Autonomous Communities

LEY del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables.LEY del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables.EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIASSea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Parejas Estables.

Date: 
Friday, 31 May, 2002

LEY 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.LEY 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURASea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

Date: 
Tuesday, 28 May, 2002

LEY 3/2002, de 21 de mayo, para el desarrollo del uso de la firma electrónica en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.LEY 3/2002, de 21 de mayo, para el desarrollo del uso de la firma electrónica en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJASepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

Date: 
Saturday, 25 May, 2002

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, publicada al DOGC núm. 3600, pàg. 5053, de 21.3.2002.CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, publicada al DOGC núm. 3600, pàg. 5053, de 21.3.2002.

Havent observat errades al text de l’esmentada Llei, tramés al DOGC i publicat al núm. 3600, pàg. 5053, de 21.3.2002, se’n detalla l’oportuna correcció.

A la pàg. 5054, títol o epígraf: Exposició de motius, Apartat III, 4t paràgraf, on diu:

"...de capital totalment públic que així...",

Date: 
Friday, 24 May, 2002

DECRET 139/2002, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.DECRET 139/2002, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.

El present Decret es dicta en desplegament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya. La mediació familiar s’instrumenta com a mesura de suport a la família i com a mètode de resolució de conflictes en els supòsits que recull la Llei, per evitar l’obertura de procediments judicials de caràcter contenciós i posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast.

Date: 
Thursday, 23 May, 2002

ORDRE TRE/159/2002, de 16 d’abril, de modificació de l’Ordre de 15 de novembre de 2001, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2002, publicada al DOGC núm. 3524, pàg. 18182, de 29.11.2001 (correcció d’errades publicada al DOGC núm. 3612, pàg. 6123, de 10.4.2002).ORDRE TRE/159/2002, de 16 d’abril, de modificació de l’Ordre de 15 de novembre de 2001, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2002, publicada al DOGC núm. 3524, pàg. 18182, de 29.11.2001 (correcció d’errades publicada al DOGC núm. 3612, pàg. 6123, de 10.4.2002).

Vista l’Ordre de 15 de novembre de 2001, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2002, publicada al DOGC núm. 3524, pàg. 18182, de 29.11.2001;

Date: 
Friday, 17 May, 2002

Pages