Circular 3/2023, de 31 d'octubre, del Banc d'Espanya, per la qual es modifiquen la Circular 2/2016, de 2 de febrer, a les entitats de crèdit, sobre supervisió i solvència, que completa l'adaptació de l'ordenament jurídic espanyol a la Directiva 2013/36/UE i al Reglament (UE) núm. 575/2013, i la Circular 1/2022, de 24 de gener, als establiments financers de crèdit, sobre liquiditat, normes prudencials i obligacions d'informació.

Fecha: 
dimarts, 14 novembre, 2023