CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (DOGC núm. 3443, pàg. 12202, d’1.8.2001).CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (DOGC núm. 3443, pàg. 12202, d’1.8.2001).

Havent observat errades al text del Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 3443, pàg. 12202, d’1.8.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 12204, a l’article 10, segon paràgraf, on diu:

"Grans establiments comercials superiors als 45.000 m de superfície de venda",

ha de dir:

"Grans establiments comercials superiors als 45.000 m2 de superfície de venda".

A la pàgina 12204, annex 1, a la fórmula del càlcul del dimensionament alimentari PTSEC 2001-2204, on diu:

"A=AO-DA’(1) (M ptes.); B=OA-DA’(%) DA’; C=creixement MEC (2) (m2)",

ha de dir:

"A=AO-DA’(1) (M ptes.); B= OA-DA’ (%);

DA’;

C=creixement MEC (2) (m2)".

A la pàgina 12207, annex 2, a la formula del càlcul del dimensionament no alimentari PTSEC 2001-2204, on diu:

"A=ONA-DNA’(1); B=ONA-DNA’(%)DNA’; C=creixement GEC (2) (m2)",

ha de dir:

"A=ONA-DNA’(1) (M ptes.); B = ONA-DNA’ (%);

DNA’;

C=creixement GEC (2) (m2)"

Barcelona, 4 d’octubre de 2001

Pilar Plaza Arnaiz

Advocada en cap de l’Assessoria Jurídica

Date: 
Tuesday, 30 October, 2001