Comunidades Autónomas

DECRET 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de casinos de joc.DECRET 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de casinos de joc.

En virtut de la competència exclusiva atribuïda a la Generalitat de Catalunya en matèria de casinos, jocs i apostes per l’article 9.32 de l’Estatut d’autonomia, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc i, posteriorment, la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

Fecha: 
Miércoles, 1 Agosto, 2001

DECRET 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.DECRET 211/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.

D’acord amb el que estableix el preàmbul de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials, la tendència a la globalització de les relacions econòmiques afecta, d’una manera molt profunda, la ràpida evolució d’un sector cabdal en l’economia catalana com és el de la distribució comercial.

Fecha: 
Miércoles, 1 Agosto, 2001

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2001, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de la Generalitat de 15 de maig de 2001, pel qual s’aprova definitivament el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre.RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2001, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de la Generalitat de 15 de maig de 2001, pel qual s’aprova definitivament el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de 15 de maig de 2001, va adoptar l’Acord pel qual s’aprova definitivament el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre,

Resolc:

Fecha: 
Viernes, 27 Julio, 2001

Páginas