Autonomous Communities

ORDRE TIC/243/2003, de 21 de maig, de modificació de l'Ordre de 10 de desembre de 2002, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2003, publicada al DOGC núm. 3786, pàg. 22429, de 20.12.2002 (Correcció d'errades al DOGC núm. 3810, pàg. 1636, de 29.1.2003).

Vista l'Ordre de 10 de desembre de 2002, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2003, publicada al DOGC núm. 3786, pàgina 22429, de 20.12.2002;

Atès que amb posterioritat a la publicació de l'Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Ajuntament de la Galera ha formulat una proposta diferent de la feta inicialment sobre les dues festes locals que corresponen al seu municipi, i en ús de les atribucions que em són concedides,

Ordeno:

Date: 
Monday, 2 June, 2003

DECRETO 100/2003, de 6 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y el funcionamiento del Registro de Voluntades Anticipadas.

El Estatuto de Autonomía de Aragón recoge en su artículo 39 la competencia de ejecución de la legislación general del Estado en la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.17 de la Constitución Española. Del mismo modo, el artículo 35.1.40 del Estatuto de Autonomía de Aragón confiere a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Sanidad e higiene.

Date: 
Wednesday, 28 May, 2003

DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Exposició de motius

La Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, va esdevenir una peça clau i fonamental en la construcció d'un nou règim local català, d'acord amb les previsions de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i amb ple respecte de les bases establertes a nivell estatal, en els termes del que preveu la Constitució de 1978.

Date: 
Tuesday, 20 May, 2003

ORDRE TIC/207/2003, de 7 de maig, de modificació de l'Ordre TIC/417/2002, de 10 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2003, publicada al DOGC núm. 3786, pàgina 22429, de 20.12.2002 (correcció d'errades publicada al DOGC núm. 3810, pàgina 1636, de 29.1.2003).

Vista l'Ordre TIC/417/2002, de 10 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2003, publicada al DOGC núm. 3786, pàgina 22429, de 20.12.2002;

Atès que amb posterioritat a la publicació de l'Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya alguns ajuntaments han formulat diverses propostes sobre les dues festes locals que corresponen al seu municipi i agregats, i en ús de les atribucions que em són concedides,

Ordeno:

Date: 
Wednesday, 14 May, 2003

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives (DOGC núm. 3679, pàg. 13014, de 17.7.2002).

Havent observat diverses errades al text de la Llei esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3679, pàg. 13014, de 17.7.2002, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàgina 13017, a l'article 19, Baixa, on diu:

"6. [...] i amb els requisits establerts per l'article 56.3.",

ha de dir:

"6. [...] i amb els requisits establerts per l'article 56.4.".

Date: 
Tuesday, 13 May, 2003

ORDRE PTO/197/2003, de 29 d'abril, per la qual es fixen nous preus màxims de venda o adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

El Decret 157/2002, d'11 de juny, pel qual s'estableix el règim dels habitatges amb protecció oficial, es determinen els ajuts públics en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1/2002, d'11 de gener, sobre mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl, estableix a l'article 19 els preus màxims de venda o adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Date: 
Monday, 12 May, 2003

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Correcció d'errades a la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3855, pàg. 6730, d'1.4.2003).

Havent observat diverses errades en la publicació de la Correcció d'errades esmentada, al DOGC núm. 3855, pàg. 6730, d'1.4.2003, i en la Correcció d'errades publicada DOGC núm. 3875, pàg. 8695, de 2.5.2003, que tenien per objecte esmenar la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3791, pàg.

Date: 
Thursday, 8 May, 2003

RESOLUCIÓ TIC/1232/2003, de 14 d'abril, per la qual es publiquen els municipis amb canvis en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada.

D'acord amb el que disposa l'article 3 de l'Ordre de 29 de novembre de 2002, per la que s'estableix el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada, i independentment de la publicitat en l'àmbit local que en facin en el seu moment cadascun dels ajuntaments afectats en virtut del que estableix l'article 4.1 de la disposició esmentada,

Resolc:

Date: 
Wednesday, 7 May, 2003

Pages