En l'expedient es debat al voltant del règim de protecció de creditors aplicable, en una societat de responsabilitat limitada, a una reducció de capital per amortització de participacions pròpies, prèviament adquirides per compra amb una antelació de gairebé tres anys a la data d'adopció de l'acord corresponent.

Date: 
Friday, 2 December, 2022