Comunidades Autónomas

LLEI 8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.LLEI 8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

Fecha: 
Martes, 4 Julio, 2000

LLEI 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques.LEY 6/2000, de 19 de junio, de pensiones periódicas.

El Presidente

de la Generalidad de Cataluña

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

Fecha: 
Martes, 4 Julio, 2000

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000 (DOGC núm. 3144, pàg. 6172, de 22.5.2000).

Havent observat errades en el text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3144, pàg. 6172, de 22.5.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 6188, manca una disposició addicional entre la disposició addicional cent seixantena i les disposicions finals:

Fecha: 
Jueves, 22 Junio, 2000

DECRET 202/2000, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del Jurat d’Expropiació de Catalunya.DECRET 202/2000, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del Jurat d’Expropiació de Catalunya.

La Generalitat disposa de la potestat d’autoorganització i de la competència exclusiva per regular les normes de procediment administratiu derivades de l’especialitat de la seva organització, de conformitat amb l’apartat 9.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Fecha: 
Jueves, 22 Junio, 2000

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 4 d’abril de 2000, de modificació de l’Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 4 d’abril de 2000, de modificació de l’Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000 (DOGC núm. 3122, pàg. 4616, de 17.4.2000).

Havent observat errades al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3122, pàg. 4616, de 17.4.2000, es detalla la correcció oportuna.

A la comarca del Baix Llobregat, on diu:

Fecha: 
Martes, 30 Mayo, 2000

Páginas