Resoluciones

Els estatuts d'una societat, després d'haver proclamat la gratuïtat del càrrec d'administrador, poden disposar la retribució de l'administrador per uns altres serveis o per la seva vinculació laboral per a l'acompliment d'unes altres activitats alienes a l'exercici de les facultats de gestió i representació inherents a aquell càrrec, sempre que quedi suficientment clar que es tracta d'aquestes altres funcions.

Resolució de 16 de novembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de La Corunya, per la qual es resol no practicar la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una companyia, en relació amb la retribució dels administradors.

Date: 
Friday, 3 December, 2021

Es resol no practicar la inscripció de determinats articles estatutaris d'una mutualitat: article 39.1 del RD 1430/2002, disposa que «la junta directiva constarà del nombre de membres que determini cada estatut», no podent estimar-se complerta amb la mera referència al màxim de components que pogués tenir i en tractar-se d'entitats d'interès públic, hauran de tenir una comissió d'auditoria de conformitat amb el prescrit en l'article 529 quaterdecies de la Llei de Societats de Capital.

Resolució de 22 d'octubre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil accidental VIII de Madrid, per la qual es resol no practicar la inscripció de determinats articles estatutaris segons la redacció aprovada en l'assemblea general d'una mutualitat i elevats a públic en escriptura.

Date: 
Monday, 22 November, 2021

Pages