Comunidades Autónomas

LLEI 5/2002, de 19 d'abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.LLEI 5/2002, de 19 d'abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Fecha: 
Lunes, 29 Abril, 2002

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, pàg. 1070, de 18.1.2002).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, pàg. 1070, de 18.1.2002).

DOGC núm. 3556, de 18 de gener de 2002, pàg. 1071.

Preàmbul

On diu:

"...pel que fa a la renunciabilitat, la Llei exclou...",

ha de dir:

Fecha: 
Miércoles, 24 Abril, 2002

Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud. La RiojaLey 2/2002, de 17 de abril, de Salud.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJASepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

Fecha: 
Martes, 23 Abril, 2002

DECRET 119/2002, de 16 d’abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya.DECRET 119/2002, de 16 d’abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya.

L’Administració de justícia és una administració complexa on hi concorren diferents instàncies amb competències compartides en la matèria, com són el Consell General del Poder Judicial, l’Administració de l’Estat mitjançant el Ministeri de Justícia i les administracions de les comunitats autònomes amb competències transferides en matèria de justícia.

Fecha: 
Lunes, 22 Abril, 2002

LEY 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.LEY 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.PREÁMBULO

I

Fecha: 
Viernes, 19 Abril, 2002

LEY 7/2002, de 15 de abril, de creación de la Comarca del Matarraña/Matarranya.LEY 7/2002, de 15 de abril, de creación de la Comarca del Matarraña/Matarranya.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Fecha: 
Viernes, 19 Abril, 2002

LEY 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón.LEY 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

Fecha: 
Miércoles, 17 Abril, 2002

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la Comarca de Somontano de Barbastro.CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la Comarca de Somontano de Barbastro.

Advertidos errores en la publicación de la citada Ley, inserta en el «Boletín Oficial del Estado», número 91, de 16 de abril de 2002, se formula la oportuna rectificación.

En la página 14265, artículo 1, donde dice: « ... Lascellas, ... », debe decir: « ... Lascellas-Ponzano», y donde dice: « ... Peralta, ... », debe decir: « ... Peralta de Alcofea, ... ».

Fecha: 
Viernes, 12 Abril, 2002

CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la Comarca del Cinca MedioCORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la Comarca del Cinca Medio.

Advertidos errores en la publicación de la citada Ley, inserta en el «Boletín Oficial del Estado», número 91, de 16 de abril de 2002, se formula la oportuna rectificación.

En el sumario y en la página 14259, título de la disposición, donde dice: «... de creación de la Comarca de Cinca Medio», debe decir: «de creación de la Comarca del Cinca Medio».

Fecha: 
Viernes, 12 Abril, 2002

Páginas