Comunidades Autónomas

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3025, pàg. 15005, de 29.11.1999)CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3025, pàg. 15005, de 29.11.1999).

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 3025, pàg. 15005, de 29.11.1999, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 15006, article 7, on diu:

Fecha: 
Martes, 30 Noviembre, 1999

LEY 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios Profesionales de la Región de MurciaLEY 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIASea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia.

Fecha: 
Viernes, 26 Noviembre, 1999

ORDRE de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000ORDRE de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000.

Atès el que disposen l’article 37 de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març; el Decret 17/1982, de 28 de gener, i l’Ordre de 29 de juliol de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes oficials per a l’any 2000 a Catalunya, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Fecha: 
Jueves, 25 Noviembre, 1999

DECRETO 206/1999, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Registro de asociaciones.DECRETO 206/1999, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Registro de asociaciones.Este Decreto da cumplimiento y desarrolla, parcialmente, la Ley 7/1997, de 18 de junio, de asociaciones, que se dictó en uso de la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña, expresada en el artículo 9.24 del Estatuto de autonomía de Cataluña.


Fecha: 
Jueves, 2 Septiembre, 1999

Páginas