CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit (DOGC núm. 3107, pàg. 3464, de 27.3.2000).CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit (DOGC núm. 3107, pàg. 3464, de 27.3.2000).

Havent observat una errada al text del esmentat Decret, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3107, pàg. 3464, de 27.03.2000, se’n detalla l’oportuna correcció.

A la pàgina 3468, apartat 4.1.7.b), on diu:

"Per al compliment de les disposicions anteriors, podran utilitzar-se como a referència les normes UNE-EN 50083-1 + Amd. i prUNE-EN 50083-82."

ha de dir:

"Per al compliment de les disposicions anteriors, podran utilitzar-se como a referència les normes UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-1/A1, UNE-EN 50083-1/A2, UNE-EN 50083-2, UNE-EN 50083-2/A1 i prUNE-EN 500083 de CENELEC."

Barcelona, 27 d’abril de 2000

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

Conseller de la Presidència

Fecha: 
Martes, 23 Mayo, 2000