Comunidades Autónomas

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2000, per la qual es disposa la publicació dels criteris que informen el Pla general d’inspecció per a l’any 2000.RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2000, per la qual es disposa la publicació dels criteris que informen el Pla general d’inspecció per a l’any 2000.

Vist el que disposa l’article 26 de la Llei de l’Estat 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents,

Resolc:

Disposar la publicació al DOGC dels criteris que informen el Pla general d’inspecció de la Generalitat de Catalunya per a 2000.

Fecha: 
Viernes, 25 Febrero, 2000

Ley 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.PRINCIPADO DE ASTURIASLey 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIASSea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Fecha: 
Miércoles, 9 Febrero, 2000

Ley 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.PRINCIPADO DE ASTURIASLey 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIASSea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Fecha: 
Miércoles, 9 Febrero, 2000

REIAL DECRET 75/2000, de 21 de gener, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.REIAL DECRET 75/2000, de 21 de gener, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

La Constitució espanyola estableix en el seu article 149.1.5a que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Fecha: 
Martes, 8 Febrero, 2000

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo al empleo2606 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo al empleo.


Fecha: 
Miércoles, 26 Enero, 2000

REAL DECRETO 2087/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo al empleoREAL DECRETO 2087/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo al empleo.

Fecha: 
Miércoles, 26 Enero, 2000

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo al empleo2606 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo al empleo.


Fecha: 
Miércoles, 26 Enero, 2000

Páginas