ORDRE de 5 de maig de 2000, per la qual s’estableixen les condicions d’accés per ser membre de la Borsa de Valors de Barcelona i el règim d’admissió, suspensió i exclusió dels valors que cotitzin exclusivament en aquest mercat.ORDRE de 5 de maig de 2000, per la qual s’estableixen les condicions d’accés per ser membre de la Borsa de Valors de Barcelona i el règim d’admissió, suspensió i exclusió dels valors que cotitzin exclusivament en aquest mercat.

L’article 9.20 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya les competències que sobre els centres de contractació ha d’exercir l’Administració, extrem que ha estat confirmat per la Sentència del Tribunal Constitucional número 133/1997, de 16 de juliol, i recollit en els termes enunciats per la Llei 37/1998, de 16 de novembre, de reforma del mercat de valors.

El Departament d’Economia, Finances i Planificació, al qual, en virtut del que disposa el Decret 509/1982, de 23 de desembre, li correspon l’exercici de les competències que en aquest àmbit té la Generalitat de Catalunya, considera convenient un desenvolupament normatiu que estableixi l’àmbit concret de les seves actuacions i el procediment que, en tot cas, s’ha de seguir, sens perjudici d’atendre’s al que la legislació bàsica disposa sobre aquesta qüestió.

Altrament, en aquest desenvolupament normatiu, cal tenir en compte que en el nou espai financer que constitueix la Unió Europea els mercats organitzats, sigui quina sigui la seva territorialitat, han de facilitar la seva interrelació, tant la institucional o pròpia com la dels seus membres i la dels valors que s’hi negocien.

La norma que aquí es desenvolupa no pretén res més que ser un instrument útil per definir l’abast de l’actuació administrativa de la Generalitat i dels procediments que s’utilitzaran en les relacions entre aquesta i les entitats interessades, així com per establir àmbits d’actuació diferenciats, com són l’accés de nous membres al mercat, l’admissió de valors a negociació i el règim de supervisió.

Per tot l’anterior i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Accés de nous membres i entitats adherides

—1 Podran ser membres de la Borsa de Valors de Barcelona totes les entitats que es descriuen en l’article 37 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, així com les que reglamentàriament estableixi el Departament d’Economia, Finances i Planificació de conformitat amb el punt e) de l’article esmentat.

—2 La condició de membre de la Borsa de Valors de Barcelona serà concedida, d’acord amb les seves normes de règim interior, per acte exprés de la seva Societat Rectora, als sol·licitants, descrits en l’apartat anterior, que hagin acreditat prèviament davant al Departament d’Economia, Finances i Planificació la seva capacitat, així com el compromís de complir les regles d’organització i funcionament del mercat, incloses les relatives a la compensació i liquidació de les operacions que s’hi efectuïn.

Quan es tracti d’una entitat originària d’un país de la Unió Europea caldrà atenir-se al que disposa l’article 37.2 de la vigent Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

La condició de membre de la Borsa de Valors de Barcelona comportarà la d’entitat adherida al seu Servei de Compensació i Liquidació.

—3 Per obtenir l’acreditació prevista en l’apartat anterior, les entitats hauran de presentar davant la Direcció General de Política Financera la corresponent sol·licitud acompanyada de tota la documentació que es consideri necessària per a aquesta finalitat. En tot cas, quan l’entitat sigui originària d’un país de la Unió Europea, haurà d’aportar:

a) Documentació justificativa de la seva constitució i de la seva personalitat jurídica.

b) Còpia de l’autorització per a l’exercici de l’activitat.

c) Acreditació de la seva inscripció en el registre corresponent.

d) Justificació segons la qual està facultada en el seu país d’origen per prestar, almenys, els serveis d’inversió previstos en els apartats b) o c) del punt 1 de l’article 63 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

e) Compromís de complir les regles d’organització i funcionament del mercat, incloses les relatives a la compensació i liquidació de les operacions que s’hi efectuïn.

f) Memoràndum de la seva organització, funcionament, capacitat tècnica i abast de la seva activitat.

No obstant això, els apartats b), c) i d) anteriors poden ser acreditats amb una certificació expedida per l’òrgan de supervisió pertinent, on consti la inscripció en el registre corresponent per exercir l’activitat i el compliment dels requisits per poder adquirir la condició de membre d’una borsa de valors en el regne d’Espanya

Així mateix, la Direcció General de Política Financera podrà requerir tota la documentació complementària que cregui convenient per determinar que es compleixen els requisits establerts en el títol V de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

—4 Quan l’entitat sol·licitant sigui originària d’un país que no és membre de la Unió Europea, a més a més dels requisits i de la documentació establerts en l’apartat anterior, serà necessari presentar l’autorització oportuna per a l’exercici de l’activitat expedida pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

—5 La Direcció General de Política Financera podrà recaptar d’altres òrgans de supervisió o d’altres administracions públiques la informació que estimi convenient, quan en la documentació aportada no quedi suficientment acreditat algun requisit dels previstos en els dos apartats precedents.

—6 A la vista de tota la documentació aportada i, si s’escau, requerida, la Direcció General de Política Financera elevarà un informe-proposta amb les seves conclusions al conseller o consellera, que estendrà, si escau, l’oportuna acreditació. L’acreditació esmentada serà remesa a l’entitat sol·licitant i se n’enviarà una còpia a la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona i a l’òrgan de supervisió corresponent.

