Autonomous Communities

LEY FORAL 26/2001, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas. NavarraLEY FORAL 26/2001, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRAHago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de modificación de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Date: 
Monday, 17 December, 2001

LEY FORAL 27/2001, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.LEY FORAL 27/2001, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRAHago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.

Date: 
Monday, 17 December, 2001

LEY 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.LEY 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURASea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

Date: 
Saturday, 15 December, 2001

ORDRE de 12 de desembre de 2001, sobre manaments de pagament a justificar.ORDRE de 12 de desembre de 2001, sobre manaments de pagament a justificar.

L’article 50 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, regula el règim dels manaments de pagament a justificar de caràcter esporàdic.

Date: 
Friday, 14 December, 2001

DECRET 316/2001, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 306/1998, d’1 de desembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.DECRET 316/2001, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 306/1998, d’1 de desembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

En general els sistemes públics no contributius de protecció social a Europa s’han dissenyat amb uns paràmetres universalistes amb un tractament idèntic per a tothom. La protecció no s’ajusta prou, en molts casos, a les necessitats reals de cada família.

Date: 
Tuesday, 11 December, 2001

LEY FORAL 22/2001, de 27 de noviembre, de modificación del artículo 273 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. NavarraLEY FORAL 22/2001, de 27 de noviembre, de modificación del artículo 273 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRAHago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de modificación del artículo 273 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Date: 
Friday, 7 December, 2001

Pages