DECRET 365/2000, de 7 de novembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de medi ambient.DECRET 365/2000, de 7 de novembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de medi ambient.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Val d’Aran estableix al seu article 20.3 que la Generalitat de Catalunya ha de cedir al Conselh Generau dera Val d’Aran competències i serveis sobre diverses matèries, entre les quals hi ha la relativa al medi ambient.

El Ple de la Comissió de Govern Generalitat-Conselh Generau dera Val d’Aran, en data 18 d’octubre de 2000, ha adoptat un acord sobre el traspàs de competències en matèria de medi ambient, de conformitat amb el procediment previst al Decret 275/1991, d’11 de desembre, pel qual es despleguen la composició, l’organització i el funcionament de l’esmentada Comissió, modificat pel Decret 70/2000, de 8 de febrer.

A proposta dels consellers de Governació i Relacions Institucionals i de Medi Ambient i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’aprova l’acord de transferències de l’Administració de la Generalitat al Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de medi ambient adoptat pel Ple de la Comissió de Govern Generalitat-Conselh Generau d’Aran, en la sessió de 18 d’octubre de 2000.

Article 2

Es traspassen al Conselh Generau dera Val d’Aran els serveis i les funcions següents:

a) En matèria d’educació ambiental

La creació de programes i la posada en marxa d’actuacions adreçades a promoure la informació ambiental, la sensibilització ciutadana i l’educació ambiental.

b) En matèria de millora de boscos

L’ordenació silvícola per a la conservació i millora de l’estat de la massa forestal.

Les actuacions adreçades a l’ordenació dels camins rurals.

L’aprovació dels plans d’ordenació forestal.

La gestió dels arbres monumentals i de la flora protegida.

c) En matèria de protecció de la fauna

La gestió i vigilància de la part aranesa de la Reserva Nacional de caça.

Aprovació dels Plans tècnics de gestió cinegètica.

Gestió integral de la fauna autòctona protegida, de la fauna cinegètica i de la resta de fauna no catalogada.

Conservació i recuperació d’ecosistemes aquàtics continentals.

Autorització dels permisos referents a estudis i captures científiques.

Tramitació i pagament de les indemnitzacions de danys causats per la reintroducció de l’ós bru, mitjançant l’articulació del conveni corresponent.

El Programa de reintroducció de l’ós, atès el seu caràcter supraestatal i supranacional, continuarà sota la responsabilitat del Departament de Medi Ambient. No obstant, el Conselh Generau dera Val d’Aran, atenent les funcions i competències assumides en el marc d’aquest Decret de traspassos, col·laborarà amb el Departament en les funcions que es determinaran en el conveni que s’elaborarà a l’efecte.

d) En matèria d’avaluació d’impacte ambiental

Participació en les subponències i òrgans tècnics especialitzats encarregats de formular les propostes de declaració d’impacte ambiental de les obres, projectes i activitats que s’emplacin en territori de la Val d’Aran.

Elaboració d’informes que facin referència a les obres o actuacions que afectin a la recuperació dels components de l’entorn.

e) En matèria d’espais protegits

Gestió i administració dels espais del PEIN i d’altres espais protegits sempre que no estiguin dins de l’espai del Parc Nacional de Sant Maurici i Aigüestortes.

Es crearà una comissió de treball per elaborar la proposta de delimitació dels espais del PEIN inclosos en el territori aranès.

Article 3

3.1 Es transfereix al Conselh Generau dera Val d’Aran l’exercici de la potestat sancionadora en les matèries enunciades en els apartats b) i c) de l’article 2 d’aquest Decret. Aquesta delegació comprèn la incoació, la instrucció i la resolució dels corresponents expedients sancionadors.

3.2 Igualment, es transfereix l’exercici de la potestat sancionadora en relació amb la circulació motoritzada en els espais naturals de protecció especial així com els camins i pistes que discorren pel territori aranès d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi natural.

Article 4

4.1 Es transfereixen al Conselh Generau dera Val d’Aran els mitjans financers, materials i personals que es relacionen a l’Annex d’aquest Decret.

4.2 Els guardes de la Reserva Nacional de caça que es transfereixen col·laboraran d’acord amb el conveni que s’estableixi en actuacions que abastin també la part no aranesa de la Reserva.

Article 5

Les taxes que fan referència a les competències traspassades seran ingressades pel Consell en els termes que prevegi la Llei.

Article 6

El Conselh Generau dera Val d’Aran es podrà acollir a totes les vies de subvencions convocades tant per la Generalitat de Catalunya com per d’altres administracions públiques que estiguin relacionades amb l’àmbit del medi ambient. En casos excepcionals o de catàstrofe, s’habilitarà d’acord amb el Departament de Medi Ambient les partides corresponents per a fer-hi front.

Article 7

El Conselh Generau dera Val d’Aran facilitarà al Departament de Medi Ambient la informació necessària respecte a l’exercici de les competències traspassades per tal que es pugui donar compliment a les obligacions que deriven de la normativa comunitària.

Article 8

Una Comissió de seguiment, integrada paritàriament per representants del Conselh Generau dera Val d’Aran i el Departament de Medi Ambient, vetllarà per l’aplicació de les transferències previstes en aquest Decret i per l’elaboració dels convenis que siguin necessaris en d’altres matèries.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el conseller de Medi Ambient per a l’aplicació del que disposa aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de novembre de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat

de Catalunya

Josep Antoni Duran i Lleida

Conseller de Governació

i Relacions Institucionals

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

Annex

Mitjans que es traspassen

a) Mitjans financers

1. La dotació econòmica que es transfereix relativa als serveis traspassats en matèria de millora de boscos és de 40.000.000 de pessetes anuals. En aquest exercici pressupostari es traspassa la part corresponent al període que resta.

2. La dotació econòmica que es transfereix relativa a la resta de serveis traspassats és de 35.000.000 de pessetes anuals, distribuïbles entre despesa corrent i inversions, i de la qual en aquest exercici pressupostari es traspassa la part corresponent al període que resta.

3. Les dotacions econòmiques previstes en els apartats anteriors s’actualitzarà anualment d’acord amb l’increment que s’estableixi oficialment a l’índex de preus al consum.

b) Mitjans materials

Es transfereix la propietat dels vehicles següents:

Land Rover Santana, L-3766-N.

Suzuki Santana Samurari, L-8812-U.

Durant l’any 2001 es dotarà al Conselh d’un nou vehicle de muntanya.

c) Mitjans personals

Es transfereix el personal que es relaciona a continuació i es dota econòmicament al Consell per fer front a les retribucions previstes.

L’Administració de destinació respectarà, al personal transferit per aquest Decret, tots els drets econòmics i socials que tinguin reconeguts, així com els drets relatius a la funció a desenvolupar.

El Departament de Medi Ambient trametrà al Conselh Generau dera Val d’Aran els expedients del personal transferit i els certificats d’havers referits a les quantitats meritades durant el 1999.

Relació del personal adscrit als serveis que es traspassen;

Cognoms i nom: Vergés i Portolà, Josep M.

Total retribucions: 3.498.662.

Total quota empresa: 1.315.496.

Total a transferir: 4.814.158.

Cognoms i nom: Larruy i Avila, Enrique.

Total retribucions: 2.434.696.

Total quota empresa: 915.445.

Total a transferir: 3.350.141.

Cognoms i nom: Paba Barba, Jesús.

Total retribucions: 2.872.756.

Total quota empresa: 1.080.156.

Total a transferir: 3.952.912.

Fecha: 
dimecres, 22 novembre, 2000