DECRET 266/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen la creació, l’organització i les funcions de les oficines d’atenció ciutadana.DECRET 266/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen la creació, l’organització i les funcions de les oficines d’atenció ciutadana.

Un dels objectius de la modernització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya és agilitzar les seves relacions amb la ciutadania per tal de garantir els seus drets i facilitar el compliment de les seves obligacions.

Per això, a més de treballar per facilitar una relació interactiva del ciutadà/ana amb l’Administració mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, la Generalitat de Catalunya vol garantir l’atenció presencial de la seva Administració apropant-la a la ciutadania amb la creació de les oficines d’atenció ciutadana.

L’element territorial aconsella adscriure orgànicament les oficines, excepte la de Barcelona, a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat de la demarcació corresponent i funcionalment a la unitat directiva competent en matèria d’atenció ciutadana.

De conformitat amb el que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, a proposta del conseller en cap de la Generalitat i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Concepte

Les oficines d’atenció ciutadana són dependències administratives d’atenció directa, la finalitat de les quals és facilitar les relacions entre la ciutadania i l’Administració de la Generalitat.

Article 2

Funcions

Les funcions que duran a terme les oficines d’atenció ciutadana són:

a) Informar a la ciutadania i les entitats sobre els serveis i l’organització de la Generalitat de Catalunya.

b) Informar sobre les característiques i fases dels diferents procediments que afecten l’Administració de la Generalitat.

c) Actuar com a unitat de presentació de documents i registre d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el Decret 360/1994, de 15 de desembre, de registre d’entrades i sortides de documents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

d) Ajudar en la formalització d’impresos administratius i en la redacció formal de sol·licituds, peticions i suggeriments dirigits a l’Administració.

e) Canalitzar i derivar, d’acord amb la Llei esmentada, cap als serveis competents de l’Administració de la Generalitat o altres administracions públiques, les peticions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.

f) Realitzar aquelles funcions que li siguin encomanades pel/ per la director/a general d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència.

Article 3

Creació, modificació, supressió

La creació de les oficines d’atenció ciutadana, la seva modificació i supressió es farà mitjançant una ordre del conseller en cap de la Generalitat, sens perjudici del que preveu la disposició addicional d’aquest Decret.

Article 4

Assimilació orgànica i adscripció

Les oficines d’atenció ciutadana, amb nivell orgànic de negociat, depenen orgànicament de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat de la seva demarcació i funcionalment de la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència.

L’oficina d’atenció ciutadana de Barcelona depèn orgànicament i funcionalment de la Direcció General d’Atenció Ciutadana.

Article 5

Cap d’oficina

A cada oficina hi ha un/una cap al/a la qual correspon la direcció del personal adscrit i de les activitats de l’oficina, vetllant pel seu correcte funcionament.

Article 6

Xarxa d’Oficines d’Atenció Ciutadana

Les oficines d’atenció ciutadana que en cada moment estiguin creades integren la Xarxa d’Oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions addicionals

—1 Es creen les oficines d’atenció ciutadana de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i de les Terres de l’Ebre, aquesta última amb seu a Amposta.

—2 Les previsions incloses en aquest Decret per a les oficines d’atenció ciutadana s’entenen sens perjudici de l’establert en el Decret 338/1995, de 28 de desembre, de regulació de la Xarxa d’oficines de Benestar Social.

Disposició derogatòria

Queda derogada qualsevol disposició d’igual o inferior rang que s’oposi o contradigui el que estableix el present Decret.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 9 d’octubre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró

Conseller en cap

Date: 
Thursday, 18 October, 2001