CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000 (DOGC núm. 3144, pàg. 6172, de 22.5.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000 (DOGC núm. 3144, pàg. 6172, de 22.5.2000).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3144, pàg. 6172, de 22.5.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 6184, Disposició addicional cinquanta-quatrena, on diu:

"Cinquanta-quatrena

"Millora de la cruïlla de la carretera C-240 amb l’accés a la urbanització Masies Catalanes, a Aldover

"El Govern ha d’iniciar les obres de millora de la cruïlla de la carretera C-240 amb l’accés a la urbanització Masies Catalanes, al municipi d’Aldover (Baix Ebre), per un import de 8.000.000 de pessetes.",

ha de dir:

"Cinquanta-quatrena

"Millora de la cruïlla de la carretera C-240 amb l’accés a la urbanització Les Masies Catalanes, a Alcover

"El Govern ha d’iniciar les obres de millora de la cruïlla de la carretera C-240 amb l’accés a la urbanització Les Masies Catalanes, al municipi d’Alcover (Alt Camp), per un import de 8.000.000 de pessetes.".

A la pàgina 6187, Disposició addicional cent vint-i-novena, on diu:

"Cent vint-i-novena

"Ampliació a l’ESO de l’institut Les Fonts de Glorieta, a Aldover

"El Govern ha de redactar els projectes per tal d’iniciar les obres d’adequació de l’institut Les Fonts de Glorieta a dues noves línies d’ensenyament secundari obligatori (ESO) al municipi d’Aldover (Baix Ebre).",

ha de dir:

"Cent vint-i-novena

"Ampliació a l’ESO de l’institut Fonts del Glorieta, a Alcover

"El Govern ha de redactar els projectes per tal d’iniciar les obres d’adequació de l’institut Fonts del Glorieta a dues noves línies d’ensenyament secundari obligatori (ESO) al municipi d’Alcover (Alt Camp).".

A la 6187, Disposició addicional cent trentena, on diu:

"Cent trentena

"Construcció d’una casa de colònies a Aldover

"El Govern ha d’iniciar la construcció d’una casa de colònies al municipi d’Aldover (Baix Ebre).",

ha de dir:

"Cent trentena

"Construcció d’una casa de colònies a Alcover

"El Govern ha d’iniciar la construcció d’una casa de colònies al municipi d’Alcover (Alt Camp).".

A les pàgines 6190 i 6191, Pressupost consolidat de despeses de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social (sense operacions comercials):

A la columna "Total consolidat", línia "06 Inversions reals", on diu:

"115.473.217.672",

ha de dir:

"115.273.217.672".

A la columna "Total consolidat", línia "Total operacions capital", on diu:

"178.540.230.810",

ha de dir:

"178.340.230.810".

A les pàgines 6192 i 6193, Pressupost consolidat d’ingressos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social, del Servei Català de la Salut i de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat (sense operacions comercials):

A la columna "Ent. Dret públic sotmeses a l’ord. jurídic privat", línies "09 Passius financers", "Total operacions financeres" i "Total", on diu:

"35.862.787.260

"83.240.600.658

"190.314.734.154",

ha de dir:

"34.862.787.260

"82.240.600.658

"189.314.734.154".

A la columna "Total sense consolidar", línies "09 Passius financers", "Total operacions financeres" i "Total", on diu:

"127.228.918.249

"181.525.836.208

"3.368.914.772.914",

ha de dir:

"126.228.918.249

"180.525.836.208

"3.367.914.772.914".

A la columna "Total consolidat", línies "09 Passius financers", "Total operacions financeres" i "Total", on diu:

"127.228.918.249

"171.176.008.981

"2.320.724.406.281",

ha de dir:

"126.228.918.249

"170.176.008.981

"2.319.724.406.281".

A les pàgines 6192 i 6193, Pressupost consolidat de despeses de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social, del Servei Català de la Salut i de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat (sense operacions comercials):

A la columna "Ent. Dret públic sotmeses a l’ord. jurídic privat", línies "07 Transferències de capital", "Total operacions de capital" i "Total", on diu:

"6.731.453.000

"60.800.178.499

"190.314.734.154",

ha de dir:

"5.731.453.000

"59.800.178.499

"189.314.734.154".

A la columna "Total sense consolidar", línies "07 Transferències de capital", "Total operacions de capital" i "Total", on diu:

"88.461.615.602

"287.666.305.773

"3.368.914.772.914",

ha de dir:

"87.461.615.602

"286.666.305.773

"3.367.914.772.914".

A la columna "Total consolidat", línies "07 Transferències de capital", "Total operacions de capital" i "Total", on diu:

"62.581.191.138

"261.785.881.309

"2.320.724.406.281",

ha de dir:

"61.581.191.138

"260.785.881.309

"2.319.724.406.281".

A les pàgines 6234, 6258, 6275, 6296, 6301, 6306, 6310, 6314, 6318, 6320 i 6322, on diu:

"lkjbgflg",

ha de dir:

"Altres".

A la pàgina 6322, columna "N. org. 09.51", files "065 Inversions en equips de procés de dades", "Total capítol 06" i "Total operacions de capital", on diu:

"0

"29.654.101.000

"29.931.101.000",

ha de dir:

"78.000.000

"29.732.101.000

"30.009.101.000".

A la pàgina 6324, columna "N. org. 09.51", files "Total operacions de capital" i "Total General", on diu:

"29.931.101.000

"47.183.974.805",

ha de dir:

"30.009.101.000

"47.261.974.805".

Fecha: 
dijous, 21 setembre, 2000