Autonomous Communities

DECRET 73/2003, de 18 de març, de regulació de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya.

Preàmbul

La Generalitat de Catalunya va crear i estructurar els seus propis òrgans per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives mitjançant el Decret 223/1983, de 9 de juny. El sistema organitzatiu adoptat aleshores es va basar en un repartiment tripartit de les funcions, en el qual n’eren òrgans competents, a més del conseller o consellera d’Economia i Finances, la Junta Superior de Finances i les corresponents Juntes Territorials de Finances.

Date: 
Tuesday, 25 March, 2003

ORDRE JUI/119/2003, de 18 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia i Interior.

La disposició addicional segona de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002), estableix que durant el primer trimestre de 2003, cada un dels departaments de la Generalitat de Catalunya ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, només amb efectes informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen en què s’identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d’elles i la quota corresponent.

Date: 
Monday, 24 March, 2003

LEY 10/2003, de 14 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓNEn nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Date: 
Friday, 21 March, 2003

LEY 7/2003, de 12 de marzo, de creación de la Comarca de la Comunidad de Teruel. AragónEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓNEn nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Date: 
Wednesday, 19 March, 2003

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, pàg. 3326, de 20.2.2003).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3826, pàg. 3326, de 20.2.2003, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 3326, al tercer paràgraf del preàmbul, on diu:

"El rei Jaume II va crear els Estudis Generals de Lleida, ...",

ha de dir:

"El rei Jaume II va crear l’Estudi General de Lleida, ...".

Date: 
Wednesday, 19 March, 2003

LEY 8/2003, de 12 de marzo, de Creación de la Comarca del Bajo Martín. AragónEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓNEn nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Date: 
Wednesday, 19 March, 2003

LEY 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. ExtremaduraEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURASea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Date: 
Tuesday, 18 March, 2003

Pages