DECRET 251/2001, de 12 de setembre, pel qual es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Oliola (zona nord).DECRET 251/2001, de 12 de setembre, pel qual es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Oliola (zona nord).

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el canal Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Oliola (zona nord), han presentat sol·licitud de concentració al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d’un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren a l’esmentada zona. D’aquest estudi s’ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d’utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d’Oliola (zona nord) (la Noguera).

Article 2

2.1 La zona a concentrar està constituïda, en principi, pels terrenys situats al terme municipal d’Oliola compresos dins dels límits del perímetre següent:

Nord: terme municipal de Ponts i el límit de la zona regable del Canal Segarra-Garrigues.

Sud: límit de la zona regable del Canal Segarra-Garrigues.

Est: termes municipals de Vilanova de l’Aguda i Cabanabona i el límit de la zona regable del Canal Segarra-Garrigues.

Oest: límit de la zona regable del Canal Segarra-Garrigues.

2.2 Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions, que, si s’escau, s’acordin d’acord amb el que preveuen els articles 172, 187 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

Article 3

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà dictar les disposicions que calguin per a l’execució del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 12 de setembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Grau i Seris

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Fecha: 
dijous, 27 setembre, 2001