptes.

Subvenció: 2.473.710 ptes. (14.867,30 euros).

Obra núm.: GC-2000/3-PG.

Corporació local: la Pera (Baix Empordà).

Títol: Carretera intermunicipal de la Pera a Madremanya (terme municipal de la Pera).

Pressupost total: 21.042.146 ptes.

Aportació corporació local: 6.312.644 ptes.

Altres aportacions: 6.312.644 ptes.

Subvenció: 8.416.858 ptes. (50.586,34 euros).

Obra núm.: GC-2000/4-PG.

Corporació local: Torrent (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació del camí de la Bruguera, tram A.

Pressupost total: 10.327.105 ptes.

Aportació corporació local: 2.065.421 ptes.

Altres aportacions: 3.098.132 ptes.

Subvenció: 5.163.552 ptes. (31.033,57 euros).

Obra núm.: GC-2000/5-PG.

Corporació local: Urús (Cerdanya).

Títol: Restauració del camí de la Font Freda a Sant Grau.

Pressupost total: 25.648.228 ptes.

Aportació corporació local: 12.824.114 ptes.

Subvenció: 12.824.114 ptes. (77.074,48 euros).

Obra núm.: GC-2000/6-PG.

Corporació local: Mieres (Garrotxa).

Títol: Camí de circumval·lació entre diferents nuclis, 1a fase.

Pressupost total: 6.481.611 ptes.

Aportació corporació local: 3.240.806 ptes.

Subvenció: 3.240.805 ptes. (19.477,63 euros).

Obra núm.: GC-2000/7-PG.

Corporació local: Montagut (Garrotxa).

Títol: Pavimentació del camí d’accés a la urbanització de la Cometa pel pont de can Picus.

Pressupost total: 5.333.195 ptes.

Aportació corporació local: 2.666.597 ptes.

Subvenció: 2.666.598 ptes. (16.026,58 euros).

Obra núm.: GC-2000/8-PG.

Corporació local: Camós (Pla de l’Estany).

Títol: Reforç i ampliació del camí de Camós a la carretera de Pujarnol.

Pressupost total: 36.536.874 ptes.

Aportació corporació local: 24.036.874 ptes.

Subvenció: 12.500.000 ptes. (75.126,51 euros).

Obra núm.: GC-2000/9-PG.

Corporació local: Vilallonga de Ter (Ripollès).

Títol: Pavimentació del camí d’Abella a can Gallina, fase A.

Pressupost total: 14.084.229 ptes.

Aportació corporació local: 7.042.114 ptes.

Subvenció: 7.042.115 ptes. (42.323,96 euros).

Obra núm.: GC-2000/10-PG.

Corporació local: Amer (Selva).

Títol: Pavimentació del camí de Sant Climent.

Pressupost total: 38.613.363 ptes.

Aportació corporació local: 23.613.363 ptes.

Subvenció: 15.000.000 ptes. (90.151,82 euros).

Obra núm.: GC-2000/11-PG.

Corporació local: Riudarenes (Selva).

Títol: Pavimentació del camí de l’Església fins a la carretera de l’Esparra i la deixalleria.

Pressupost total: 12.921.522 ptes.

Aportació corporació local: 6.460.761 ptes.

Subvenció: 6.460.761 ptes. (38.829,96 euros).

g) Programa específic dels consells comarcals del Segrià i el Solsonès.

Obra núm.: LC-2000/1-PG.

Corporació local: Aitona (Segrià).

Títol: Ampliació del cementiri municipal, 1a fase.

Pressupost total: 15.790.533 ptes.

Aportació corporació local: 4.737.160 ptes.

Subvenció: 11.053.373 ptes. (66.432,11 euros).

Obra núm.: LC-2000/2-PG.

Corporació local: Benavent de Segrià (Segrià).

Títol: Arranjament i millora del cementiri municipal.

Pressupost total: 19.849.832 ptes.

Aportació corporació local: 8.081.601 ptes.

Subvenció: 11.768.231 ptes. (70.728,49 euros).

Obra núm.: LC-2000/3-PG.

Corporació local: Gimenells i el Pla de la Font (Segrià).

Títol: Arranjament del cementiri municipal.

Pressupost total: 2.671.074 ptes.

Aportació corporació local: 667.769 ptes.

Subvenció: 2.003.305 ptes. (12.040,11 euros).

Obra núm.: LC-2000/4-PG.

Corporació local: Castellar de la Ribera (Solsonès).

Títol: Afermat del camí de la Serra de les Cases.

Pressupost total: 10.666.667 ptes.

Aportació corporació local: 4.693.333 ptes.

Altres aportacions: 3.005.080 ptes.

Subvenció: 2.968.254 ptes. (17.839,57 euros).

Obra núm.: LC-2000/5-PG.

Corporació local: Llobera (Solsonès).

Títol: Pavimentació dels accessos parcials a les masies del Castell i Moragueres.

Pressupost total: 13.629.630 ptes.

Aportació corporació local: 5.997.037 ptes.

Altres aportacions: 2. 990.156 ptes.

Subvenció: 4.642.437 ptes. (27.901,61 euros).

Obra núm.: LC-2000/6-PG.

Corporació local: Pinell de Solsonès (Solsonès).

Títol: Afermat del camí de la Serra de les Cases i pavimentació del camí de Sant Tirs (sud).

Pressupost total: 12.703.704 ptes.

Aportació corporació local: 5.589.630 ptes.

Altres aportacions: 3.164.272 ptes.

Subvenció: 3.949.802 ptes. (23.738,79 euros).

Obra núm.: LC-2000/7-PG.

Corporació local: Pinós (Solsonès).

Títol: Arranjament de diversos camins de Pinós.

Pressupost total: 15.893.613 ptes.

Aportació corporació local: 6.993.190 ptes.

Altres aportacions: 2.549.846 ptes.

Subvenció: 6.350.577 ptes. (38.167,74 euros).