CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 116/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable (DOGC núm. 3107, pàg. 3462, de 27.3.2000)CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 116/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable (DOGC núm. 3107, pàg. 3462, de 27.3.2000).

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3107, pàg. 3462, de 27.3.2000, se’n detalla l’oportuna correcció.

A la pàgina 3464, on diu:

"Per al compliment de les disposicions anteriors, podran utilitzar-se como a referència les normes UNE-EN 50083-1 + Amd. i prUNE-EN 50083-82.";

ha de dir:

"Per al compliment de les disposicions anteriors, podran utilitzar-se com a referència les normes UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-1/A1, UNE-EN 50083-1/A2, UNE-EN 50083-2, UNE-EN 50083-2/A1 i prUNE-EN 50083 de CENELEC."

Barcelona, 27 d’abril de 2000

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

Conseller de la Presidència

Fecha: 
Martes, 23 Mayo, 2000