Autonomous Communities

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2000, per la qual s’autoritza la liquidació i recaptació de l’impost de transmissions patrimonials meritat com a conseqüència de la transmissió de vehicles automòbils de segona mà mitjançant procediments telemàtics, Internet i finestretes d’entitats col·laboradoresRESOLUCIÓ de 20 de març de 2000, per la qual s’autoritza la liquidació i recaptació de l’impost de transmissions patrimonials meritat com a conseqüència de la transmissió de vehicles automòbils de segona mà mitjançant procediments telemàtics, Internet i finestretes d’entitats col·laboradores.

Date: 
Friday, 24 March, 2000

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2000, per la qual es disposa la publicació dels criteris que informen el Pla general d’inspecció per a l’any 2000.RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2000, per la qual es disposa la publicació dels criteris que informen el Pla general d’inspecció per a l’any 2000.

Vist el que disposa l’article 26 de la Llei de l’Estat 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents,

Resolc:

Disposar la publicació al DOGC dels criteris que informen el Pla general d’inspecció de la Generalitat de Catalunya per a 2000.

Date: 
Friday, 25 February, 2000

Ley 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.PRINCIPADO DE ASTURIASLey 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIASSea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Date: 
Wednesday, 9 February, 2000

Ley 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.PRINCIPADO DE ASTURIASLey 18/1999, de 31 de diciembre, de Medidas Presupuestarías, Administrativas y Fiscales.EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIASSea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

Date: 
Wednesday, 9 February, 2000

REIAL DECRET 75/2000, de 21 de gener, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.REIAL DECRET 75/2000, de 21 de gener, pel qual s’amplien els mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

La Constitució espanyola estableix en el seu article 149.1.5a que l’Estat té competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia.

Date: 
Tuesday, 8 February, 2000

Pages