Autonomous Communities

LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Wednesday, 16 July, 2003

LLEI 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.El President

de la Generalitat de CatalunyaSia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següentLLEIPreàmbul


Date: 
Wednesday, 16 July, 2003

ORDRE ECF/314/2003, de 25 de juny, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 620, 627 i 629 de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i es fixa la quota de la taxa que grava el subministrament del model 620 en suport paper.

En el marc del nou sistema de finançament, la Generalitat de Catalunya té assumides competències en l'àmbit de la gestió i liquidació de tributs cedits, entre les quals cal incloure la relativa a l'aprovació dels models d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Date: 
Tuesday, 15 July, 2003

ORDEN de 19 de junio de 2003, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el modelo Informatizado «N01. Indices Notariales, declaración informativa a efectos tributarios», y se dictan instrucciones para su gestión y presentación.

      El nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, de aplicación desde el 1 de enero de 2002, ha operado, entre otras cuestiones, una ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos.
Date: 
Tuesday, 15 July, 2003

ORDRE ECF/311/2003, de 26 de juny, per la qual s'aprova el contingut del model de contracte d'arrendament de finques urbanes.

En el marc del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes, la Generalitat de Catalunya té assumides competències en l'àmbit de la gestió i liquidació de tributs cedits, entre les quals cal incloure la relativa a l'aprovació del model de contracte d'arrendament de finques urbanes, operació subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Date: 
Monday, 14 July, 2003

LLEI 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Monday, 30 June, 2003

LLEI 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Friday, 27 June, 2003

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Correcció d'errades al Decret 139/2002, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya (DOGC núm. 3867, pàg. 7830, de 17.4.2003).Havent observat una errada en la publicació de l'esmentada Correcció d'errades al Decret 139/2002, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, publicada al DOGC núm. 3867, pàgina 7830, de 17.4.2003, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàgina 7831, l'esmena que remet a la pàgina 9140, disposició transitòria primera, punt 1.a), ha de quedar substituïda per la redacció següent.

On diu:

Date: 
Wednesday, 4 June, 2003

Pages