Comunidades Autónomas

ORDRE JUS/212/2002, de 20 de juny, per la qual s’adapten a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques i telefòniques diversos procediments relacionats amb els tràmits que han de fer les entitats jurídiques.ORDRE JUS/212/2002, de 20 de juny, per la qual s’adapten a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques i telefòniques diversos procediments relacionats amb els tràmits que han de fer les entitats jurídiques.

Fecha: 
Martes, 25 Junio, 2002

ORDRE JUS/208/2002, de 13 de juny, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació familiar.ORDRE JUS/208/2002, de 13 de juny, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació familiar.

L’article 24.2 de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, estableix que el Centre de Mediació Familiar de Catalunya retribueix les persones mediadores en els supòsits de gratuïtat de la mediació d’acord amb les tarifes que el Departament de Justícia estableixi.

Fecha: 
Jueves, 20 Junio, 2002

LEY 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción de Viviendas, Accesibilidad y SueloLEY 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción de Viviendas, Accesibilidad y Suelo.EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURASea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

Fecha: 
Miércoles, 19 Junio, 2002

CORRECCIÓN de errores de la Ley Foral 6/2002, de 27 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1998, de 6 de abril, de la Cámara Agraria de Navarra.CORRECCIÓN de errores de la Ley Foral 6/2002, de 27 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1998, de 6 de abril, de la Cámara Agraria de Navarra.

Advertido error en la Ley Foral 6/2002, de 27 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1998, de 6 de abril, de la Cámara Agraria de Navarra, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 104, de 1 de mayo de 2002, procede su subsanación mediante la publicación de la siguiente corrección de errores de la citada Ley Foral

Fecha: 
Miércoles, 19 Junio, 2002

DECRET 166/2002, d’11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.DECRET 166/2002, d’11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.

La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, estableix, en la seva disposició final desena, que el Govern ha d’aprovar la taula de vigència de la legislació urbanística aplicable a Catalunya.

Fecha: 
Miércoles, 19 Junio, 2002

DECRET 157/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix el règim dels habitatges amb protecció oficial, es determinen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1/2002, d’11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl.DECRET 157/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix el règim dels habitatges amb protecció oficial, es determinen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1/2002, d’11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl.

Fecha: 
Lunes, 17 Junio, 2002

ORDRE JUS/187/2002, de 4 de juny, de desplegament de l’estructura orgànica de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques a nivell de negociat, i d’adscripció i assignació de funcions dels negociats d’entitats jurídiques de Girona, Lleida i Tarragona.ORDRE JUS/187/2002, de 4 de juny, de desplegament de l’estructura orgànica de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques a nivell de negociat, i d’adscripció i assignació de funcions dels negociats d’entitats jurídiques de Girona, Lleida i Tarragona.

Fecha: 
Lunes, 10 Junio, 2002

Páginas