Autonomous Communities

LEY 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.LEY 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURASea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

Date: 
Saturday, 15 December, 2001

ORDRE de 12 de desembre de 2001, sobre manaments de pagament a justificar.ORDRE de 12 de desembre de 2001, sobre manaments de pagament a justificar.

L’article 50 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, regula el règim dels manaments de pagament a justificar de caràcter esporàdic.

Date: 
Friday, 14 December, 2001

DECRET 316/2001, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 306/1998, d’1 de desembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.DECRET 316/2001, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 306/1998, d’1 de desembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

En general els sistemes públics no contributius de protecció social a Europa s’han dissenyat amb uns paràmetres universalistes amb un tractament idèntic per a tothom. La protecció no s’ajusta prou, en molts casos, a les necessitats reals de cada família.

Date: 
Tuesday, 11 December, 2001

LEY FORAL 22/2001, de 27 de noviembre, de modificación del artículo 273 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. NavarraLEY FORAL 22/2001, de 27 de noviembre, de modificación del artículo 273 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRAHago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de modificación del artículo 273 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Date: 
Friday, 7 December, 2001

Pages