Autonomous Communities

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 119/2002, de 16 d’abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya (DOGC núm. 3620, pàg. 6901, de 22.4.2002).CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 119/2002, de 16 d’abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya (DOGC núm. 3620, pàg. 6901, de 22.4.2002).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentat Decret, tramès al DOGC i publicat al núm. 3620, pàg. 6901, de 22.4.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 6901, a l’article 3.2, apartat c).A), on diu:

"...Comissió de Justícia i Dret...",

Date: 
Wednesday, 15 May, 2002

DECRET 129/2002, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals del Pla del Penedès i de Puigdàlber.DECRET 129/2002, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals del Pla del Penedès i de Puigdàlber.

El 30 d’abril de 1998, el Ple de l’Ajuntament de Puigdàlber va acordar iniciar un expedient de segregació de part del terme municipal del Pla del Penedès per agregar-lo al de Puigdàlber, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb l’article 13.1.b) i c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Date: 
Wednesday, 15 May, 2002

DECRET 131/2002, de 30 d’abril, de declaració del parc natural de la serra del Montsant.DECRET 131/2002, de 30 d’abril, de declaració del parc natural de la serra del Montsant.

A la comarca del Priorat es troba l’espai natural de la serra del Montsant. El seu particular relleu, la complicada orografia, l’elevada diversitat biològica i l’escàs grau d’artificialització configuren un paisatge singular i de gran valor que conté espècies vegetals d’interès i esdevé alhora una de les principals reserves de fauna de les serralades litorals mediterrànies.

Date: 
Wednesday, 15 May, 2002

LEY FORAL 11/2002, de 6 de mayo sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.LEY FORAL 11/2002, de 6 de mayo sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRAHago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.

Date: 
Monday, 13 May, 2002

LEY 10/2002, de 3 de mayo, de Creación de la Comarca del Bajo Aragón.LEY 10/2002, de 3 de mayo, de Creación de la Comarca del Bajo Aragón.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno que se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Date: 
Wednesday, 8 May, 2002

LEY 9/2002,de 3 de mayo, de creación de la Comarca de La Jacetania. AragónLEY 9/2002,de 3 de mayo, de creación de la Comarca de La Jacetania.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón »y en el «Boletín Oficial del Estado »,todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Date: 
Wednesday, 8 May, 2002

LEY 9/2002,de 3 de mayo, de creación de la Comarca de La Jacetania. AragónLEY 9/2002,de 3 de mayo, de creación de la Comarca de La Jacetania.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón »y en el «Boletín Oficial del Estado »,todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Date: 
Wednesday, 8 May, 2002

Pages