Autonomous Communities

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).

Havent observat una errada al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3278, pàg. 15462, de 1.12.2000, se’n detalla la correcció oportuna.

A la pàgina 15464, a la comarca del Baix Camp, on diu:

"Prades, 22 d’agost i 22 d’octubre.",

Date: 
Tuesday, 25 September, 2001

QÜESTIÓ d’inconstitucionalitat número 2140/1993, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte de diversos preceptes del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990, de 12 de juliol, que va aprovar el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria urbanística, així com del Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, que va aprovar el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana (sentència).QÜESTIÓ d’inconstitucionalitat número 2140/1993, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte de diversos preceptes del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990, de 12 de juliol, que va aprovar el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria urbanística, així com del Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, que va aprovar el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana (sentència).

Date: 
Monday, 17 September, 2001

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja.CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja.Advertidos errores en la Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 172, de 19 de julio, se procede a su corrección en los términos que se expresan:

Date: 
Wednesday, 5 September, 2001

DECRET 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de casinos de joc.DECRET 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de casinos de joc.

En virtut de la competència exclusiva atribuïda a la Generalitat de Catalunya en matèria de casinos, jocs i apostes per l’article 9.32 de l’Estatut d’autonomia, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc i, posteriorment, la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

Date: 
Wednesday, 1 August, 2001

Pages