Comunidades Autónomas

LLEI 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals.LLEI 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Fecha: 
Lunes, 24 Julio, 2000

ORDRE de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i les arbredes declarats d’interès comarcal i local.ORDRE de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i les arbredes declarats d’interès comarcal i local.

Els decrets 214/1987, de 9 de juny, 47/1988, d’11 de febrer, i 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbres i arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local, estableixen el mecanisme de protecció dels arbres i les arbredes esmentats.

Fecha: 
Lunes, 24 Julio, 2000

LLEI 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.LLEI 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Fecha: 
Lunes, 24 Julio, 2000

LEY 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León.LEY 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

Fecha: 
Miércoles, 19 Julio, 2000

LEY 8/2000, de 11 de julio, de Declaración del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).LEY 8/2000, de 11 de julio, de Declaración del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

Fecha: 
Miércoles, 19 Julio, 2000

DECRET 233/2000, d'11 de juliol, d'adscripció a l'Institut Català del Sòl dels béns immobles traspassats a la Generalitat de Catalunya en virtut del Reial decret 510/2000, de 14 d'abril.DECRET 233/2000, d'11 de juliol, d'adscripció a l'Institut Català del Sòl dels béns immobles traspassats a la Generalitat de Catalunya en virtut del Reial decret 510/2000, de 14 d'abril.

DECRET

233/2000, d’11 de juliol, d’adscripció a l’Institut Català del Sòl dels béns immobles traspassats a la Generalitat de Catalunya en virtut del Reial decret 510/2000, de 14 d’abril.

Fecha: 
Miércoles, 19 Julio, 2000

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2000, per la qual es modifica la Resolució de 22 de maig de 2000, per la qual es determinen els imports màxims destinats a les subvencions que s’atorguin d’acord amb la Resolució de 20 de gener de 2000, de convocatòria per a l’any 2000 per a la concessió de subvencions per a la realització de determinades accions que preveu l’Ordre de 14 gener de 2000.RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2000, per la qual es modifica la Resolució de 22 de maig de 2000, per la qual es determinen els imports màxims destinats a les subvencions que s’atorguin d’acord amb la Resolució de 20 de gener de 2000, de convocatòria per a l’any 2000 per a la concessió de subvencions per a la realització de determinades accions que preveu l’Ordre de 14 gener de 2000.

Fecha: 
Martes, 18 Julio, 2000

Páginas