Comunidades Autónomas

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 4 d’abril de 2000, de modificació de l’Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 4 d’abril de 2000, de modificació de l’Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000 (DOGC núm. 3122, pàg. 4616, de 17.4.2000).

Havent observat errades al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3122, pàg. 4616, de 17.4.2000, es detalla la correcció oportuna.

A la comarca del Baix Llobregat, on diu:

Fecha: 
Martes, 30 Mayo, 2000

LLEI 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.LLEI 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Fecha: 
Lunes, 29 Mayo, 2000

ORDRE de 5 de maig de 2000, per la qual s’estableixen les condicions d’accés per ser membre de la Borsa de Valors de Barcelona i el règim d’admissió, suspensió i exclusió dels valors que cotitzin exclusivament en aquest mercat.ORDRE de 5 de maig de 2000, per la qual s’estableixen les condicions d’accés per ser membre de la Borsa de Valors de Barcelona i el règim d’admissió, suspensió i exclusió dels valors que cotitzin exclusivament en aquest mercat.

Fecha: 
Martes, 23 Mayo, 2000

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 116/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable (DOGC núm. 3107, pàg. 3462, de 27.3.2000)CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 116/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable (DOGC núm. 3107, pàg. 3462, de 27.3.2000).

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3107, pàg. 3462, de 27.3.2000, se’n detalla l’oportuna correcció.

A la pàgina 3464, on diu:

Fecha: 
Martes, 23 Mayo, 2000

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit (DOGC núm. 3107, pàg. 3464, de 27.3.2000).CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit (DOGC núm. 3107, pàg. 3464, de 27.3.2000).

Fecha: 
Martes, 23 Mayo, 2000

LLEI 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000.NOTA INFORMATIVA:

La Llei de pressupostos per al 2000 es compon del text articulat de la llei i de nombroses pàgines de quadres numèrics reproduïts en el DOGC en format imatge, i recuperables per terminal en format PDF. Atès que aquesta descàrrega per múltiples usuaris podria ocasionar un col·lapse en el sistema, les taules esmentades no poden ser visualitzades en aquesta web.

Fecha: 
Lunes, 22 Mayo, 2000

Páginas