Comunidades Autónomas

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000 (DOGC núm. 3144, pàg. 6172, de 22.5.2000).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000 (DOGC núm. 3144, pàg. 6172, de 22.5.2000).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3144, pàg. 6172, de 22.5.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 6184, Disposició addicional cinquanta-quatrena, on diu:

"Cinquanta-quatrena

Fecha: 
Jueves, 21 Septiembre, 2000

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 25 de juliol de 2000, per la qual es desplega el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l’activitat artesanal a Catalunya (DOGC núm. 3198, pàg. 10136, de 4.8.2000).CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 25 de juliol de 2000, per la qual es desplega el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l’activitat artesanal a Catalunya (DOGC núm. 3198, pàg. 10136, de 4.8.2000).

Havent observat una errada en la publicació catalana de l’Ordre de 25 de juliol de 2000, per la qual es desplega el Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l’activitat artesanal a Catalunya, publicada al DOGC núm. 3198, pàg. 10136, de 4.8.2000, se’n detalla l’oportuna correcció:

Fecha: 
Viernes, 18 Agosto, 2000

DECRET 252/2000, de 24 de juliol, sobre l’activitat artesanal a Catalunya.DECRET 252/2000, de 24 de juliol, sobre l’activitat artesanal a Catalunya.

La regulació de la matèria d’artesania estava fins ara regulada en el Decret 233/1984, de 19 de juliol, pel qual es regula l’activitat de l’artesanat a Catalunya i les ordres que el despleguen.

Fecha: 
Viernes, 4 Agosto, 2000

ORDRE de 21 de juliol de 2000, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Can Espadamala de Dalt, als termes municipals de Torelló i Manlleu.ORDRE de 21 de juliol de 2000, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Can Espadamala de Dalt, als termes municipals de Torelló i Manlleu.

El propietari de la finca Can Espadamala de Dalt ha presentat una sol·licitud perquè sigui declarada refugi de fauna salvatge, atès que els terrenys que la componen són cinegèticament d’aprofitament comú, segons disposen la Llei de caça de 4 d’abril de 1970 i el seu Reglament de 25 de març de 1971.

Fecha: 
Miércoles, 2 Agosto, 2000

DECRET 248/2000, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/1998, de 5 de novembre, d’heliports.DECRET 248/2000, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/1998, de 5 de novembre, d’heliports.

La Llei 11/1998, de 5 de novembre, d’heliports, va establir el marc jurídic general al qual s’ha d’ajustar l’establiment dels diferents tipus d’heliports, que requereix ara el seu desenvolupament mitjançant la norma reglamentària corresponent.

Fecha: 
Miércoles, 2 Agosto, 2000

Páginas