Autonomous Communities

LLEI 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.LLEI 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Friday, 11 January, 2002

LLEI 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària.LLEI 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària.

El President

de la generalitat de catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Wednesday, 9 January, 2002

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya (DOGC núm. 3355, pàg. 4380, de 26.3.2001).CORRECCIÓ D’ERRADA a la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya (DOGC núm. 3355, pàg. 4380, de 26.3.2001).

Havent observat una errada al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3355, pàg. 4380, de 26.3.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 4383, a l’article 28, Tipus d’infraccions, on diu:

Date: 
Tuesday, 8 January, 2002

LLEI 17/2001, de 31 de desembre, de modificació de la Llei 5/1990, del 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya.


LLEI 17/2001, de 31 de desembre, de modificació de la Llei 5/1990, del 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya.

El President de la Generalitat
de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Friday, 4 January, 2002

Ley 17/2001, de 14 de diciembre, de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma de ExtremaduraLey 17/2001, de 14 de diciembre, de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma de ExtremaduraEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURASea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

Date: 
Thursday, 3 January, 2002

LEY 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.LEY 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:

Date: 
Monday, 31 December, 2001

Pages