Autonomous Communities

ORDRE ECF/314/2003, de 25 de juny, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 620, 627 i 629 de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i es fixa la quota de la taxa que grava el subministrament del model 620 en suport paper.

En el marc del nou sistema de finançament, la Generalitat de Catalunya té assumides competències en l'àmbit de la gestió i liquidació de tributs cedits, entre les quals cal incloure la relativa a l'aprovació dels models d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Date: 
Tuesday, 15 July, 2003

ORDEN de 19 de junio de 2003, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el modelo Informatizado «N01. Indices Notariales, declaración informativa a efectos tributarios», y se dictan instrucciones para su gestión y presentación.

      El nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, de aplicación desde el 1 de enero de 2002, ha operado, entre otras cuestiones, una ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos.
Date: 
Tuesday, 15 July, 2003

ORDRE ECF/311/2003, de 26 de juny, per la qual s'aprova el contingut del model de contracte d'arrendament de finques urbanes.

En el marc del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes, la Generalitat de Catalunya té assumides competències en l'àmbit de la gestió i liquidació de tributs cedits, entre les quals cal incloure la relativa a l'aprovació del model de contracte d'arrendament de finques urbanes, operació subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Date: 
Monday, 14 July, 2003

LLEI 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Monday, 30 June, 2003

LLEI 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Friday, 27 June, 2003

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Correcció d'errades al Decret 139/2002, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya (DOGC núm. 3867, pàg. 7830, de 17.4.2003).Havent observat una errada en la publicació de l'esmentada Correcció d'errades al Decret 139/2002, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, publicada al DOGC núm. 3867, pàgina 7830, de 17.4.2003, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàgina 7831, l'esmena que remet a la pàgina 9140, disposició transitòria primera, punt 1.a), ha de quedar substituïda per la redacció següent.

On diu:

Date: 
Wednesday, 4 June, 2003

ORDRE TIC/243/2003, de 21 de maig, de modificació de l'Ordre de 10 de desembre de 2002, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2003, publicada al DOGC núm. 3786, pàg. 22429, de 20.12.2002 (Correcció d'errades al DOGC núm. 3810, pàg. 1636, de 29.1.2003).

Vista l'Ordre de 10 de desembre de 2002, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2003, publicada al DOGC núm. 3786, pàgina 22429, de 20.12.2002;

Atès que amb posterioritat a la publicació de l'Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Ajuntament de la Galera ha formulat una proposta diferent de la feta inicialment sobre les dues festes locals que corresponen al seu municipi, i en ús de les atribucions que em són concedides,

Ordeno:

Date: 
Monday, 2 June, 2003

DECRETO 100/2003, de 6 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y el funcionamiento del Registro de Voluntades Anticipadas.

El Estatuto de Autonomía de Aragón recoge en su artículo 39 la competencia de ejecución de la legislación general del Estado en la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.17 de la Constitución Española. Del mismo modo, el artículo 35.1.40 del Estatuto de Autonomía de Aragón confiere a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de Sanidad e higiene.

Date: 
Wednesday, 28 May, 2003

Pages