Sol·licitud d'expedient matrimonial

Form block title

Qui pot demanar una còpia?
Qui pot demanar una còpia?
Qui pot demanar una còpia?

Informació

Per a la designació del notari competent per a la tramitació del seu expedient matrimonial, ha de remetre el formulari degudament emplenat adjuntant fotocòpies de (DNI / PASSAPORT / NIE) i certificat d'empadronament del contraent on s'ha de tramitar l'expedient.

Una vegada rebut li contestarem per correu electrònic indicant nom i direcció del notari que li ha estat assignat.

La tramitació de l'expedient matrimonial té un cost derivat de l'actuació notarial, subjecte a l'aranzel, del qual pot informar-se a la notaria assignada.

En cas que algun dels contraents no posseeixi nacionalitat espanyola ha d'aportar a la notaria assignada::

Un Certificat expedit per autoritat competent acreditatiu del contingut i vigència del Dret estranger aplicable amb relació a l'aptitud i capacitat per contreure matrimoni o un Certificat de capacitat matrimonial expedit per les autoritats del país de què és nacional el contraent estranger

En els despatxos notarials no es fan expedients matrimonials mitjançant poder.

Per a més informació poden adreçar-se a expedientematrimonial@catalunya.notariado.org. Si no fos possible fer el tràmit online pot sol·licitar la designació personant-se en el Col·legi.


PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades, l'interessat queda informat que les seves dades personals seran tractats per l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya en qualitat de responsable del tractament, de la qual les dades de contacte són: carrer Notariat, núm. 4, 08001 Barcelona, Espanya. Les dades s'utilitzaran amb la finalitat de dur a terme la gestió de la sol·licitud a l'ICNC de designació de Notari en el cas d'expedient matrimonial. La base jurídica d'aquest tractament és el compliment de les funcions públiques de l'ICNC establertes en la legislació notarial. Les dades seran conservats amb aquesta fi durant tot el temps en què la relació estigui vigent i, encara després, durant tot el temps exigit per la legislació aplicable. Les dades no seran cedits a tercers, llevat d'a les Administracions Públiques quan el prevegi la Llei. Si es faciliten dades de tercers, qui el faci assumeix la responsabilitat d'informar-los prèviament del que preveu l'article 14 del RGPD. Té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i a la portabilitat de les seves dades. Pot vostè presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD). Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: www.ancert.com, c/ Campezo, núm. 1, (28022) Madrid, Edifici 6, pl. 2a.