L'Oposició

 

Examen

L'Oposició a notaries consisteix en un examen que consta de quatre exercicis. Cada exercici és eliminatori, és a dir, cal aprovar el primer exercici per optar al segon, i així successivament.

 • Primer exercici: Oral. Consisteix en l'exposició durant una hora de quatre temes: tres temes de dret civil espanyol, comú i foral (un de part general o drets reals; un altre d'obligacions o contractes; i el tercer de família o successions); i un de fiscal.

  Es divideix en els següents blocs:

  • Un bloc de 51 temes, dels quals 27 temes són de Part General i la resta són de Drets Reals.
  • Un bloc de 32 temes de Dret d'Obligacions i Contractes.
  • Un bloc de 42 temes, dels quals 17 temes són de Dret de Família i la resta són de Dret de Successions.
  • Un bloc de 35 temes de Dret Fiscal.
 • Segon exercici: Oral. Consisteix en l'exposició durant una hora de sis temes: dos temes de dret mercantil, dos temes de dret hipotecari, un de dret notarial, i l'últim de dret processal o administratiu.

  Es divideix en els següents blocs:

  • 51 Temes de Mercantil, dividits en dos blocs.
  • 65 Temes d'Hipotecari, dividits en dos blocs.
  • 34 Temes de Notarial.
  • 38 Temes de Processal i Administratiu.
 • Tercer exercici: Escrit. Consisteix a resoldre, durant un màxim de sis hores, un cas pràctic de dret substantiu. És el denominat dictamen.
 • Quart exercici: Escrit. Amb una durada màxima de sis hores, consisteix a redactar una escriptura, realitzant la liquidació de l'impost i resoldre un supòsit de comptabilitat i matemàtica financera.

L'oposició es convoca aproximadament cada dos anys, rotatòriament en algun dels 17 col·legis notarials d'Espanya.

Els textos legals que regulen les oposicions es recullen en els articles 5 al 21 del Reglament Notarial vigent (Decret 2 de Juny de 1.944, BOE 7 de Juliol de 1.944, reformat per RD 862/2003, de 4 de juliol, BOE 12 de Juliol de 2.003)

Tribunal

El Tribunal, o cadascun dels Tribunals de l'oposició, està compost per un President i 6 vocals, nomenats per ordre ministerial a proposta de la Direcció General dels Registres i del Notariat, dependent del Ministeri de Justícia (art. 10 del Reglament Notarial).

Programa

El programa actual està aprovat per Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de data de 19 de Juliol de 2.015 (BOE de 3 d'Agost del 2.015). ENLLAÇ al pdf del programa.