Preguntes Freqüents

Qui escull al notari?

Qualsevol ciutadà pot anar al notari que consideri. No obstant això, en els contractes en què actuen diverses parts contractants, l'elecció del notari correspon a qui li correspongui pagar els honoraris notarials.

Qui paga l'escriptura en una compravenda?

A Catalunya, l'article 531.6 del Codi civil català recull que “les despeses de l'atorgament de l'escriptura i de l'expedició de primera còpia i les despeses posteriors a la transmissió són a càrrec dels adquirents, llevat que una disposició especial o un pacte estableixin el contrari”. És a dir, que serà el comprador qui es farà càrrec del pagament de l'escriptura, llevat que es pacti el contrari.

Si no em puc desplaçar, el notari pot venir al meu domicili o a l'hospital?

Sí, els notaris es desplacen als domicilis particulars, hospitals o residències en cas que el ciutadà tingui dificultats per acostar-se a la notaria. És necessari tenir en compte que només poden desplaçar-se dins de la seva mateixa localitat. En el cas de localitats petites que no comptin amb notaria, habitualment es desplaçarà el notari de la localitat més pròxima. Per confirmar-ho, contacta amb ell i t'informarà.

Què cal per fer testament?

Cal anar a qualsevol notari -recorda que sempre pots escollir el notari que vulguis – i simplement portar el DNI. Una vegada li exposis com vols repartir el teu patrimoni, el notari et sol·licitarà la informació addicional que pugui necessitar. A partir d'aquest moment, el notari redactarà el testament que expressi la teva voluntat i et citarà per llegir-lo i signar-lo. No calen ni testimonis ni cap inventari dels béns.

Cal fer un document privat – contracte d'arres – abans de signar una compravenda?

No cal, malgrat que en ocasions es fa amb la voluntat d'assegurar en la mesura del possible que l'operació es portarà a terme. En cas de fer-ho, s'està obligat legalment a complir tot el seu contingut, sempre que no sigui contrari a l'ordenament jurídic. Per això us recomanem consultar-ho prèviament amb un notari.

És possible llegir una escriptura de compravenda amb préstec hipotecari abans de la firma?

Sí, el comprador té dret a revisar l'esborrany de l'escriptura elaborat pel notari durant els tres dies hàbils anteriors a la firma. En cas de no fer-ho abans, el dia de la firma el notari li  explicarà el contingut de l'escriptura i li resoldrà qualsevol dubte abans de signar.

 

CANCEL·LACIÓ DE LA HIPOTECA

Una vegada pagat el préstec, no oblidi cancel·lar la hipoteca

Quan ha pagat íntegrament un préstec o un crèdit, també s'extingeix la hipoteca que garantia el seu pagament.

Però li convé saber que una hipoteca extingida, a més, ha de ser cancel·lada. Si no ho fa, apareixerà com una càrrega en la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat.

Què ha de fer per cancel·lar una hipoteca?

Vostè pot demanar al seu banc un certificat o document que justifiqui el pagament del préstec.

Cancel·lació per caducitat

Si han transcorregut 21 anys comptats des del dia en què el préstec va haver de ser satisfet en la seva totalitat segons el Registre, pot sol·licitar la cancel·lació de la hipoteca per caducitat en el Registre de la Propietat.

Pot fer-se mitjançant escrit o instància del propietari de la finca la firma del qual consti autenticada per un Notari, o bé, pot sol·licitar-se quan s'atorgui una escriptura de la finca.

Cancel·lació per escriptura pública

També pot cancel·lar la hipoteca abans del termini de 21 anys.

Vostè té dret a què el seu banc faci constar en escriptura pública la cancel·lació de la hipoteca davant el notari que vostè esculli.

Quins impostos ha de pagar?

No ha de pagar cap impost. Ni tan sols l'Impost d'Actes Jurídics Documentats.

Però haurà de presentar l'autoliquidació, fent constar la seva exempció, davant l'Agència

Tributaria de Catalunya (http://atc.gencat.cat).

Qui fa la gestió?

Els tràmits de liquidació de l'impost i presentació en el Registre de la Propietat pot fer-los vostè mateix o encarregar la seva gestió a un notari o a un gestor.

 

EL TESTAMENT

Que convé saber abans de fer testament?

Que és un testament notarial?

Un testament notarial és aquell que s'atorga davant d'un notari.

El testador compta amb I’ assessorament  professional d'un notari.

El seu cost és molt assequible.

Vull que els meus béns passin a la meva parella i després als meus fills.

 • Facin dos testaments on els membres de la parella s'institueixin hereus mútuament.

 • Prevegi una substitució vulgar a favor dels fills si la parella renuncia a L’herència o mor abans que el testador.

 • Quan vostè mori, L’hereu rebrà tots els seus béns excepte aquells que vostè hagi exclòs especialment.

He heretat un immoble familiar i vull que passi directament als fills.

 • Faci un lIegat de L’immoble a favor dels fills.

 • Pot atorgar I’usdefruit vitalici a favor de la seva parella (el dret d'usar i gaudir).

La meva parella i jo volem assegurar-nos que els nostres béns passin als fills.

 • Limitin la plena disposició dels béns que hereti el supervivent.

 • També poden impedir que el supervivent canviï el testament.

 • Es recomanable fer un pacte successori, com un contracte que només es pot revocar o modificar de mutu acord entre els atorgants.

 • No és una modalitat gaire habitual per la limitació de llibertat que suposa.

Vull reduir la carrega fiscal de les transmissions hereditàries.

 • Faci un lIegat de l’usdefruit universal recíproc entre la parella.

 • Institueixi hereus directament els fills, que tindran la nua propietat fins a la mort del supervivent.

 • Actualment, no és gaire recomanable aquesta opció ja que no redueix significativament la càrrega fiscal i perjudica la solvència econòmica del supervivent.

Què és la Ilegítima?

 • La Ilegítima és el dret que tenen principalment els fills del testador a rebre un 25% de   L’herència, a repartir entre tots els legitimaris.

 • Si el testador fa alguna atribució en el testament a favor dels legitimaris s'entén que es fa en pagament o a compte de la seva Ilegítima; les donacions en vida no, lIevat que es pacti expressament.

 • No és necessari que el testador faci cap atribució a favor dels legitimaris.

 • Els legitimaris tenen dret a reclamar el que els correspongui durant els 10 anys següents a la defunció del causant.

Vull deixar els meus béns a diversos hereus.

 • Pot distribuir els béns entre els seus hereus. Aquesta opció és la més aconsellable si la naturalesa dels béns ho permet i el repartiment es consensua amb els hereus, per evitar problemes futurs entre els hereus i els fills.

 • També pot nomenar-Ios per quotes (per parts iguals o desiguals, en proindivís). En la majoria dels casos s'opta per aquesta opció perquè dóna un tractament igualitari als hereus i evita suspicàcies entre ells.