—7.1 D’acord amb el que disposen l’article 54 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors; el Reial decret 116/1992; el Decret 171/1992 de la Generalitat de Catalunya, i altres normes que a tal efecte es puguin establir, correspon a la Direcció General de Política Financera determinar l’adquisició, la suspensió i la pèrdua de la condició d’entitat adherida al Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona.

7.2 Poden adquirir la condició d’entitat adherida al Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona, les entitats descrites en els números 2 i 3 de l’article 76 del Reial decret 116/1992, així com aquelles altres que, d’acord amb la legislació vigent, puguin adquirir l’esmentada condició.

Tot l’anterior s’entendrà sens perjudici de les condicions específiques d’actuació del Banc d’Espanya que seran recollides en un conveni.

7.3 El Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona podrà mantenir comptes en altres sistemes de dipòsits centralitzats de valors o de compensació i liquidació, així com participar, per compte de les seves entitats adherides, en la compensació i liquidació d’operacions en els sistemes esmentats.

Admissió de valors

—8 Per a l’admissió de valors a cotització a la Borsa de Valors de Barcelona serà necessari, a més de l’acord de la Societat Rectora, la verificació prèvia del compliment dels requisits i procediment que estiguin establerts per a cada tipus de valors.

—9 Correspon a la Direcció General de Política Financera dur a terme l’esmentada verificació prèvia a l’admissió sobre els valors que, en el moment de la sol·licitud d’admissió, l’emissor manifesti la intenció primigènia de cotitzar exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona.

—10 La verificació prèvia es farà a sol·licitud de l’emissor, el qual adjuntarà la certificació d’haver complert els requisits establerts en l’article 26 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, o aquells que corresponguin al lloc d’emissió, expedida per l’autoritat o òrgan de supervisió que correspongui del país de la Unió Europea, amb el mateix acquis comunitari, on s’hagin emès els valors.

—11 No obstant l’anterior, la verificació prèvia a l’admissió només es podrà realitzar sobre els valors que tinguin aquesta consideració segons les normes aplicables en matèria de mercat de valors en el regne d’Espanya.

—12 Tot l’anterior s’haurà d’entendre sens perjudici dels casos en què sigui necessària l’autorització administrativa prèvia, establerts en l’article 25 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

—13 La verificació prèvia dels valors serà atorgada o denegada per resolució de la Direcció General de Política Financera. Contra aquesta resolució es podran interposar els recursos administratius previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—14 Admesos finalment els valors a negociació, d’acord amb els tràmits i els requisits establerts per la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, aquesta procedirà a la publicació de l’acord d’admissió en el seu butlletí de cotització, amb la menció expressa de la seva verificació prèvia per part de la Direcció General de Política Financera.

Suspensió i exclusió de valors

—15 La negociació dels valors admesos únicament a la Borsa de Valors de Barcelona podrà ser suspesa per la Direcció General de Política Financera, quan es donin circumstàncies que puguin pertorbar el desenvolupament normal de les operacions sobre els valors esmentats o sigui necessari per protegir els interessos dels inversors.

La suspensió es podrà acordar d’ofici, a instància de l’emissor mateix o de la Societat Rectora, amb una durada màxima de tres mesos.

—16 La Direcció General de Política Financera podrà excloure de negociació els valors que cotitzin exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona quan no compleixin els requisits de divulgació, freqüència i volum de contractació mínims establerts.

L’exclusió de cotització es donarà d’ofici o a proposta de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona.

Així mateix, l’exclusió de valors podrà ser interessada per l’entitat emissora mateixa. En aquest cas, si es considera que l’exclusió pot lesionar els interessos legítims dels tenidors o titulars dels valors, la Direcció General de Política Financera podrà denegar aquesta exclusió o condicionar-la perquè es promogui una oferta pública d’adquisició.

—17 La Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona haurà d’informar de qualsevol fet, circumstància o informació de què tingui coneixement en relació amb les situacions previstes en els punts anteriors.

Així mateix, per assegurar el desenvolupament normal del mercat, quan es donin casos de particular gravetat o urgència podrà adoptar com a cautela la interrupció de la negociació dels valors en qüestió, fet que comunicarà d’immediat a la Direcció General de Política Financera quan es tracti de valors admesos a cotització exclusivament en el mercat esmentat.

La interrupció quedarà sense efecte quan així ho disposi l’esmentada Direcció General, o quant no s’acordi la suspensió abans de finalitzar el segon dia hàbil següent a aquell en què va prendre la mesura esmentada.

Supervisió de valors

—18 Correspon a la Direcció General de Política Financera el règim de supervisió, inspecció i sanció sobre la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona i, en relació amb les operacions sobre valors admesos a negociació únicament en aquest mercat, sobre la resta de persones o entitats relacionades en els números 1 i 2 de l’article 84 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

L’esmentat règim es regularà per la normativa pròpia del mercat de valors, sens perjudici del desenvolupament que, en l’àmbit de les seves competències, dugui a terme la Direcció General de Política Financera amb l’auxili de les diferents àrees que la componen.

Disposició addicional

El Departament d’Economia, Finances i Planificació podrà establir els convenis de col·laboració necessaris amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors i altres organismes per tal de coordinar les respectives actuacions.

En els esmentats convenis es podran establir, entre altres, els diferents instruments i procediments de col·laboració per a la tramitació i la convalidació de documents o certificacions a fi d’agilitar la tramitació dels expedients.

Barcelona, 5 de maig de 2000

Artur Mas i Gavarró

Conseller d’ Economia, Finances i Planificació

Fecha: 
Martes, 23 Mayo, 2000