Què fem?

 

 

El notari assessora els ciutadans i empreses, sense cap cost, aconsellant la millor manera de donar forma jurídica a aquella contractació.

 

Els ciutadans tenen dret a la lliure elecció de notari, que es distribueixen geogràficament arreu de tot el territori, arribant fins i tot a poblacions de 1.000 habitants.

Particulars

Entre les funcions notarials adreçades als particulars hi ha la realització de qualsevol acte jurídic relacionat amb la contractació privada civil o mercantil, amb la vida familiar o amb les successions per causa de mort. Entre ells, la redacció del testament i del testament vital, l’atorgament de poders, la constitució d’empreses, la compravenda d’immobles, la regulació d’organismes tutelars, etc.

El notari assessora els ciutadans o empreses, sense cap cost, aconsellant la millor manera de donar forma jurídica a aquella contractació. Els ciutadans tenen dret a la lliure elecció de notari, que es distribueixen geogràficament arreu de tot el territori, arribant fins i tot a poblacions de 1.000 habitants.

Actes Familiars i Personals

Són aquells actes relacionats amb l’expressa voluntat del qui els signa de transmetre el seu patrimoni, fixar mesures de protecció o reconeixement, establir vincles familiars, etc. Entre ells:

 • Testament
 • Testament vital
 • Donació
 • Autotutela
 • Declaració d’hereus abintestat
 • Emmancipació d’un fill
 • Informació a entitats benèfiques beneficiàries de llegats o herències que desconeixen
 • Inventari de bens
 • Manifestació i partició d’herència i actes particionals
 • Mesures de protecció de familiars disminuïts o incapacitats
 • Unions de parelles de fet
 • Modificació del règim matrimonial

 

Vivendes i Immobles

 

En referència a aquells negocis jurídics vinculats a l’habitatge o qualsevol altre bé immoble. En són exemples:

 • Compra-vendes
 • Constitució de préstecs hipotecaris
 • Cancel·lació, novació i subrogació d’hipoteques
 • Execució hipotecària extrajudicial
 • Arrendaments
 • Comunicacions als ajuntaments de les noves finques transmeses o creades
 • Constitució de servituds o càrregues
 • Constitució d’usufructes i rendes
 • Comunicacions al Catastre

 

Poders

 

Són aquells documents públics autoritzats davant notari que permeten a una persona o empresa (poderdant) designar-ne una altra (apoderat) com a representant en determinats actes jurídics i materials.

En són exemples:

Poders generals: permet a una persona facultar a una persona per tal que pugui fer en nom seu qualsevol acte jurídic, exceptuant els relacionats amb a pròpia persona (per exemple, el testament).

Poders especials: referit a un bé jurídic concret sobre el que es vol realitzar un acte

Poders específics: per a determinades funcions: per exemple, per pleits, per contraure matrimoni, per delegar una decisió mèdico-quirúrgica, o per a l’administració de béns.

Actes

Són documents notarials en què el notari dóna fe dels fets que percep i constitueixen una prova incontestable d’allò , sense que sigui discutible ni tan sols en seu judicial, a menys que es presenti querella de falsedat.

Són exemples d’actes:

 • de presència
 • de manifestacions o de referència
 • de remissió de documents per correu
 • de notificació i requeriment
 • d’exhibició de coses i documents
 • de notorietat
 • de protocolització
 • de dipòsit davant notari
 • de subhastes
 • de sorteig

 

Empreses

 

Els notaris també realitzen nombrosos actes jurídics relacionats amb el món empresarial. Una de les seves principals funcions és la constitució d’empreses, assessorant sobre quina forma jurídica s’adequa a les necessitats del contractant i garantint la legalitat de tot el procediment.

L’activitat empresarial genera un important volum d’activitat jurídica, essent els actes més destacats:

 • Constitució de societats anònimes i limitades
 • Constitució de cooperatives i societats professionals
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Emprenedor individual
 • Dissolució de societats conjugals
 • Societats patrimonials
 • Préstecs personals i hipotecaris  
 • Formalització d’operacions financeres
 • Fusions, escissions i transformacions
 • Leasing immobiliari
 • Transmissió d’accions i participacions
 • Transmissió de patents i marques

 

Préstecs, pòlisses i cancel·lacions

 

Són actes jurídics que suposen fórmules de finançament, ja sigui personal – un crèdit personal, per exemple - ja sigui empresarial – una pòlissa de crèdit, per exemple.

En aquests actes, la presència del notari garanteix l’assessorament reequilibrador, ajustant-se a la voluntat de les parts, i el compliment de la legalitat.

Altres documents

Altres documents que també requereixen de la intervenció notarial són:

 • Certificació de còpies
 • Protocolarització de documents
 • Declaracions al Registre d’Inversions Estrangeres
 • Reconeixement d’un fill
 • Constitució de fundacions i associacions
 • Etc.