Autonomous Communities

LEY FORAL 20/2001, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.LEY FORAL 20/2001, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRAHago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

Date: 
Wednesday, 26 September, 2001

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2001 (DOGC núm. 3278, pàg. 15462, d’1.12.2000).

Havent observat una errada al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3278, pàg. 15462, de 1.12.2000, se’n detalla la correcció oportuna.

A la pàgina 15464, a la comarca del Baix Camp, on diu:

"Prades, 22 d’agost i 22 d’octubre.",

Date: 
Tuesday, 25 September, 2001

Pages