Resoluciones

Vigent la nota marginal de tancament per baixa provisional en l'Índex d'Entitats, no podrà practicar cap seient en el full obert a la societat afectada, fora de perill les excepcions 276 i 277 del Reglament de l'impost de societats. I produït tal tancament, ni tan sols pot inscriure's – com pretén la recurrent – el cessament de l'administradora.

Resolució de 18 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles I de Màlaga, per la qual resol no practicar la inscripció d'una escriptura de renúncia al càrrec d'administrador únic per trobar-se la societat de baixa provisional en l'Índex d'Entitats del Ministeri d'Hisenda, i per haver-hi-li estat revocat el número d'identificació fiscal.

Date: 
Wednesday, 16 February, 2022

En la instància de presentació de comptes anuals d'una societat obligada a verificació comptable i corresponent a l'exercici 2020, ha de fer-se constar, com exigeix el model oficial, el codi que ha de constar en la casella de la sol·licitud és la de l'auditor, persona física o jurídica que hagués verificat els comptes i que figura si escau inscrit al Registre Mercantil com a tal, [cuya] inscripció al Registre oficial d'auditors de comptes ha hagut de verificar el registrador.

Resolució de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles de La Rioja, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Date: 
Wednesday, 16 February, 2022

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució d'11 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil XIV de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Date: 
Monday, 14 February, 2022

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució de 10 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil XXIII de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Date: 
Monday, 14 February, 2022

Se suspende la inscripción solicitada de cambio de denominación, dado que, con esta modificación, en unión a su objeto social y la actividad profesional del socio único, correspondería a una sociedad profesional, la cual deberá atenerse a las especificaciones y requisitos establecidos en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles de Huelva a inscribir una escritura de cambio de denominación de una sociedad.

Date: 
Monday, 14 February, 2022

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada, són qualificades negativament per no complimentar-se el formulari relatiu a la declaració d'identificació del titular real.

Resolució de 12 de gener de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil I de Madrid, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2020.

Date: 
Monday, 14 February, 2022

No pot confirmar-se la qualificació, ja que no pot tenir-se en compte l'argumentació de contingut calificatori que, de manera extemporània, al·lega el registrador en el seu informe.

Resolució de 20 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil i de béns mobles XVII de Barcelona, per la qual es resol no practicar el dipòsit de comptes anuals sota l'al·legació que no aporta l'informe de l'auditor nomenat i inscrit amb caràcter voluntari.

Date: 
Tuesday, 4 January, 2022

Els administradors de la societat anònima exerciran el càrrec durant el termini que assenyalin els estatuts socials, que no podrà excedir sis anys i haurà de ser igual per a tots ells. Els administradors podran ser reelegits per al càrrec, una o diverses vegades, per períodes d'igual durada màxima.

Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador mercantil II d'Alacant, per la qual es resol no practicar les inscripcions corresponents als acords de renovació de consellers i càrrecs adoptats per la junta general i el consell d'administració d'una societat.

Date: 
Tuesday, 4 January, 2022

Pages