Autonomous Communities

DECRET 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’Àgència Catalana de l’Aigua.DECRET 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’Àgència Catalana de l’Aigua.

La Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, va crear l’Agència Catalana de l’Aigua com a entitat pública adscrita al Departament de Medi Ambient, conferint-li, en qualitat d’administració hidràulica, l’exercici de competències en matèria d’aigües.

Date: 
Tuesday, 10 July, 2001

LEY 7/2001, de 22 de junio, de Turismo. AsturiasLEY 7/2001, de 22 de junio, de Turismo.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIASSea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Turismo.

Date: 
Friday, 6 July, 2001

ORDRE de 22 de maig de 2001, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2002.ORDRE de 22 de maig de 2001, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2002.

Atès el que disposen l’article 11 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; el Decret 177/1980 de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997 de 25 de juny, i pel Decret 146/1998 de 23 de juny;

Date: 
Wednesday, 4 July, 2001

LEY 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura. (Testamento Vital)LEY 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LAJUNTA DE EXTREMADURASea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

Date: 
Tuesday, 3 July, 2001

LEY 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears.

          LEY 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears.


EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARSSea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley.

Date: 
Thursday, 28 June, 2001

LEY 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears.

          LEY 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears.


EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARSSea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley.

Date: 
Thursday, 28 June, 2001

LLEI 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.LLEI 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Wednesday, 27 June, 2001

LEY 9/2001, de 18 de junio, de Creación de la Comarca de la Comunidad de Calatayud. AragónLEY 9/2001, de 18 de junio, de Creación de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el "Boletín Oficial de Aragón" y en el "Boletín Oficial del Estado", todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Date: 
Wednesday, 27 June, 2001

Pages