DECRET 257/2001, de 25 de setembre, pel qual es crea el Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de les Terres de l’Ebre.DECRET 257/2001, de 25 de setembre, pel qual es crea el Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de les Terres de l’Ebre.

El Decret 79/2001, de 6 de març, de creació de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, preveu que abans de l’1 de gener de 2002 s’adoptin les disposicions reglamentàries adients per tal que els departaments de l’Administració de la Generalitat adeqüin la seva estructura territorial a la nova situació derivada de l’aplicació de la disposició esmentada.

En compliment de la previsió normativa es crea, mitjançant aquest Decret, el Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de les Terres de l’Ebre, la qual cosa comporta la revisió de l’estructura territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques que estableix el Decret 83/1998, de 31 de març, modificat pel Decret 217/2000, de 26 de juny.

De conformitat amb les previsions de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació, abast territorial i seu

1.1 Es crea el Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de les Terres de l’Ebre, que comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

1.2 El Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge de les Terres de l’Ebre té la seu a la ciutat de Tortosa.

Article 2

Funcions

Corresponen al Servei Territorial les funcions que estableix l’article 43.1 del Decret 83/1998, de 31 de març, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Article 3

Dependència

El Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge de les Terres de l’Ebre depèn de la Subdirecció General d’Habitatge i Gestió de la Rehabilitació.

Disposicions addicionals

—1 El Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de Tarragona ha de donar suport tècnic i administratiu al Servei Territorial de les Terres de l’Ebre fins que la seva estructura interna sigui operativa.

—2 S’entenen adaptades al que disposa aquest Decret les disposicions següents: l’article 43.1 i 9 del Decret 83/1998, de 31 de març, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Disposicions finals

—1 Es faculta el conseller de Política Territorial i Obres Públiques per al desplegament i l’execució d’aquest Decret i el conseller d’Economia i Finances perquè faci les adaptacions pressupostàries necessàries per donar-hi compliment.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà que s’hagi publicat al DOGC.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Pere Macias i Arau

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Date: 
Wednesday, 3 October, 2001