DECRET 261/2001, de 25 de setembre, d’ampliació dels límits del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.DECRET 261/2001, de 25 de setembre, d’ampliació dels límits del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

La Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa, va determinar la zona declarada paratge natural d’interès nacional mitjançant un polígon provisional. Posteriorment, la disposició final primera de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, assignà a aquest espai protegit la denominació de parc natural. La concreció dels límits del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’àmbit territorial de les zones declarades reserva natural van ser aprovats pel Decret 71/1986, de 13 de febrer.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va sol·licitar a la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa l’inici d’estudis previs per analitzar la possibilitat de l’ampliació del parc natural en aquest municipi.

Els estudis duts a terme per valorar els diferents aspectes a tenir en compte per tal d’ampliar l’àrea del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb la inclusió del territori del terme municipal de Sant Feliu de Pallerols que en l’actualitat no està integrat en el parc, posen de manifest la necessitat de materialitzar aquesta ampliació.

Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ha acordat sol·licitar la continuació del procés d’ampliació del parc;

Atès el que disposa la disposició final primera de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals;

A proposta del conseller de Medi Ambient, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

—1 S’aprova la incorporació a l’àmbit del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa de la totalitat del territori del terme municipal de Sant Feliu de Pallerols que no estava integrat en el parc.

—2 S’exclouen els espais classificats com a sol urbà o urbanitzable en el planejament urbanístic del municipi que s’incorpora.

—3 D’acord amb el que disposa l’article 16.3 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, l’àmbit territorial que descriu el punt 1 d’aquest article queda inclòs en el Pla d’espais d’interès natural, sens perjudici del seu caràcter d’espai natural de protecció especial.

Disposició final

El present Decret entrarà en vigor l’endemà que s’hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

Date: 
Tuesday, 9 October, 2001