Autonomous Communities

DECRET 356/1999, de 30 de novembre, pel qual es desenvolupa el règim d’aplicació de la reducció de la base imposable de l’impost sobre successions i donacions reconeguda a les transmissions mortis causa d’empreses individuals, participacions en entitats i altres bénsDECRET 356/1999, de 30 de novembre, pel qual es desenvolupa el règim d’aplicació de la reducció de la base imposable de l’impost sobre successions i donacions reconeguda a les transmissions mortis causa d’empreses individuals, participacions en entitats i altres béns.

Date: 
Tuesday, 28 December, 1999

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3025, pàg. 15005, de 29.11.1999)CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3025, pàg. 15005, de 29.11.1999).

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 3025, pàg. 15005, de 29.11.1999, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 15006, article 7, on diu:

Date: 
Tuesday, 30 November, 1999

LEY 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios Profesionales de la Región de MurciaLEY 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIASea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia.

Date: 
Friday, 26 November, 1999

ORDRE de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000ORDRE de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000.

Atès el que disposen l’article 37 de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març; el Decret 17/1982, de 28 de gener, i l’Ordre de 29 de juliol de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes oficials per a l’any 2000 a Catalunya, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Date: 
Thursday, 25 November, 1999

Pages