Qui pot demanar una còpia

Pot demanar una còpia qualsevol persona que comparegui en el propi document, o aquella que acrediti interès legítim aportant la corresponent documentació original que ho justifiqui.

TESTAMENTS

En vida de l'atorgant, només aquest, o el seu apoderat especial, podran obtenir còpia.
Un cop mort el testador, podrà sol·licitar còpia qualsevol persona nomenada en l’esmentat testament, aportant els certificats de defunció i últimes voluntats originals, o bé qui acrediti tenir interès legítim amb la corresponent documentació.

PODERS

Ha de sol·licitar-los el poderdant. L'apoderat només podrà sol·licitar còpies si d’aquest resulta autoritzat per a això.

SOCIETATS

Ha de sol·licitar-la l'actual administrador o apoderat d'aquesta societat, aportant el poder original o el corresponent nomenament de càrrec; o qualsevol persona que hagi comparegut en l'instrument present o representat.